Er komt voorlichtingsavond voor middenstand open HAVERMOUT VOOR DE BIJL Vakantie in zeer Speelzaal officieel Bouwvoorlichting exposeert model houtskeletbouw rustig en mooi gebied? Orderportefeuille Van Berkesteijn goed gevuld RATTEN EN MUIZEN MET Gegadigden voor het winkelcentrum Kerkweg moeten nog geduld hebben Maak het dieven toch niet zo gemakkelijk! I Jr L. D. Labohm kwart eeuw bij overheid Groene Kruis op andere tijden open PIETER PIEREBAS Reprodukties Posters TEGOED DE SPAARBANK STEEG 125 MILJOEN VEEL NIEUWS OP AUTO RAI 1973 „Rattenvanger1' J. de Jong meldt: Pagina 7 Bestuur Politie waarschuwt: Minder ideaal? Boekhandel Veldwijk BV British Columbia EEN BOEKENBON J. G. HCOFTMAN OOK ADJUNCT-DIRECTEUR DE TWEE PROVINCIËN Van Schaik Berghuis WADDINXVEEN/GOUDA De N.V. Stoel- en Meubelfabriek H. A. van Berkesteijn beschikt over een orderportefeuille, die een ongekende hoogte heeft bereikt. Het aantal opdrachten voor Van Schaik Berghuis Interieurbouw B.V. is bij het begin van dit nieuwe jaar „nog redelijk goed”. WADDINXVEEN In het Bouwvoorlichtingscentrum Midden-Holland aan de Staringlaan is tot eind januari een model van een woning in Cana dese houtskeletbouw te bezichtigen. Dit model toont drie constructiestadia van een woning, zoals die in Canada volgens de standaardmethode van de houtskeletbouw wordt afgewerkt. STAD EN LANDSCHAP WIJZIGT NAAM WADDINXVEEN Technisch hoofdambtenaar eerste klas en hoofd van bouw- en woningtoezicht van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, de heer L. D. Labohm, heeft in gemeentelijke kring het feit herdacht dat hij een kwart eeuw in dienst van de overheid werkzaam is. WADDINXVEEN Het heeft nog geen zin zich als gegadigde op te ge ven voor het aan de Kerkweg in Waddinxveen te realiseren hoofdwinkel- centruni. De kersverse Stichting Winkelcentrum Waddinxveen heeft in dit stadium nog geen gegevens over tijdstip van oplevering, grootte van de winkels, leaseprijs, en dergelijke. Misschien dat een te zijner tijd te houden voorlichtingsavond meer duidelijkheid zal brengen. Dit deelt de Waddinxveense Mid denstandsvereniging, een afdeling van het Koninklijk Verbond van Ondernemingen (KVO), mee naar aanleiding van het bericht over de oprichting van de Stichting Winkel centrum Waddinxveen en haar doel in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week. Model houtskeletbouw in Bouwvoorlichting. h IS ALTIJD RAAK!! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 11 JANUARI 1973 r? MRS WADDINXVEEN De Waddinxveense ratten en muizen laten zich met het lok aas havermout bijzonder goed vangen. Dat blijkt uit de rapporten van „rattenvan ger” J. de Jong. Weliswaar behandelde hij in 1972 welgeteld 191 adressen, tegen 166 in 1971, het aantal behandelingen liep terug van 1127 (in 1971) tot 748 (in 1972). Per adres komt het gemiddeld aantal behandelingen neer op 3,9 vorig jaar en 6,8 in het voorgaande jaar. U ziet: het aantal behandelingen is met niet minder dan 379 teruggelopen, en dat terwijl het aantal te bewerken adressen met 25 is gestegen. Het behoeft dus nauwelijks betoog, dat de ratten- en muizenbestrijding bij de heer De Jong in goede handen is. Als u hem nodig mocht hebben, waarschuwt u hem dan gerust. WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft opent morgenochtend om half tien de peuterspeelzaal Pieter Pierebas, die in één van de lokalen van de Savornin Lohmanschool in Groens- waard 2 is ondergebracht. Pieter Pierebas is de vijfde peuterspeel zaal in Waddinxveen. De andere zalen zijn Groenswaard, Het Hummelhof, ’t Kaboutertje en Kiekeboe. De peuter speelzaal Pieter Pierebas is al sinds woensdag 1 november in gebruik. Het aantal op deze speelzalen ondergebrach te peuters is de 200 al ruim gepasseerd. Dit staat te lezen in het 96 pagina’s tel lende jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken, dat deze week is ver schenen. Daarin worden wat onze ge meente betreft alleen de twee eerder ge noemde Waddinxveense bedrijven bij naam genoemd. Directeur H. Polderman van het Bouw- voorlichtingscentrum ziet dit nog niet direct zo zitten, omdat de houtskeletbouw in Nederland op economische gronden wellicht minder ideaal genoemd kan worden. In ieder geval hebben de ge meentelijke diensten van Bouw- en Wo ningtoezicht geen bezwaren tegen deze bouwmethode, mits dezelfde regels in acht worden genomen als voor het bou wen van een ’’gewoon” huis gelden. Hoewel Van Schaik Berghuis ook weer in het afgelopen jaar met een aan tal kleine tot zeer grote laboratorium- projecten en betimmeringen haar pro ductie zeer goed heeft bezet, stonden in 1972 omzet en resultaat onder druk van prijsdaling en kostenstijging. Niettemin WADDINXVEEN Het Groene Kruis is met ingang van dit nieuwe jaar zijn spreekuren anders gaan regelen. Weke lijks zult u in de rubriek Waddinxveen van het Weekblad voor Waddinxveen kunnen lezen dat u voor het afhalen van verpleegartikelen en het regelen en bespreken van nog veel meer dingen in het gebouw aan de Stationsstraat terecht Er werd vorige week woensdag inge broken in het WSE-clubhuis in het Warnaarplantsoen. De zijdeur van het gebouw bleek niet afgesloten. Er wordt niets vermist. Dezelfde dag kreeg de familie W. A. G. van der Lee (Hoef blad 11) bezoek van (een) ongenode gast(en). Er was niemand thuis, dus alles kon ruimschoots doorzocht worden. Er wordt een gouden vijfje en twee zilve ren tientjes vermist. De familie C. Muis winkel (Beethovenlaan 46) kreeg een dag later bezoek. Het hele gezin was met vakantie. Buren ontdekten de inbraak en waarschuwde de politie. Het hele huis was overhoop gehaald, tot in de slaapkamer toe. Van Dijk’s Vishandel aan de Kerkweg bemerkte vorige week zaterdagavond, dat onbekenden twee kauwgomballenautomaten van de muur hadden gerukt. Zij verdwenen in een auto en waren niet meer te achterhalen. WADDINXVEEN „Maak het dieven toch niet zo gemakkelijk,” waarschuwt opperwachtmeester M. A. Ruissen van de Waddinxveense rijkspolitie alle Wad- dinxveners. Politiemensen werden vorige week weer een aantal maal geconfron teerd met inbraken, die de gedupeerden mogelijkerwijze hadden kunnen voor komen door hun huizen beter af te slui ten. De Canadese ambassade in Den Haag, die in brieven aan de redacties van di verse kranten in samenwerking met het Utrechtse kantoor van de Council of Forest Industries of British Columbia aandacht vraagt voor de houtskeletbouw, wil duidelijk bereiken dat deze overzee se bouwmethode ook eens op grote schaal in ons land zal worden toegepast. WADDINXVEEN/ROTTERDAM In december 1972 werd bij De Spaarbank te Rotterdam - inclusief de aangesloten Nutsspaarbank te Gouda, waarvan de Waddinxveense banken aan de Kanaal straat en Groensvoorde op hun beurt weer deel van uitmaken - 102,6 mil joen (88,3) ingelegd en 104,0 miljoen (86,2) opgenomen waardoor een spaar- verschil van 1,4 miljoen (2,1) ont stond. Hoewel de orderportefeuille van Van Berkesteijn dus bijzonder goed is gevuld, zodat de zorgen voor dit bedrijf zijn gericht op het uitvoeren daarvan, heeft de totale meubelindustrie vorig jaar hét dieptepunt doorgemaakt. Op dit moment slaagt een aantal bedrijven er echter in zeer grote omzetstijgingen te realiseren. Dit gaat met veel moeite gepaard en eist een aangepaste financiering. Een probleem vormt ook het aanvullen en het bezet krijgen van vacante plaatsen met vakbekwame, geschoolde en onge schoolde werkkrachten. WADDINXVEEN/AMSTERDAM Op de Personenauto RAI 73, die van 8 tot en met 18 februari wordt gehouden in het RAI-gebouw in Amsterdam, zal veel nieuws te zien zijn. Naast verschil lende nieuwe modellen, welke reeds ge ïntroduceerd zijn, maar in de RAI voor het eerst worden tentoongesteld, wach ten de organisatoren diverse primeurs. In het totaal worden op de Personen auto RAI 73 ruim 400 modellen van ongeveer 70 merken geëxposeerd. De tentoonstelling geeft hiermee een prac- tisch compleet overzicht van het nieuw ste aanbod van de internationale auto- industrie. De Personenauto RAI 73 is de eerste automobielententoonstelling die die jaar in Europa wordt gehouden. Zij wordt georganiseerd door de Nederland- sche Vereeniging ’De Rijwiel- en Auto- mobiel-Industrie’ (R.A.I). Behalve per sonenauto’s omvat het expositieprogram- ma a mbulance-auto’s, combinatiewa- gens, onderdelen en toebehoren. De ten toonstelling is dagelijks geopend van 10 tot 17 en van 19 tot 22 uur; op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. WADDINXVEEN/ROTTERDAM De Vereniging Instituut Stad en Land- schap van Zuid-Holland, het instituut dat voor het gemeentebestuur van Wad dinxveen op gezette tijden in de toe komst blikt, heeft de naam gewijzigd in Vereniging Dorp, Stad en Land. De ge ografische beperkingen van het werk terrein tot de provincie Zuid-Holland wordt opgeheven. De vereniging zet de jarenlange activi teiten op het gebied van het welstands toezicht voort. De directie van het bu reau van de welstandscommissie zal wor den gevoerd door de heer J. G. van Heek. Het bureau blijft gevestigd in Rotterdam, Westblaak 79. Bovendien heeft de vereniging de afdeling ruimte lijke ordening ondergebracht in een zelfstandig rechtspersoon onder de naam Stad en Landschap, adviesbureau voor ruimtelijke ordening en vormgeving B.V. Het betrokken personeel, ongeveer 150 mensen, verlaat de vereniging en komt in dienst van deze vennootschap. De directie wordt gevormd door de he ren ir. W. F. Schut, ir. F. E. Kuyken en drs. R. Kok. Het Stedebouwkundig ad- gekomen nieuwbouw is inmiddels de verkooporganisatie C. A. Ruigrok Indu strie (Katwijk) ondergebracht met een goede presentatie van haar projectmeu- belprogramma voor kantines, culturele centra, collegezalen, etcetera. Van Schaik Berghuis Interieurbouw B.V. (S B), Berghuis B.V., C. A. Ruigrok Industrie B.V. (CAR) en haar dochter Stabin (Woerden) zijn alle dochters van het OGEM-concern. In totaal is in het afgelopen jaar 1.162 mln. (915) gestort en 1.089 mln. (857) terugbetaald. Hierdoor ontstond uitein delijk een record spaaroverschot van f 73 mln. (58). Aan rente is 52 mln. (43) bijgeschreven, zodat het aan De Spaarbank toevertrouwde bedrag per saldo met 125 mln (101) is toegeno men tot 1.163 mln. (954). Aan het ein de van het jaar bedroeg het aantal spaar- en betalingsrekeningen 728.000 (675.000). Aan onderhandse leningen werd door De Spaarbank in totaal ruim f 83 mln. (64) uitgezet terwijl in 577 (485) hypothecaire leningen 30 mln (26) verstrekt werd. Het kantorennet werd uitgebreid met 4 nieuwe vestigin- De oprichtingsacte van de stichting is woensdag 12 december notaris J. in ’t Hol gepasseerd. Officieel heet het dat deze stichting zich met „de nodige toekomstige hoofdwinkelcentrum en de planning in de tijd. In het verbonds- orgaan van het Koninklijk Verbond van Ondernemingen (KVO) heeft gestaan, dat er in onze gemeente sprake zou zijn van een slechte winkelplanning en dat het zeker nog 8 a 10 jaar duurt voordat onze gemeente 25.000 inwoners telt en een hoofdwonkelcentrum tot de reële mogelijkheden behoort. In een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis herinner de burgemeester C. A. van der Hooft eraan, dat de heer Labohm in 1962 naar Waddinxveen is gekomen en zich heeft laten kennen als een plichtsgetrouw ambtenaar, wiens werk hem overigens niet hinderde zo mogelijk rekening te houden met de eventuele bij de Wad- dinxveners levende wensen en verlan gens. De forse groei van de gemeente bezorgde hem in de afgeolpen elf jaar veel werk. Wethouder Ph. Kroes wees er in zijn toespraak op, dat de heer Labohm een specialist is op het gebied van het centraal antennesysteem. Een woord van waardering aan het adres van de jubilerende ambtenaar, die zich ver gezeld wist van zijn vrouw en dochter, werd ook uitgesproken door zijn directe chef de heer A. M. Zwambom, direc teur van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Hij is tevens benoemd tot vice-voorzit- ter van de stichting. Hulp zal worden gevraagd en is toegezegd door het Cen traal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en de rijksconsulent voor het midden- en kleinbedrijf. Namens de georganiseerde plaatselijke middenstand zitten in het bestuur de heren C. v.d. Bas, H. v.d. Linde, N. Mulder en T. Ververs jr. Het secretariaatsadres van de stichting is: Buikslotermeerplein 66 te Amsterdam-Noord. Het bestuur van de Waddinxveense Mid- denstandsvereniging heeft het college van Burgemeester en Wethouders en de ge meenteraad reeds schriftelijk ingelicht over de plannen. Het bestuur van onze gemeente is, zoals bekend, intensief be trokken geweest bij de niet van de grond gekomen realisering van een hoofdwin kelcentrum aan de Kerkweg. De gemeen teraad had tot tweemaal toe in meerder heid bezwaren tegen de omvang van het Tot slot nog iets over de Canadese „pro vincie” British Columbia. British Co lumbia aan de westkust van Canada is een van de meest houtrijke gebieden ter wereld. Deze Canadese provincie is in Europa vooral bekend door die hout soorten: Douglas Fir (Oregon Pine), Western Red Cedar, Pacific Coast Hem lock. De toepassing van hout stelt bepaalde eisen. In Canadt heeft men een zeer lan ge ervaring met het gebruik van hout, een van de oudste bouwmaterialen die de mensheid kent. De jongste tijd heeft geleerd dat het in bepaalde vorm - bij voorbeeld triplex, waarvoor hout van de Douglas Fir zeer geschikt is - ook is te beschouwen als een van de meest moder ne bouwmaterialen. De houtproducenten in British Columbia hebben al sopedig het belang ingezien van een gezamenlijk optreden om door het geven van tech nische adviezen het gebruik en de juiste toepassing van hout en houtprodukten uit British Columbia te bevorderen. De organisatie van deze avond is in han den van de Waddinxveense afdeling van het Nederlands Instituut voor Volksont wikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON). Een ieder die deze gratis toe gankelijke informatie-avond bezoekt kan via dia’s kennismaken met enkele van die 700 Natuurvriendenhuizen in een gebied dat zich uitstrekt van de Noord zee tot hoog in de Alpen - overal waar het nog mooi en stil is. „Iets voor men sen, die niet tot de typen behoren, die massaal vakantie met een patatlucht en transisorlawaai consumeren of kostbare vakantieweken niet routinematig willen laten vermalen door de toeristenindu strie,” vindt penningmeester G. van Lochem van de Waddinxveense NIVON- Burgemeester C. A. van der Hooft noemde dit door de plaatselijke georga niseerde middenstand genomen initiatief „één der mooiste taken van dit mo ment”. De door hem gefeliciteerde en moed en vertrouwen toegewenste Wad dinxveense Middenstandsvereniging zegt in een commentaar, dat de Stichting Winkelcentrum Waddinxveen een sa menwerkingsorgaan is tussen de georga niseerde plaatselijke middenstand en het Ontwikkelingsbureau Winkelcentra Ne derland (OWN) te Wassenaar. OWN is een dochtermaatschappij van de Neder- landsche Middenstandsbank. Los daar van zijn enkele deskundige adviseurs aangetrokken. Een typische houtskeletbouwwoning kan, indien de fundering vooraf is ge legd, in twee dagen onder de kap zijn. De verdere afwerking kan dan gebeuren beschermd tegen weer en wind. Isolatie, elektriciteits- en sanitaire leidingen kun nen gemakkelijk in de holle wandpane- len worden gemonteerd. Nadat de damp- dichte laag is aangebracht worden gips platen aan de binnenzijde tegen de stij len bevestigd en de naden ervan weg gewerkt, zodat de wand gereed is om geschilderd of behangen te worden. De buitenafwerking van de wanden kan naar believen geschieden met hout, een haf steens muur, pleisterwerk of met elk ander materiaal dat om architktoni- sche redenen gewenst is. De ervaring heeft geleerd, in Amerika zowel als in Europa, dat woningen in houtskeletbouw sneller en economischer kunnen worden gebouwd dan volgens enige andere methode. Een aannemer in Engeland b.v. slaagde erin 500 woningen in 220 werkdagen op te leveren - met een ploeg van zegge en schrijve zes tot acht man. Maar houtskeletbouw heeft niet alleen voordelen voor de bouwer, er zijn ook voordelen voor de eigenaar. Een houtskeletbouwwoning is warm - zij kan g emakkelijk worden geïsoleerd waardoor de kosten van verwarming dikwijls met tweederde worden vermin derd. Architektonische wijzigingen kun nen altijd gemakkelijk worden aange bracht; binnenwanden kunnen niet- dragend worden uitgevoerd, zodat de ruimte binnenshuis naar believen kan worden ingedeeld en her-ingedeeld. In ons land staan nu zo’n honderd hout- skeletbouwwoningen. Een van de eerste projecten dat in houtskeletbouw werd gerealiseerd was een dubbelede woning, ontworpen door architekt H. van Wet ten jr. ing. te Helmond. Kort erna wer den tegen het einde van de jaren zestig 21 huizen in Horst gebouwd. De bouw gebeurde met steun van de Nationale Woningraad. WADDINXVEEN/BOSKOOP De in Waddinxveen wonende adjunct-directeur van N.V. Verenigd Streekvervoer West- nederland, de heer J. G. Hooftman, is ook adjunct-directeur geworden van de N.V. Vervoermaatschappij „De Twee Provinciën” in Sliedrecht en de N.V. RAGOM/Ridderkerk. Mr. W. Kuilman, directeur van West- nederland en RAGOM/Ridderkerk is bij De Twee Provinciën de heer A. W. Pot opgevolgd, die eervol met ontslag is ge gaan. WADDINXVEEN Verspreid over West-Europa liggen ruim 700 Natuur vriendenhuizen. Vakantiehuizen - hele grote, maar ook piepkleine - gesitueerd op plekjes, die tot de mooiste van het Europese vasteland gerekend kunnen worden. Over die gastvrije gebieden, waar u nog de mogelijkheid wordt ge boden een ’’andere” vakantie te beleven, gaat de informatieavond die dinsdag avond in het Gereformeerd Verenigings gebouw aan de Stationsstraat zal 16 ja nuari worden gehouden. voortvarendheid zal buigen over de cen trale winkelvoorzieningen van Waddinx veen”. Tot voorzitter van de Stichting Winkelcentrum Waddinxveen is be noemd de heer F. van Rijssen van het Wassenaarse OWN, terwijl de heer G. van Ringelenstein - voorzitter van de Waddinxveense Middenstandsvereniging - optreedt als secretaris-penningmeester. /W™ meerd Verenigingsgebouw zijn ook de leden van de afdeling Gouda uitgeno digd. opgenomen in de besloten vennootschap. Er zijn nu drie vestigingen: Rotterdam, Zwolle en Middelburg. is er nog een redelijk gevulde orderpor tefeuille. In de eind 1971 in Waddinxveen gereed- dag van 13.15 tot 14.00 uur en van 18.30 tot 19.00 uur. Waddinxveen, terwijl in Gouda een der stadskantoren geheel gemoderniseerd werd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 11