over Keuze moment Let volgende week op pagina 6 B en Modehuis Brouwer over hield modeshow D. SONNEVELD Grijp uw kans <le Spaar Bank Werkgroep Groen heeft alternatieve schetsen Vrijdagavond hoorzitting Bosplan VVD bijeenkomst op goed Agenda raad r uw vertrouwde nutsspaarbank heeft voortaan dit nieuwe gezicht Schade bij botsing W nijdig D ’66-vragen I vier i NKV-dames aar fc W PRAAT MEE OVER BOSPLAN Onafhankelijk Nieuwsblad REPRODUKTIES - POSTERS KLEUREN TV M. HEEMSKERK N.V. Foto de Rooy Doktersdiensten I Boekhandel Veldwijk nv I dan naar... Ook dit jaar heeft Modehuis Brouwer haar modeshow gehouden. Afgelopen maandag en dinsdag was de grote zaal van het Anne Frankcentrum volledig gevuld met Waddinxveense dames die de uitgebreide en goed gepresenteerde kollektie kwamen bewonderen. Zoals uit onze foto blijkt, is voor de komende winter zelfs het man telpak weer in ere hersteld. Voorjaar 1 Waddinxveen krijgt zijn bos. Men wil nog deze herfst beginnen met de aanleg van de eerste vier hektaren grond tussen Boskoop en Waddinxveen. Definitief is de Bosraad over de volgende twaalf hektaren. Dit betekent dat u over een paar jaar al uw eerste Waddinxveense boswandeling kunt ■maken. De Bosraad wilde echter niet verder gaan voordat ook de belanghebben den zich hebben kunnen uitspreken. Vandaar dat er vrijdagavond, aanvang 20.30 uur, in de raadzaal een bespreking is met ieder die mee wil praten. I i 1 1 Weekblad voor Waddinxveen VRIJDAGAVOND, RAADZAAL, 20 UUR 28e JAARGANG - Nr. 1308 (Advertentie) BOETIEK Dorpstraat 58 (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) Kon. Wilhelminaplein 6 VOOR AL UW BUITEN- LANDSE TIJDSCHRIFTEN (Advertentie) Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Een van de schetsen die vrijdag avond ter sprake komen, ziet u hier afgedrukt. Staatssekretaris mr. J. G. Rietkerk komt op een politiek bijzonder moment naar het gereformeerd verenigingsgebouw in Waddinxveen. Zoals bekend spreekt hij daar, tezamen met de heer H. F. Heij- mans, op 16 oktober voor de afdeling Waddinxveen en de regio Gouda van de WD. Niet-leden zijn op deze bijeen komst ook welkom. NUTSSRAARBANK TE GOUDA AANGESLOTEN BIJ DE SPAARBANK TE ROTTERDAM Het kollege van burge meester en wethouders is nogal nijdig op de raads- „Het is zeker de vierde keer dat over deze kwestie vragen worden gesteld,” schrijven B en W in hun roddelvuurtje volgens de geruchten gestookt door Hearing, of hoorzitting zo u wilt, is in Waddinxveen een wat beladen woord. Dat neemt niet weg dat aan het nut van zo’n bijeenkomst niet behoeft te worden getwijfeld, tenminste, als de vergadering in kapabele handen be rust. in een pracht album verzorgde huwelijksreportage In zwart-wit en/of kleur, bel dan 2102 kinderbijslagen voor het eerste en het tweede kind wil bevriezen. Wie het met deze voornemens oneens is, kan op 16 oktober zijn kritiek kwijt. De heer Heijmans is sociaal-politiek redakteur van het Algemeen Dagblad. In deze hoedanigheid volgt hij al veie jaren de aktiviteiten van mr. Rietkerk, zowel in de tijd dat deze kamerlid was als tij dens zijn staatssekretariaat. Wilt U een perfecte moderne exclusieve Nesse 2 ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doom POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 De gemeenteraad vergadert vanavond over de volgende agenda: Nemen van verkeersmaatregelen Kerkweg/Chopinlaan; Aanvulling en vervanging van meu bilair voor de kleuterschool „Klein Duimpje”; Benoeming van leden en plaatsver vangende leden van de commissie van bestuur van de Samenwerkingsschool Havo/Atheneum. Ernstige schade aan twee auto’s ontstond zaterdagavond op de Noordkade toen de wagen van T.S. uit Capelle aan den IJs- sel tegen de auto van A.B. uit Boskoop botste. De eerste bestuurder verkeerde vermoedelijk onder invloed van sterke drank. Al in het voorjaar werden er door de werkgroep suggesties gedaan om de mensen nauwer bij het totstandkomen van het Bosplan te betrekken. Hoewel er begrip is voor de positie en mogelijk- eigen bos willen”, zegt ’Groen’ die best bereid is te verklaren dat haar plannen mogelijkerwijs ook niet het einde van alle mogelijkheden zijn. De werkgroep, waarvan behalve de he ren Schriek en Van Vessem ook de da mes Goldstein, Zurlage en De Vries en de heren Bokelman, Van Rooden en Koorengevel de vaste kem vormen, stelt zich ten doel bij overheid en bevolking een andere houding te kweken ten op zichte van groenvoorzieningen. Groen wil voorts dat het van nature aanwezige groen niet verder wordt aangetast, dat de hoeveelheid groen drastisch wordt uit gebreid (uitgaande van natuur-technische opvattingen en van het taboe van de monotone eenvormingheid) en dat er meer geld voor groenvoorzieningen be schikbaar komt. In ieder geval is dat de Werkgroep Groen, die weinig heil ziet in het schets- plan van ir G. Swellengrebel van Staats bosbeheer dat vrijdagavond zal worden gepresenteerd. „Het is veel te statisch,” vinden de heren A. I. C. Schriek en F. van Vessem van de werkgroep die zelf een alternatieve schets hebben gemaakt. Ook andere leden van de werkgroep zijn aan het tekenen geslagen en ’Groen’ is van plan deze schetsen vrijdagavond eveneens te presenteren. „Op die manier bieden wij de mensen een keuzemoge lijkheid. Laat ze zelf bepalen hoe ze hun De dames van het N.K.V. Waddinxveen vieren op 18 oktober hun 25-jarig be staan. Deze avond begint met een eucha ristieviering door Rector Vreeburg uit Leiden. Aan vang half acht in de Ont- moetingskerk. Waarna een gezellige avond met een gevarieerd programma in de hal van deze kerk. ■^NDERDA^^^TOBERW72 C. Chr. van Rossum-van der Torren uit Holten. Twee bewindvoerders zien toe dat een en ander in overeenstemming is met het testament. Over de om vang van de erfenis is nog niets bekend, maar B en W zijn van mening dat de be- oud-Waddinxveners uit een palingen uit het burgerlijk soort rancune. Overigens antwoordt het kollege dat aan het recht van uit 1935 daterende testa ment nog geen eind is ge komen. Het wordt nog uit- stichting komt. wetboek en het toezicht van de arrondissements rechtbank voldoende waar- vruchtgebruik van het borgen bieden dat de erfe nis te zijner tijd inderdaad ter beschikking van de antwoord. „Laatstelijk nog geoefend door mevrouw door de WD in 1966. De ze vraagstelling wekt de fraktie van D’66 die vorige schijn als zou het gemeen- week vragen stelde over de tebestuur met de nalaten erfenis van schap maar wat zitten De opbrengst van deze rommelen.” nalatenschap, nadat er geen Volgens B en W wordt dit erfgenamen het vrucht gebruik nog kunnen op eisen, komt ten goede aan een op te richten Stichting Ouden van dagen. Dat plezier kan nog groter zijn als u meepraat en uw wensen en/of menin gen vrijdagavond in de knusse raad zaal van ons gemeentehuis ventileert. U hebt een bijkans unieke gelegenheid mee te beslissen over de rekreatieve toekomst van een groot deel van het gemeentelijk territorium. Laat die kans u niet ontnemen. Het is uw enige. KvdB 16 Oktober is belangrijk omdat deze maandag vlak na de algemene politieke en financiële beschouwingen in de Tweede Kamer valt. Hoewel de 44-jarige mr. Rietkerk - ge boren in Boskoop - gespecialiseerd is op het gebied van sociale-politieke zaken, is hij politiek ’’all round”. Hij zal zich dan ook niet tot zijn eigen terrein be perken. Mr. Rietkerk kwam de laatste tijd sterk in het nieuws omdat hij de Sociaal Economische Raad een advies vroeg voor een eigen risiko in de Zie kenfondsverzekering en omdat hij de heden van de rekreatieraad (de mensen onder wiens verantwoording het bos ge realiseerd moet worden) vindt de werk groep het jammer dat de inspraakproce dure zich zo gebrekkig heeft ontwikkeld. Het één week van te voren bekendma ken van de hearing is hier een voor beeld van. „We praten over een bos dat in de toe komst in totaal 100 ha. groot zal zijn. Het behoeft geen betoog dat voor een snellere ontwikkeling van dit ambitieuze plan de daadwerkelijke steun en het enthousiasme van de bevolking van Bos koop en Waddinxveen onontbeerlijk zijn,” zo vindt ’Groen’. Vrijdagavond is er weer zo’n hoorzitting ditmaal gaat het over het Bosplan tus sen Waddinxveen en Boskoop. Het hoeft nauwelijks betoog hoe belangrijk dit plan is voor de toekomstige rekre- atie van de bevolkingen van beide ge meenten. U en uw kinderen zullen er het grootst mogelijke plezier aan be leven. I Si Hr*- -R "^6^-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1