AR/CHU-bijeenkomst M Linkse drie tè optimistisch voor Sint Nicolaas is er weer van Voor jong en oud veilig verder Lijst 2 K. V. P D '66 discussieerde Frans Andriessen De verdwenen bankdirecteur Nieuwe lp Vox Jubilans HSW strijdt verbetering visstand Werk mee aan glasaktie! De verdwenen bankdirecteur p tjSiM Deelnemers aan St Nicolaasaktie Sint bij TO OS y) r Pagina 4 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 23 NOVEMBER ’7 WEEK! EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! door Tom Lodewijk 3 Wordt verwfy In het env zou sch OP Sin 1 L O m vi ei a d k d n g w b DE sne an< ge' scl me wa mi Ni Or na: mc aai vo Tc Mi de Sii on is oc ge dc Vi lei ve wi de kc hi ha T T< kr SINDS school' nium 1 grofste instrur te nem Heel i zichze. zelf sc zitten, daarvt zetten Hoew< hadde geld t nog n van J kwan te vra Op ee kwan hij va maar wel keek. Tijde fijn c „Wat tijn,” dwar Moe< plan „Tja vast verzi dat Daa geda hij c wie talei uit t latei schr heili wen ip. II' 3 door Tom Lodewijk I (Advertentie) 7- ‘■wAfi O De levering geschiedde door de O.V.B. te Utrecht (Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij). De totale waarde van de vis bedraagt ca 1000,-. Een groot gedeelte van de kosten wordt door de OVB gesubsidieerd. Op haar beurt wordt de OVB wederom gefinancierd uit de opbrengsten van de Bijdrage Be wijzen en Visakten. Het blijft dit seizoen niet alleen bij kar per, tevens werd voor ca 500,- maatse snoek besteld voor levering jan/febr ’73. Deze aankoop is geheel voor rekening van de HSW. Door de HSW is onlangs karper uitge zet en wel in de Ringvaart, de Petteplas en in enige singels. Het betreft hier meerzomerige karper, zogenaamde K3- karper, waarvan de meeste exemplaren reeds een lengte van 35 tot 45 cm be reikt hebben, met een stuk gewicht van zeker 800 gram. In de lijst met deelnemers aan de Sint Nicolaasaktie van de Waddinxveense middenstand ontbraken vorige week en kele namen. Dit zijn: Phaff Naaimachi- nehuis, Kerkweg; Boetiek en grammo foonplaten De Brug, Kerkweg en Hor logerie J. den Haag, Dorpstraat van de linkse drie kan volgens spreker geen lang leven beschoren zijn. De con flictstof ligt te hoog opgestapeld; in het schaduwkabinet zitten bijvoorbeeld prin cipiële voor- en tegenstanders van de NAVO. De heer Van Leijenhorst wees op de grote noodzaak van christelijke politiek in deze tijd. Vooral ten aanzien van de vraagstukken van leven (abortus) en dood (euthenasie) hebben christenen een heel andere boodschap dan socialisten en liberalen. „Ons christelijk uitgangs- Passend is het streven tot verdere ver betering van de visstand is het visserij- kundig onderzoek, dat door de HSW werd aangevraagd bij de Directie van de Visserijen van het Ministerie van Land bouw en Visserij, welk onderzoek zeer binnenkort zal plaats vinden. De bedoe ling is na te gaan hoe de visstand is op gebouwd alsmede te onderzoeken welke vissoorten op grond van bodemgesteld heid en waterkwaliteit, het beste in dit milieu passen. Mogelijk zullen bepaalde soorten moeten worden uitgedund resp. andere soorten worden aangevuld. Om trent de resultaten van dit onderzoek zullen tz.t. nadere mededelingen gedaan worden. punt leert ons voorts ook dat we elkaar niet uit het oog mogen verliezen bij vraagstukken als democratisering, etc. Inplaats van te polariseren moeten we meer respect voor elkaar hebben.” Sprekend over onderwijspolitiek zei de heer Van Leijenhorst dat de drie christe lijke partijen er bezwaar tegen hebben dat de vrijheid van onderwijs zal worden aangetast. Datgene wat wezenlijk is moet worden behouden. Het gaat erom dat we onze kinderen datgene geven wat waar devol is. zingt het koor hoogtepunten uit het huidig repertoire. Over smaak valt niet te twisten, maar wanneer u een liefhebber bent van deze koormuziek, dan zult u de nieuwste plaat van ’Vox’ zeker dikwijls draaien. Tech nisch is het een goede opname en daar door komt de muzikale kwaliteit goed over. Wat vooral opvalt is dat het koor de hele plaat door zo zuiver zingt Andries Noordegraaf weet daarnaast de muziek een zekere geladenheid te geven, die ze ker de tekst ondersteunt. Een uitgebreide bespreking van alle uitgevoerde werken zou te zeer afhankelijk worden van een persoonlijke voorkeur voor bepaalde lie deren. Wat echter wel opvalt, is het ple zier, waarmee iedereen aan deze opname moet hebben meegewerkt. Dat hoor je door alles heen. Dinsdagavond was de fractieleider va D'66 in de Eerste Komer, Bert Schwan in Café Sport om daar met een vijftig’ tal aanwezigen te discussiëren over eet groot aantal onderwerpen. Nadat was gestart met de vertoning vat de ook van de TV bekende dia-serii rond de belevenissen van een Nederlan-I der tegen het einde van deze eeuw (waail de „vooruitgang” wordt getoond die be-l reikt zal worden als niet snel op eeti aantal wezenlijke punten zoals milieul bevolkingspolitiek, democratisering etc wordt ingegrepen) werd uitvoerig praat over een groot aantal punten uil het door de drie progressieve partijetl opgestelde regeerakkoord zoals infiatiel bestrijding, inkomensverdeling, Natol staatsrechtelijke hervormingen, milieu-l maatregelen etc. Aan het eind van deze zeer geanimeerikl bijeenkomst wenste de voorzitter aüt| aanwezige veel wijsheid bij het uitbrenl gen van hun stem op woensdag 29 no vember. Door deze aktie worden diverse be langen gediend, zoals het tegengaan van de milieu-verontreiniging, het belang van de economie - en last but not least - de zo noodzakelijke finan ciën ten behoeve van het Bospark. Ik wens de initiatiefnemers van deze aktie in het belang van ons aller Waddinxveen van ganser harte een zeer succesvolle aktie toe. C. A. VAN DER HOOFT Een half uur later zat juffrouw De Bas, trillend van zenuwen en nieuw-verworven gewichtigheid, tegenover de inspecteur „De linkse drie hebben een onverant woord optimistische visie op het te voe ren beleid. De belastingverhogingen die zij voorstaan zal het inflatievuur nog verder doen aanwakkeren. Dit vereist een nog verder diepgaan overheidsingrij pen. Dat is het werkelijke keerpunt dat de linkse drie propageren.” Dit zei mr. G. C. van Dam, A.R.-kamer- lid, op de openbare verkiezingsbijeen komst, die was belegd door de anti revolutionaire- en christelijke historische kiesverenigingen. Mr. van Dam zei voorts dat de linkse drie door haar wijze van oppositievoe- ren, die erop neer komt dat alles wat de oppositie doet goed is en alles wat de regering doet fout is, overspannen ver wachtingen wekken dat er op korte ter mijn veranderingen tot stand zouden kunnen worden gebracht; dat alles an ders kan. Ook de houding van de linkse drie ten aanzien van het centraal akkoord keur de spreker af. De problemen moeten niet via polarisatie worden opgelost, maar in de sfeer van overleg en samenwerking. Ook een partij als DS70 heeft te weinig vertrouwen in overleg en samenwerking. Concluderende zei de heer Van Dam dat dit kabinet een goed beleid gevoerd heeft; de problemen en moeilijkheden is men niet uit de weg gegaan. Voorts sprak op de avond, de eerste ge meenschappelijke vergadering van de A.R.- en C.H.-kiesverenigingen, het CHU-tweede kamerlid, drs G. C. van Leijenhorst Deze wees er op dat de PvdA ten aanzien van de aanstaande ver kiezingen, dezelfde taktiek voert als de CDU bij de West-Duitse verkiezingen. Hierdoor zal de PvdA zeker geen grote successen boeken. De PvdA is ook een heel andere partij dan de Duitse SPD. Terwijl de SPD een democratische mid denpartij is, staat de PvdA met de rug naar het midden. Het schaduwkabinet Sinds verleden zaterdag is St. Nicolaas in Waddinxveen. Temidden van een grote enthousiaste kinderschaar wachtte burge meester C. A. van der Hooft de Goed- heiligman op aan de kade tegenover mo dehuis Brouwer. De goede Sint kwam zo’n twintig minuten te laat aan, maar wat zijn nou twintig minuten op al de eeuwen die de bisschop al achter de rug heeft De burgemeester was van plan met enige welgekozen woorden en een lied de aan komst een wat officieel tintje te geven, maar de opdringende kinderschaar maakte zich zo snel meester van de meest goedgeefse man uit de geschiedenis, dat de heer Van der Hooft zijn plannen moest laten varen. De rondrit door het dorp was, afgezien van een plaatselijk buitje, een echte zegetocht, die soms leek op een ticker-tapeparade met peperno ten. Gisteravond heeft het comié Bejaarden reis Waddinxveen door notaris J. in ’t Hol de eerste van de vijf trekkingen la ten verrichten voor de bejaradenaktie 1972. Zevenhonderd volgeplakte kaarten vertegenwoordigde evenzovele kansen op prijzen van 5,- tot 100,-. Voor deze week zijn de gelukkigen: 100,- Mevr. Leefland en D. I. Koster. Ook dit jaar organiseert de jeugdköm- missie van de gymnastiekvereniging TOOS een Sinterklaasdag. De Sint komt zaterdag naar het Anne Frankcentrum, waar ’s ochtends voor de jeugd van ne gen tot en met twaalf jaar films worden gedraaid (aanvang 10 uur) en ’s middags de kleintjes tot en met acht aan bod komen. De nieuwste langspeelplaat van de Her vormde Gemengde Zangvereniging ’Vox Jubilans’ heeft ais titel ’Avondklokken’. Onder leiding van Andries Noordegraaf en met orgelbegeleiding van Feike Asma De inspecteur bekeek, zonder het lichaam aan te raken, de schotwond. Hij knielde bij de revolver, die op de grond lag. Hij las de brief die op de tafel lag. ,,’t Lijkt zelfmoord,” zei de inspecteur halfluid en agent Huis- intveld spitste de oren. Dat was zo grappig met de inspec teur. Hij, Huisintveld, had uitgemaakt dat het zelfmoord was. Alles wees er op. De inspecteur zei: ,,’t Lijkt zelfmoord” en Huisintveld wees zichzelf in gedachten terecht „Kijk jon gen,” sprak Huisintveld tot Huisintveld, „dAt is nou de fijne nuance. Jij maakt uit dat het zelfmoord is, de baas zegt dat het zelfmoord lijkt Hij zal niet eer geloven, dat het zelf moord is, voor hij de bewijzen onomstotelijk in handen heeft” En met eerbiedige aandacht volgde hij de voorzich tige bewegingen van zijn chef. „Nou, wat dacht jij, Huisintveld?” vroeg de inspecteur en trok een wenkbrauw op. „Zo op 't eerste gezicht, inspecteur, zou je aan zelfmoord denken, vooral met die brief,” zei Huisintveld en slaagde er in, alle reserve in zijn stem te leggen, die hij kon opbrengen. „Ja-ja,” antwoordde inspecteur Dekker, „je houdt wel een paar slagen om je arm. Goed zo jongen, dAt is de manier. Geen overijlde conclusies, niet?” Huisintveld bloosde, hij wist de lof niet gans verdiend. Maar hij was toch blij, dat hij geen figuur geslagen had. De inspec teur kon zijn mannekens zo sarcastisch terecht wijzen Er werd opnieuw gebeld. De dokter. Juffrouw De Bas kreeg het benauwd met al die mensen. Achter de dokter kwam een andere man binnen, met een lichte regenjas en een gleuf- hoed, die er zo volmaakt als een ambteloos burger uitzag, dat iedereen hem als een rechercheur kon herkennen. „Ah, Maartensdijk,” begroette de inspecteur. „Mógge dokter. Onaangenaam klusje op zo’n vroege morgen!” Juffrouw De Bas moest precies vertellen, wat ze gezien had. En dat was niet veel. Nee, ze had niet aangeraakt, niet op geruimd. „Keurig juffrouw,” prees de inspecteur, „dat is héél goed ge weest.” Juffrouw De Bas bloosde en begon zich ietwat op haar gemak te voelen. Die inspecteur was toch zo’n barre niet, en hij had haar geprezen. „„Wat wist u eigenlijk van meneer Van Maurik?” vroeg de inspecteur. „Och meneereh inspecteur, wat zou je nou van die man weten. Een leven op de klok. Iedere morgen kwart over acht de deur uit, daar kon je de klok op gelijk zetten, en iedere avond kwart over vijf er weer innee, soms ook later, want hij werkte wel eens over. Maar dan zei hij dat altijd vooruit.” „Heeft hij gisteravond overgewerkt?” „Nee, hij was op de gewone tijd thuis.” „Niets bijzonders aan hem gemerkt?” De vragen kwamen als pistoolschoten op haar af. „Nee ehnee.” „U zegt dat zo aarzelend. Of toch wel iets?” i 25,- J. Hogendoom, C. A Toor, J, Rietveld, R. Verbree, Th. Verbree, A. A Vorst, Verwey, B. C. M. Soest, Mevr. W Oosterom, W. Vlesveld (Gouda), 10,- J. de Visser-v.d.-Neut, Th. Verbree, G Reewijk (Zoetermeer), J. Staal, G. Ree- wijk (Zoetermeer), L. J. J. Mensink, f Burger, W. Oosterom, M. Donker, Th Verbree, G. H. Mol en Mevr. C. Riet veld. Maar flink zegels plakken in de komen de week en tijdig inleveren, wie wee' prijkt uw naam dan volgende week in al lijst van winnaars. verteld heb, de huishouding voor meneer, en verder bemoei de ik me nooit met zijn zaken. Met niks.” Inspecteur Dekker zag haar doorborend aan, en wat hij zat bevredigde hem blijkbaar. „Hebt u gisteravond niets gehoord? Want de dokter heet uitgemaakt, dat het gisteravond ehgebeurd moet zijn.” „Gisteravond, meneer, heb ik naar de radio zitten luistere! tot een uur of tien, en toen heb ik afgewassen en ben naat bed gegaan. Ik heb niks gehoord, niks niemendal. Je hootl hier trouwens niet veel, want dit zijn nog vóóroorlogse hui zen, als u begrijpt wat ik bedoel.” „Geen muren van bordpapier, bedoelt u,” glimlachte de in-l specteur. „Dus u hebt ook nooit gemerkt, dat meneer Vatj Maurik door iemand ,ehbedreigd werd.” „Nee,” zei ze verbaasd, „hoe zou ik dat merken!” „Gaf meneer veel geld uit?” Juffrouw De Bas kreeg een kleur. „Ja, ik weet wel, u wilt zeggen dat het zaken zijn, die u ni<| aangingen, waar u zich nooit mee bemoeide. Maar kijk £s| juffrouw, het ziet er naar uit, dat meneer zelfmoord geplee? I heeft. Mondje dicht alstublieft daarover. Het zou echter óóil kunnen, dat een ander hem ehneergeschoten heeft. D4 moeten wij uitzoeken. Daarbij is iedere aanwijzing van bel lang. En u wilt toch ongetwijfeld de politie helpen om dez-1 zaak tot klaarheid te brengen?” Hij pauzeerde een ogenblÜj en juffrouw De Bas knikte volijverig. „Daarom moet u Pr?|I beren op alle vragen die ik u stel, een zo goed mogelijk afli'l woord te geven, en hoeft u zich geen zorg te maken ovJ I eh indiscretie. Meneer Van Maurik eh is er niet me£l I wat u zegt kan hem niet schaden, kan ons alleen helpen'I Daarom vraag ik u: hebt u de indruk, dat meneer Van Mafl rik veel geld uitgaf, dat hij boven zijn stand leefde?” Met betrekking tot de in Waddinx veen te houden aktie tot het inleve ren van glas-producten (bijvoorbeeld flessen), waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Bospark, wil ik zeer gaarne mijn erkentelijkheid uit spreken aan de initiatiefnemers in de eerste plaats en aan de plaatselijke middenstand, die alle medewerking tot de plaatsing van containers heeft toegezegd, in de tweede plaats. in het nette salonnetje met de crapeauds. De rechercheur zat in een van de stoelen weggedoken, een blocknote op zijn knie, en maakte aantekeningen. „Nou ja, dat wAs eigenlijk niet bijzonder. Ik bedoel, meneer was de laatste tijd altijd zo.” „Hoe?” „Noueehzwaar op de hand. Ik zal niet zeggen sagge- rijnig, maar eh „Zwaarmoedig.” „Dat is ’et, inspecteur. Zwaarmoedig. Ja, meneer zag er uit of hij veel zorgen had. Nou, die had hij ook.” „Hoezo?” „Zijn dochter ligt al een jaar in het sanatorium. Hoewel ze knapt aardig op, ze zal zelfs helemaal beter worden, ver telde meneer. Maar hij zag er toch uit of hij met iets liep. Ik dacht dat ie ’et aan z’n maag of aan z’n lever had.” „Dat zou natuurlijk best kunnen. Maar aan de maag of lever is hij niet gestorven. Heeft hij bezoek gehad, gisteravond?” „Meneer eh, inspecteur, dat weet ik heus niet Ik hou er niet van achter de gordijnen te zitten gluren, zoals sommige mensen, om te zien wie er in en uit gaat. Ik deed, zoals ik u II 1 II I II I II 1 i;| 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 4