Lezers schrijven heren 1 Net geen punt LR voor voor Spreekuren ft café Sport H. Mis Ledenwerfaktie voor Hartstichting in SVaddinxveen T eleurstellingen Be Fair volleybal Boterletter Will FM Weef kring opgericht Ergernis ra in Parochieblad in ’85: Ruilbeurs filatelie van de we VOOR WADDINXVEEN HUIZER’S Bakkerijen Pagina 3 EKE A G E N Tegen de ongeslagen koploper E.V.V.C./M uit Vlissingen is Be Fair er niet in geslaagd om via een 23 nederlaag toch één puntje te bemachtigen. Met een 31 nederlaag moesten de Raiffeisenmannen zich tevreden stel len. SLECHT RAPPORT? unr WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 2 NOVEMBER 1972 972 (Advertentie) I jten (Advertentie) -4 Fijnproevers halen hun Zad- ron- 17 14 13 12 9 9 7 6 6 5 4 4 De» rubriek etaat ter vrjje beschikking van elke abonnee van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven dia da grenzen van het fatsoen of ~an het recht op privacy te bulten gaar worden geweigerd. Hoogachtend, A DE GROOT, sect. W’veen-zat. Het is misschien merkwaardig, maar de meeste artikelen die een krant publiceert komen tot stand van achter een bureau. Prognoses en terugblikken betreffende sportevenementen natuurlijk in het bij zonder omdat het de schrijver van der gelijke rubrieken nu eenmaal moeilijk valt aanwezig te zijn bij wedstrijden die nog moeten worden gespeeld of bij alle wedstrijden die al zijn gespeeld. Dat je er geweest moet zijn om te kun nen oordelen, zoals de heer De Groot [kennelijk wenst, is - zelfs ook in de sport - vandaag de dag een achterhaald I standpunt In het maandblad van de roomskatholieke Sint Victor- parochie in Waddinxveen het volgende, tamelijk neer slachtige brokje futurologie. een werkelijk 2% van het netto-inkomen zou bijdra- jongerenkoor is nodig aan uitbreiding toe. Deze week bereiken weer drie leden de pensioengerechtigde leeftijd, zodat werkelijk van een noodsituatie ge sproken kan worden. Daarom nodigen we alle ke werkgroep zijn echter ronduit treurig. De kerk- bus is dringend aan ver vanging toe. Vorige week hebben de kerkgangers afdeling Maatschappelijk Werk: spreekuren: maandag- en dinsdagmorgen van 9-10 uur in het Wijkgebouw Het Anker (ingang achterom via Noordkade), Kerkweg 234, te Waddinxveen, tel. 4522. Daarnaast iedere eerste woensdag van de maand van 7-8 uur ’s avonds; woensdagmorgen van 9-10 uur in het Anne Frankcentrum, teL 5555. Verleden week woensdag was er bij banketbakker Van den Berg aan de Passage een demonstratie. Voor een aandachtig gehoor van Waddinxveense dames werden de geheimen van bladerdeeg, marse pein, spekulaas en nog veel meer lekkernijen prijs gegeven. Het was de tiende maal dat de heer Van den Berg zo’n avond organiseerde en ook deze maal had hij over gebrek aan belangstelling niet te klagen. eer- v.d. :hut gade- Stati- Lwijn- is on- >t. inval- lissen r van t deze GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op werkdagen open van 13.15 tot 14 uur en van 18 tot 19 uur, o.a. voor het af- halen van verplegingsartikelen. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. DE BESTE VAN DE EDISON WINNAARS m.m.v. Thijs van Leer; Rita Reys; Louis van Dyke; Chris Hinze; Wim Overgaauw; Ann Burton; Rogier van Otterloo f 17,90 Vrijdag 3 november Verkoop van Welfare-artikelen Rode Kruis, Anne Frankcentrum, 14-21 uur. Bijeenkomst DS’70 (spreker mr M. L. de Brauw), gebouw De Haven, Oosthaven 31, Gouda, 20 uur. Uitvoering drumband De Cormula’s (tienjarig bestaan), geref.ver.geb., 19.30 uur. Bijeenkomst medewerkers samenwer kingsschool havo/atheneum, raadzaal gemeentehuis, 20.15 uur Zaterdag 4 november Verkoop van Welfare-artikelen Rode Kruis, Anne Frankcentrum, 10-17 uur. Stuif ’es uit soos (voor boven 25 jaar), Anno 1884 Dorpstraat, 21 uur. Dinsdag 7 november Opening expositie fotoklub Visie, museumzaaltje Raiffeisenbank, 20 uur Bejaardensoos, Anne Frankcentrum, 14.30 uur. Eerste verkoop kinderpostzegels, post kantoor Kerkweg, 8.30 uur. Bijeenkomst SGP Waddinxveen (spreker Ir. C. N. van Dis), gebouw Het Anker (achter Brugkerk), 20 uur Donderdag 9 november Ouderavond Jan Ligthartschool, 20 uur. Woensdag 15 november Bijeenkomst NCVB, geref.ver.geb. Stationsstraat, 19.45 uur. /e b- iven- uur ren); tneis- 16 5- AZ (Door de geavanceerde technieken van de weten schap der prospectie, zijn wij in staat nu reeds ge deelten uit het Parochie blad van augustus 1985 te publiceren.) WEER EEN H. MIS IN WADDINXVEEN Door de activiteiten van een groepje katholieken zal a.s. zondag in de bo venzaal van café „Sport” een H.Mis worden opge- ONTMOETINGSKERK Maatschappelijk Werkster Geref. Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. PROT. CHR. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING: afdeling Gezinsverzorging en Bejaardenzorg: spreekuren: iedere ochtend van 8.30-9.30 uur in het Anne Frankcentrum (3e etage), Jan van Bijnenpad, tel. 4896. dit oor zen rat' i A. nde <art- der nen- ndel G. r-R. der- De Vereniging van Postzegelverzame laars ’’Gouda” houdt vrijdagavond 3 november in de Burgerhal van het Stad huis de maandelijkse regionale ruilbeurs. Alle filatelisten uit Midden-Holland kun nen er die avond terecht van 19.00-21.00 uur. bij Groensvoorde 8 - Telefoon 2382 Zuidkade 11 - Telefoon 2354 Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: tol? tien In de eerste set kwam een geladen Be Fair aan de start. Goed opbou wend vanuit het achterveld werd E.V.V.Q/M op een 71 achterstand gezet De Vlissingers kwamen sterk terug en op 1212 lagen de kansen weer gelijk. Voor de laatste drie pun ten werd verbeten gevochten, maar het was de koploper die resoluut doordrukte: 1215. Wat nu volgde was het onbetwistbare hoogtepunt van de wedstrijd. Met schit terend spel kwam Be Fair zeer sterk te rug en trok het initiatief volledig naar zich toe. Goed gelanceerd door Gerrit Koele en Jaap Duyker scoorden Ad An ker, Rob van Maanen en de weer her stelde Lupo Westerhuis dat het een lust voor het oog was. E.V.V.C./M raakte zo waar uit zijn ritme en werd in de langste set van deze wedstrijd naar een 157 verlies gespeelt. Het antwoord van E.V.V.C./M liet niets aan duidelijkheid te wensen over. Het liet nu, op volle toeren draaiend, zien waarom zij op de eerste plaats staan. Met de Antilliaan Canencia, die met zijn hoofd boven het net sprong, als gevaar lijkste aanvaller, werd Be Fair onbarm hartig met 15—5 teruggewezen. In de laatste set kwam Be Fair goed te rug en werd het spel weer goed en rustig opgebouwd. Nu kwam echter duidelijk het verschil in klasse aan het licht Al was Be Fair in de opbouw en verdedi ging zeker gelijkwaardig aan E.V.V.C./ M, aan het net kwamen de Waddinxve- ners blokkracht en aanvalskracht te kort. In deze fase van de wedstrijd werd Wim van den Burgh zeker gemist. Met 154 maakte E.V.V.C7M een einde aan deze aantrekkelijke wedstrijd. In een slechte wedstrijd verloor het eer ste damesteam van Concordia uit Rotter dam. De invalsters voor Thea Mensink en Nora Laban, resp. Ineke Deumen en Sylvia Manusama, pasten zich zeer goed aan en speelden een behoorlijke partij. In de eerste set werd een voorsprong van 40 al gauw teniet gedaan en door vele fouten werd al snel de stand 155 be reikt. De tweede set verliep ook niet zo goed. Concordia speelde tamelijk con stant en gedegen, zonder een bepaalde uitblinkster, terwijl Be Fair geen mo ment in z’n normale spelvorm kon ko men. Na 15 minuten was de stand 20. Slechts in de laatste set heeft Be Fair flink tegen kunnen stribbelen en wist het, ondanks een achterstand van 137, tot 1414 te komen. Enkele goede smas hes van Rite Akkerhuis en Joke Knaa- pen en snel verdedigen van Sylvia Ma nusama hadden dit ondermeer bereikt. Maar daarmee was het afgelopen. Con cordia kwam aan service en zette door. Het werd 1614 en dat was de tweede nederlaag voor Be Fair. Heren 2 speelde tegen DOS 2 in Schoon hoven en verloor deze wedstrijd, voor namelijk door een te statische verdedi ging en een te angstige aanval, waardoor er veel misverstanden waren. In Waddinxveen speelden Dames 3 een goede wedstrijd tegen Vires I. Be Fair had zich blijkbaar niet genoeg inge speeld, daar Vires al snel een voorsprong van 60 genomen had. Maar daarna begon Be Fair en voornamelijk door een paar geweldige smashes van Helma van de Willigen en Astrid van Dijk, stond het spoedig 157. De tweede set gaf een beeld van een sterk Be Fair, dat goed van de fouten van Vires profiteerde, het werd 159. De derde set ging weer niet zo best. Be Fair had al gauw een achterstand van 80. Toen werden de dames weer wat actief en mede door de goede set-upsvan Sylvia Manusama en Nettie Oosterom, was de achterstand gauw opgehaald, en wonnen ze met 159. (Advertentie) Begin oktober 1972 werd de weefkring Waddinxveen opgericht. Aangemeld heb ben zich ongeveer twintig weefsters, al len leerlingen van mevrouw Van de Put te. Het doel van de weefkring is door het gezamenlijk ontplooien van diverse aktiviteiten de opgedane ervaringen te verwerken in de eigen werkstukken. Het ligt in de bedoeling eens per maand een bijeenkomst te houden, waarbij over een bepaald onderwerp, bijv, kleuren, ont werp of een bepaalde techniek van we ven, een lezing zal worden gehouden. Ook zullen er gezamenlijk exkursies worden gehouden, bijv, naar een exposi tie of een weverij. De sekretaresse van de weefkring is me vrouw A. Collet, Jan Willem Frisoweg 71, bij wie eventuele nieuwe leden in lichtingen kunnen inwinnen. Een regelmatige bron van ergernis, in uw blad vormt voor mij uw sportrubriek. De wedstrijdverslagen, die bij mijn weten door de verschillende verenigingensmen- sen worden geleverd, vormen nog het beste gedeelte van de plaats die voor de sport wordt ingeruimd. Voor de 100% objectief zijn dergelijke verslagen niet, maar sommige schrijvers zijn er al erg ver mee. De verslagen ge ven over het algemeen een vrij redelijk beeld van het gepresteerde, de schrijvers geven in ieder geval blijk, bij de wed strijd aanwezig te zijn geweest. Iets wat beslist niet gezegd kan worden van de personen(persoon) die de rubrie ken Proloog en Epiloog in elkaar zetten. Vele sportliefhebbers, zouden het op prijs stellen als deze rubriek eens door een ter zake kundige werd behandeld, en niet zo als nu van achter een bureau. Deze rubrieken wekken op mij de ster ke indruk door een volslagen leek in elkaar te worden geklungeld. Vaak geeft men blijk niets over de juiste krachts verhoudingen te weten, en de uitslagen komen verkeerd over. Een van uw uitspraken in het jongste nummer deden mij naar de pen grijpen. Ik citeer hieruit: „Waddinxveen-zaterdag kan voor wat deze kompetitie betreft ge- voeg lijk worden afgeschreven. Als het zo door gaat dan gaan de zaterdagvoetbal- lers van de V. en A.V. linea recta naar de reservisten van de afdeling. Tegen Reeuwijk, nog steeds ongeslagen kop loper waren zij natuurlijk helemaal kans loos.” Het karakter van vooral de laatste zinssnede lijkt mij wel wat overdreven. Natuurlijk heeft u volkomen gelijk, als u beweert dat Waddinxveen-zaterdag het niet best doet. Een blik op de kompetitie stand moge dat bewijzen. Het is dan ook helemaal niet moeilijk vanuit een luie stoel een winnaar aan te wijzen voor de wedstrijd Reeuwijk-Waddinxveen. Een goede schrijver van de rubriek Epi loog, zou echter niet schrijven dat Wad dinxveen kansloos was tegen Reeuwijk. Hij zou op de hoogte zijn van deze wed- strijd, of zich er over hebben onder houden met een insider. Waddinxveen was natuurlijk helemaal niet kansloos tegen het echt niet imponerende Reeu wijk. Het was juist de laatste ploeg die beide handen dicht mocht knijpen met deze overwinning, op een Waddinxveen dat in ieder geval beter voetbalde, en ca. acht minuten voor tijd nog met 1—0 voor stond. Dat desondanks Reeuwijk nog met de eer ging strijken kan inder daad op rekening van de Waddinxveense tekortkomingen worden geschoven. U dankend voor de plaatsruimte. drukte /artie' theren et be- irecht in het Voor wat betreft de kwaliteit van de ru briek: die mag te allen tijde worden aan gevallen; de schrijver geeft slechts een persoonlijke mening, een mening die stoelt op acht jaren intensieve ervaring en aktiviteit in de streekvoetballerij. Desondanks kunt u van mening verschil len dat is uw goed recht. Over de wedstrijd tegen Reeuwijk kan diet zonder meer worden gezegd dat Waddinxveen zo schitterend speelde. Reeuwijk zelf claimde een heel slechte dag te hebben gehad. Niettemin verloor Waddinxveen ook deze wedstrijd, zoals de heer De Groot zegt, door eigen te kortkomingen. Wij betreuren het mét de heer De Groot dat de feiten ons gelijk geven. Ter zake kundig of niet, wij pra ten niet recht wat krom is. Red. WvW. gemeenteraad hiervoor lieke godsdienstoefening in geen gelden beschikbaar ons dorp worden gehou den. Nog ligt het debacle van het midden der zeven tiger jaren. Ofschoon het Parochiebestuur al enige jaren gewaarschuwd had, dien de wekelijkse gang naar de kerk in Gouda maken. dragen. Voor deze gelegen- Pogingen van de burge- heid zal de bejaarde pas toor Saulenn naar Wad dinxveen overkomen. Zo zal voor het eerst na vele jaren weer een katho- kerken te redden. Zoals met dergelijke acties, kwam hem met vereende krach ten de Gouwe-tunnel uit moeten duwen, omdat de reactor het begaf. Geld voor de aanschaf van een nieuwe is er niet. Er zijn nog Parochianen die me nen dat zij met 100,- per maand een werkelijke bij- ook deze veel te laat. De bijeengebrachte 200.000,waren tenau- wemood voldoende om de schulden van de Parochie te dekken. Het enige wat gedaan kon worden was de aanschaf van de bekende kerkbus, waarmee we sinds drage aan de kerkfinanciën geven. Misschien was dat enkele jaren geleden nog een redelijk bedrag, maar u weet toch zelf wel, dat we hiervan tenauwernood het tolgeld voor de Gouwe- tunnel kunnen betalen. Immanuëlkerk (NH): 10 uur ds N. J. Flink, 19 uur ds B. J. Duysterhof, ’s-Gravenzande (jeugddienst) Kruiskerk (Geref.): 10 en 17 uur ds B. Koekkoek Ontmoetingskerk (Geref.): 9.45 uur en 17 uur ds D. J. Modderaar Remonstr. Gem.: 10 uur ds G. A. Hooy- kaas Oud-Geref. Gem.: 10 en 18.30 uur lees- dienst Chr. Afgesch. Gem.: zo 9.30 en 17 uur, wo. 19.30 uur ds A. P. Verloop Geref. Gem. Boskoop: 9.30 en 18 uur: ds A. Bac. Jehova’s Getuigen: 15.25 uur openbare toespraak, 16.25 uur Wachttorenbespr. Volle Ev. Gem. Bethel Boskoop: 9.30 u. samenkomst; dinsdag 20 u. samenkomst. St. Victorkerk (RK): 8 en 10 uur, ma. en za. 19 uur, di., do. en vr. 7.45 uur, wo. 7.45 en 19 uur: H. Mis. Ontmoetingskerk (RK):: 8.30, 11.45 en 18.30 uur, di. 9 uur, do. 19 uur, za. 9 en 19 uur: H. Mis. 1 SUGAR ME - Lynsey de Paul 2 ICH HAB’ DIE LIEBE GESEH’N - Vicky Leandros 3 I PUT A SPELL ON YOU (MAXI) Creedence Clearwater Rev. 4 I THINK I LOVE YOU (MAXI) The Partridge Family 5 MEXICO - Les Humphries Singers 6 YOU’ RE A LADY - Peter Skellern 7 MOULDY OLD DOUGH - Lt. Pigeon 8 WIG WAM BAM - The Sweet 9 EINE NEUE LIEBE 1ST WIE EIN NEUES LEBEN - Jurgen Marcus 10 VERONICA 538 - Vader Abraham en diversen 1 ZOMERSPROETJES - Rocco Granata 2 YOU KOU LA LE LOUPI - Mouth and Macneal. begeleiding dagelijks na schooltijd westhaven 31-32 telefoon 01820-17861 De wedstrijd van de Jongens B was jam mer genoeg niet zo goed. De jongens waren niet zo geconcentreerd, maakten te veel domme fouten, die onnodig wa ren. Dames 5 speelde in Waddinxveen tegen Jupiter 2. De eerste twee sets werden vlot gewonnen, met 15-2 en 15-4. Jupiter 2 maakten veel domme fouten. Na deze goede sets klapte Be Fair finaal in el kaar, het welbekende euvel van dit team. De laatste twee sets werden dan ook verloren, wat absoluut onnodig geweest is. Dames 5 speelde in Gouda een tamelijk slappe wedstrijd tegen Olympia 3. Door de weinige tegenstand ging het spelni- veau van Be Fair duidelijk achteruit. Be Fair speelde met invallers, zodat ze eerst aan elkaar moesten wennen. On danks dit won Be Fair de wedstrijd bin nen zeer korte tijd. De wedstrijd van meisjes A tegen meisjes B is heel anders verlopen als verwacht werd. Hoewel meisjes A op de training altijd het winnende team was, speelde het nu niet zo goed, terwijl meisjes B een geweldige wedstrijd speelden. De eerste twee sets zijn op het nippertje door Be Fair A gewonnen, maar de laatste twee waren voor Be Fair B. De thuiswedstrijden op 4 november zijn: Jongens B-DOS om 2 uur; Dames 6- DUF 1 om 2.45 uur; Meisjes B-Radius MVC A om 3 uur; Dames 2-Leyton/AC 2 om 3.45 uur; Dames 4-Dosko 2 om 5 uur; Heren 5-Dosko 2 om 6 uur. Het klapstuk van deze dag zal ongetwij feld de wedstrijd van Dames 1 tegen Karanoy 2 worden, die vorige week nog op de eerste plaats stonden. Het enthou siaste publiek mag dus ook nu niet ge mist worden. Essenboom, Chopinlaan 28 (penning- meesteresse), H. van Gelooven, Cho pinlaan 12, mevrouw J. Charpentier, W. de Rijkelaan 146, mevrouw A. Kloet-van Dorp, Burg. Trooststraat 49, mevrouw A. M. van Weelden, Beethovenalan 52. Deze werkgroep zal zich in de ko mende tijd voor de geplande algeme ne vergadering tot alle organisaties wenden om medewerking ter bestrij ding van hart- en vaatziekten, maar richt zich vooral ook op de werving van leden voor de Vereniging van Vrienden van de Hartstichting. De werkkommissie Waddinxveen van de Nederlandse Hartstichting heeft op 30 oktober zijn eerste bijeenkomst gehouden. Besloten werd om op dins dag 27 maart een openbare bijeen komst te houden in het Anne Frank- centrum waar een film vertoond zal worden en waar dokter P. v.d. Linde een inleiding zal houden over hart en vaatziekten. De werkgroep is als volgt samen gesteld: S. Pille, Jan Dorrekenskade /8 (voorzitter), mevrouw. C. M. J. Verheul-de Wolff, Wilgenhorst 47 (sekretaresse), mevrouw A. Toussant- CHR. OPENBARE BIBLIOTHEEK Jul. v. Stoiberglaan: ma wo en vr 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 tot 12 uur. St Victorstraat: di en vr 19 tot 21 uur, do 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo 18.30 tot 20.30 uur. stelling der Parochianen wat groter was, zouden we misschien elke maand een H.Mis in onze eigen plaats jongeren uit voor de eerst- kunnen hebben. Als ieder- volgende repetitie op 25 september a.s. in de Ont moetingshui van het Cultu reel Centrum, Groens voorde 1. fvr i' meester om in Waddinx veen tot een streekkerk voor alle gezindten te komen, mislukten omdat de Tenslotte nog een oproep voor het jongerenkoor, zo als we die elke maand wilde stellen. hebben moeten plaatsen in Gelukkig zijn we thans zo- de afgelopen 15 jaar. Het ver dat we bij wijze van proef een zaaltje in Wad dinxveen hebben kunnen huren om de Eucharistie kwam het faillissement van te vieren. Als de belang de Parochie voor de mees ten als een donderslag bij heldere hemel. Toen de beide kerken verkocht moesten worden om de schulden te kunnen dek ken, ontstond er een mas sale protestactie, terwijl een gen, zou dat tot de moge- steuncomité zich beijverde lijkheden behoren. De om althans één van beide financiën van de katholie- 7 .7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 3