Strijd om het bestaan is weer harder geworden die K: einde druk jaar van VENNOOTSVORM NIET MISBRUIKEN Hervormd Waddinxveen De verdwenen bankdirecteur Be Fair junioren en dames 3 verloren Ds T. van 't Veld ontving beroep van hervormd Ede Kleine bedrijven „zitten” met mensen niet kunnen ontslaan SCHOONHEIDSLES Weer cursus Stenen Slijpen J. Kits over Israëlreis Voorzitter Kamer van Koophandel Geen overbevolking in Randstad, wel congestie Pagina 9 a Vervo/g van pagina 1 door Tom Lode wijk 9 Negen hengelaars vangen 1 27 vissen EXCELSiOR SPEELDE 15e EN 16e RONDE aKMamii i» i immwiii— EEN BOEKENBOM IS ALTIJD RAAK!! Zending Geen ontslagen WADDINXVEEN/GOUDA 1972 was volgens het jaarbericht van de Goudse Kamer van Koophandel, een bijzonder druk jaar. In de eerste plaats was dat het gevolg van een aantal wettelijke maatregelen zoals de herziening van het vennootschapsrecht en het inwerking treden van de Ves tigingswet Detailhandel. WADDINXVEEN/GOUDA Voor de ondernemers in het gebied van de Goudse Kamer van Koophandel blijkt dat 1972 een moeilijk jaar is geweest. De strijd om het bestaan van de ondernemingen is de laatste jaren veel harder geworden. De marges worden krapper, daar de kosten stijgen, omzetvergroting is veelal onhaalbaar. Begroting 11 11 11 Voorlichting I IL*: I lij Hl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG II JANUARI 1973 j De ir=======S====£=H£======= es O WADDINXVEEN De evangelist J. Kits zal woensdagavond 17 januari in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat, tijdens de verga dering van de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Christelijke Vrou wenbond (NCVB), spreken over zijn reis naar Israël. Hij hoopt zijn boeiend be toog met dia’s te onderstrepen. de overheidsinstellingen in 1972 afnam. Deze trend zal, naar algemeen wordt verwacht, zich in 1973 voortzetten. Door deze, in wezen structurele wijzigingen, hebben vele bedrijven andere, en vaak minder lonende, werkzaamheden moe ten zoeken in het afgelopen jaar. Het aantal handels- en dienstverlenende bedrijven nam in 1972 weer toe, daar mee wordt op de arbeidsmarkt een com- Over het algemeen is men niet zo op timistisch ten aanzien van het jaar 1973, al is het orderbestand in een groot aan tal industriële ondernemingen groter dan in het begin van het jaar 1972. Als een ongunstige factor wordt meestal in de eerste plaats genoemd de sterke stijging van grondstoffen, materialen en lonen. Daarnaast komt een onzeker gevoel ten aanzien van het politieke en economi sche beleid. Het bedrijfsleven is van mening dat te weinig rekening wordt ge houden met de ernstige problemen waar het mee te kampen heeft in zijn taak: het zorgen dat de Nederlandse economie vaart houdt! Op een vraag over de ontwikkelings hulp werd geantwoord, dat de hervorm- WADDINXVEEN Afgelopen zater dag speelden Be Fair-dames 3 tegen VCH 1 en Be Fair-junioren-jongens B tegen Thor hun respectievelijke volley balwedstrijden. de gemeente van Waddinxveen daar in samenwerking met de classis Gouda mee bezig is via de zending. Er wordt in dit verband steun verleend aan een water- leidingproject in de Toradjalanden. Ook aan de stichting van predikantsplaatsen, onder meer in Amsterdam, wordt finan cieel meegewerkt. pensatie verkregen voor de stagnatie in de ontwikkeling van industrie en bouw nijverheid. De detailhandel maakte over het alge meen eveneens een moeilijk jaar door. De bestedingen van het publiek worden in ongunstige zin beïnvloed door de stij gende prijzen ën anderzijds door een on behagen ten aanzien van deze inflatie. Het gevolg daarvan is dat de omzet nog al schoksgewijs verloopt en dat de om zetten in de detailhandel niet toenemen naarmate de kosten van de bedrijven stijgen. Dit heeft een ongunstige invloed op de rust tot het entameren van nieuwe projekten. ..Hoe kom jij nu zo hier?” vroeg Thera van Maurik. „Eerlijk gezegd, om twee redenen” antwoordde Hans Mie- dema. Hij keek naar haar, zoals ze daar lag. Jan Dekker had gelijk. Haar lichaam was teer, zwak, maar als je naar haar gezicht keek, vergat je dat. „Maar vertel me eerst es, hoe het met je gaat.” „Nou best”, antwoordde ze zakelijk. „Ik ga steeds vooruit. Nog een paar maanden, zegt de dokter, en dan mag ik hier misschien weg. Ik wandel al en ik zit al op. Maar als er bezoek komt, moet ik nog rusten.” „Heb je geen eh begon hij moeilijk. „Geen terugslag van al die ellende?” voltooide ze. „Ik heb ’t er moeilijk genoeg mee, maar gek het lijkt wel of ik nu nog méér verlang om beter te worden en weer letterlijk en figuurlijk op eigen benen te staan. Maar ik vroeg: hoe kom jij zo hier?” Hij lachte. „Zo volhardend als jij bent. Om twee redenen, zei ik al. De eerste is, dat ik wist dat eh je vader vandaag niet zou In 1973 zal in het kader van de com- putersamenwerking de volgende stap worden genomen waarbij een eenvoudig bedrijfsregister in de computer zal wor den gebracht. Het systeem bij de Goud se Kamer aanvankelijk met een klein aantal Kamers samenwerkte is thans lan delijk als prototype voor de verdere ont wikkeling gekozen. gevallen is zodanig sterk dat het aantal geholpen bedrijven in de Goudse Kamer groter is dan dat van een landelijke mid denstandsorganisatie. Opvallend is dat desondanks het aantal aanvragen om borgstellingsfondskrediet in 1972 kleiner was dan in de vooraf gaande jaren. In de eerste plaats wordt dit toegeschreven aan het hoge rente niveau. Oorspronkelijk lag dit 2% boven het promesse disconto van de Neder landse Bank doch de Middenstandsbank heeft de minimum rente bepaald op7J%, wat voor de desbetreffende aanvragers dit jaar 1972 hoog bleek te worden ge vonden gezien de rentedaling. Daar naast blijkt ook dat de grens voor het maximum van het krediet, 10.000, onvoldoende is aangepast bij de inflatie. Ook nam in de loop van 1972 het aantal initiatieven tot het beginnen van een klein bedrijf af. Door deze omstandig heden daalde het niveau van het krediet tot beneden een half miljoen gulden. komen. Toen dacht ik: laat ik dan maar gaan,, ik ben nog een ouwe schoolvrind, niet?” „En hoe kwam je zo plots op dat idee?” „Door Dekker, de inspecteur. Dat is een vrind van me. Die vertelde me van jou.” „Je zit toch bij de krant van je vader, niet? Is dat soms de tweede reden?” Nu schoot hij ronduit in de lach. „Thera” zei hij „je bent een verschrikkelijk vrouwspersoon, nóg erger dan Mieke Dekker. Je ziet dwars door een man heen. Ja. Trouwens, dat wou ik je eerlijk zeggen. Ik zei toch al, er zijn twéé redenen.” „Nu, de eerste reden vind ik de verkieselijkste” zei ze en keek glimlachend naar de grote kam bananen, die hij voor haar had meegebracht. „Als dat inderdaad een réden is en geen smoes.” Hij keek naar haar en wist, dat het geen smoes was. „Nee” zei hij „en als je het goedvindt, kom ik je nog wel vaker opzoeken.” weg, de verbouwing van het Hervormd Wijkgebouw tot De Hoeksteen en het opzetten van een sluitende exploitatie van de kerktelefoon. Verder zijn de eer ste stappen gezet om te komen tot de oprichting van een kerkelijk bureau. Een rapport over een noodzakelijke (ge deeltelijke) verbouwing van onder de dienst Monumentenzorg vallende Brug- kerk wordt spoedig verwacht. Het hangt van de hoogte van de verbouwingskos- ten af wanneer met de restauratie een begin kan worden gemaakt „Dat hangt er vanaf, of je prettig bezoek bent” „Ik zal mijn best doen. En nu die twee redenen. Ja, ik heb ook als krantenman belangstelling voor dit gevat Maar stel je gerust, Thera. Ik ben niet van plan indiscreties uit te ba zuinen, ik maak geen sensatie. Maar toen de inspecteur mij vertelde, hoe jij er over dacht, en toen ik zelf eens naging, welke indruk ik van je vader had, vond ik dat deze zaak inderdaad een merkwaardig aspect had.” „Nogal ja” stemde ze nuchter toe. „Nu stel ik veel belang in criminologie. Dekker en ik kun nen uren met elkaar zitten kletsen over allerlei zaken. Zui ver uit dat oogpunt gezien, is deze zaak interessant. Maar er is meer. Als is de zaak gesust, de naam van je vader is hier door bevlekt. Heel Dalen weet het. Dat snap je zó. Nu redeneer ik heel eenvoudig zó: Léten we nu eens ver onderstellen, dat je vader het niet gedaan heeft, noch het een noch het ander. Dan heeft een Under het gedaan. Dan is het geen zelfmoord maar moord.” „Precies” stemde ze toe. „Zo ver was ik ook.” „En als het moord is, loopt de moordenaar prinsheerlijk rond. Dan ehverdraaid, al pratende kóm je verder dan is er zelfs een kans dat die mooi weer speelt van die ton-en-een-kleintje, die je vader naar het heet achterover gedrukt heeft. En dan lijkt het me toch zo simpel als wat, dat alles in ’t werk gesteld wordt om die veronderstelde mis dadiger in z’n kraag te grijpen, niet?” „Inderdaad,” stemde ze toe, „dat zou, zoals ze dat noemen, een triomf der gerechtigheid zijn.” „Nu geloof ik niet” zei Hans bedachtzaam „dat er op het ogenblik zoveel aan te doen is. Alles is nagegaan. Die brief heeft je vader ongetwijfeld zelf geschreven, handschriftkun- digen zijn er aan te pas gekomen. Op de revolver zaten alleen zijn vingerafdrukken „Andere kunnen er netjes afgeveegd zijn” viel ze in. WADDINXVEEN Al enkele jaren is de cursus „Stenen Slijpen” van het Ne derlands Instituut voor Volksontwikke ling en Natuurvrienden (NTVON) in Waddinxveen een groot succes. Het NIVON wil dan ook1 opnieuw een der gelijke cursus in huiskamerverband or ganiseren. Hte ligt in de bedoeling eind januari-begin februari met deze cursus „Stenen Slijpen” voor de leden van de afdeling Waddinxveen te starten. Het lesgeld bedraagt tien gulden, inclusief drie ruwe stenen. Men kan zich telefo nisch opgeven op dit nummer: (01828) 3579. Een tweede oorzaak is de omstandigheid dat in de kleinere en middelgrote be drijven, waarvan er velen in dit gebied gevestigd zijn, het bijzonder moeilijk is mensen te ontslaan. De werknemers die gedurende een geruime tijd in dienst zijn kunnen veelal niet worden ontsla gen omdat daarmede te grote bedragen zijn gemoeid. Zo gaat men dan door, steeds opnieuw werkzoekende om het bedrijf draaiende te houden. Een klein verlies is dan eerder acceptabel, zeker als het een deel van het bedrijf betreft, dan de beslissing om op te houden. Een belangrijke rol speelt in die gevallen ook de sterke band binnen de onderneming. Vele technische bedrijven in het gebied hebben een toeleverende functie ten aanzien van investeringsgoederen. Hoe wel al sinds jaren de af zet naar het buitenland relatief sterker toeneemt dan de binnenlandse afzet blijven de leverin- gen in west Nederland een noodzakelijk deel van het productiepakket uitmaken. Het kunstmatig afremmen van de toch al niet grote investeringsneiging zal dan ook, naar verwacht wordt, ernstige ge volgen hebben voor een aanzienlijk aan tal bedrijven. Ook speelt daarbij een rol dat de bestedingen van de overheid en Merkwaardig is dat het aantal wijzigin gen in ondernemingen in 1972 niet zo veel groter was (15®/o) dan in het jaar daarvoor: in ruim 1 van de drie inge schreven zaken verandert er jaarlijks iets. Het grote verschil in 1972 was evenwel dat de wijzigingen ingrijpender waren doordat van de ombouw van naamloze vennootschap in besloten ven nootschap in vele gevallen tevens ge bruik is gemaakt om andere wijzigingen in te voeren. Zo werden bij deze gele genheid nog al eens nieuwe procuratie houders benoemd of andere machtigin gen verleend. De „operatie B.V.” is nog niet afgelo pen. De finish is bepaald op 1 april 1973. Daarna zullen veel naamloze ven nootschappen die niet „overgestapt” zijn de balans moeten publiceren. De Kamer zal op het naleven van deze verplichting nauwkeurig toezien omdat ze wil voor komen dat de vennootschapsvorm mis bruikt wordt. Er ie namelijk nog een aantal n.v.’s ingeschreven in het Han- delsregister die in wezen leeg zijn. De ervaring van de laatste jaren is dat deze n.v.’s, na verkoop, voor allerlei onwet tige doeleinden worden gebruikt. In het afgelopen jaar heeft de Goudse Kamer dan ook verschillende malen via een verzoek aan de Kntonrechter een uit spraak tot doorhaling van vennoot schappen verkregen. Ook de V estigingswet Detailhandel bracht het nodige werk, vooral in de maanden October en november. Ondanks de publiciteit welke aan de nieuwe wet is gewijd hebben velen niet gebruik ge maakt van de mogelijkheden die deze wet bood om zonder diploma’s een ver gunning te verkrijgen. Dat de terugslag niet groter was is toe te schrijven aan enkele factoren. In de eer ste plaats is de samenstelling van het bedrijfsleven zodanig dat een groot aan tal producenten gebruiks- en verbruiks- artikelen maakt. In deze sektor is in het algemeen minder van achteruitgang sprake dan in de industrie van produk- tiemiddelen. Voorzover in het gebied fabrieken voor beide industrieën werkzaam zijn valt het op dat in het orderbestand van eind 1972 veel minder investeringsgoederen meer voorkomen doch dat is overge schakeld op andere. Normalewijze heeft hier de metaalindustrie een pakket aan ordets van afnemers zoals Hoogovens, Shell en dergelijke bedrijven. Momen teel zijn er van deze soort bedrijven practisch geen bestellingen in bewer king. De begroting voor 1973 van de her vormde gemeente van Waddinxveen laat een totaal aan inkomsten en uitgaven zien van 268.533,Dat is een stij ging van 22.798,ten opzichte van 1972. Het tekort, dat men in de loop van dit jaar denkt weg te werken, be draagt op dit moment 35.592,-Aan kerkcollecen, giften en vrijwillige bij dragen hoopt men 228.500,binnen te krijgen. Het streefbedrag voor de kerk collecte van vorig jaar 157.000, werd voor 98% 153.857,47) gehaald. Het jaar 1972 werd voor de kerkvoogdij gekenmerkt door de z’n beslag krijgende verkoop van de pastorie aan de Kerk- 11 11 11 II 11 11 11 De wat moeilijke gang van zaken in het bedrijfsleven leidde ertoe dat de beroe pen op de handelsvoorlichting- en de exportconsulent aanzienlijk toenamen. Uiteraard waren er zeer veel vragen uit het bedrijfsleven op te lossen terzake de omzetting in de B.V.-vorm. Onvermin derd bleef ook de behoefte aan voor lichting en hulp vanuit de bedrijven met een zwakke positie. De toeloop van deze WADDINXVEEN/DE HAAG Hengelsportvereniging Waddinxveen or ganiseerde vorige week zaterdag de vierde wedstrijd (tevens kasconcours) van de wintercompetitie. Er werd gevist bij de Soestdijksekade in Dén Haag. De vangst was zeer goed. Negen hengelaars haalden 127 maatvis- sen uit het water. De totale lengte van deze vangst bedroeg 2125 centimeter. De punten werden als volgt verdeeld: 1. B. van As 455 cm 28 st 7.74 pnt; 2. M. Hoogerdijk sr 402 cm 24 st 6.83 pnt; 3. C. Broer 352 cm 21 st 5.98 pnt; 4. K. Broer 333 cm 19 st 5.66 pnt; 5. M. Hoo gerdijk jr 198 cm 12 st 3.37 pnt; 6. K. Stolker 144 cm 8 st 2.45 pnt. De grootste vis werd gevangen door K. Stolker: 25 cm. Dames 3 speelde een nogal moeizame wedstrijd en kon ternauwernood winnen van VCH 1. De eerste set ging met 15-12 verloren, nadat de dames eerst met 8-0 voorstonden. Door een goede leiding van coach Gerrit Koele won Be Fair de tweede set, nadat ze zelf in het begin achterstonden. De derde set verliep zo als de tweede. In de vierde werd het wat spannend, omdat de beide ploegen gelijk opgingen, maar de set werd tenslotte door Be Fair gewonnen. De wedstrijd van Be Fair jongens B tegen Thor was erg leuk en tamelijk spannend. In het begin ging het niet zo best met Be Fair, maar de tweede set werd echt goed gespeeld met als resul taat de setstand van 15-2. In de derde set was Be Fair net niet sterk genoeg om te winnen, en bovendien hadden de jon gens een beslissing van de scheidsrechter tegen. In de vierde set moest hard ge knokt worden, die werd tenslotte gewon nen door Be Fair met 16-14. WADDINXVEEN In het Gerefor meerd Verenigingsgebouw werd in de strijd om het clubkampioenschap van de damclub Excelsior de 15e en 16e ronde gespeeld. De uitslag daarvan is: I. J. C. ten Toom-T. Driesse 11; B. van Eijk-W. v.d. Heijden 11A. Blom- H. Boele 11; C. H. Kramp-D. Zwa nenburg 1—1 ;T. den Ouden-C. Blonk 1—1; A. A. Rietveld-J. de Heer 2—0; G. Dankers-A. Zwanenburg 02; Th. van Bueren-C. Stolker 02; G. van der Zijden-J. Slappendel 20; J. Vermeulen -J. de Wit 2—0; L. Verheij.-G. Heeren 0—2. 16e ronde: A. Bezoen-J. de Wit 02; C. H. Kramp-P. Swart 11; T. Driesse- A. Zwanenburg 11; C. Stolker-A. Blom 11; C. Blonk-C. Meiderwijk 2 0; B. van Eijk-D. Zwanenburg 1—1; W. v.d. Heijden-R. van Dijk. 2—0; G. Dan- kers-J. Slappendel 02; J. de Heer-G. Heeren 11; A. A. Rietveld-T. den Ouden O2. „Ja” hervatte de inspecteur het gesprek. „Dat kind heeft me toch aan ’t denken gebracht. Ze achtte haar vader psychisch noch tot het een, noch tot het ander in staat. Nu is dat niet zo verwonderlijk. Als er iemand vermoord wordt, begrijpt in zijn naaste omgeving niemand hoe het mogelijk was. Als iemand een misdaad pleegt, zijn al z’n vrienden en ken nissen stomverwonderd. Nee, dót hadden ze nooit gedacht, dat nooit achter hem gezocht. Een mens is een wonderlijk schepsel. Het is net als Ijzerman zei, de directeur: hoeveel mensen hebben niet een kant aan hun leven, waarvan nie mand weet „Misschien Ijzerman zelf óók” wierp Mieke Dekker er tus sen, al had ze schijnbaar verdiept gezeten in haar boek. Hans Miedema lachte, maar Dekker keek nadenkend. „Wie weetzei hij toen. „Ik ga die Thera es opzoeken zaterdag” besloot Hans spon taan. „Zeker om er nieuws uit te pulken” informeerde Dek ker onelegant. „Jén” bestrafte zijn vrouw. „O ja” gaf Hans toe „zéker óók om er nieuws uit te ’pulken’ zoals jij dat zo schoon noemt. Weet je, ik vind deze hele zaak ook merkwaardig, hóógst merkwaardig. Als ik zo hoor wat Thera jou heeft gezegd, dan geloof ik, voor zover ik de oude heer kende, dat ze schoon gelijk had. Maar dat is ’et niet alléén. Je zegt zelf, dat ze iedere zaterdag haar vader op bezoek krijgt. Aanstaande zaterdag komt hij niet. Dan moet er een énder komen. Nou, dat zal ik dan maar es zijn. Ik ben een oude schoolkameraad van haar „En ze heeft ogen zei Mieke ondeugend. „Vrouw, dit zijn mannenzaken” bestrafte de inspecteur. Ze kromp deemoedig ineen. „Ik bén al stil” zei ze „moet er nog iemand iets drinken?” WADDINXVEEN De Waddinxveen- se schoonheidsspecialiste mevrouw Hoitink-de Jong zal de leden van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen wegwijs maken in de voor mannen ondoorgrondelijke schoonheid van de vrouw en hoe deze schoonheid een handje geholpen kan worden. Zij doet dit tijdens de jaarvergadering van deze bond, die dinsdagavond 16 januari in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat zal worden gehou den. WADDINXVEEN/EDE De her vormde predikant van de wijkgemeente Noord, ds. T. van ’t Veld, heeft vorige week een toezegging van beroep ontvan gen naar de hervormde gemeente in het Gelderse Ede. Binnen drie weken valt de beslissing of de in hervormd Wad dinxveen geziene en gewaardeerde domi nee hier werkzaam blijft of dat hij zijn schouders gaat zetten onder het kerke lijk werk in één van de nieuwbouwwij ken van het snelgroeiende Ede (nu 75.000 inwoners). Ds. Van ’t Veld, geboren op 6 april 1931, werd in 1962 predikant in Den Bommel en dient de hervormde gemeen te van Waddinxveen sinds 12 maart ’67. Sinds hij weer beroepbaar is kreeg hij - met het beroep naar Ede erbij - vijf be roepen, waaronder ook een andere wijk gemeente van de hervormde gemeente van Ede. Aan hem werd de laatste jaren ook getrokken door de hervormde ge meenten van Huizen, Veenendaal en Maarssen. WADDINXVEEN/GOUDA De voorzitter van de Goudse Kamer van Koophandel, dr. Jan C. Derksen heeft in zijn nieuwjaarsrede gisteren er met nadruk op gewezen dat de futurologen in de naoorlogse periode alleen maar de plank hebben misgeslagen. Wanneer wij hen volgen in hun plannen om de randstad nog langer te verwaarlozen zal de ramp niet te overzien zijn. Er is geen sprake meer van een overbevolking, er is wel sprake van een congestie. In plaats van een toestroming van bevolking ziet men een uit- stroming. Daaruit blijkt dat de woningmarkt een aanbodmarkt wordt en daarom dient men zich goed te realiseren waar men moet bouwen en hoe men moet bouwen. Hij pleit ervoor van de plaatsen tot 20 km van de rand stad tuindorpen en tuinsteden te maken, vooral met eengezinswoningen. Een deel van het weidegebied dient te worden bebost: zo kan het middengebied leefbaar worden gemaakt. De verkeerscongestie en de vervuiling in de randstad leiden tot schrikreacties: omdat angst een slechte raadgever is komen de meest wonderlijke suggesties uit de bus. De enige oorzaak is dat wij zijn achtergebleven bij het aanpassen. Daarom dienen de binnensteden te worden opengelegd voor het verkeer en men dient de milieuproblemen te lijf te gaan. Afremmen, bevriezen en ver plaatsen zijn geen oplossingen. Dat is een Jan Saliehouding waarin men naar excuses zoekt. Er is grond genoeg wanneer de ruimten in het groene hart benut worden, Holland dient opnieuw gestructureerd te worden en niet bewaard te blijven als een antiquiteit. ========£==£==£====z=££===================x=====^=====^,i i i i i i i i i i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 5