tekort begroting vertoont een Jervormd Waddinxveen is openhartig ensgezind en Voor ’n vakantiereis wacht je niet af hoe’t uitpakt. Die bespreek je voor alle zekerheid bij de Raiffeisenbank of de Boerenleenbank. ^vll reize Tweede postbestelling wordt begin ’74 gestopt Kleuren T.V. Heemskerk B.V. studiecentrum gouda SNACKBAR WEE JAAR RaiHeisenbankQ Boerenleenbank studiecentrum gouda NIEUW LEVEN IN HET WARNAARPLANTSOEN ebf Kom morgen de reisgids even halen van cinkei bv Vergadering van Waterleiding bedrijf Boskoop Nieuwsblad Onafhankelijk met 100% service Doktersdiensten SCHOOL- DAMTOURNOOI talenprakticum SSSBÖi Mr EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Vervolg op pagina 9 Een vakantiereis bespreek je bij de Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinxveen. tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur WADDINXVEEN Er is nieuw leven te zien en te bewonderen in het Warnaarplantsoen. Rond de jaarwisseling zagen zes geiten lammetjes er het levenslicht. Het is een heerlijk gezicht deze nieuw geborenen te zien spelen. Verzorger T. Berkouwer (op de foto met twee geiten-lammetjes) zou geen goede verzorger van dieren zijn als hij de wandelaars, die ook in deze tijd van het jaar een bezoek aan het Warnaarplantsoen niet afslaan, niet vriendelijk bleef vragen de dieren geen plastic en beschimmeld brood te voederen. Gelukkig luisteren de Waddinxveners naar hem, want daardoor is de gezond heidstoestand van met name de herten verbeterd. Maar het Warnaar plantsoen is ook om de grote hoeveelheid eenden een bezoek dubbel en dwars waard. Als u goed kijkt ziet u er manderijneenden, Indische loopeenden, fluweeleenden, Oud-Hollandse kuifeenden (een zeld zaam geworden eendsoort; en dan te bedenken dat deze eenden ons vroeger op de boerderijen in de weg pleegden te lopen) en smienten (dat zijn trekvogels uit Rusland). WADDINXVEEN De tweede postbestelling, die de PTT nu nog elke werkdag in Waddinxveen uit voert, behalve in Groenswaard 2, zal in het eerste kwartaal van 1974 worden opgeheven. Vanaf dat mo ment kent onze gemeente het zoge naamde één-bestelling-systeem (EBS), een werkwijze waar alle be woners van huizen ten noorden van de Beethovenlaan en ten westen van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn al bijzonder vertrouwd mee zijn. westhaven 31-32 telefoon 01820 -17861 (basiscursus - examenopleiding - herhaling) alle cursussen beginnen circa 20 januari fADDINXVEEN In alle openheid en eensgezindheid zijn de leden van Nederlands Hervormde Gemeente van Waddinxveen dinsdagavond je en een half uur bezig geweest met het welzijn van hun kerk. Dat ge- turde tijdens de zeer druk bezochte centrale gemeente-avond in „De oeksteen” aan de Esdoornlaan. Ie gemeenteleden kregen daar ruimschoots de gelegenheid de meest uit lopende wensen en verlangens te uiten, terwijl de kerkvoogdij, kerke- iad en diaconie op hun beurt verantwoording konden afleggen van het ■voerde beleid en dat ook eerlijk en openhartig deden. Voor het nemen D concrete besluiten leende deze avond zich niet. Hb- ■F’ eekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG - Nr. 1320 (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) Uw adviseur telefoon 01820 - 17861 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. machineschrijven (ojt. I.B.M.) vaardigheids diploma praktijkdiploma opfriscursus ADDINXVEEN Maandag 8 janu- i was ’t precies twee jaar geleden, dat Bckbar „De Lantaarn” bij de flats van renhorst in Groenswaard 2 geopend trd. hdsdien heeft de eigenaar, de heer J. n der Drift, van zijn snackbar een ukbeklante zaak weten te maken. Zijn spreuk is, dat je op twee plaatsen tker kunt eten: thuis en bij hem. ’s middags, over je eigen post te blijven beschikken is dus een postbus. stenografie systeem „Pont” en „Groote” nederlands engels frans duits Onder leiding van docent Individuele studie Aanvangsdatum zelf te bepalen Schriftelijke begeleiding ke, „saneringsactie”. Ds. T. van ’t Veld daarover: „De Goede Herder schrijft immers het verloren schaap niet zomaar af, maar zoekt en zoekt en zoekt ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 ZATERDAG 13 JANUARI GEREFORMEERD VERENIGINGSGEBOUW, 10.00 UUR. de bank voor iedereen vast. Bij herhaling wordt met veel ge duld en liefde geprobeerd „papieren” leden van de hervormde gemeente te be reiken met het evangelie. Uitgangspunt is, dat een kerk nooit mag beginnen met een soort, pastoraal onverantwoordelij- Airtouropa organiseert naar Corsica of Du brovnik ’’textielloze vakanties” vrijblijvende informaties. Voorts vliegreizen naar Cy prus, Kreta, Mallorca, Costa Brava (eigen programma), etc. van de bekende erkende A.N.V.R. reisorgani saties zoals Magneet, Arke, Christoffel, Euro- tours, Fit, Centouri etc. Vraag vrijblijvend ad vies bij onderstaande echte „reisspecialist". WADDINXVEEN/BOSKOOP Het algemeen bestuur van het waterleiding bedrijf „De Rijnstreek” komt vrijdag middag 26 januari in het gemeentehuis van Boskoop in vergadering bijeen. De negentien punten tellende agenda vermeldt onder meer het beschikbaar stellen van een belangrijk aantal kredie ten voor het aankopen van drie wagens, grond en een boekhoudmachine, restau ratie van het voorfiltergebouw en het aanleggen van leidingen tussen Leiden en Zoeterwoude en tussen Leiderdorp en Zoeterwoude. De directeur van het PTT-postkantoor in Waddinxveen, de heer D. Linschoten, verklaarde tegenover ons dat economi sche omstandigheden dit staatsbedrijf noodzaken de buikriem aan te halen. Zoals bekend stond de PTT vorige week volop in de belangstelling, omdat het bedrijf de posttarieven opnieuw zou wensen te verhogen. En dat terwijl de PTT-winst over 1972 92 miljoen gulden bedraagt. Het parlement heeft zich reeds tegen de verhoging van de post tarieven incidenteel uitgesproken en zegt de prioriteiten - met name ten aan zien van de investeringen - anders te willen stellen. Dit alles wil niet zeggen, dat er in Wad dinxveen iets te doen zou zijn aan het handhaven van de luxe van een tweede postbestelling. Met de twee bestellingen per dag (nogmaals: behalve in Groens waard 2) zijn dagelijks 22 bestellers be last. Er bestaat overigens voor deze functie een wachtlijst in Waddinxveen. Ter compensatie van het wegvallen van die tweede postbestelling kan men een postbus nemen, waarvoor men dan geen 12,per jaar behoeft te betalen, maar een eenmalige bijdrage van 15,De enige manier om - ook voor particulie ren - zo spoedig mogelijk, ’s morgens en IVIO individueel onderwijs kantoor-assistent(e) dag- en avond- opleiding algemene ontwikkeling A en B (sleuteldiploma) algemeen voortgezette vorming I en H (A.V.V.) algemene ontwikkeling leerling verplegenden I en II (A.O.L.V.) nederlands nederlandse correspondentie rekenen eenvoudig boekhouden t bijna 1700 leden tellende hervormde tneente van Waddinxveen, die de be- hikking heeft over drie kerkgebouwen i evenzoveel predikanten, heeft zich ik in 1972 weer laten kennen door het jjben van een open oor en milde hand in geven. pies als „Trouw Gevraagd” - welke tie ook in kerkelijk Nederland aan- it heeft getrokken - „Trouw Moet jken” en binnenkort „Kerkappèl 13” stellen de mate van meelevend- id van de gemeenteleden duidelijk OSDERDAG 11 JANUARI 1973 jr— VMDOMXVEEN KERKWEG 207, TELEFOON 01828-4488 westhaven 31-32 FRANS - DUITS ENGELS - ITALIAANS SPAANS - ZWEEDS NEDERLANDS voor buitenlanders bedrijfscorrespondentie nederlands, frans, duits, engels, spaans, italiaans (associatie) hoofdcorrespondent engels (associatie) duits (ver. v. leraren) spreekvaardigheid frans, duits, engels, spaans, italiaans, russich, zweeds, portugees, esperanto handelskennis middenstand praktijkdiploma boekhouden (1 jarig) praktijkdiploma M.B.A. (associatie) praktijkdiploma marketing avond-MAVO 4 (2jarige cursus sept. ’73) f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1