kandidaat voor Rooms Kath. Partij Nederland De Bron St. Nicolaasaktie Verlichting bejaardenreis voor kleuters Kinderaktie Sint Nicolaasweken de Sint 92-jarige bezoekt Zonnig Zuid ziet PSP op de markt M. G. van der Meulen wilt u niet reé eren met dePVDA VVD Kom op en stem WIT VOX JUBILANS RECEPTIE-ALBUMS Kleuren T.V. m HU BRUGBOETIEK RIJNLAND B.V. 16.90 Heemskerk B.V. Winkels open VERKIEZINGEN Nieuwsblad Onafhankelijk Boterletter $fjj| HUIZER’S BAKKERIJEN met 100 service Doktersdiensten 2,4 2,0 84 SINT NICOLAAS GESCHENKEN Boekhandel Veldwijk BV KOM OP EN STEM. WOENSDAG 29 NOVEMBER De komst van de bejaarde bisschop was voor de Middenstandsvereniging Waddinxveen meteen het startsein voor de jaarlijkse Sint Nicolaasaktie die zal duren tot en met 5 december. De middenstanders staan twee procent van hun omzet af, waarmee volgende zomer de Waddinxveense bejaarden weer een pleziertocht kan worden aangeboden. Om het voor u aantrekkelijk te maken in Waddinxveen uw Sinterklaas inkopen te doen is er ook nog een prijsvraag, die u kans geeft op waarde bonnen van 5, 10, 25 en 100 gulden. Daarvoor komt u in aanmerking als u vijftig zegels plakt op een vel (dat is meteen uw lot) en dat inlevert. Voor elke bestede gulden, ontvangt u tijdens de aktie een zegels. Notaris J. in ’t Hol zal vijf trekkingen houden. U hebt dus vijf keer kans op een van de hiervoor genoemde bedragen. De trekkingen zijn op 22, 27 en 30 november en op 4 en 7 december. TK 1967 1804 1005 880 1315 377 964 68 109 0,9 1,4 TK 1971 1927 919 1208 1283 963 733 419 70 1063 102 170 96 TK 1972 22,9 12,8 11,2 16,8 4,8 12,2 0,9 11,8 1,1 0,6 0,6 20,8 9,9 13,1 13,9 10,4 7,9 4,5 0,8 11,5 1,1 1,8 1,0 106 55 ■52 HERENHUIZEN EENGEZINSWONINGEN BUNGALOWS FLATS De winkels blijven op donderdag 30 november en op vrijdag 1 en maandag 4 december tot negen uur ’s avonds open. Op woensdagmiddag 29 novem ber zijn ze open. Op Sinterklaasdag sluiten de zaken gewoon om zes uur. 0,9 9250 ong. 35 st. kiesger. 10.949 opk. 84,5 De Demokratische Middenpartij is een afsplitsing van de Nederlandse Middenstandspartij. 158 7874 ong. 123 st. Op de kandidatenlijst van de kies kring Leiden prijken de namen van vijf Waddinxveners. Vier daarvan zijn lid van reeds lang bestaande partijen, waarvan de opstelling in de volksvertegenwoordiging en het partijprogramma bekend mogen worden geacht. De vijfde, de heer M. G. van der Meulen, maakt deel uit van de kandidatenlijst van re Rooms Katholieke Partij Neder land, een partij die haar ontstaan dankt aan een beweging binnen de RK Kerk, waarin een grotere ge hoorzaamheid aan de wetten van de vanuit Rome geleide wereldkerk een van de belangrijkste programma punten is. PvdA KVP WD AR D’66 CHU DS’70 CPN SGP PPR GPV PSP Dem. Middenpartij*) Ned.Middenst.Partij Boerenpartij R.K. Partij Ned Partij v/h Recht Overige TOTAAL BESTE JONGENS EN MEISJES, Gezien het grote sukses van vorig jaar heeft het Winkelweekcomité besloten ook dit jaar de „Hartenwenskaarten-aktie” voort te zetten. Jullie kunnen ook nu weer bij de deelnemende winkeliers een kaart halen, waar je, nadat er vijfentwintig zegels opgeplakt zijn, je „harte- wens” kunt omschrijven. De waarde van je hartewens mag ongeveer veertig gulden bedragen twee wensen van twintig gulden mag natuurlijk ook). Na inlevering bij de, op je kaart vermelde adressen, ding je mee naar de 35 (en niet 20 zoals abusievelijk op de deelnemerskaart werd gedrukt) prij zen, die te verdienen zijn. Extra prijzen zijn er voor diegene, wiens wens het leukst is omschre ven, of wiens kaart met een tekening of een gedichtje is opgefleurd. Doe je best! In het Weekblad van Waddinxveen van donderdag 14 december zullen de namen van de prijswinnaars bekend gemaakt worden. KRANENBURG en DE BRUIN Woensdag mag u, alweer, stemmen. Als het goed is hebben de Waddinx veners boven de achttien jaar hun oproep al gekregen. Onzerzijds slechts dit advies: ga nou gewoon effe. Laten we die duitsers even laten zien dat 91% opkomst helemaal nog niets is. Om u te helpen uw keus te bepalen, hier nog even de resultaten van de laatste twee kamerverkiezingen. In de laatste kolom kunt u de resultaten van volgende week woensdag zelf invullen. Kom op en stem! 28e JAARGANG - Nr. 1314 DONDERDAG 23 NOVEMBER 1972 r demon- Markt 5.| (Advertentie) (Advertentie) DE NIEUWE LANGSPEELPLAAT VAN (AVONDKLOKKEN) Een fijn St. Nicolaasgeschenk. Eikenlaan 54 - leplaan 122 Telefoon 2401 Kerkweg 191, telefoon 5325 (Advertentie) (Advertentie) 13 (Advertentie) (Hans Wiegel (Advertentie) I— 4 l iets apart is onze geweldige sortering presenteert het grootste assortiment Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. o.a. De Heilige Stad, God is Lief de, Gouden Harpen, Avondklok ken, Psalm 84 enz. Deze prachtige LP o.l.v. Andries Noordegraaf, m.m.v. Feike Asma (orgel) en Cor Niessen (bas-bari- ton) voor Tel. 2382 Tel. 2354 Dat deze partij is ontstaan in een tijd waarin zich grote veranderingen voltrek ken binnen de RK kerk en de KVP, is begrijpelijk. Of hun boodschap de kie zers zal kunnen overtuigen is een vraag, die pas op 29 november zal worden be antwoord. De speeltuinvereniging „Zonnig Zuid” verwelkomt zaterdag om twee uur Sint Nicolaas. De goedheiligman wordt voor afgegaan door muziekvereniging „Voor waarts”. Sinterklaas trekt door de Burg. Trooststraat, Zuidkade en Victorwijk. ilüUUUllU M. G. VAN DER MEULEN: samenwerken met rechtse Prot. Chr. partijen is noodzaak. De lekkerste bij Groensvoorde 8 Zuidkade 1 Alléén verkrijgbaar bij: Onze deskundige bemiddeling bij aan-en verkoop van: bieden wij u gaarne aan. MAKELAARSKANTOOR J. H. J. Meyerlnk Makelaar o.g. ASSURANTIËN - TAXATIES - HYPOTHEKEN Kanaalstraat 12 - Waddinxveen 4 k. Tel. 01828 - 2028 of 6283 b.g.g. 010 - 185871 Op de weekmarkt van aanstaande vrij dag zal de PSP weer met een kraam aan wezig zijn. Ook bij de vorige verkiezin gen was deze kraam aanwezig. De PSP verwacht, vooral van de jongeren, veel belangstelling. Iedereen die langs komt krijgt informatie aangereikt. Degene die wat meer over de verkiezingen en speciaal de PSP willen weten kunnen hun vragen en zelfs pro blemen voorleggen aan Waddinxveense PSP-leden. Speciale aandacht zal besteed worden aan de mogelijkheid om militai re dienst te weigeren. Volgens de PSP is de markt een van de meest aangewezen plaatsen om kontakt te krijgen vooral met de vrouwelijke kiezer. In de PSP-kraam zullen ook weer ver kiezingsaffiches te koop zijn. Ook de zo suksesvolle plaat van vorig jaar (de koe met de blote juffrouw) is er weer. Volgens de plaatselijke PSP-propagan- dist Wim van Breemen telt zijn partij in Waddinxveen „drie keer zoveel leden als DS’70.” En die partij komt aan welgeteld drie ven. De totale afwijzing van abortus provocatus als zijnde moord op ongebo ren leven is een sterk argument dat velen binnen en buiten de partij zal aanspre ken. De bestrijding van boven- en on dergrondse communistische infiltratie en indoctrinatie zal zeker ook de nodige weerklank vinden. Een partij als deze, die is ontstaan uit een religieuse bewogenheid, wordt door andersdenkenden doorgaans niet vrien delijk ontvangen. De reakties in pers en andere publiciteitsmedia zijn in dit op zicht duidelijk. Het belachelijk maken van deze beweging is een eenvoudige be zigheid, die echter niet demokratisch aandoet. Uitgaande van dit beginsel moet deze partij echter zelf ook wel op zijn tellen passen. Bij het doorlezen van hun ge schriften is het irritant te moeten begrij pen dat alleen de Rooms Katholieke Partij Nederland de communistische ge schriften heeft begrepen en kan aangeven hoe deze dreiging kan worden bestreden. Voorts lijkt het een teken van gebrek aan geloof, wanneer men vrijwel alles wil verbieden dat indruist tegen de prin cipes en wetten van de Kerk, wier gezag de basis is waarop deze partij steunt. Hoewel het beginselprogramma dit niet vermeldt, vertelde de heer Van der Meu len, dat de RKPN een samenwerking met partijen als de SGP voorstaat, op grond van de erkenning van de Bijbel als richtsnoer voor het leven van de mens. Daaruit vloeit dan tevens voort, dat Nederland een Christelijk geregeerd land moet blijven, waarbij de Tien Ge boden de basis van de grondwet zijn. Uw adviseur Weekblad voor Waddinxveen Deze partij brengt een aantal stellingen naar voren, die door een (vooralsnog on bekend aantal) rechtzinnige Rooms- Katholieken zullen worden onderschre- Wilt U een partij die dat nü al zegt. Eerlijk en duidelijk. Vóór de verkiezingen. VVD Koninginnegracht 57, ’s Gravenhage op basisvan persoonlijke lening, ZONDER VOORUITBETALING. Inclusief 3 jaar Garantie op onder delen en arbeidsloon. GOUDA: MARKT 5 - telef. 16465 ■JE—KLEIWEG 67-fel. 13566 K WADDINXVEEN. PASSAGE 133 tel. (01828) 3003 ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4163 ZONDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doom POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Elke dinsdagavond van 8 - 9 uur demon stratie in onze showroom_op_rL^|^ Mevrouw S. E. Mollet-Vijsma uit de Margrietstraat werd vorige week 92 jaar en bracht ter gele genheid van dat heuglijke, maar daarom niet minder indrukwek kende feit een bezoek aan haar ’overburen’ van de Nederlands Hervormde kleuterschool aan de Prins Bernhardlaan. Dat ging na tuurlijk gepaard met een traktatie voor de peuters, die voor me vrouw Mollet een levende herin nering vormen aan haar 37 ach terkleinkinderen die zij nog nooit heeft mogen zien. De jarige had een drukke dag, want onder de vele bezoekers die haar kwamen gelukwensen waren ook mevrouw Van der Hooft en mejuffrouw Van Drimmelen, maatschappelijk werkster bij dè gemeente. Graag brengen wij, namens me vrouw Mollet, alle gasten dank voor hun bezoek en de vele ge schenken en bloemen die zij ach terlieten. (Advertentie)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1