Ouderavond Van Leeuwen, n oude KL de Vries- naam en nieuwe school aktiviteiten Ouders Van Gelderschool SGP vergadert Cormula’s tien De Brauw Gouda Radiodienst voor DS 70 in Bethelkerk Bel 4 maal 5 voor hand- en spandiensten lil Rode Kruis verkoopt welfare-artikelen hoeven geen aubade meer Boterletter ia» jaar pü IIII E Geslaagd in ïl r i Stuif ’es uit in Anno 1884 voor boven 25 Benoeming 2 jaar Groensvoorde Ouderavond Ligthartschool Opbrengst kollekte Bazar-opbrengst Kjl Rode Kruis-verkoping Onafhankelijk Nieuwsblad REPRODUKTIES - POSTERS fill Doktersdiensten HUIZER’S Bakkerijen i 53^221 1 I I 1 V: Boekhandel Veldwijk nv ill Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november wordt de jaarlijkse verkoping gehou den van Welfare-artikelen, gemaakt door gehandicapten en bejaarden ten bate van ret Nederlandse Roode Kruis. De openingstijden zijn: vrijdag van ’s middags twee uur tot ’s avonds negen uur en zaterdag van ’s morgens tien uur tot ’s middags vijf uur. De verkoping wordt gehouden in de ’hob- byruimte’ van het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad. De drumband De Cormula’s bestaan tien jaar en geeft ter gelegenheid van dat heuglijke feit op vrijdag 3 november een uitvoering in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. De uitvoering begint om 19.30 uur. Bij de Sint Victorkerk wordt zondag een kollekte gehouden ten bate van de drumband. Nu de winter in aantocht is, en de kans op ’n griep van moeder, be jaarde of alleenstaande, groter is dan ooit, willen we U nog eens wijzen op het bestaan van de ’hand- en spandiensten’. Een aantal Waddinxveense dames biedt gratis haar diensten aan om te helpen in gezinnen waar plotseling dringend hulp nodig is, zolang er nog geen gezinshulp is. Deze hulp omvat onder andere het opvan gen van kinderen, lichte huishoudelijke werkzaamheden zoals: bed den opmaken, stoffen, zuigen en eten klaar maken, bejaarden bren gen naar de dokter of het ziekenhuis. Voor vervoer buiten Waddinx veen wordt een vergoeding gevraagd die gelijk is aan de prijs van het openbaar vervoer. Voor hulp kunt u iedere werkdag bellen tussen 8.30 en 930 uur naar nummer 5555. Zo er dames zijn die aan dit werk mee willen doen, dan kunnen ze onderstaande nummers bellen: 2044, 2718 en 5376. Deze nummers kunt u ook bellen als de beno digde hulp zich plotseling voordoet na 9.30 uur. KRANENBURG en DE BRUIN 7? ,-^c I - rw- Weekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG - Nr. 1311 DONDERDAG 2 NOVEMBER 1972 Hl (Advertentie) De Lekkerste (Advertentie) l 1 -J iiii “-•Mails De heer P. A. Sorgen, kommies A op de Boskoopse gemeentesekretarie is be noemd tot hoofdkommies van de afde ling onderwijs van het Waddinxveense gemeentehuis. VRIJDAG (14-21 UUR), ZATERDAG (10-17 UUR), ANNE FRANKCENTRUM De Nationale Kollekte voor Geestelijk Gehandicapten heeft in Waddinxveen opgebracht 2.227,28, bijna drie keer zo veel als vorig jaar. De winkeliers uit de Groensvoor de vierden j.l. zaterdag het twee jarig bestaan van hun winkelcen trum o.a. met het uitdelen van geschenkbonnen. Deze jonge da me was de eerste gelukkige. Mr. M. L. de Brauw van DS’70 is op vrijdag 3 november spreker op een bij eenkomst van de afdeling Midden-Hol- land van zijn partij in gebouw De Ha ven, Oosthaven 31 in Gouda. De verga dering begint om 20 uur. De oud-minis- ter van onderwijs en wetenschappen zal spreken over het onderwerp ’Waardevast beleid en behoorlijk bestuur’. Onder de afdeling Midden-Holland res sorteert ook Waddinxveen. DS’70 telt hier drie leden. De bazar van Maria Martha, de her vormde vrouwenvereniging, die vorige week plaatshad heeft bruto 4686,59 op gebracht. De afdeling Waddinxveen van de Staat kundig Gereformeerde Partij houdt op dinsdag 7 november een openbare ver gadering in het gebouw Het Anker ach ter de Brugkerk. Spreker is het Tweede Kamer-lid de heer C. N. van Dis. De bij eenkomst begint om 20 uur. De grote garagehal geeft tijdens de openingsshow een uitgebreid overzicht van de modellen van de vertegenwoordigde merken. Tevens werd aan de ouders gevraagd of zij voor of tegen het houden van de aubade op koninginnedag zijn. Door de meeerderheid van de ouders werd be sloten tot afschaffing van de aubade in de huidige vorm. Op donderdag 9 november zal de herfst- ouderavond van de Jan Ligthartschool worden gehouden in de gemeenschaps ruimte van de school, Kerkweg 13. Aan vang 20 uur. Na de pauze zal de heer. L. B. Baas, tandarts te Waddinxveen, een inleiding houden over het onderwerp: „Van zoet naar zuur”. Elke dinsdagavond van 8^ stratie in onze s-7 ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Groensvoorde 8 - Telefoon 2382 Zuidkade11 - Telefoon 2354 bij Voor het onderhoud en de service aan beide merken is aan de Piasweg een garagebedrijf met modem ingerichte werkplaatsen gebouwd, waar vandaag, morgen en overmorgen een grote ope ningsshow wordt gehouden. Men ver wacht dat de handel in aardolieproduk- ten en het autobedrijf elkaar in gunstige zin zullen beinvloeden. Voorts werden behandeld de voor- en nadelen van de schooltoets of -test. Ide aal zou zijn om beide toe te passen, doch dit zal om financiële redenen waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Door de vergadering werd mevr. A. M. Visser-Heistek gekozen als lid van de ouderkommissie. Zij komt in de plaats van mevr. J. W. te Paske-Oonk, die zich niet herkiesbaar stelde. Mevr. A. A. Blom-v.d. Heuvel werd herkozen. Anno 1884 organiseert ook dit jaar avonden voor Waddinxveners van boven de 25 jaar. De eerste ’Stuif es uit’ soos- avond vindt plaats op zaterdag 4 novem- berin Anno 1884 aan de Dorpstraat met het zo langzamerhand traditioneel ge worden wijnfeest. Het feest zal worden opgeluisterd door een echte wijnband, die de bezoekers in een echte druiven sfeer zal brengen. Aanvang van de avond is 21 uur. Kaarten voor de avond a 8 per paar zijn via de volgende tele foonnummers te bestellen: 3081 en 4607 (en ’s avonds aan de zaal). Na de pauze hield de heer L. L. van Buuren, brigadier bij de gemeentepolitie te Gouda, een interessante lezing over het onderwerp „Het kind in het ver keer”, met hierop aansluitend een ver- keersquiz met dia’s. De heer Van Buu ren merkte o.a. op dat het niet voldoen de is wanneer ouders tegen het kind zeg gen dat het voorzichtig moet zijn in het verkeer, maar dat het veel belangrijker is dat de ouders hun kind het goede voorbeeld geven en hen de verkeersre gels bijbrengen. Ds. T. van ’t Veld gaat zondagmorgen in de Bethelkerk voor in een kerkdienst die door het IKOR rechtstreeks zal worden uitgezonden over de radio. De kerkbe zoekers wordt gevraagd om tien uur aan wezig te zijn. De dienst zelf begint om half elf, maar vooraf worden enkele psalmen gezongen om de radiomensen gelegenheid te geven hun apparatuur af te stellen. Na 11.35 uur geeft ds Van ’t Veld de luisteraars gelegenheid telefo nisch vragen te stellen. Dit kan tot 13.15 uur. per week GOUDA, MARKT 5 - telef. 16465 JT KLEIWEG 67-tel. 13566 WADDINXVEEN: PASSAGE 133 lel (01828) 3003 3-9uurdemon- chnwroom op Mark^L f Het verhaal van de Firma Van Leeuwen aan de Piasweg is een geschiedenis in afleveringen. Het begon met een tuin bouwbedrijf dat onder het bewind van de eerste generatie Van Leeuwen behoef te kreeg aan een voertuig om groente weg te brengen. Die wagen had nog wat overkapaciteit en daarom werd ook voor anderen al gauw groente vervoerd. De volgende stap was het rijden van ko len, met dezelfde wagen, waarmee de eerste stap werd gezet op dé weg van de brandstoffenhandel. De kolen werden opgevolgd en voor een groot deel ver drongen door olie, waarnaast ook ver koop van benzine aan het pakket werd toegevoegd. Aangezien benzine meestal in auto’s wordt gegooid was de gedachte om zelf ook auto’s te gaan verkopen, niet zo onlogisch. Vanaf vandaag is dat dan een feit en de Firma Van Leeuwen is nu voor Waddinxveen en omgeving dealer voor TOYOTA personenwagens en M.A.N.-SAVIEM bedrijfswagens. Deze uitbreiding heeft ook geleid tot een naamsverandering. De personenwagens worden verkocht door Van Leeuwen B.V. Autobedrijf en Oliehandel, terwijl de be drijfswagens worden behandeld door Van Leeuwen Truckservice B.V. Donderdag werd in de aula van de Klaas de Vriesschool de eerste ouderavond van de vijfde openbare basisschool te Wad dinxveen (nd de officieële goedkeuring „de Mr A. de Roosschool”) gehouden. Deze school is thans nog gehuisvest in het noodgebouw aan de Staringlaan, maar hopelijk zal het volgend jaar in Groenswaard III de eerste paal voor het nieuwe gebouw worden geslagen. Door een overbelaste agenda was wet houder P. Lips verhinderd, maar hij werd op enthousiaste wijze vervangen door wethouder Huizer, die er kennelijk plezier in had zich bij wijze van afwis seling met schoolzaken bezig te houden. Tijdens het afhandelen van het huishou delijk gedeelte van de vergadering gaf de voorzitter de heer A. van Gent en uit eenzetting over de figuur van Mr A. de Roos, wiens naam als inspirerend voor beeld voor de school door de oudercom- missie werd gekozen. Mr A. de Roos, die thans van een wel verdiende rust geniet, was in zijn tijd de grote promotor van een nauw kon- takt tussen ouders en school. Deze ou- dercommissie ziet het juist als haar be langrijkste taak dit kontakt te bevorde ren. Met een opkomst van 50% ouders van de leerlingen, was zij dan ook blij, maar nog niet tevreden. De heer A. de Rijke, hoofd van de school, gaf enige toelichting op het kon- sept van het schoolrapport, zoals dit in de toekomst gebruikt zal worden. Bij dit rapport worden de vakken gesplitst, zo als bijvoorbeeld bij rekenen in: Inzichte lijk rekenen, cijferend rekenen, zelfstan digheid en verzorging schriftelijk werk. Voor ieder onderdeel wordt een aparte beoordeling gegeven. De ouders krijgen hierdoor een beter inzicht in de pres tatie van hun kind op school. Om metterdaad het streven van de ou- dercommissie gestalte te geven werd na de pauze in diskussiegroepen het oor deel van de ouders gevraagd over onder werpen als huiswerk, verplicht handwer ken voor meisjes, godsdienstonderwijs en zakgeld. De oudercommissie zal in een van haar volgende bijeenkomsten de konklusies uit deze diskussie met de leerkrachten bespreken. Maandag werd in de gemeenschapsruim te ®van de Leon van Gelder School een ouderavond gehouden, waar o.a. werd behandeld de overdracht van de email- leeroven, het koffiezetapparaat en de boiler aan de gemeente in verband met de verzekering tegen diefstal. Aan de rijksuniversiteit te Groningen slaagde voor het doktoraal examen psy chologie de heer M. Jenné. Mevrouw M. A. E. P. Houdijk-van de Sande slaagde voor het examen vakbe kwaamheid voor de kleinhandel in het dierenverzorgingsbedrijf en het toilet- teren van honden. XI - op basis van persoonlijke lening, ZONDER VOORUITBETALING. Inclusief 3 jaar Garantie op onder delen en arbeidsloon. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1