Dit najaar eerste interimrapport Commissie heeft zorgen hefbrug de Rondom om werknemer van morgen Derde hervormde school laat op zich wachten A. C. Kraneveld (68) overleed vrij onverwacht van Zingen bij het orgel RECEPTIE-ALBUMS QWILLEMM Feest-contactavond van Jongerengroep WADDINXVEEN De Plattelands- Jongerengroep Waddinxveen houdt vrij dagavond 19 januari haar jaarlijkse feest-contactavond in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stations straat. Onder regie van de heer Fr. van Kooten zullen leden van deze jongeren groep het toneelstuk „De laatste stro halm” van Peter van Molenbeke en A. van Onck opvoeren. Medeleven groot bij de crematie oud-directeur Gemeentewerken KAPELAAN B. VAN DER HELM BISSCHCP IN 1938? NAUWELIJKS REACTIES OP OPROEP CVERHEID LYRISCH BIJ AFSCHEID BURGEMEESTER? WAÖDINXVEENSE AMBTENAREN MINDER PLECHTIG 18 OUDE DAG FINANCIEEL VOLDOENDE VERZORGD VOOR WADDINXVEEN TIP VAN DE WEEK LP VAN DE WEEK Pagina 5 Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Commissieleden Bredere basis Versta die taal Ruimtenood Boekhandel Veldwijk BV WADDINXVEEN/DEN HAAG De heer A. C. Kraneveld, de onver wacht na een korte ziekte in de nacht van woensdag 3 op donder dag 4 januari in het Goudse Van Itersonziekenhuis op de leeftijd van ruim 68 jaar overleden oud-direc- teur van de dienst Openbare Wer ken en Bedrijven van de gemeente Waddinxveen, is bij zijn leven een gewaardeerd en geliefd mens ge weest. De belangstelling en het me deleven voor zijn crematie dinsdag middag in het crematorium Ocken- burg in Den Haag moeten zijn vrouw en kinderen in deze moeilijke dagen tot steun zijn geweest. „Het Kraneveld” Lichtend voorbeeld WADDINXVEEN Zorgen om de werknemer van morgen. Met deze taakopdracht, waaruit de toewijding om zich te verdiepen in de werk- gelegenheidsproblematiek duidelijk spreekt, heeft burgemeester C. A. van der Hooft dinsdagmdidag in het gemeentehuis de Commissie Werkgelegen heid geïnstalleerd. Wethouder H. Huizer van sociale zaken is benoemd tot voorzitter van deze commissie. WADDINXVEEN Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en In standhouding van Hervormde Scholen in Waddinxveen zal niet op korte termijn kunnen overgaan tot de stichting van een derde school voor basis onderwijs in Groenswaard 3. De voor dit initiatief getoonde belangstelling van de zijde van de ouders blijkt vooralsnog te gering te zijn. In zijn functie van directeur van de dienst Gemeentewerken en Bedrijven Iaat de heer A. C. Kraneveld hier prins Bernhard tijdens een bezoek aan Waddinxveen de groei en bloei van onze gemeente zien. dat de kerk wel eens fail- In tot bijgedragen werd een een (Advertentie) Niemand het geval zijn bij huwelij- len u de inhoud niet ont- Mï deeld opnieuw uit een nog te De schoolvereniging heeft twee bloeien- Bijna dagelijks wordt aandacht gevraagd van van kend, wordt mgr. Van der Helm geacht tot de conser- diensten bewezen”, nen levisie-aansluiting De commissie, die maandag 5 maart op nieuw in vergadering bijeenkomt voor het opstellen van een programma, denkt in het najaar van dit jaar met een inte rimrapport te kunnen komen. Zij meent voor het uitvoeren van haar taak geen jaren nodig te hebben. het college van Burgemeester en Wet houders zag hij als een te overwinnen moeilijkheid. Met het beleid zal de com missie zich in ieder geval niet gaan bemoeien. De heer Huizer vroeg van het college van B. en W. een willig oog en oor voor de door de commissie te zijner tijd uit te brengen adviezen. Goudse Tennisvereniging „Be Quick”. De nagedachtenis aan een zeer verdien stelijk en geacht medewerker, zoals de heer A. C. Kraneveld zich heeft doen kennen, zal voor hen, die onder zijn lei ding hebben mogen werken, en voor hen, die hem goed kennen, een lichtend voorbeeld zijn. veen ber WADDINXVEEN Zondagavond 14 januari om negen uur wordt er weer een half uur gezongen bij het orgel van de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat u weer van harte welkom bent. ge- het ®pont westhaven 31-32 gouda tel. 17861 UNIEK AVONDOPLEIDING SECRETARESSE RECEPTIONISTE kleine groepen pers, begeleiding landelijk diploma in tentamen systeem duur ca. 22 maanden aanvang jan. en sept. top tien In het crematorium werd het woord ge voerd door de heer W. 1. van Baaien, schoonzoon van de heer Kraneveld, bur gemeester C. A. van der Hooft, die niet alleen als burgemeester, maar ook sprak als vriend en de heer R. F. C. Krane veld, jongste zoon van de overledene. Adrianus Comelis Kraneveld trad op 1 april 1943 in dienst van de gemeente Waddinxveen als gemeente-architect, na werkzaam te zijn geweest bij de Provin ciale Waterstaat, bij de dienst Gemeen tewerken in Leiden en gedurende twaalf jaar bij de Rijkswaterstaat. Zijn functie van gemeente-architect werd ingaande 1 januari 1962 gewijzigd in directeur Naast de vele werkzaamheden, die naar aanleiding van de enorme groei van de gemeente Waddinxveen door de Dienst van Openbare Werken onder zijn lei ding moesten worden verricht - waarbij hij van zichzelf het uiterste eiste - maak te de heer Kraneveld zich zeer verdien stelijk door zijn belangrijk aandeel in het in 1968 verschenen rapport van de Commissie „Verwarming Tuinbouwge bied Waddinxveen” en door de onder zijn leiding totstandgekomen omschake ling van stadsgas op aardgas. Ook zijn werkzaamheden aan de tot standkoming van het openluchtzwembad „De Sniep”, die werden gehonoreerd door de zonneweide de naam „Het Kra neveld” te geven, mogen zeer zeker niet onvermeld blijven. De heer Kraneveld, die op 1 juli 1969 zijn functie als directeur van de Dienst van Openbare Werken en Bedrijven we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd beëindigde, richtte tij dens zijn schooljaren op de Goudse H.B.S. - hij werd in Gouda geboren - de H.B.S.-vereniging, waarvan hij erelid was, op. Tevens was hij erelid van de toekomst van deze kerke lijke gemeente, met name Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: sluit heeft bepaald dat een (ruimte)nood enigszins te kunnen leni gen. In een waarschijnlijk nog deze maand te houden vergadering van het bestuur van deze protestants-christelijke schoolvereniging zal het scholenpro bleem ter sprake worden gebracht. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 11 JANUARI 1973 -- Halverwege deze ongetwijfeld gezellige avond zal een verloting worden gehou den. Het samenzijn van de Plattelands- Jongerengroep Waddinxveen wordt be sloten met een dansfestijn onder leiding van het „Blue Note Trio” uit Gouda. 1. CRAZY HORSES - The Osmonds 2. BEN - Michael Jackson 3. CLAP YOUR HANDS AND STAMP YOUR FEET/Bonnie St. Claire 4. GUDBUY T’JANE - Slade 5. ELECTED - Alice Cooper 6. PAPA WAS A ROLLIN’ STONE - Temptations 7. HI HI HI - Wings 8. HAPPY XMAS (WAR IS OVER) - John and Yoko 9. MARIE-JEANNE - George Baker Selection 10. HET BANANENLIED - Andre van Duin 1. LONG NAIRED LOVER FROM LIVERPOOL/Little Jimmy Osmond 2. SONG FOR EVERYBODY - Mac and Katie Kissoon 35 KINDERLIEDJES door het kinder koor „Nachtegaaltjes” o.a. Er is er een jarig, Jan Huigen in de ton, Hop hop paardje, Ik zag 2 beren e.v.a. 4,95. Van de Commissie Werkgelegenheid Waddinxveen zijn behalve de heer Hui zer lid D. Kaptein (NW), H. H. Heller (NKV), W. van Eijk (NKV), P. Groo- tendorst (CNV), G. Th. B. Mulleman (Industriële Club Waddinxveen), J. Blonk (ICW), J. P. Jonkers (Kamer van Koophandel) en A. F. A. van der Rijnst (KvK). De heer M. Boere (NW) heeft zich moeten terugtrekken wegens zijn drukke werkzaamheden als fractievoor zitter van de Partij van de Arbeid. Voor hem zal een ander namens het NVV worden benoemd. Als secretaris van de commissie treedt op de heer B. Giliam- se. De commissievergaderingen zullen voorlopig nog niet openbaar zijn. De installatie van de commissie is, zo als bekend het gevolg van het veelbe sproken rapport Werkgelegenheid Wad dinxveen 1972, opgesteld door het over legorgaan van de plaatselijke afdelingen van het NW, NKV en CNV en ver schenen in juni vorig jaar. Eind septem ber werd tot de oprichting van de Com missie Werkgelegenheid Waddinxveen besloten. de scholen: de Rehobothschool aan de Onderweg en de Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekenskade Oost. De zesklas- sige Rehobothschool is overvol. Daar kunnen alle zeven leerkrachten over mee praten. Indien de realisering van de derde school in Groenswaard 3 langer op zich zou laten wachten dan kon wor den verwacht, bestaat de mogelijkheid dat het bestuur besluit tot het inrichten van een noodlokaal in een ruimte boven de Rehobothschool om daarmee de Dat de vakcentrales keiharde, maar dui delijke taal spreken, was de heer Van der Hooft niet onbekend. Aan de heer Huizer vroeg hij deze taal ook te leren verstaan. Met de wens, dat de studie van de commissie een constructieve bijdrage moge zijn voor de toekomst van deze streek en Waddinxveen in het bijzonder installeerde burgemeester Van der Hooft dinsdagmiddag om vijf minuten over half vijf de Commissie Werkgele genheid Waddinxveen en benoemde hij zijn wethouder van sociale zaken, de heer H. Huizer, tot voorzitter. Deze liet er op zijn beurt geen misver stand over bestaan, dat de taak die hem is opgedragen beslist geen gemakkelijke is, maar wel een mooie. Het gaat im mers om het veilig stellen van de werk gelegenheid in Waddinxveen en het uit breiden daarvan. Dat hij daarnaast nog wethouder is en als zodanig lid is van ze sombere voorspellingen ten had gedaan, niet werkte - door „een scheut je te sprong zag van de minister van justitie mr. A. A. M. van parochiebestuur in de ze- Dit vertelde ons desgevraagd de secre taris van deze protestants-christelijke schoolvereniging, de heer J. C. Noor- lander. Wij vroegen hem naar de even tuele reacties, die de oproep van dit bestuur onder voorzitterschap van de hervormde predikant ds. D. van Vliet in de Hervormde Kerkbode van de ge meenten Waddinxveen en Benthuizen van half december had opgeleverd. Het bestuur van deze vereniging is vast van plan, nu samenwerking met de ver eniging voor protestants-christelijk on derwijs „Groen van Prinst.rer” reeds door de leden en sommige bestuursleden in 1970 is afgewezen en voorlopig dus niet meer tot de mogelijkheden behoort, tot de oprichting van een derde lagere school te komen. Het gemeentebestuur is verzocht bij het opzetten en uitvoeren van Groenswaard 3 rekening te houden met deze sterk levende wens van de Vereniging tot Stichting en Instandhou ding van de Hervormde Scholen in Wad dinxveen. Alvorens tot de installatie over te gaan sprak burgemeester Van der Hooft de hoop uit, dat de commissie het bestude ren van de werkgelegenheid niet zal be perken tot Waddinxveen. De mogelijk heid zou immers kunnen bestaan - ten slotte zijn het Gewestelijk Arbeids bureau te Gouda en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda bij de Commissie Werkgelegenheid Waddinxveen betrokken - op dit gebied samen te werken met omliggende ge meenten. Hij sprak tevens de wens uit, dat de commissie het ook als haar taak ziet iets te gaan doen aan het forensisme. „Ook hier in Waddinxveen wonen men sen, die het heen en weer reizen naar en van het werk beu zijn en ook wel eens ’s middags met vrouw en kinderen willen lunchen. Voor die mensen - die misschien een kantoorbaan in Den Haag hebben - zouden we in onze ge meente administratieve banen moeten creëren,” aldus de burgemeester. Hij vroeg de aandacht van de commissie ook voor de problematiek van de onge schoolde arbeider - „Verhoog de be langstelling voor het beroepsonderwijs!” - en de arbeidsmogelijkheden van de werkende vrouw. van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Burgemeester C. A. van dat hem ontslag was ver- beren. Niemand minder der Hooft, die 1 januari leend. Een zinnetje dat dan minister mr. H. K. J. 1976 met pensioen gaat, soms werd verrijkt met het Beernink heeft toen hij in kan als de tijd van af- woord „eervol”. Wie het scheid nemen daar is een meer dan twaalf maar min- Ook de ambtenaren van de voorlezen van acten. Vol- lezen. Wordt er prijs ge- Waddinxveense burgelijke gens bestaande regels wor- tseld op voorlezing, dan stand gaan met ingang van den achten van geboorte, kan dat. Dat zal dikwijls 1974 minder plechtig te huwelijk, echtscheiding en werk. Zij doen dit op ge- overlijden voorgelezen. U ken. Minister Van Agt had hebt dat vast wel eens ge- de nieuwe regeling al op hoord. Dat wordt nu als 1 januari 1973 willen laten Agt. die per koninklijk be- zinloos en tijdrovend erva- ingaan. De acten voor 1973 ren en soms ook als pijn- waren echter al gedrukt en aantal formaliteiten uit de lijk voor de betrokenen. daarin staat juist vermeld voorschriften wordt ge- Daarom kan over een jaar dat de acte is voorgelezen, schrapt, waaronder het iedereen nu zelf deze acten aan aan hun gestegen inkomen. De actie die de financiële vatieve vleugel te behoren, commissie in januari 1973 den gehouden in de boven- omdat hij zich heeft uitge- organiseerde, werd dan zaal van een plaatselijk sproken tegen echtschei- ook een grandoos succes, café. Voor het eerst na het ding van gehuwde priesters Op financiële debacle, dat het De Waddinxveners zijn moesten echter niet vergeten, wat de pastoor De brief van de Raad van de A.O.W. u te zijner tijd op het V.O.V.-pensioen, Arbeid lag onopvallend in een basispensioen verze- ook niet bij faillissement; onze brievenbus. Wij wil- kert, tot de conclusie komt Geen geneeskundig onder en u de inhoud niet ont- dat een aanvullende voor- zoek bij toetreding; bij houden, omdat die voor u ziening zeer wenselijk is. overlijden vóór de pen- juist van belang kan zijn: De sociale wetgeving biedt sioenleeftijd is restitutie Bijna dagelijks wordt uw u echter de mogelijkheid van de betaalde premies aandacht gevraagd voor uw pensioen te verhogen mogelijk; het betalen van nieuwe of verbeterde soci- en wel in de vorm van de de V.O.V. premie kan een ale wetten. Het zou ons Vrijwillige Ouderdomsver- belangrijke belastingbespa- echter niet verwonderen, zekering (V.O.V.), welke ring opleveren; tengevolge als u zich bij dat alles wel gesloten kan worden bij de van de hoge rentestand sens de vraag stelde: is Raad van Arbeid. Ken- wordt in de laatste jaren mijn oude dag financieel merkende voordelen van een korting op de premie voldoende verzorgd? Het de V.O.V. zijn: de Staat verleend. Voor nadere in- lichtingen kunt u zich tot ondanks het feit, dat niemand kan beslag leggen de Raad van Arbeid wen den. In het maandblad van de cale Hoogmis in de St. rooms-katholieke St. Vic- Victorkathedraal zal cele- liet kon gaan als er niet torparochie in Waddinx- breren. Het komt niet vaak meer bijgedragen werd. Er verscheen eind okto- voor, dat een eenvoudige ging een schok door de 1972 een tamelijk kapelaan tot bisschop parochie. De mensen had- ieerslachtig stukje over de wordt verheven. Ondanks den niet gedacht, dat het de protesten en tegenstel- zo’n vaart zou lopen. Pa lingen rondom deze be- rochiarmen, die nooit had- m augustus 1985. Het dan noeming, zal de St. Victor- den bijgedragen gingen nog wel bestaande paro- parochie de nieuwe bis- 15,per maand betalen. Ichieblad zou in dat jaar schop een grootse ont- Degenen die al betaalden, vernielden, dat door activi- vangst bereiden. Zoals be- pasten hun bijdrage teiten van een groepje ka tholieken er weer een eu charistieviering zou wor- 1971 nog de baas was op het ministerie van Binnen- ..gestroomlijnde dankbetui- der dan 25 jaar had vol- landse Zaken de stroom- ging” verwachten. De tijd gehouden, had recht op de lijning van de dankbetui- is voorbij dat - afhankelijk toevoeging „met dank voor gingen in gang gezet. Het van het aantal dienstjaren de diensten als burgemees- georganiseerd overleg voor - schriftelijk lof kon wor- ter bewezen”, een eerbe- burgemeesters - een soort den toegezwaaid op niet toon dat een enkele maal vakbond van eerste burgers minder dan zes verschillen- werd opgesierd met het - en het genoodschap van de manieren. Wie de ambts woordje „goede”. Alleen burgemeesters zijn na lang- keten overdraagt, krijgt nu burgemeesters met ten min- durig bestuderen accoord een briefje waarin dank ste een kwart eeuw erva- gegaan. Helemaal afgelo- wordt gebracht „voor de ring werden beloond met pen met de feestelijke in- als burgemeester bewezen „dank voor de goede en houd van een dankbetui- diensten”. Tot een aantal langdurige diensten als ging is het echter niet. In weken geleden kreeg een burgemeester bewezen”, zeer bijzondere gevallen vertrekkend eerste burger hetgeen overigens de in- blijft het mogelijk dat de met minder dan twaalf ja- middels gepensioneerde overheid op lyrische toon ren trouwe dienst in de burgemeester van Gorkum, de dank versiert, maar dan Staatscourant en in zijn mr. R. L. J. Ridder van alleen als de verleende brievenbus de mededeling Rappard heeft moeten ont- diensten daartoe aanleiding geven. bepaald moment vrijwilligers de en de kapelaan ventiger jaren had genood- bisschop als kapelaan in de onder de tientjes vandaan zaakt zowel de St. Victor- zeventiger jaren voor de graven. We wisten met het kerk als de Ontmoetings- parochie heeft betekend, geld geen raad. Eerst heb- kerk te verkopen om van Wij denken hierbij bijvoor- ben we een arme parochie het daardoor verkregen beeld aan de uitbreiding in het centrum van Rotter- geld de hoog opgelopen van het jongerenkoor, dat dam geadopteerd. Toen schulden te kunnen weg- van enkele tientallen uit- daarna tijdens de hoogmis werken. groeide tot een koor van in de St. Victorkerk het Omdat de machine, die de- 350 leden, waarvan de pla- dak naar beneden viel, verkocht worden in werd besloten deze kerk uit goed binnen- en buitenland. Het te breiden en te vergroten, priesterkoor van de St. Hieruit is tenslotte onze veel zwarte gal” Victorkathedraal zal voor machtige St. Victorkathe- een condensator - komende zondag door een draal geboren. Voor de heeft men het nodig geoor- speciale betonconstructie plechtigheid van komende worden versterkt. Dit om zondag verwachten wij een verschijnen parochie- het betreurenswaardige in- grote belangstelling. Wij blad te citeren. Het is ge- cident bij het afscheid van verzoeken de parochianen dateerd december 1988 en pastoor Saulenn te voor- uit de Vondelwijk, Oranje- dit staat er volgens de hui- komen. Zoals bekend, trad wijk en Groenswaard naar dige redactie van het toen het gehele jongeren- de Ontmoetingskerk te ko- maandblad van de rooms- koor op. Tegen zoveel ge- men. Via een gesloten te- katholieke St. Victorparo- wicht niet bestand, gingen levisiecircuit zullen zij chie in: „Aanstaande zon- zij (midden onder het ere- daar de plecchtigheid kun- dag zal katholiek Wad- do) door de vloer. In ok- nen volgen. Ook is een te- dinxveen weer een grote tober. 1972 verscheen er levisie-aansluiting voor- gebeurtenis tegemoet gaan, een stukje in het parochie- zien in Groenswaard 8. wanneer monseigneur B. blad, waarin de verwach- Niet dringen alstublieft.” van der Helm een Pontifi- -ting werd uitgesproken, lijkt ons niet onmogelijk waarborgt alls uitkeringen; dat u

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 3