de branding Parkeerterrein m met Vertrouwen weg m Kleuren T.V. De raad de krant en FOTO DE R00Y Wethouder P. Lips zwaaide portefeuille Visie 72 museumzaal Ga in de clinch met Schwartz I Heemskerk B.V. wilt u niet regeren met de PVDA VVD FOTO DE ROOY Bejaardensoos SINT NICOLAAS Nieuwsblad Onafhankelijk EU M IG voor met 100% service BRAUN f 254,— voor f 249,- voor f 299,- Doktersdiensten Boterletter HUIZER’S BAKKERIJEN w |M Vervolg op pag. 3 W elstand filmprojectoren Markt, waarheen? KvdB van volautomatische diaprojectoren f 339,— van Kollekte d’66 Waddinxveen I f 339,— van f 399,— Net als wethouder Lips is de heer Van Gent geen man van loze dreige menten. Uit de PvdA-fraktie valt in de komende tijd dus nog nieuws te verwachten. Postbus 1 66 Sekretariaat: Tel: (01828) 50 15 Zeker is dat wethouder Lips het vertrouwen van een flink deel van de raad heeft verspeeld. Uit de stemming bleek namelijk dat bijna de helft van die raad - en dan nog uit zijn eigen politieke kamp - best bereid was de heer Lips te laten vallen. En dat moet hem op z’n minst reden tot denken geven. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van verleden donderdag twee maal stilgestaan bij de doorstroming. Eenmaal bij de doorstroming naar een betere woning en eenmaal bij die van het verkeer. Bij het verkeers probleem draaide het om het parkeerterrein dat naast het nieuwe gebouw van de Coöperatieve Raiffeisenbank zal worden aangelegd en hierbij liep de spanning zo hoog op dat wethouder P. Lips zijn portefeuille ter beschik king wilde stellen, wanneer het voorstel van het college van B. en W. niet zou worden aangenomen. Elders in deze krant zegt het scheidende raadslid drs R. Harms (PvdA) dat de ’pers’ de raadsverslagen niet adequaat behandelt. Er komt te veel naar buiten van het rumoer in de raadsvergaderingen en te weinig van de wer kelijke besluiten, volgens de heer Harms. Welnu, zolang als nog bijna elke raadsvergadering bol staat van rumoer en rellen, zolang kan een krant niet anders doen dan de feiten aan zijn lezers voor te leggen. Niet wij bepalen het nieuws in de raadsvergaderin gen, dat doen de deelnemers aan die vergadering zelf. En dan is het niet de taak van de krant om zijn lezers, als een soort censor, de informatie over de feitelijke gebeurtenissen te onthouden. Neem nu de laatste vergadering. We hebben het niet gedaan, maar als we met een stopwatch hadden geklokt hoe lang raad en B en W nodig hadden om zakelijke besluiten te nemen of om ruzie te zoeken, dan zou dat beslist ver in het nadeel van de zakelijkheid zijn geweest. Het is nu al zo dat in Waddinxveen een rustige raadsvergadering nieuws is. Wethouder P. Lips bracht donderdag- en vrijdagavond zijn partijgenoten in de raad, de heren Boere, Harms en Van Gent - en met name die laatste - in een bijzonder moeilijk parket door over het onderwerp parkeerterrein bij de nieuwe Raiffeisenbank aan de Kerkweg met weglopen te dreigen als de raad dit voorstel van B en W zou verwerpen. Nu heeft de wethouder wel vaker gedreigd met heengaan, maar tot dusver werd er steeds - niet altijd zonder frustatie van zijn geestverwanten - een soort ’way out’ geschapen en kon hij aanblijven. Het is ook bekend dat de PvdA-fraktie toch wel te spreken is over het beleid van de heer Lips als wethouder van onderwijs. Elders zijn de me ningen hierover verdeeld, maar, zo redeneert de PvdA-fraktie, het tot- standbrengen van een vijfde openbare school en kleuterschool en de gang van zaken rond de samenwerkings-havo/atheneum bewijzen het tegendeel. PvdA-fraktievoorzitter Van Gent, hoe verbolgen ook over het feit dat de heer Lips met zoveel geweld een door hem (en zijn fraktie) niet gewenst parkeerterrein door wenst te drukken, wenste zijn wethouder niet te laten vallen, vooral om diens kwaliteiten op onderwijsgebied. Van Gent stemde dus voor, maar liet weten dat dit een politieke stem was en bovendien een stem die zekere konsekwenties inhoudt voor de toe komst. V erhuisdrempel //r' W - - Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 14 UUR, NESSE (bij Brouwer) DONDERDAG 16 NOVEMBER 1972 28e JAARGANG - Nr. 1313 (Advertentie) Speciale St. Nicolaasaanbieding met zoomlens met flxlens (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) ^Hans Wiegel (Advertentie) Speciale St. Nicolaasaanbieding Dorpstraat 33, Waddinxveen Nesse 2 Telefoon 2102 de kollekte wel te regelen was. Bel nu 2218 financiering mogelijk. Kom met hem praten. Stel hem vragen. Val hem bij. Of val hem aan. En wie liever rustig luistert en op zijn gemak een biertje drinkt is natuurlijk ook welkom. Groensvoorde 8 Zuidkade 1 De agende vermeldde eerst nog een dak kapellenzaak, deze keer van de heer J. H. M. Dicker. Aangezien de tot nu toe gehanteerde, stringente, normen in de praktijk steeds meer weerstanden oproe pen bij' adspirant dakkapel-bouwers, werd besloten op 12 december in een vergadering met de commissie Ruimte lijke Ordening en de commissie voor de welstand de zaak opnieuw te bezien en voor de komende jaren nieuwe regels vast te stellen. De heer A. H. van Gent (soc.) vroeg zich af wat op dit moment het praktisch belang van de bank bij het parkeerter rein was, waarop de burgemeester ant woordde dat de Kerkweg overbelast is. Een nieuw parkeerterrein maakt het mo- Wethouder P. Lips, bijna links uit de flank. i I i I l I l l I I I l I l l R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. gelijk ter plaatse een parkeerverbod op de Kerkweg in te stellen, waarmee het verkeer wordt ontlast. Een nieuw facet werd daarna door de heer Van der Hooft in de diskussie ge bracht, toen hij meedeelde dat de bank de aanleg wil betalen met een zodanige regeling dat de gemeente tot terugbeta ling kan overgaan wanneer zij beschikt de nodige middelen. En dat, zei de emeester, moeten we aangrijpen. verplaatsen van de markt naar het we terrein ontlokte de heer Van e (kath.) de opmerking: „Dan par- t iedereen op de Kerkweg om op het eerterrein zijn inkopen te doen!” hij wilde voorzieningen pas dan eggen als ze nodig zijn en hij schaar- i i i i i i i i i i i I i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i I i i I I J Ook Gemeentebelangen zag het belang van de tentoonstelling, hier in de persoon van raadslid J. L. van Heteren. Tel. 2382 Tel. 2354 Dinsdagmiddag 21 november om 14.30 uur is er weer een bijeenkomst van de bejaardensociëteit in het Arme Frank- centrum. ZATERDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 De lekkerste bij Uw adviseur In het geval van de heer Tamerus was dat blijkbaar niet het geval, want die wilde persé zijn huis verlaten. Hij han delde daarbij niet op verzoek van de ge meente, maar uit vrije wil. Zijn opvolg ster heeft ook geen woonvergunning ge kregen en het bleek dat de meerderheid van de raad het beleid van B en W in deze steunde. De heer Boere (soc.) dien de nog een voorstel in om de gevraagde bijdrage alsnog aan de heer Tamerus uit te keren, maar zijn voorstel werd ver worpen. fraktieleider van D’66, de heer H. th, ging de parkeermogelijkheden in omgeving na en vond daarbij onder ere het parkeerterrein van de Brug- „Dat is partikulier terrein” zei touder-kerkvoogd H. Huizer. De r Barth dacht dat je niet aan bepaal- verplichting hoefde te voldoen om r te mogen parkeren. De burgemees- Het D’ 66 eerste kamerlid Schwartz staat nu kandidaat voor de tweede kamer. Dinsdag avond 21 november komt hij 's avonds om 8 uur in Café de Sport. Hij zal dan o.a. op dia een stripverhaal laten zien van een wat cynische toekomstvisie. De hoofdfilm was gewijd aan het par keerterrein naast de Raiffeisenbank. Het voorstel van B en W (punt 11 van de agenda) was het beschikbaar stellen van een krediet van 150.000,voor de aanleg van het parkeerterrein. In de toe lichting stond dat in de notariële akte, opgemaakt bij de verkoop van de grond aan de bank, was vastgelegd dat de ge meente ten oosten van het bankgebouw een parkeerterrein zou aanleggen, waar bij ondershands was overeengekomen dat dit voor 1 januari 1973 zou gebeuren. En daar zat hem de kneep. Het bedoelde parkeerterrein zou een duidelijke funktie hebben in het bestem mingsplan Stationsstraat (Passage Kerk weg) maar aangezien het daar geplande winkelcentrum nog geen stap dichter bij zijn realisering is gekomen, is de nood zaak voor een snelle aanleg van extra parkeerruimte in die omgeving disku- tabel. De Financiële Commissie verklaarde bij monde van de heer Van de Roovaart lie ver op het winkelcentrum te willen wachten, iets waarmee burgemeester C. A. van der Hooft het helemaal niet eens was. Hij stelde dat de afspraak met de bank was om het binnen drie jaar af te maken en dat dus de tijd daar was. Bo vendien, zei de burgemeester, willen we de markt ook naar dat terrein verplaat sen. De bank verplicht ons niet, maar we kunnen niet blijven wachten. Wanneer een bewoner een huis verlaat dat voor verdere bewoning niet meer geschikt is, heeft hij volgens B en W geen recht op een doorstromingsbijdra- ge, zelfs niet, wanneer dat eigenlijk on bruikbare huis tijdelijk wordt bewoond door een andere gegadigde die daarmee even gered is. Uit de hierover gehouden diskussie bleek dat deze bijdrage bedoeld is om iemand, die plaats kan maken voor een minder draagkrachtige, over de finan ciële drempel te helpen die hem anders het verhuizen zou beletten. In de bovenzaal van de Coöp. Raiffei senbank kunt u kennis nemen van het werk van de leden van de Waddinxveen- se Fotokring Visie. Deze tentoonstelling werd op 7 november geopend door de heer B. Tweedy, voorzitter van de foto kring en door de heer P. Noordam, voorzitter van de bank. Naast het, dikwijls zeer fraaie, fotowerk is deze tentoonstelling ook interessant door historische opnamen en camera’s, die ter beschikking werden gesteld door het Rijksprentenkabinet Fotoliefhebbers kunnen er werkelijk hun hart ophalen, waarbij tevens him scherpzinnigheid op de proef wordt gesteld. Er hangt name lijk een puzzel-foto die werd gekompo- neerd uit drie foto’s die deel uitmaken van de expositie. Wanneer de bezoeker de drie foto’s meent te herkennen, kan hij de nummers invullen op een formu lier en dat deponeren in een bus bij de uitgang. De tentoonstelling is voor het publiek geopend op dinsdag- en donderdagmid dag en op vrijdagavond. Wilt U een partij die dat nü al zegt. Eerlijk en duidelijk. Vóór de verkiezingen. VVD Koninginnegracht 57, ’s Gravenhage Nesse 2 - Tel. 2102 v L. Dicker-Koper en mevrouw van Donk-Groot uit Waddinxveen zijn geslaagd voor het diploma zwem- instructrice van de KNZB. a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1