van W addinx veen Help ons! Concert Algemene beschouwingen tot Voor’n vakantiereis loop je niet stad en land af. Daar ga je eenvoudig voor naar de Raiffeisenbank of de Boerenleenbank. O ITïl n 19.50 Kleuren T.V. Heemskerk B.V. RailfeisenbankQBoerenleenbank Geslaagd Kerst bij NCVB Kom morgen de reisgids even halen Doktersdiensten BEGROTINGSDEBAT Nieuwsblad Onafhankelijk 1 met 100 service Foto de Rooy HUWELIJKSREPORTAGE I Een vakantiereis bespreek je bij de vervolg op pag. 4 lD EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! KRANENBURG en DE BRUIN - .j am'1 Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND, 20 UUR, RAADZAAL 28e JAAARGANG - Nr. 1316 DONDERDAG 7 DECEMBER 1972 (Advertentie) (Advertentie) Ëlk^insdagavond van 8 ft ff (Advertentie) u Uw adviseur De Muziekschool houdt op zaterdag 9 december in de Ontmoetingskerk een concert. Aanvang 20.15 uur. Deze avond zal worden verzorgd door leerlingen van de Muziekschool. De toegangsprijs is 2,50. Voor donateurs, 65-piussers en jeugd tot 16 jaar 1, Openingsuren: maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen' Kerkweg 161, Waddinvxeen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is geslaagd voor het kandidaatsexamen theologie Jenny S. M. Venema. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. ALGEMENE BESCHOUWINGEN voor de Partij van de Arbeid, uitgesproken door de heer M. Boere. DE TELEURGESTELDE FAMILIE. ZATERDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doorn, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom Nesse 2 Tel. 2102 gSdinsdagavond van 8 9 uur demon- ttratie ?n onze showroom op Markt^ Donderdag 14 december houdt de afde ling Waddinxveen van de NCVB een kerstbijeenkomst in gebouw De Hoek steen aan de Esdoomlaan. Aanvang ’s avonds kwart voor acht. Dominee Van den Bosch uit Gorcum zal aan de ze avond zijn medewerking verlenen. Te Utrecht is geslaagd voor het diplo ma coupeuse-lerares in het dames-mode vakonderwijs mevrouw B. van Duin- van Wijk. niet veel meer is overgebleven dan een geringe speelruimte, waarin, zoals ik het iemand eens hoorde zeggen, slechts nog wat in de marge gekriebeld kan worden. Een duidelijk voorbeeld is ook de wo ningbouw; wanneer wij pleiten voor so ciale woningbouw tegen betaalbare hu ren - een punt waar ieder lid van deze raad zich vóór verklaart - dan stuiten wij telkens opnieuw op de gevolgen van het regeringsbeleid. Als ik denk aan de doordrijverij van het eerste en het twee de kabinet-Biesheuvel op het gebied van de huurharmonisatie en de huurliberali- satie en als ik dit zie in ’t licht van het volstrekt falen van deze kabinetten bij de inflatiebestrijding, dan kan ik mij levendig voorstellen dat voortdurend stij gende huren de mensen met de lagere inkomens langzamerhand met wanhoop zijn gaan vervullen. Wij hebben mede tot taak voor deze mensen plannen te maken; zij stellen ons - en misschien niet geheel ten onrechte - verantewoordelijk voor wat zij tekort komen. Het is duidelijk, mijnheer de Voorzitter, dat de autonomie van de gemeentebestu ren - want wat ik heb gezegd geldt ook voor het onderwijs, de cultuur, de ruim telijke ordening, enz. - in deze tijd een farce is geworden, althans voor het over grote deel. Onze taak komt dan ook voornamelijk neer op het bijsturen, het herstellen, ja het zoveel mogelijk corri geren van wat op hogere beleidsniveaus wordt veronachtzaamd. Gelukkig zijn er nog gebieden waarop wij aan onze auto nomie nog wel inhoud kunnen geven. Over deze gebieden zal onze algemene beschouwing dan ook in hoofdzaak gaan. Het is hier niet de plaats en het uur om een uitgewerkte maatschappij visie te geven, maar wèl wil ik als onze mening uitspreken dat de moeilijkheden in de samenleving en een groot deel van de huidige maatschappelijke onvrede onder de mensen, voortvloeien uit de structuur van de maatschappij waarin wij leven. Deze structuur zal naar onze overtuiging op vele gebieden radicaal hervormd moeten worden. En dit is niet op basis van persoonlijke lening, ZONDER VOORUITBETALING, rinctnsief 3 jaar Gararftie opc?ftder’r delen en arbeidsloon. GOUDA, MARKT 5 - lelef 16465 KLEIWEG 67 tel 13566 WADDINXVEEN PASSAGE 133 tel (01828) 3003 - - A'- de bank voor iedereen Tijdens de algemene beschouwingen die verleden week donderdag in de raads vergadering werden gehouden, heeft de heer J. L. van Heteren namens de ver eniging Gemeentebelangen aan burge meester C. A. van der Hooft het boekje „Waddinxveen van A tot Z” aangebo den. De heer Van Heteren loste hiermee de belofte in die hij een jaar geleden, ook tijdens de algemene beschouwingen, deed, toen hij aanbood met zijn vereni ging achter de nieuwe uitgave van dit zo broodnodige boekje te gaan staan. Wanneer je dit boekje doorbladert is het duidelijk dat geen enkele commer ciële instelling deze uitgave had kunnen verzorgen. De hoeveelheid informatie die bijeen is gebracht is nauwelijks in geldwaarde om te zetten en het is dui delijk een gemeentebelang dat mevrouw J. K. C. de Groot-Kleijer dit zo nauw gezet heeft gedaan. Voor allen die hier reeds wonen of bin nenkort deel gaan uitmaken van onze gemeenschap zal het zeker een middel zijn om te weten te komen wat in ons dorp aan verenigingen, instellingen en diensten ter beschikking staat. Ter introduktie vindt u op pagina 2 een enkel woord van mevrouw De Groot waar zij schrijft: „Zonder goede raad en actieve medwerking van zeer velen zou deze nieuwe informatiegids „Waddinx veen van A tot Z” nimmer in deze vorm tot stand hebben kunnen komen. Bij zondere dank ben ik verschuldigd aan burgemeester C. A. van der Hooft en de medewerkers van de gemeentesecre tarie voor hun steun. De commerciële en financiële aspecten werden in goede banen geleid dank zij de objectieve en stringente supervisie van Notaris J. in ’t Hol. Door plaatsing van advertenties maakte het bedrijfsle ven de daadwerkelijke verschijning mo gelijk. Ik ben mij er ten volle van be wust dat deze gids ,nu op de verschij- Uw Is Iets heel belangrijks! Die moet PERFECT zijn uitge voerd en MODERN in zwart-wit en/of kleur. Dat verzorgen wij heel graag voor U. Alles in pracht album. Bespreek s.v.p. tijdig. Mijnheer de Voorzitter, Nu wij vanavond onze algemeen be schouwingen over de gemeentebegroting voor het jaar 1973 houden, kunnen wij er eigenlijk niet goed aan ontkomen hierbij de uitslag van de gisteren ge houden verkiezingen voor de Tweede Kamer te betrekken. Wij verheugen ons niet alleen over de uitslag zelf, maar vooral ook over het feit dat het opkomst percentage hoger is geweest dan bij vo rige gelegenheden. Aan een analyse van de cijfers zal ik mij vanavond niet wagen; knappere koppen dan ik zullen daaraan de komende dagen en weken nog de handen vol hebben. Wij mogen aan de landspolitiek niet voorbij g^an, omdat naar onze mening deze ver kiezingen ook van enorm belang zijn voor ons als gemeenteraadsleden. Niet alleen omdat uit het stemgedrag van de kiezers, ook plaatselijk, zeer interessante conclusies kunnen worden getrokken, maar ook en vooral omdat naar onze mening niet te ontkennen valt, dat de mogelijkheden voor elk gemeentebestuur om aan het sociaal en maatschappelijk leven in de gemeenschap die men ver tegenwoordigt inhoud te geven, in zeer belangrijke mate worden bepaald door de samenstelling van de regeringsploeg, die als resultaat van de verkiezingen gevormd zal worden. Met name het financiële keurslijf waarin het rijk de gemeenten hed enten dage perst, heeft tot gevolg dat de gemeenten Wij hopen dat zij, die zaterdagavond jl. bij ons op de Kon. Wilhclminasingei hebben ingebroken, het gouden horloge met inscriptie van onze overleden va der, zouden willen terugbezorgen. Met verschuldigde eerbied aan alle andere sprekers, was het voor ons het hoogtepunt van de algemene beschouwingen. Een positief gebaar en van A tot Z nuttig. V.I.n.r. Mevr. J. K. C. de Groot-Kleijer, de heer J. L. van Heteren en burgemeester C. A. van der Hooft. ningsdag, op bepaalde punten al weer zal zijn verouderd. Onvolkomenheden zullen er eveneens zijn, maar als dit gidsje bijdraagt tot een betere informa tie en onderlinge communicatie, dan heeft deze uitgave zijn doel al bereikt.” onbezorgde vakantie' per week

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1