Schoolraad verontrust samenwerking over voortgezet onderwijs TiP Piet van Egmond, LP meester in registraties inssisoq Kom over de brug SUCCES AGENDA’S Voor jong en oud veilig verder Lijst 2 K. V. P Frans Andriessen Spreekuren modern russisch 0 WILLEM M Jubilarissen bij Van Berkesteijn I SHS I w irw ifc Werk gegund 12 I deze we agen van de week Boterletter HUIZER’S BAKKERIJEN w. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 23 NOVEMBER ’72 Pagina 3 72 Nootenboom Ontvangen de nieuwe ERNSTIGE DISCRIMINATIE Boekhandel Veldwijk BV VOOR WADDINXVEEN EKERKE ^BURGERLIJKE STAND Jehova’s Getuigen weekend in Utrecht 2 In de schoolraadvergadering van donderdagavond werd een uitnodiging behandeld van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs voor een gezamen lijk gesprek van de hooiden van basisscholen en de scholen van het voort gezet onderwijs (lts, nijverheidsonderwijs/mavo en havo) om tot een betere aansluiting en overgang te komen van het basis- naar het voortgezet onder wijs. Het is n:l. gebleken, dat er weinig overeenstemming en overleg is en dat er grote verschillen van inzicht bestaan bij de diverse scholen van voort gezet onderwijs. De schoolraad, die meent dat het kind centraal moet staan, ondersteunt het initiatief van V.O.O. om tot een betere integratie te komen. 15 I 5 I 4 t 3 g H I 1^-0 1 en 5-3 .en or- an 17 17 15 I Koninklijk zilver voor Il I. IB (Advertentie) I (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) i der Zaterdag was er feest bij Stoel- en Meu belfabriek H. A. van Berkesteijn B.V. aan de Wilhelminakade. Door het vol tallige personeel werden de heren J. A. Nootenboom en J. de Wit gehuldigd wegens resp. 40-jarig en 25-jarig dienst verband. Groensvoorde 8 Zuidkade 1 15 14 13 11 11 9 8 6 5 4 De rekonstruktie van het Oosteinde, tus sen het viadukt en de Dokter Van der Damstraat te Voorburg is gegund voor 358.188 aan Joh. van Herk Aann. My BV te Waddinxveen. Het object bestaat uit grond- en rioleringswerken met aan leg van asfaltwegen. in januari a.s. starten wij een mondelinge cursus ruime aandacht wordt besteed aan spreekvaardigheid en gram matica. Het concert dat Piet van Egmond afge lopen zaterdag op het orgel van de Brug- kerk gaf, heeft een paar dingen duidelijk gemaakt. In de eerste plaats dat deze solist zijn gehoor een uur lang werkelijk kan boeien, in de tweede plaats dat dit merkwaardige orgel bij iedere nieuwe gast-organist weer een ander gezicht laat zien. thans de funktie van algemeen bedrijfs leider. De heer De Wit kwam 25 jaar geleden in dienst ter bediening van de (hoog kamer en slijperij. Om gezondheidsrede nen kon hij deze functie niet blijven ver vullen en werkt thans als afwerker in de afdeling spuiterij. Van Berkesteijn hul digde hiermee zijn 26e ’25-jarige’ en zijn vijfde ’40-jarige’. Leest u vooral de berichten in de pers, luistert u naar de radio en kijkt u naar de televisie als die nieuws brengen in velerlei vorm over de actie en over de projecten van Kom over de brug. PROT. CHR. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING: afdeling Gezinsverzorging en Bejaardenzorg: spreekuren: iedere ochtend van 8.30-9.30 uur in het Anne Frankcentrum (3e etage), Jan van Bijnenpad, tel. 4896. afdeling Maatschappelijk Werk: spreekuren: maandag- en dinsdagmorgen van 9-10 uur in het Wijkgebouw Het Anker (ingang achterom via Noordkade), Kerkweg 234, te Waddinxveen, tel. 4522. Daarnaast iedere eerste woensdag van de maand van 7-8 uur ’s avonds; woensdagmorgen van 9-10 uur in het Anne Frankcentrum, tel. 5555. toP tien Gevonden: beige riem van regenjas; rood-witte step; bankbiljet; rode kinder- sjaal; doublé schakelarmband. Overleden: Metselaar, Dirk, 95 jaar. Gehuwd: A. W. Verhoef en K. Ringe- nier. Donderdag 23 november Vogeltentoonstelling De Vogelvrienden, geref.ver.geb., 19.30-22 uur Vrijdag 24 november Vogeltentoonstelling De Vogelvrienden, geref.ver.geb., 19.30-22 uur Maandag 27 november Verkiezingsbijeenkomst PvdA, Anne Frankcentrum, 20 uur GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Tel. 2382 Tef. 2354 GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op werkdagen open van 13.15 tot 14 uur en van 18 tot 19 uur, o.a. voor het af halen van verplegingsartikelen. 1 BEN (Maxi Single) Michael Jackson 2 POR UNA MUIJER Julio Iglesias CHR. OPENBARE BIBLIOTHEEK Jul. v. Stolberglaan: ma wo en vr 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 tot 12 uur. St Victorstraat: di en vr 19 tot 21 uur, do 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo 18.30 tot 20.30 uur. PSP, afd. Waddinxveen: Wim van Bree- men, Lindengaarde 8, Waddinxveen, tel. 01828-3987. ONTMOETINGSKERK Maatschappelijk Werkster Geref. Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. OPP ASCENTRALE (TEL. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. ALLE 13 GOED - 4 o.a. ICH HAB’ DIE LIEBE GESEH’N Vicky Leandros SWIMMING INTO DEEP WATER Don Rosenbaum YOU-KOU-LA-LE-LOUPI Mouth MacNoal CARDINAL POINT: COME ON AND SAY IT e.v.a. stereo - LP 10. Geboren: Aris Adriaan, zv. A. Hakke- steegt en M. Kool; Frederik Pieter, zv. B. L. Versluis en N. J. van den Dool; Yvonne Carola, dv. C. J. Wiebes en J. C. Taal. >er-J ;n-A- Ooh Lblas- itsffl3 o-i; Mets- oren- Fijnproevers halen hun 16 12 6 4 - ebr. ebr. F-l 1—1 )-— 1 )-l ter- i 2 in aag sen. jam igd- ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. bij cursusduur 6 maanden. ik- im ?e- ’-0 De Waddinxveense Jehova’s Getuigen zullen dit weekeinde tezamen met de Getuigen uit het Rijnland en Den Haag in de Merwedehal te Utrecht de gasten zijn van hun Utrechtse geloofsgenoten. Het zaterdagmiddagprogranuna begint met een toespraak over het onderwerp „Laten wij Jehovah met geheel onze ziel dienen”. Daarna volgt er een program ma gebaseerd op de eerste hoofdstukken van het bijbelboek Openbaring. De heer J. A. Nootenboom werd onder scheiden met de eremedaille in zilver van de orde van Oranje-Nassau, welke door wethouder P. Lips tijdens de vie ring aan hem werd uitgereikt. De heer De Wit werd een oorkonde van de Cen trale Bond van Meubelfabrikanten uit gereikt. Beide jubilarissen kregen van direktie en personeel vele geschenken. De dames werden in de bloemetjes en het fruit ge zet De heer Nootenboom kwam in 1932 als jongste bediende bij Van Berkesteijn en heeft in de veertig jaren dienstverband alle fasen van het produktieproces, als mede de groei en de ontwikkeling van het bedrijf meegemaakt en bekleedt demonstreerd in de suite „Carillon de Westminster” van Vieme. Zijn improvisatie over het lied „Blijf bij mij, Heer” leerde ons, dat Piet van Eg mond de romantiek in de muziek niet ziet als doel, maar deze slechts aanwendt om spanning en kontrasten op te roepen. In zijn traditionele toespraak aan het eind van het concert kwam vooral zijn emotionele binding met zijn werk naar voren. De solist kreeg als dank een lang durig applaus. Aan de totstandkoming van zo een sa menleving wordt u op 29 november aan staande geroepen mede te werken. Piet van Egmond speelde het concert in D-groot van Haendel misschien wat veel volgens zijn eigen opvattingen, waardoor het niet helemaal Haendel was, maar wat hij wist in zijn registratie zo dicht het orgelgeluid uit Haendel’s tijd te benade ren, dat het toch een interessante ver tolking was. De koraalbewerking ’’Wachet auf ruft uns die Stimme” van Bach was opmerke lijk gaaf in registratie en uitvoering. In de concerten die wij tot nu toe van Van Egmond hebben bij gewoond was dit de mooiste Bach-vertolking die we van hem ooit hebben gehoord. In Prière et Berceuse van Guilmant wist de solist zijn toehoorders tot een bijna ademloos luisteren te brengen, terwijl zijn virtuositeit onmiskenbaar werd ge- De maatschappij waarin wij leven is ge bouwd op discriminatie in velerlei vorm. Een van de belangrijkste en te vens de meest kenmerkende voor het kapitalistische systeem, is de discrimi natie naar verstandelijke vermogens. De schoolraad is niet tot een advies ge komen betreffende een gezamenlijk leer plan van de basisscholen, aangezien de hoofden van deze scholen hier geen belang in zien. De schoolraad verwijst dit onderwerp nu terug naar de ouder- commissies van de basisscholen: indien blijkt, dat de ouders hier wel behoefte aan hebben, dat er dan op op school een samenvatting van het leerplan ter be schikking komt. Verloren: gouden schakelarmband met 2 munten; gehaakte kindersjaal (oranje- bruin-beige); horloge met bruin bandje; gouden schakelarmband met sterren beeld; zwarte portefeuille met inh.; fiets- sleutel; grijs grootboek van rijkswater staat; gouden herentrouwring; gouden schakelarmband; sleutelbos met vijf sleutels; gouden armband; bruine porte feuille met inh.; gouden schakelarmband met Mexicaanse munt; 2 autosleutels in rood étui; muntbiljet; blauw wantje; bruine suède herenhandschoenen; groene grasparkiet; bruine knipportemonnaie met inh.; beige-bruin jongensschoentje; sleutelbos met 3 sleutels; bruine porte- mormaie met inh.; blauw Safari-wind jack; lipssleutel; sleutelbos met label. zelfsprekend naar de daarbij behorende basisschool kunnen gaan. Dan zal echter de integratie kleuter/basisonderwijs vol ledig moeten zijn gerealiseerd. Van B en W heeft de schoolraad inmiddels bericht ontvangen, dat dit kollege zich met de opzet van de nota kan verenigen. Op verzoek van B en W moest de school raad zich uitspreken over een voorstel van de hoofden van de basisscholen om de huidige schooltoets te laten overgaan in een psychologische schoolbegeleidings test. Er bleken echter nog tal van vraag tekens te bestaan over beide methodes zodat de schoolraad zich voorlopig heeft uitgesproken voor handhaving van de huidige schooltoets maar dat zij B en W en de ouders adviseert om ook de psy chologische test te laten uitvoeren. In de gevallen waar dit financieel niet moge lijk is wordt de gemeente verzocht een bijdrage beschikbaar te stellen. 18 12 11 11 9 7 6 6 5 Tijdens zijn opening drong de voorzitter van de schoolraad er op aan, dat de schoolbegeleidingsdienst van de regio Gouda snel wordt gerealiseerd. Nu het onderwijs zo in beweging is, de ouders zich steeds meer bij het onderwijs be trokken voelen en de maatschappij steeds hogere eisen stelt is het van groot be lang, dat het onderwijzend personeel en de kinderen, die begeleiding krijgen, die noodzakelijk is. De schoolraad stelde zich unaniem ach ter de nota, die door een werkgroep was opgesteld om tot een vroegtijdiger en betere leerlmgenverdeling te komen voor het schooljaar 1973-1974. De nota gaat er van uit, dat er reeds in de maand de cember een inzicht moet bestaan in het verwachtingspatroon betreffende de aan tallen leerlingen voor het komende schooljaar. Zij gaat er daarbij vanuit, dat in samenwerking met het bijzonder onderwijs alle ouders, die hiervoor in aanmerking komen door de gemeente schriftelijk worden benaderd en zij hun kinderen reeds in januari opgeven voor de basisschool naar hun keuze. Na deze opgave en inventarisatie is het dan mogelijk om tot een inzicht te ko men en overleg te plegen en om eventu ele correcties aan te brengen. Tevens is de schoolraad van mening, dat het in de toekomst zo moet zijn, dat kleuters van een kleuterschool automatisch en van- 1 ICH HAB’ DIE LIEBE GESEH’N Vicky Leandros 2 YOU’RE A LADY - Peter Skellern 3 I THINK I LOVE YOU (Maxi Single) The Patridge Family 4 CLAIR Gilbert O’Sullivan 5 I PUT A SPELL ON YOU (Maxi Single) - Creedence Claerwa- ter Revival 6 THERE HAS BEEN A TIME The Cats 7 YOU-KOU-LA-LE-LOUPI Mouth MacNeal 8 ÜBERALL AUF DER WELT Freddy Breek 9 AUNTIE Diverse artiesten 10 IT’S GONNA BE ALRIGHT Smyie Ook Waddinxveen komt straks „over de brug”! Over deze hulp actie voor de derde wereld, een nationale actie van ongekende omvang, zullen in de komende weken pers, radio en televisie u nader inlichten. Zij zullen u meer vertellen over meer dan 700 ont wikkelingsprojecten in 80 landen. Het initiatief ligt bij alle kerken in Nederland die zich hierbij wil den aansluiten. Ook in Waddinxveen is een hech te samenwerking tot stand geko men. In het plaatselijk comité hebben vertegenwoordigers zitting van de Immanuëlgemeente, de Rooms-Katholieke Kerk, Gere formeerde Kerk, Remonstrantse Broederschap en van het Leger des Hei Is. Voorzitter van het Waddinxveense comité is A. van Veen, Willem de Zwijgerlaan 70; secretaris en cor respondent met het landelijke co mité is I. Th. Aalbers, Pr. Marij- kestraat 17, tel. 3798. Ieder die met daadwerkelijke hulp deze actie wil doen slagen kan alle inlichtingen krijgen over de wijze waarop hij/zij kan meedoen bij de eigen kerk of bij boven staande adressen. Er zijn al onge veer 160 deelnemers. Brugkerk: v.m. 9.30 uur ds D. van Vliet, n.m. 6.30 uur ds J. van den Heuvel Bethelkerk: v.m. 9.30 uur ds J. van den Heuvel, n.m. 5.00 uur ds D. van Vliet Immanuëlkerk (NH): 10 en 19 uur ds N. J. Flink Kruiskerk (Geref.): 10 uur ds C. v.d. Tas, Boskoop, 16.30 uur ds B. Koekkoek Ontmoetingskerk (Geref.): ds D. Kuiper, Schoonhoven, 17 uur ds C. v.d. Tas Remonstr. Gem.: geen dienst Oud-Geref.Gem.: zo. 10 en 18.30 uur leesdienst, wo. 15 nov. (dankdag) 10 en 15 uur ds C. Smit, Giessendam Chr. Afgesch. Gem.: zo. 9.30 en 17 uur, wo. 19.30 uur ds A. P. Verloop Geref. Gem. Boskoop: 9.30 en 18 uur: ds A. Bac. Jehova’s Getuigen: 15.25 uur openbare toespraak, 16.25 uur Wachttorenbespr. Volle Ev. Gem. Bethel Boskoop: 9.30 u. samenkomst; dinsdag 20 u. samenkomst. St. Victorkerk (RK): 8 en 10 uur, ma. en za. 19 uur, dl., do. en vr. 7.45 uur, wo. 7.45 en 19 uur: H. Mis. Ontmoetingskerk (RK):: 8.30, 11.45 en 18.30 uur, di. 9 uur, do. 19 uur, za. 9 en 19 uur: H. Mis. Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: 3-1 1-0 H 1—-0 i-o 1-0 1-0 i-o n-G. geen inschrijvingen dagelijks studiecentrum: westhaven 31-32, gouda, telefoon 01820 - 17861 U kunt dat doen door te stemmen op de PSP, lijst 12, de partij die u eerlijk vertelt waar het op staat. Wanneer iemand tien maal zoveel zou verdienen als iemand anders, alleen omdat hij geboren is met een wat don kerder huid dan een ander, wordt dit als een ergerlijke discriminatie ervaren. Wanneer echter iemand tien maal zo veel verdient als iemand anders omdat hij geboren is met wat meer hersens, vinden velen dat heel normaal. Maar het is niet normaal! Het is een even erger lijke discriminatie als de discriminatie naar huidskleur. Eerst wanneer men zal inzien dat het geboren zijn met meer verstandelijke vermogens géén recht geeft op een mooier huis, geen recht aeeft op een mooiere auto, geen recht geeft op meer culturele genoegens en geen recht geeft op meer geld, kortom geen recht geeft op uitbuiting van de minder begaafde medemens, dan zal het mogelijk zijri een maatschappij te vestigen, waarin een waarachtige vrij heid gepaard gaan met gelijkwaardig heid, broederschap en vrede. M Bi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 3