I Loods in Ouders meer brand Milieuaktie van vierde klussers Geslaagd D. SONNEVELD Rijnstreek vergadert stap dan eens bij ons binnen onderwijs betrekken Botsing BRUG BOETIEK 23 tot en met 27 oktober (en nog een extra dag op wereldspaardag 30 oktober) RaiffeisenbankUBoerenleenbank Zie pagina 6!! KI. de Vriesschool Ouderavond Herfstbal voor Kledingbeurs Bazar bij Maria Martha gehuwden van Gelderschool WSE vanavond groot succes Doktersdiensten Bazar Maria Martha Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV UW HUWELIJKSREPORTAGE FOTO DE ROOY Wal M. HEEMSKERK N.V. VRIJDAG EN ZATERDAG, HET ANKER f i i sparen doet u bij de Nesse 2 Tel. 2102 ■n l( I Tijdens de Spaarweek ontvangt iedere nieuwe spaarder een premie van f 5,- (bij een minimum-inleg van f 10,-). Bovendien wordt iedere bezoeker een aardige attentie aangeboden. Binnenkort is het weer Spaarweek. Vanaf 23 tot en met 27 oktober, met nog een extra dag op maandag 30 oktober. Wist u dat u bij ons op 8 verschillende manieren kunt sparen? Volgens uw eigen wensen en mogelijkheden. Stap daarom in de Spaarweek (of op Wereldspaardag) eens bij ons binnen. Om de eerste steen te leggen voor de opbouw van uw spaartegoed. BESTE MENSEN, Wij houden een aktie voor een schoon milieu. Ons doel van de aktie is, om de bewoners van Waddinxveen milieubewust te maken. Nogmaals: willen de mensen uit Groenswaard 2 die een brief in de bus gehad hebben oud glas en papier bewaren? We komen het m.i.v. 25 oktober ophalen. Bij voorbaat de hartelijke dank van De 4e klas van de Leon van Gelderschool, Essengaarde 3 Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur 1 r 8 1 mogelijkheden l helmezen j dobfinkvoortedproon dan naar Weekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG - Nr. 1309 DONDERDAG 19 OKTOBER 1972 I (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) i Kon. Wilhelminaplein 6 VOOR AL UW BUITEN LANDSE TIJDSCHRIFTEN (Advertentie) is iets heel belangrijks I Bespreek s.v.p. tijdig. i De hervormde vrouwenvereniging Maria Martha houdt deze week, vrijdag en za terdag, de traditionele bazar in gebouw Het Anker achter de Brugkerk. Ds D. van Vliet opent vrijdagmiddag om 14 uur het gebeuren dat om 21 uur weer sluit. De openingstijden van zaterdag zijn 14 tot 18 uur. Grammofoonplatencentrum „DE BRUG” Heet voortaan: Het algemeen bestuur van het waterlei dingbedrijf De Rijnstreek vergadert op donderdag 2 november, aanvang 15.30 uur, in het Boskoopse gemeentehuis over andere kredieten voor de aanleg van lei dingen in Groenswaard 3, de verwijde ring van de leiding in het Noordeinde en een wijziging van de overeenkomst met de NV Goudse Waterleidingmaat schappij. De vergadering is openbaar. Een houten loods van de firma Van Wijk aan de Kromme Esse is zondag middag geheel uitgebrand als gevolg van een vuurtje dat een zevenjarig buurt- bewonertje had gestookt tegen de olie tank van de centrale verwarming. De tank was tegen de houten loods van de meubelfabriek geplaatst. De snel aan wezige brandweer voorkwam dat het vuur nog verder uitbreidde. De heer A. W. Vermeulen is geslaagd voor het Smecoma-diploma aspirant- monteur landbouwtrekkers. Zaterdag 21 oktober organiseert de ’In stuif voor Gehuwden’ een herfstbal met medewerking van De Melody Mixers uit Alphen aan den Rijn. De dansavond vindt plaats in het Anne Frankcentrum, aanvang 20 uur. Op donderdag- en vrij dagavond tussen 19 en 20 uur kunt u kaarten bestellen via de telefoonnum mers 3792 of 5502 en ’s avonds aan de zaal. Op maandag 30 oktober houdt de ouder- kommissie van de openbare Léon van Gelderschool een ouderavond in de ge meenschapsruimte van de school. De heer L. L. van Buuren van de Goudse gemeentepolitie houdt na de pauze een inleiding over het onderwerp ’Kind in het verkeer.’ Voor de pauze vindt de kommissie- verkiezing plaats. Voor de niet-herkies bare mevrouw J. W. te Paske-Oonk komt in de plaats mevrouw A. M. Visser- Heistek. Mevrouw A. A. Blom-van den Heuvel is wel herkiesbaar. De ouder avond begint om 10 uur. De kontaktavond van WSE, in het klub- huis in het Warnaarplantsoen is niet, zo als in onze Agenda van vorige week ver meid, op vrijdagavond maar vanavond, te beginnen om acht uur. Een bromfietser uit Boskoop brak maan dagmorgen vroeg zijn arm bij een bot sing met een personenauto op de krui sing Noordkade-Willem de Zwijgerlaan. Hij werd overgebracht naar het Bleu- landziekenhuis in Gouda. De personen auto, bestuurd door de heer J. van Prui sen, had op deze kruising voorrang. Kerkweg 191, Waddinxveen (Let op onze volgende advertentie) Firma Brouwer heeft in de in aanbouw zijnde bejaardenflats aan de Kerkweg een modelwoning ingericht. Wat ongetwijfeld het meest tot de verbeelding van de dames zal spreken is de droom- keuken. die een wezenlijke rol spelen bij de wer kelijke scholing en vorming van het kind. Dit is een gemeenschappelijk be lang zowel van de ouders als van de school. De ouders moeten zich afvragen „Hoe kan ik funktioneren in de school betreffende het vormingsaspekt”. Na af loop van de lezing ontstond er een le vendige diskussie. Het ligt in de bedoeling van de leer krachten en de ouderkommissie om in het voorjaar van 1973 een projekt op te zetten, waar zoveel mogelijk ouders bij betrokken zullen worden. MP ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts. ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek van Doorn, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 In de aula van de openbare Klaas de Vriesschool, werd vorige week de jaarlijkse ouderbijeenkomst gehouden. Ongeveer zeventig ouders en het voltallige personeel waren aanwezig. In zijn opening schetste de voorzitter van de ouderkommissie de heer De Ruijg de problemen die zich in het onderwijs voordoen, ondermeer door het gebrek aan geld. i V'. waarbij opgenomen Wereldspaardag 30 oktober Die moet PERFECT zijn uitgevoerd en MODERN in zwart-wit en/of kleur. Dat verzorgen wij heel graag voor U. Alles In pracht album. Na de behandeling van een aantal prak tische agenda-punten, werd de benoe ming van de leden van ouderkommissie gehouden. Door het periodiek aftreden van mevr. T. C. Gerretsen-Hoogen- boezem en de heer A. van Gent, die niet herkiesbaar waren omdat zij gekozen zijn in de oudercommissie van de vijfde openbare basisschool, evenals mevrouw Th. C. M. Blom-van Dillen, waren er drie vakatures ontstaan, alsmede de va- kature voor een reserve-lid. Nieuw benoemde leden van de ouderkom- missie zijn: de heren C. A. Limvers en I. E. Oomes, en de dames A. Jungschla- ger-de Visser (reserve-lid) en H. Rogge- band-de Groot. Het jaarverslag en de begroting 72/73 werden door de aanwezigen goedgekeurd. Na het huishoudelijke gedeelte hield de heer Appels van de School Adviesdienst te Rotterdam een lezing over het motto „Hoe kunnen de ouders thuis een bij drage leveren in een goed taalgebruik van hun kinderen. Hier kwam duidelijk twee aspekten naar voren, n.l. de instru mentale vaardigheid ontwikkelen op de school en aan de andere kant de ouders, De onlangs in de Immanuëlkerk gehou den kinderkledingbeurs is een groot suk- ses gebleken. De verkoopmiddag werd druk bezocht en er gingen dan ook heel wat kledingstukken over in andere han den. Mede dank zij de hulp van verschil lende Waddinxveense firma’s was het mogelijk de beurs op vlotte wijze te doen verlopen. Zoals reeds eerder vermeld zal de netto-opbrengst van de beurs ten goede komen aan een kindertehuis. Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1