Massabijeenkomst AF-centrum Anno 1884 Be Fair verwelkomt leden 160 nieuwe Groene Kruis Bosraad vergadert Meer telefoonnummers MOEDER CURSUS gesloten tijdens kerst Ut Met ’n vakantiereis neem je geen risiko. Ga je tegenwoordig regelrecht voor naar de Raiffeisenbank of de Boerenleenbank. wijzigt spreekuren I te Kerstconcert Vox Jubilans in PEPPELHORST 109 (01828) 5594 Kleuren T.V. Heemskerk B.V. B. J. Woudenberg hoofdredacteur van het weekblad RaiffeisenbankQBoerenleenbank Padvindsters Bijbellezingen Kom morgen de reisgids even halen verkopen kerststukjes Open maaltijden voor bejaarden Nieuwsblad Onafhankelijk REPRODUKTIES - POSTERS COÖPERATIEVE RAIFFEISENBANK WADDINXVEEN at met 100% service ife Foto de Rooy HUWELIJKSREPORTAGE Doktersdiensten Benoemd door Veldwijk Het adres van onze nieuwe hoofdredacteur is vanaf vandaag Boekhandel Veldwijk BV Zijn telefoonnummer is L Een vakantiereis bespreek je bij de Massaal trokken ruim honderd van de nieuwe leden van de tennisclub Be Fair - allemaal een reaktie op het artikel in het Weekblad voor Wad dinxveen - vorige week naar het Anne Frank centrum, waar zij werden verwelkomd door de heer Van der Wiel, voorzitter van de ledenwerfkom- tnissie. VRIJDAGAVOND 29 DECEMBER A.S. ZULLEN ONZE KANTOREN GESLOTEN ZIJN, IN PLAATS DAARVAN KUNT U BIJ ONS TERECHT OP DONDERDAGAVOND 28 DECEMBER VAN 19.00-21.00 UUR KRANENBURG en DE BRUIN "'V n Sm ir.k Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG, 19.30 uur, BRUGKERK. 28e JAARGANG - Nr. 1318 (Advertentie) V (Advertentie) (Advertentie) Kantoren: (Advertentie) ft (Advertentie) u Uw adviseur 5 WOENSDAG 20 DECEMBER 1972 ~'~1~ Opgeven tel. 2455 maandag en donderdag tussen 1.15 - 2.00 uur en 6.30 - 7.00 uur. De cursus omvat 7 lessen. Kosten van de gehele cursus 5.00. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Ds D. C. Overduijn van de hervonnd- gereformeerde gemeente in Hilversum, verzorgt op donderdag 21 en donder dag 28 december bijbellezingen in het kerkgebouw van de Remonstrantse Ge meente aan de Zuidkade 59. De diensten beginnen om 19.45 uur. Op DONDERDAGMORGEN 11 JANUARI 1973 organiseert het GROENE KRUIS een MOEDERCUR- SUS van 10 - 11.30 uur. De verkoop vindt plaats op de Kerk weg (bij de Passage) op donderdag 21 de cember (ook avondverkoop) en zater dag 23 december. Zij hopen, dat velen de weg naar hun kraam zullen vinden. De waterpadvindsters van de Klimop- groep uit Waddinxveen starten een reeks aktiviteiten ten bate van de bouw van een eigen clubhuis met de verkoop van kerststukjes en andere kleine artikelen, die zij samen met de kabouters gemaakt hebben. doen in het clubblad van Be Fair. Het nieuwe clubgebouw zal ook beschikbaar zijn voor mogelijkheden als bridge-dri ve, klaverjassen, schaken, dammen enz. Buiten het gebouw is men van plan voor de kinderen een speelgelegenheid te creëren zodat men met het hele gezin op het park terecht kan. Ook de jeugd die zal gaan tennissen zal begeleid moe ten worden. Prompt meldden zich al een Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinvxeen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Openingsuren: maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur aantal onderwijzeressen om dit eens te gaan bekijken. Ook werd al een ge waardeerde aanbieding gedaan door de heer Zeypveld van bloemsierkunsthan- del Wiertsema, die het clubhuis gaat verfraaien met enige van zijn bloem stukken. Applaus begroette dit gebaar. De heer D. van Doorn van de techni sche commissie vertelde het nodige om trent de plannen voor de competitie, die ook dit jaar weer in uitgebreidere zin zal plaatsvinden. Hij kondigde ook lad- derwedstrijden en onderlinge club wed strijden aan. Elke dinsdagavond van 8^ stratie in onze t- De leden van het recreatieschap Bos park komen op woensdag 27 december bijeen in de knusse raadzaal van het Boskoopse gemeentehuis, teneinde de begroting voor 1973 en de plannen voor de eerste fase van het Gouwebos te be spreken. Ook komen de officiële naam geving en enige verordeningen aan de orde. De vergadering begint om 16.30 uur. Jeugdsociëteit Anno 1884 is gesloten op zondag 24 december, maandag 25 de cember en zondag 31 december. Deze maand draait Anno nog op de volgen de data: vrijdag 22, zaterdag 23, dins dag 26, vrijdag 29 en zaterdag 30 de cember. Volgend jaar begint Anno 1884 op maandag 1 januari. KERKWEG 161 KON. WILHELMINAPLEIN 2 GROENSVOORDE 14 Directie en commissarissen Veldwijk B.V. ’As WADDINXVEEN Directie en commissarissen van drukkerij en uitgeverij Veldwijk B.V. in Wad dinxveen hebben full-time journa list B. J. Woudenberg benoemd tot hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen. Deze benoe ming is vandaag ingegaan. De nieuwbenoemde hoofdredacteur volgt de heer C. J. M. R. van der Bas op. Onder zijn redactionele leiding is alleen nog dit nummer van het Weekblad voor Waddinx veen verschenen. Wij danken de heer Van der Bas, dat hij geruime tijd zijn krachten heeft willen ge ven aan de wekelijkse vervaardi ging van onze krant en daaraan tijd en aandacht heeft willen be steden. Bert J. Woudenberg is in zowel de regionale- als landelijke journalis tiek geen onbekende. Publikaties van hem zijn, mede doordat hij correspondent van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) was, in talloze dag-, week- en maand bladen verschenen. Op dit moment is hij als verkeersjournalist werk zaam. De nieuwe hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen is ge trouwd en woont sinds 1971 op het adres Peppelhorst 109 in Waddinx veen. De heer Woudenberg, die 26 jaar is, is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De telefooncentrale Waddinxveen is vorige week duizend nummers, in de serie van 7000 tot en met 7999, rijker geworden. In totaal komen hier voor Waddinx veen zesduizend telefoonnummers beschikbaar. Er is geen wachtlijst. Nesse 2 Tel. 2102 GOUDA: MARKT 5 -telef 16465 KLEIWEG 67 tel 13566 ■ff BC WADDINXVEEN: PASSAGE 133 tel (01828) 3003 3-9 uur demon- showroomopMads^. De heer Van der Wiel zei bijzonder ver heugd te zijn over het overweldigende succes dat zijn commissie behaalde. Ruim 160 nieuwe leden hebben zich aangemeld. Hij was ook verheugd over I de opkomst van deze avond (plus minus 140 nieuwe - en oud leden), stelde ver volgens aan de nieuwe leden het bestuur voor en droeg toen de leiding van de avond over aan de Be Fair’s tennis voorzitter, de heer Ploemacher. Ook de- ze was verrast door de geweldige be- ilangstelling. De heer Ploemacher schet ste vervolgens de problemen waarvoor het bestuur zich geplaatst zag toen be- skend werd dat de tennisclub Be Fair, .als kleinste vereniging, naar het grote Zes banen tellende, nieuwe tennispark gestuurd werd. De voorzitter zei ook dat het in de be doeling ligt voorlopig vier banen te gaan bespelen. ’’Mocht het nodig zijn, en dit is zeker niet onwaarschijnlijk, dan zul len er meer banen gehuurd moeten wor den”, zei de heer Ploemacher die wees op de nog steeds binnenkomende nieu we aanmeldingen. Hij riep de nieuwe leden op zich zo goed mogelijk in te Letten voor de vereniging waar, aldus de voorzitter de gezellige sfeer die Be Fair altijd gekenmerkt heeft, onderhou den moet worden. Niet alleen het tennis snaar ook de onderlinge kontakten in de [vereniging en in Waddinxveen moeten brettig zijn”, zei hij. De heer Ploe- Imacher bedankte de voorzitter van Be [Fair’s hoofdbestuur, de heer M. van pen Berg, voor de medewerking in voor- il financiële zaken. Be Fair Tennis zal lin het vervolg ook publicaties mogen Uw Is Iets heel belangrijks! Die moet PERFECT zijn uitge voerd en MODERN in zwart-wit en/of kleur. Dat verzorgen wij heel graag voor U. Alles in pracht album. Bespreek s.v.p. tijdig. Zaterdag: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2978. Bos koopse Apotheek, Burg. Colijnstr. 71, tel. 01727 2834. Zondag: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112. Apo theek dienstdoende arts. Maandag: G. Siemons, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676. Apotheek Van Doom, Pr. Beatrixl. 3, tel. 4162. Dinsdag: C. N. Vreeken. Apotheek Van Doom. de bank voor iedereen 1 '1'' Voor de bejaarden is er morgen, don derdag, weer een open maaltijd in het Anne Frankcentrum. De kosten bedra gen vijf gulden. Aanvang 12.30 uur. Op dinsdag 26 december volgt dan de open koffietafel, waaraan een dia-ver- toning vooraf gaat. De kosten hiervoor bedragen 2,75. op basis van persoonlijke lening, ZONDER VOORUITBETALING. Inclusief 3 jaar Garantie op onder delen en arbeidsloon. Het Groene Kruis gaat in het nieuwe jaar zijn spreekuren anders regelen. Op maandagen kunt u nu van 13.15 tot 14 uur terecht en op donderdagen van 18.30 tot 19 uur. per week onbezorgde vakante! i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1