1973 jaar van de toekomst en inspraak Burgemeester: Uw weekblad in het nieuwe jaar beter beloond? 2 3 ONZE 20.000e IS NU VIER MAANDEN OUD MOEDER 5 CURSUS 6 vile relzei Schoolbesturen I Kleuren T.V. Aan onze abonnees lllll Heemskerk B.V. Gelukkig nieuwjaar Nieuwsblad Onafhankelijk met 100 service van Ginkel BV Doktersdiensten EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DIRECTEUR J. B. VELDWIJK Beter, informatiever, gezelliger, interessanter I HET WEEKBLAD IS VAN MENING. Er dienen zaken in Wad dinxveen ondersteund te worden. Er dienen zaken in ons dorp te worden toegejuicht. Er dienen zaken in onze gemeente aan de kaak te worden gesteld. Dit alles objectief, eerlijk en opbouwend-kritisch. Daar leent de rubriek Het Weekblad Is Van Mening zich uitstekend toe. Het is onze hoofdredacteur die op gezette tijden in deze rubriek pogingen tot meer duidelijkheid zal ondernemen. SPORTBRIEF VAN HET WEEKBLAD. Sport en spel nemen in Waddinxveen een belangrijke plaats in. En terecht. Daarom zullen wij onze wekelijkse sportpagina niet alleen vullen met standen en uitslagen, maar ook met wetenswaardigheden over sportverenigingen en Waddinxveense mensen in de sport éneen echte sportbrief waarin - uiteraard - in briefvorm over het wel en wee van het Wad dinxveense sportleven zal worden geschreven. WADDINXVEEN Het Weekblad voor Waddinxveen gaat met nieuwe energie het nieuwe jaar in. Nieuwe rubrieken, uitgebreide achtergrond-artikelen en meer nieuws-uit-de-Waddinxveense-samen- leving zullen uw weekblad beter, informatiever, gezelliger en interes santer maken. Voortaan glijdt er elke donderdagmiddag een vriend bij u de brievenbus binnen. Daartoe hebben wij de volgende redac tionele initiatieven genomen: WADDINXVEEN. U wilt weten in welk gezin er blijdschap heerst. U wilt meeleven met gezinnen waar men verdriet heeft. U wilt weten wie er komende zondag preekt. U wilt weten wat er de komende week in Waddinxveen en daarbuiten allemaal te doen valt. U wilt weten wat er de afgelopen weken gevonden en verloren is. U wilt weten wie u moet bellen om uw nieuws of advertenties kwijt te ra ken. U wilt eigenlijk nog zo veel meer weten. Dat kunt u allemaal te weten komen in de service-rubriek Waddinxveen van uw weekblad. Elke donderdag op pagina 2. HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PRAAT MET Het aantal interviews in het weekblad zal drastisch worden uitge breid. Wij gaan praten met Waddinxveners, die direct te maken hebben met het wonen, leven, werken en recreëren in onze gemeente. Daarnaast gaan wij ons meer verdiepen in het nieuws achter het nieuws. U hebt er recht op te weten waarom iets wel en niet is ge beurd, waarom het zo is gegaan en niet anders, hoe de besluitvorming binnen de gemeente en daarbuiten tot stand gekomen. Enzovoorts. ADMINISTRATIEKOSTEN ONDERBETAALD RONDOM DE HEFBRUG. Lief en leed delen meer dan 20.000 Waddinxveners rondom de veelbesproken, vaak bekritiseerde, gelief de en gehate maar toch o zo onmisbare (hef)brug over de Gouwe, waardoor de Parel aan dit kanaal de glans heeft gekregen die het verdient. Daarom zult u er waarschijnlijk niet van opkijken dat wij onze nieuwe wekelijkse praatrubriek Rondom de Hefbrug hebben genoemd. Daarin staan erg veel Waddinxveense nieuwtjes (en amu sante roddeltjes), die normaal gesproken onbeschreven zouden blij ven. Rondom de Hefbrug wordt een rubriek die niemand zal willen en kunnen overslaan. ÈlkSd^^ rtratie in onze showroom opMartctJx BOVENDIEN. Naast al dit nieuwe blijft natuurlijk het al oude ver trouwde. Wij bedoelen die Waddinxveense nieuwsstroom. Week-in, week-uit. Wij blijven u dan ook op de hoogte houden, zoals wij dat nu al bijna 28 jaar doen. Alleen nog beter. Technisch gezien zullen we op onze zetterij en drukkerij alle registers opentrekken om u - en deze krant wil daarvan al het bewijs zijn - in grafisch opzicht een bijna niet te evenaren krant aan te bieden. Wij hebben gekozen voor een overzichtelijk en gezellig weekblad. Vanzelfsprekend hebben wij nog een aantal andere plannen in voorbereiding om het Weekblad voor Waddinxveen voor de lezer en de adverteerder onmisbaar te laten zijn. U hoort daarom in de komende weken meer van ons. Al vast veel leesplezier wordt u door alle medewerkers toegewenst. KRANENBURG en DE BRUIN WADDINXVEEN Dat was dan 1972. Op deze vierde dag in het nieuwe jaar voegt de redactie van het Weekblad voor Waddinxveen opnieuw Een Jaartje Waddinxveen toe aan de vele honderden die daaraan vooraf zijn gegaan. Zij blikt in dit nummer uitvoerig terug naar wat voorbij is en nooit meer zal terugkomen. Zeven pagina’s hebben wij er voor uitgetrokken om u uitvoe rig in woord en beeld te kunnen informeren over het openbare, maatschappelijke, politieke, godsdienstige en sportieve leven in Waddinxveen gedurende twaalf maanden. Hart van Holland 1 Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 4 JANUARI 1973 28e JAARGANG - Nr. 1319 (Advertentie) Elke dinsdagavond van 8 WIJ zi}n -thuis- in uw vakantie I (Advertentie) (Advertentie) TT Uw adviseur Efl r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s De commissie voor onderwijszaken, die gisteravond in het gemeentehuis verga derde, zal het college van Burgemeester en Wethouders adviseren de gemeente raad binnenkort voor te stellen de hui dige vergoeding van 12,- per leerling op 14,- te brengen. B. en W. zullen bij navolging van dit advies een extra be- De cursus omvat 7 lessen. Kosten van de gehele cursus 5.00. Opgeven tel. 2455 maandag en donderdag tussen 1.15 - 2.00 uur en 6.30 - 7.00 uur. Dorpstraat 33. Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. i i i i De prijzen zijn in het achterliggende jaar, zoals be- i i l l l l l l i l l l l l i i J Op DONDERDAGMORGEN 11 JANUARI 1973 organiseert het GROENE KRUIS een MOEDERCUR- SUS van 10 - 11.30 uur. drag van ongeveer achtduizend gulden moeten vrijmaken in de begroting. De heer P. F. J. van Schie (kath.v.) be pleitte een verhoging van de vergoeding voor administratiekosten naar aanleiding van een rapport van de drie samenwer kende bon den/verenigingen van school besturen aan de minister. In dat rapport wordt het peil van de huidige vergoe dingen en het ontbreken van richtlijnen bekritiseerd. „Het gaat hier om een stuk onrechtvaardigheid,” meende de heer Van Schie. „Er is sprake van onderbe- taling”, betoogde de heer P. de Lijster (ar). De heer Van Schie becijferde dat het bedrag per leerling in vijf jaar onge veer 25,zal kunnen bedragen. Dan zullen er ongetwijfeld ook richtlijnen van de minister bestaan, waarnaar het gemeentebestuur zich kan richten. De heer D. Uitbeijerse (sgp/herv. kiesver eniging) vioeg ook deigelijke vergoedin gen voor schoolbesturen van openbare scholen in de gaten te houden. (Advertentie) WADDINXVEEN Meepraten over de (naaste en verre) toekomst van ons dorp. Dat kunnen dit jaar alle Wad dinxveners, zo vaak als ze dat maar willen. In verenigingsverband en indivi dueel, in hoorzittingen en in studiecom missies. Over 1973 - het jaar van de toekomst én het jaar van „het waag stuk” inspraak - schrijft Waddinxveens burgemeester C. A. van der Hooft op pagina 16 van dit eerste nummer van het Weekblad voor Waddinxveen in het nieuwe jaar. Hij doet dat op ons ver zoek. Zeggen wij in de krant van van- WADDINXVEEN De drie school besturen van de negen Waddinxveense bijzondere scholen voor lager onderwijs kunnen voor dit jaar naar alle waar schijnlijkheid een hogere vergoeding voor administratiekosten tegemoet zien. In de onderwijswereld is deze honore ring een veelbesproken zaak. r‘ op basis van persoonlijke lening, ZONDER VOORUITBETALING. Inclusief 3 jaar Garantie op onder delen en arbeidsloon. WADDINXVEEN KERKWEG 207, TELEFOON 01828-4488 daag „Dat was 1972”, onze eerste bur ger probeert te voorspellen wat 1973 voor ons allemaal zou kunnen brengen. En dat is niet gering. de kersverse Stichting Winkelcentrum Waddinxveen gaat „als één der mooiste taken van dit moment” proberen aan de Kerkweg een hoofdwinkelcentrum te realiseren. onder voorzitterschap van wethouder H. Huizer zal de Commissie Bestudering Werkgelegenheid worden geïnstalleerd. ook de opening van het station Wad- dinxveen-Noord en de ingebruikname 15-daagse vliegreizen top- seizoen per K.L.M., Mac of Transavia. RHODOS hotelvlleg- rels (L/O) vertrek 1 Juli f 560,- p.p. (Evenements- relzen) MALLORCA hotelvllegrels (V/P) vertrek 1 Juli f 455,- p.p. (Marysol) TORREMOLINOS Appartementsvllegrels (L) vertrek 7 juli f 405,- (Arke) WIJ zijn woensdag, donder dag en vrijdagavond van 7 tot 9.00 uur geopend 11 WADDINXVEEN kend, vrij fors gestegen. En ook voor dit nieuwe jaar worden flinke prijs stijgingen verwacht. Het is onontkoombaar, dat die stijgingen ook drukken op de kosten voor het zetten, drukken en verspreiden van het Weekblad voor Waddinxveen. Wij zijn dan ook genoodzaakt, evenals de dagbladen, weekbladen en maandbladen dat hebben gedaan, om een verhoging van de abonnementsprijs te vragen. Wij doen dit omdat het niet anders kan en rich ten ons naar de prijzenbeschikking van de minister. Tevens hebben wij over legd met de „Nederlandse Nieuwsbladpers” (NNP), waarbij ons Weekblad is aangesloten. Onze abonnementsprijs is met ingang van 1 januari 1973 ver hoogd van 3,35 naar 3,60 per drie maanden (exclusief incassokosten). Deze verhoging gaat gepaard met een eveneens onontkoombare verhoging van de advertentietarieven. Directie Veldwijk B.V. Een Jaartje Waddinxveen. Een ieder van ons zal zijn eigen (persoonlijke) herinneringen hebben aan 1972. Blij de en verdrietige. Met het signaleren en verwerken van dergelijke herinne ringen laten wij u alleen. De redactie van het Weekblad voor Waddinxveen beperkt zich tot het ophalen van gezamenlijke herinneringen aan het jaar dat achter ons ligt. GOUDA, MARKT 5 lelef. 16465 KLEIWEG 67-tel. 13566 WADDINXVEEN. PASSAGE 133 tel. (01828) 3003 Een jaartje Waddinxveen waarin ne gen inwoners een koninklijke onder scheiding hebben gekregen (pagina 5), de kraamvisite aan de pasgeboren 20.000e inwoner werd gevolgd door een veelbesproken persbericht (pagi na 6 en 7), de kerken veel trouw is betoond (pagina 7), het bedrijfsleven niemand behoefde te ontslaan (pagi na 9), het verenigingsleven bloeide (pagina 9), er één Waddinxvener promoveerde (pagina 9), het duidelijk is geworden wat met resultaat-poli- tiek bedoeld kan worden (pagina 10 en 11), 12,5 procent van de Wad dinxveense stemgerechtigden niet naar de stembus ging (pagina 11), Loes Lekx met drie gouden plakken thuiskwam (pagina 12) en nog veel meer. het fanfarekorps Concordia bestaat dit jaar driekwart eeuw. Dus met het feest vieren zit het in 1973 ook wel goed. Als u precies wilt weten wat dit vier dagen oude nieuwe jaar ons kan gaan brengen en hoe burgemeester Van der Hooft daarover denkt slaat u dan pagi na 16 op. In dat door hem zelf, in de laatste week van 1972, geschreven arti kel gaat hij onder andere ook in op de aanwezigheid en het bestaansrecht van de jeugdsoos Anno 1884. ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Boskoop, Burg. Colijnstraat 71, telefoon 01727-2834 ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2978 Apotheek: Boskoop, tel. 01727-2834, tussen 12.00 en 13.00 uur en 17.00 en 18.30 uur van de nog naamloze tweede spoorweg- tunnel staat op het programma. er zullen huizen worden gebouwd in Groenswaard 3. zes tennisvelden, drie voetbalvelden en een overdekt zwembad staan dit jaar te trappelen om in gebruik genomen te worden. de nog op te richten Sportstichting zal de bouw van sportzalen en een sporthal ter hand nemen. Voor een sportzaal in Groenswaard 1 kan zelfs vóór de zomer al de eerste paal in de grond worden geslagen. Reis-en passagebureau GOUDA KORTE TIENDEWEG 2-4 TELEFOON 01820-13504/17170 27--

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1