Schilderes Nora Jansen Wijkverwarniing nog grotere ramp TOYOTA Duur, duurder, duurst m museum m gemeenteraad in Vrede uit angst exposeert Raiffeisenbank nu vanaf JUWELIER J. den HAAG Kleuren T.V. HUI Heemskerk B.V. I WEEKBLAD TIJDENS FEESTDAGEN Winkels open Kerstconcert in Souburgh van Concordia Doktersdiensten RAAD Nieuwsblad Onafhankelijk met 100% service Foto de Rooy |S HUWELIJKSREPORTAGE KvdB te j Dat, zo kort voor Kerstmis, niet alleen de vrede in Vietnam, maar ook die in de Waddinxveense raad een feit lijkt te gaan worden, mag ons best allemaal tot vreugde stemmen. Laten we hopen dat men het in de toekomst net zo goed met elkaar zal kunnen vinden als tijdens de begrotingsbehandeling. Maar laten we tevens de ogen open houden voor de realiteit. En die zegt ons dat de gemoedsrust in de Waddinxveense raad óók het gevolg was van de kater die men had overgehouden aan de uittreding van de PvdA’ er Van Gent. Heel voorzichtig manoevrerend heeft de raad geprobeerd om niet ook nog wethouder Lips uit de boot te doen vallen, een mogelijkheid waarmee hij opnieuw schermde, zij het dit keer duidelijk in mineur. Een en ander wil niet zeggen dat de gemeenteraad als één man achter het kollege staat. Er is gewoon de ónmogelijkheid om op dit moment een wethouder te laten vallen, want wie zou het dén moeten gaan doen? De angst dat door deze moeilijkheden een kollege van een andere politieke samenstelling zou moeten worden gecreëerd, zonder dat dit nieuwe kol lege garanties biedt voor minder moeilijkheden zit er goed in. En ook d(Urom verliep de begrotingsbehandeling bijzonder rustig VAN LEEUWEN BV AUTOBEDRIJF en OLIEHANDEL Kom kijken naar onze grootse kollektie^™ orgels/piano’s Benoemingen KRANENBURG en DE BRUIN jA 1 Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND, 20 UUR, RAADZAAL 28e JAARGANG - Nr. 1317 DONDERDAG 14 DECEMBER 1972 (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) a Direktie. (Advertentie) (Advertentie) Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bei nu 2218 financiering mogelijk. Als U eens over verlovingsringen komt praten dan hoort U er meer van. Gaat U met de Kerstdagen verloven dan heeft Juwelier J. den Haag een leuke attentie voor U. en ruimtelijke ordening, financiën, be roepschriften, subsidies, georgeaniseerd overleg en voor de raad van overleg van het streekoverlegorgaan Midden Holland moeten nieuwe benoemingen komen. Het marktgeld zal de gemeente volgend jaar 13.500 opbrengen. De marktta- rieven worden nl. met tien procent ver hoogd. Niettemin worden de kosten geraamd op 14000, waardoor de markt de gemeenschap nog altijd geld kost. In de staart van de raadsagenda zit nog wat financieel venijn. De uitgaven voor diverse posten op de begroting voor ’72 blijken 75.000 hoger uit te vallen dan geramd. Aan de inkomsten is er een te genvaller van 8000. Elke dinsdagavond van 8 ttratie in onze Nesse 2 Tel. 2102 HORLOGE BOUTIQUE Dorpstraat - Waddinxveen Piasweg 16, Waddinxveen Tel. 01828 - 2163 de. Toch heeft de heer Kloet de zaak niet laten rusten en het gevolg was dat de conservator van ons museum, de heer H. Glasbeek, bij de heer Jansen zijn op wachting maakte op het moment dat mevrouw Jansen in het buitenland bij haar kinderen verbleef. En nu zijn we dan zover dat morgen avond, 15 december, om 20 uur haar tentoonstelling van portretten, schetsen, en werktekeningen door de heer J. P. Jongkees uit Voorschoten wordt geo pend. De expositie wordt gehouden in de museumzaal in de Raiffeisenbank aan de Kerkweg en is voor het publiek geopend tot 15 maart a.s. op dinsdag- en donderdag van 14-16 uur en bovendien op vrijdagavond van 19-21 uur. Er zijn ruim dertig olieverven en pastels te bezichtigen plus een aantal schetsen en werktekeningen. Een aparte plaats wordt ingenomen door een sprookje dat door Nora Jansen zelfs is geschreven en geïllustreerd. Wanneer u belang stelt in de mensen uit uw omgeving, dan mag u een bezoek aan de expositie van deze kunstenares zeker niet missen. Mevrouw Jansen zal op haar tentoonstelling regel matig zelf aanwezig zijn en het ligt in haar voornemen op vrijdag 22 en 29 de cember wat schetsen van enkele bezoe- kers(sters) te maken. ZATERDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom [n^ MUZIEKHANDEL CRABETHSTRAAT1 hoek KATTENSINGEL GOUDA. Telefoon 01820-19920. Vrijdag tot 9 uur s avonds geopend en voorts iedere avond na afspraak. Door het vertrek van de heren Harms en ’.'an Gent uit dc P’ dA fraktic moeten diverse kommissies worden aangevuld. De heer W. G. de Meer volgde de heer Harms al op in de schoolraad, maar voor commissies voor de woningbouw- o In verband met de komende feestdagen zal het Weekblad voor Waddinxveen volgende week ver schijnen op woensdag 20 decem ber. De krant van de week daar op verschijnt NEET. De inzen ding van kopy en advertenties sluit derhalve uiterlijk maandag 18 december. De af koppeling van de wijkverwarming in de Vondelwijk is nog duurder geworden dan aanvankelijk werd gedacht Had de raad tot dusver 1.774.000 uitgetrokken om de problemen op te heffen. Nu blijkt de wijk- verwarmingsramp de gemeente ruim twee miljoen te gaan kosten. Hier staan aan inkomsten tegenover de bedragen die de Amsterdamse Verwar- mingsmaatschappij moet gaan betalen aaan schadevergoeding, een paar ’spaarpotjes’ van de wijkverwarming (onderhoudsfonds, geld voor niet ge dane investeringen, etc.) en de bijdragen van de wijkbewoners. In totaal resteert voor de gemeente dan een schadepost van ruim 1,3 miljoen, die in zijn geheel in de begroting van 1972 werd weggewerkt. Voor de flatbewoners heeft de ’oplos sing’ van het probleem het gevolg dat de huren gemiddeld met vier gulden per maand extra zullen stijgen. B. en W stel len de raad voor de wijkverwarming, als bedrijf, per 31 december op te heffen. Duurder worden ook de raadsleden zelf. In 1973 zullen zij per vergoeding 32,50 ontvangen en daarboven nog een onkos tenvergoeding. B. en W. stellen voor de ze vergoeding op 150 per jaar te be palen. Grondverkopen brengen ruim 430.000 in het laatje. De firma Hansen uit Mier- lo gaat zich aan de Mercuriusweg vesti gen en geeft aan vijftien man werk. Er wordt 3328 m2 grond gekocht. Doeco Handelsondememing BV heeft aan de Staringlaan 2500 m2 nodig. Dr C. A. de Geus en zijn collega G. Siemens hebben het plan om in Groenswaard 1, het stuk grond op de hoek van de Chopinlaan en de Mozartlaan, een gezamenlijke prak tijk te vestigen. De van de gemeente aan te kopen grond is 1400 m2 groot. Dat alles altijd duurder is dan vooraf geraamd bewijzen de voorstellen voor de aanleg van straatverlichting in de leplaan (nu 16.000 meer dan de oor spronkelijk gevraagde 23.000) en be nodigde kredieten voor het bouwrijp- De openingstijden van de winkels in Waddinxveen zijn rond de kerstda gen enigszins gewijzigd. Woensdag 20 december zijn de winkels geo pend tot 18 uur, donderdag 21 de cember tot 21 uur en vrijdag 22 december tot 21 uur. ’Concordia’ geeft z’n jaarlijks kerstcon cert voor de bejaarden in huize „Sou- burgh” op donderdag 21 december. Het kerstverhaal zal verzorgd worden door burgemeester C. A. van der Hooft. Aan vang is 20 uur. TOYOTA 1000 58 pk. 140 km schijfremmen vóór, hoofdsteunen, enz. maken van de gronden in diverse uit breidingsplannen belopen ruim een mil joen gulden. De laatste bleven wel bin nen de geraamde exploitatiebegrotingen. Straatverlichting moet er ook komen langs het voetpad dat leidt naar de sport velden in de Oranjewijk. Dit gaat 8000 kosten en het moet snel, want het komt voor dat in het donker op dit pad al kinderen zijn lastig gevallen. Het puin van gesloopte woningen willen B en W beginen met de aanleg van het eerste gedeelte van het parkeerterrein bij de IJsermanweg dat mede is bestemd voor het sportcomplex De Sniep. In to taal gaat dit terrein een ton kosten, maar in eerste aanleg willen B en W beschei den beginnen met een krediet van 16.000. GOUDA, MARKT 5 - telef. 16465 w*. KLEIWEG 67 tel. 13566 M, WADDINXVEEN. PASSAGE 133 tel. (01828) 3003 Een eigen museum is een leuk bezit voor een gemeente, maar het wordt pas echt waardevol wanneer de inwoners zelf hun bijdrage aan de exposities gaan le veren. We hebben net de tentoonstelling van de fotokring ’’Visie” achter de rug en nu gaan morgen de poorten open voor een greep uit het werk van de Wad dinxveense schilderes Nora Jansen- Meyer. Lezers uitnodigen om een tentoonstel ling te gaan bezoeken kim je niet doen zonder eerst een praatje met de expo serende kunstenares te maken, ’t Was gewoon de moeite waard, omdat de vrouw achter de schilderijen en schet sen een verhaal vertelde dat meer waard was dan wat informatie over haar werk. Haar jeugd is niet gemakkelijk geweest en dat zij is gaan schilderen en tekenen is daar nauw mee verbonden. Ze is op ongeveer tienjarige leeftijd be gonnen met tekenlessen, iets waar ze nu nog dankbaar voor is. Mevrouw Jansen vertelde ons dat zij de verant woordelijkheid, die zij met haar gave heeft, onderkent en dat zij met die ta lenten werkelijk wil woekeren, om er op die manier voor haarzelf en haar medemensen zoveel mogelijk mee te be reiken. Op dit moment werkt Nora Jansen aan een portret-opdracht en het is een kos telijke geschiedenis, als je de achter gronden hoort. Het tekenen en schilderen van portret ten is haar sterkste kant en haar man, die haar in deze hobby van harte steunt, heeft cel, paar jaar geleden wat voor beelden hiervan getoond aan de heer Moerings die in de Vondelwijk heel wat hongerige magen stilt met de produk- ten uit zijn snackbar. Ambtshalve on derhoudt de heer Moerings kontakten met slager Koot en toen die zijn jongste dochters wilde laten portretteren, werd de relatie tussen mevrouw Jansen en de heer Koot via de heer Moerings tot stand gebracht. Nu komen Yvonne en Mariette Koot iedere woensdagmiddag poseren en groeit het portret steeds meer naar zijn uiteindelijke vorm. Wanneer u nu denkt dat dit de eerste stap was naar de tentoonstelling die morgen wordt geopend, dan bent u er naast, want dat is weer een ander ver haal. Mevrouw Jansen stapte eens bij de heer M. C. Kloet binnen voor een ge ëtste glasplaat voor één van haar werk stukken. Op zijn vraag: „Wie heeft dat geschilderd?” was Nora Jansen’s, wat agressieve, reaktie „Ik”, met de onuit gesproken gedachte „Mag ik alsjeblieft ook de kwast een hanteren.” Schilder Kloet zag wel wat in het werk en stelde mevrouw Jansen voor, daar mee de burgemeester te benaderen, iets dat ze uit bescheidenheid niet aandurf- Mevrouw Nora Jansen-Meyer voor haar schildersezel, bezig met haar portret-opdracht -9uurdemon- showroom op Marked op basis van persoonlijke lening, ZONDER VOORUITBETALING. Inclusief 3 jaar Garantie op'onder delen en arbeidsloon. Uw Is iets heel belangrijks! Die moet PERFECT zijn uitge voerd en MODERN in zwart-wit en/of kleur. Dat verzorgen wij heel graag voor U. Alles in pracht album. Bespreek s.v.p. tijdig. ti -if i s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1