Ruimte voor nieuwe leden Raads- Be Fair Tennis begint aan zeven vette jaren TOYOTA naar KLEURENFOTO’S van u of uw kind Kleuren T.V. maken voor maar f 25 FOTO DE ROOY FOTO DE ROOY Projectie schermen Puzzelrit met Jeugdnatuurwacht agenda Heemskerk B.V. RIJNLAND B.V. Kopmannen DS ’70 W addinxveen Jonge kiezers Anno 1884 19. in llltl Kollekte Nationaal Jeugd Fonds kath. scholen Open maal Instuif voor gehuwden Gezamenlijke ouderavond W elf are-verkoop levert f 2260 op RAAD Onafhankelijk Nieuwsblad met 100 service nü van f 65,- voor f 49,-- Boterletter Doktersdiensten HUIZER’S BAKKERIJEN Mui Puur Waddinxveens Klaverjassen bij Waddinxveen De kopstukken van DS’70, de oud-ministers W. Drees jr en M. L. de Brauw trekken op woensdag 15 november, in gezelschap van mevrouw Van Vee- nendaal, oud-staatssekretaris, door Midden-Holland. Zij starten in Wad dinxveen, waar zij zullen verblijven van half negen tot kwart over negen. Mocht u ze tegenkomen, dan zijn ze beschikbaar om met u een gesprek te beginnen over al datgene wat u al zo lang op ’t hart heeft. HERENHUIZEN EENGEZINSWONINGEN BUNGALOWS FLATS -- KRANENBURG en DE BRUIN De werkgroep Creation houdt op dinsdagavond 14 november een ’hearing’ waaraan door bijna alle politieke partijen in Waddinxveen zal worden meegewerkt. De bijeenkomst, nie om 20.15 uur begint en plaatsvindt in Anna 1884 in de Dorpstraat, is in het bijzonder bestemd voor de kiezers van 18 tot 21 jaar die op 29 november voor het eerst gaan stemmen. Over allerlei zaken mogen vragen worden gesteld. Waddinxveen leden van de politieke partijen zullen trachten die te beantwoorden. De zevenjarige tennisvereniging Be Fair, onderdeel van het machtige ’sport- concern’ Be Fair, begint aan zeven vette jaren. Na al die tijd enigszins in de schaduw te hebben geleefd van grote broer Waddinxveen op de banen in het Warnaarplantsoen begint Be Fair Tennis nu een eigen, nieuw leven op de zes, spiksplinternieuwe banen in het sport park De Sniep die onlangs gereed kwamen. VANAVOND, 20 UUR DONDERDAG 9 NOVEMBER 1972 28e JAARGANG - Nr. 1312 C. A. VAN DER HOOFT SINT NICOLAASAANBIEDING Laat 5 verschillende Markt 5. ■X/. Nesse 2 Tel. 2102 9 Nesse 2 Tel. 2102 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. De katholieke basisscholen in Waddinx veen houden op donderdag 16 november een gezamenlijke ouderavond in de grote zaal van het gereformeerd verenigings gebouw aan de Stationsstraat. Na het huishoudelijk gedeelte, dat om 20 uur begint, houdt dr R. van Gemert een in leiding over drugs en het gebruik ervan. Vanzelfsprekend is er gelegenheid tot vragen stellen en diskussie. De leerlingen van de hoogste twee klas sen van alle Waddinxveense lagere scho len - zeker een zeshonderd kinderen - zijn vorige week woensdag aan de wan del gegaan voor een puzzeltocht met de Jeugd Natuurwacht, plaatselijke afdeling van de Stichting Natuur en Jeugd. Groensvoorde 8 Zuidkade 1 op statief 125 x 125 cm. fijn glasparel. Op zaterdag 18 november is er weer een dansavond voor gehuwden, met mede werking van The Rhine Town Dixy Preachers uit Den Haag. Deze avond wordt gehouden in het Anne Frankcen- trum. Aanvang 20 uur. De kaarten kun nen op donderdag- en vrijdagavond tele fonisch worden besteld via nummer 3792 of 5502. Vrijdagavond is er weer prijsklaverjassen in de kantine van de V en AV Waddinx veen. Aanvang 20 uur. VAN LEEUWEN B.V. AUTOBEDRIJF en OLIËN Tel. 2382 Tel. 2354 De wervingskommissie vertelt vol en thousiasme over de mogelijkheden die Be Fair zijn leden allemaal biedt. „We gaan straks ook beginnen met winterten nis in de sporthal De Springers in Gou da,” vertelt de heer Van der Toom. „Voor nieuwe leden, die niets van tennis weten, zijn er uitgebreide lesmogelijkhe den. We hebben een gediplomeerde be geleiding voor de jeugd die ook overdag beschikbaar is.” Medio april volgend jaar begint het nieuwe tennisseizoen. Be Fair draait dan ook weer mee in de kompetitie van de KNLTB. In zijn nieuwe sportpark. Met tientallen nieuwe leden. Twee Be Fair-dames feliciteren elkaar met de nieuwe start van hun klub. De lekkerste ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4163 ZONDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Boskoopse Apotheek, Burgmeester Co lijnstraat 71, telefoon (01727) 2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 De raad vergadert vanavond over de volgende voorsteUen: Onderzoek geloofsbrief van de heer W. G. de Meer; Aanschaffing van een vijftiental containers; Verzoek om voorziening van de heer J. H. M. Dicker te Waddinxveen inzake de beslissing van burgemeester en wet houders tot weigering van een gevraagde bouwvergunning inzake dakkapellen; Verzoek om voorziening van de heer J. Tamerus te Waddinxveen inzake de beslissing van burgemeester en wethou ders tot het niet toekennen van een gevraagde doorstromingsbijdrage; Af breken van de panden Wilhel- minakade 79 en 80; Af breken van de woningen Zuidkade 202 t/m 204; Vergoedingen voor het brandweer personeel; Ophogen van de Ringdijk van de polder „de Noordplas”; Aanleg van een parkeerterrein „Beukenhof” c.a.; Naamgeving vijfde openbare school voor basisonderwijs; Grondtransacties ten behoeve van de rekonstruktie van het Noordeinde; Rekening-courant krediet voor 1973 bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten; Aangaan en verstrekken van kasgeld leningen; Begrotingswijzigingen; Verkoop van een perceel grond in het bestemmingsplan Groenswaard 3. Betekent de ruimte voor ledenaanwas ook dat men tennissers van buiten Wad dinxveen aanneemt? „In principe liever niet,” zegt de heer Van der Wiel. „Dit unieke sportpark is er voor de Waddinx- veners en dat willen wij ook zou houden. Maar als er zich mensen melden zullen we ze niet weigeren. Wij zelf zuUen onze aktiviteiten niet buiten de gemeente uit strekken. bij Uw adviseur Onze deskundige bemiddeling bij aan- en verkoop van: i bieden wij u gaarne aan. MAKELAARSKANTOOR J. H. J. Meyerlnk Makelaar o.g. ASSURANTIËN - TAXATIES - HYPOTHEKEN Kanaalstraat 12 - Waddinxveen 4 k Tel. 01828 - 2028 of 6283 1 b.g.g. 010 - 185871 J Graag en van ganser harte beveel ik de kollekte van het Nationaal Jeugd Fonds (die in onze gemeen te van 13 tot en met 19 november wordt gehouden) bij u aan. Ik hoop dat u gul zult geven. Het doel is het waard. Immers, het probleem van de leef- en speel ruimte voor de jeugd (en dat is het terrein waarop het fonds zich beweegt) is iets dat ons steeds sterker gaat bezighouden. En elke poging dis. gedaan wordt om door nieuwe initiatieven én het verder uitbouwen van wat reeds bestond, dit probleem te verlichten, ver dient ons aller steun. Met uw gift aan het Nationaal Jeugd Fonds helpt u zowel het werk dat hier ter plaatse wordt gedaan als akti viteiten die op landelijk niveau worden ontplooid. Jantje Beton is de symboolfiguur van het Natio naal Jeugd Fonds. Namens de jeugd van Nederland zegt hij: „De jeugd staat op het spel!” De kollekte van het Nationaal Jeugd Fonds geeft ons een goede gelegenheid om te zeggen: „Jon gens en meisjes - wij staan achter jullie!” I Op donderdag 16 november is er weer een open maaltijd voor alle Waddinx- I eense bejaarden in het Anne Frankcen- |trum. De maaltijd begint om 12.30 uur I en kost vier gulden per persoon. U kunt I zich tot en met 14 november opgeven I voor deze maaltijd via telefoonnummer 1 5555, hetgeen ook geldt voor verzoeken 1 om vervoer per auto. Twintig enthousiaste leerkrachten en de politiemannen van adjudant Koehna zorgden ervoor, dat alles op die 11 km lange tocht op rolletjes liep. Verder droeg het milde najaarsweer ertoe bij dat de stemming in het zingende en kake lende legertje van jonge wandelaars op perbest bleef. Heel Waddinxveen heeft het kunnen zien en horen, tot aan het verre Weegje toe. Voor maar twee van de zeshonderd was de tocht te zwaar zo dat zij moesten afhaken. Voor elk kind was er na afloop een diploma en als groepsprijs voor elke school een mooi natuur boek. Zo had de Waddinxveense jeugd voor dit seizoen een eerste kennismaking met de Jeugdnatuurwacht, die zo in de smaak is gevallen, dat ze zeker niet de laatste zal zijn. GOUDA, MARKT 5 - telef 16465 KLEIWEG 67 tel 13566 K WADDINXVEEN, PASSAGE 133 tel. (01828) 3003 Mocht u zich willen aanmelden, dan kunt terecht op de volgende adressen: Hoefblad 1, telefoon 4630; Koningin Wilhelminasingel 64, telefoon 3006 en Jacob Catslaan 59, telefoon 4190. Zes banen die Be Fair, met zijn honderd senior- en ongeveer veertig juniorenle den, meteen in de voor deze streek unie ke situatie hebben gebracht dat er weer ruimte is voor het aannemen van leden. Leden die volgend jaar al zullen worden verwelkomd in een zo mogelijk nóg nieuwe klubhuis, waarvan u op deze pa gina een opengewerkte tekening ziet. Dit klubhuis, waarvan de kosten op ruim een halve ton worden geschat, moet Be Fair zijn eigen verenigingsatmosfeer schenken en dat die er zal komen staat voor de rasechte Be Fair-tenissers vast. Be Fair wil ook wel eens af van de elite-sfeer die rond het tennissen hangt. Daarom is een kommissie ingesteld, die zich speciaal belast heeft met de werving van leden. Sukses heeft die kommissie, bestaande uit de heren N. C. de Rooy, A H. G. van der Wiel en F. van der Toom, ook aL Tot nu toe kwamen bijna dertig nieuwe leden binnen. Niek de Rooy wil wel kwijt dat hij ten nis helemaal niet ziet als een sport voor een bepaalde klasse. „In de sfeer in de vereniging kan het niet zitten, want op mensen die zich zo willen opstellen wordt bij ons helemaal geen prijs ge steld.” In het geld zit ’t ’em ook al niet. Een tennisuitrusting, inklusief racket kost evenveel als een voetbaloutfit. De kon- tributie, honderd gulden per jaar, ligt weliswaar iets hoger, maar daar staat tegenover dat een tennisser, althans in Waddinxveen, net zo vaak kan tennissen, op bijna elk tijdstip van de dag boven dien, als hij wil. „Tennissen is de goed koopste sport die ik ken,” zegt De Rooy. De opbrengst van de verkoping van Welfare-artikelen van het Rode Kruis vorig weekeinde in het Anne Frankcen- trum is 2.260,62. De verloting leverde het volgende resultaat op: lot (blauw) nr 310: theemuts en kleedje; lot (blauw) nr 102: keukenprinses; lot (rose) nr. 986: schilderij. De naam van de pop was: Cecilia. De prijzen zijn af te halen bij mevrouw E. Kamminga-Bijl, Prinses Beatrixlaan 94. De hoofdprijswinnaars van de etalagewedstrijd van de Fa de Bas. op basis van persoonlijke lening, ZONDER VOORUITBETALING. Inclusief 3 jaar Garantie op onder delen en arbeidsloon. per week “dinsdagavond van 8- 9 uur demon stratie in onze_showroorr^^ Weekblad voor Waddinxveen s F; -i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1