een impasse Verdediger: „Het is een eisen voor in Atleten Waddinxveen op Duindigt Show van rashonden Florida-Boskoop m SUCCES AGENDA’S Vorming van gewest in De Gouwe was niet voorbereid Er wordt gegraven het Gouwebos T. Hopman van KvK is verontrust Grond monopolie- artikel gemeenten WADDINXVEEN/GOUDA De heer T. Hopman, onder-voorzitter van de Kamer van Koophandel heeft gisteren in de eerste vergadering van de Goudse Kaemr in 1973 zijn ernstige verontrus ting uitgesproken ten aanzien van de grondpolitiek. De grond wordt steeds meer een monopoiie-artikel van de ge meenten en de prijs ervan stijgt zeer sterk. Waddinxvener hoort vijf maanden cel eisen voor dodelijk ongeluk Kantkloswerk, naaidozen, borduurringen, scharen, vingerhoeden beoordelingsfout” CABARET DE ZEEHELDEN TREEDT OP Studiecentrum goudi I Allemaal nodig voor expositie in het museum Oud-Waddinxveen Reprodukties Posters NIEUWJAARSBAL IN AF-CENTRUM KREATIEVE WERKVORMEN Pagina 10 Betonnen rand van start Boekhandel Veldwijk BV le avond vrijdag 2 februari Boekhandel Veldwijk BV telefoon 01820 -•'17861 westhaven 31-32 Eerste fase gisteren WADDINXVEEN Zonder enig officiciëel vertoon is gisteren een begin gemaakt met de uitvoering van de eerste 4 ha van het deel van het Gouwebos gelegen tussen de nieuwe algemene begraafplaats en omsloten door de spoorlijn Gouda- Alphen, het fietspad Alberdingk- Thijmlaan - Boskoop en de Snijdel- wijk in Boskoop. Drie colaatjes-pils Vervuilers nijverheid. Belt u eens met de heer W. C. Slob. U kunt hem bereiken op de Coöperatieve Raiffeisenbank (01828-4566). Ook de heer H. Glas beek, Acaciastraat 16, kunt u be zoeken of bellen (01828-3093). o o o o o o o o o o o o 1 1 1 1 1 Meningen verdeeld, zegt Goudse KvK in 3 mnd.-cursus inklusief materiaal WANDVERSIERING TEKENEN SCHILDEREN o.a. LINO APPLIKATIE KLEI Komende zaterdag Belastingheffing Beoordelingsfout WADDINXVEEN/HAARLEM Het herenzevental van De Gouwe heeft in de waterpolowedstrijd tegen het Haarlemse DWR in het nieuwe bad De Planeet de tol betaald voor het niet voldoende voorbereid zijn: het verloor door gebrek aan con ditie met 8-6. WADDINXVEEN/ROTTERDAM Een gevangenisstraf van vijf maan den onvoonvaardelijk en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van achttien maanden met aftrek van de tijd waarvoor het rijbewijs als is ingenomen. Dit is de eis van de Rotterdamse officier van justitie, mr. A. G. van der Spek, tegen een 27-jarige garagehouder uit Waddinxveen, die zondagavond 13 augustus 1972 op de Henegouwerweg met zijn auto een ongeluk veroor zaakte, waarbij een 22-jarige huisvrouw uit onze gemeente de dood vond. Haar man, die achter het stuur zat, werd zwaar gewond. WADDINXVEEN/BOSKOOP De show van rashonden, die de Kyno logenclub Gouda en Omstreken jaarlijks organiseert en waaraan honde- liefhebbers hun hart plegen op te halen, wordt deze keer voor het eerst gehouden in de grote beurshal van Florida in Boskoop en wel komende zondag 14 januari. richten op het gebied van huishou delijke handnijverheid. Er wordt ge dacht aan merklappen, stoplappen, letterdoeken, verstellappen en ander borduur- alsmede kantkloswerk. Ook van groot belang is het gereed schap, waarmee een en ander werd Gaarne roepen wij uw aller mede werking in. Als u iets heeft hoopt de stichting museum Oud-Waddinx- veen, dat u uw spulletjes voor een poosje in bruikleen zult willen af staan ten behoeve van onze tentoon stelling van huishoudelijke hand- WADDINXVEEN/GOUDA J Onder-voorzitter J. P. Jonkers de Goudse Kamer van Koophandl heeft in zijn nieuwjaarsbeschomtij van gisteren aandacht besteed aa de problemen van de gewestvd ming, die naar zijn mening in impasse is geraakt Stellingerl Aan de hand van vijf stellingen beveel! de heer Jonkers een oplossing aan. II de eerste plaats vindt hij de gewestvotl ming een taak van het rijk, het is geel zaak van would be democratie van bel stuurders binnen regio’s. Daartoe dienet standaardpaketten van taken en be voegdheden voor de gewesten en de gel meenten te worden gevormd. Men maak: dan een einde aan de bestaande ge J telijke regelingen. Een gewest dient goe de mogelijkheden te bieden voor eet eigen regionaal economisch beleid om dat de zwakte van alle huidige eenhedet op dit terrein ligt. Voor Zuid-Holland zouden drie gewesten, één voor Groot Den Haag, één voor Rotterdam en eet voor het groene gedeelte van de provin cie voldoende zijn. Deze grote gewesten kunnen een beleid in eigen gebied rea liseren, maar ook samen met elkaar eet beleid voeren. Een eigen belastinggebied is onvermijdelijk. Boven de gemeente Het gewest dient boven de gemeente te staan en bij het invoeren van een ge west dienen alle gemeenten te worden opgeheven zodat alle emoties vermeden worden. De gemeente nieuwe stijl die daarna worden ingesteld dienen mini maal 20 tot 25.000 inwoners te hebben. Desondanks zullen ze slechts een be perkte taak kunnen krijgen in verhou ding tot de bestaande gemeente. Tenslot te dient de gewestraad rechtstreeks te worden gekozen, ook de voorzitter. Dit zal evenwel geen politieke figuur dienen te zijn doch een deskundig manager Voor het bedrijfsleven is de gewestvor- ming een zeer belangrijke zaak: alge meen leeft daar de wens dat er een dui delijke bestuursstructuur in Nederland zal komen waarvan de organen snel en efficiënt werken. De heer Jonkers ver wacht niet dat binnen 5 k 10 jaar tot in voering van gewesten zal kunnen worden overgegaan. gemaakt. Denken we bijvoorbeeld maar eens aan vingerhoeden, prie men, naalden, teneriffewieltjes, scharen, naaldenkokers, spelden kussens, naaidozen, borduurringen en - zo mogelijk - ook handweef- toestellen. WADDINXVEEN De stichting museum Oud-Waddinxveen, met een expositieruimte in één der bo venzalen van de Coöperatieve Raif feisenbank aan de Kerkweg, heeft een plan in voorbereiding om eind februari een tentoonstelling in te WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 11 JANUARI 1! i tegen DWR waren (Advertentie) i EtfHKH WADDINXVEEN De „Instuif voor gehuwden” organiseert zaterdagavond 13 januari zijn eerste dansavond in het nieuwe jaar. Dit Nieuwjaarsbal, waar aan De Aviola’s uit Aalsmeer meewer ken, zal gewoontegetrouw worden ge houden in de grote zaal van het Anne Frank centrum. In een café dronk hij drie colaatjes-pils en ging tegen tien uur op huis aan. „Ik zal ongeveer 100 kilometer per uur heb- broeders Van Vliet te verrichten werk zaamheden ongeveer 12 tot 15 dagen duren, waarna de Lions het overige ge deelte van het grondwerk voor hun re kening zullen nemen. In het komende voorjaar zullen dan de beplantingen worden aangebracht. ben gereden,” vertelde hij mr. Jolles. „Precies weet ik het niet, want de snel heidsmeter was kapot.” Met die snelheid ging hij de bocht bij het poldergemaal in. „Plotseling zag ik een tegenligger, schrok en trok de auto naar rechts. Ik moet toen even geslipt zijn, klapte tegen een betonnen rand en schoot links over de weg tegen de vangrail.” Op een vraag van de politierechter ver klaarde hij: „Natuurlijk schrok ik een moment. Ik reed tegen de as van de weg en weet dat het verkeer van de andere kant ook meestal tegen de as rijdt.” Een getuige, die zeventig meter van de weg ter hoogte van de beruchte ongevals- plaats woont, verklaarde dat hij plotse ling het gillen van banden hoorde. „Ik keek uit het raam en zag een wagen met een bloedgang achter het gemaal van daan komen. Vrijwel op hetzelfde mo ment zag ik hem tegen de kant van de Ten aanzien van bedrijfsgronden pleitte hij ovor het zodanig kiezen van vesti gingsplaatsen voor vervuilers dat zij niet voor alle ruimten die zij nodig hebben veroorzaakt. Ook deze belasting zal het sterkst drukken op de jongste gebou wen. Het kan verwacht worden dat men een heffingsgrondslag gaat hanteren die geen enkele relatie houdt met het draag krachtbeginsel daar de heffing aanzien lijk hoger zal zijn dan momenteel als straatbelasting, grondbelasting, percele belasting e.d. moet worden betaald. De heer Hopman hield een pleit voor het betrachten van redelijkheid en recht vaardigheid bij het bepalen van de grondprijzen. In de eerste plaats wenste hij een gelijke grondprijs voor woning- wetbouw, premieverhuur en premiever- koop. Daarnaast een matiging bij het toerekenen van de kosten van boven- wijkse voorzieningen aan bouwgrond in nieuwe wijken.' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 o o o o o o 1 1 o o o o o 2 2 2 2 2 1 1 0 0 o o o Voor a.s. zaterdag staat de tweede cross voor de crosscompetitie van de afdeling Gouda op het programma. Deze cross zal gehouden worden in Gouda op en rond het Gouda-veld. De grootste troe ven voor A.V. Waddinxveen zijn in deze competitie de jongens C, die tijdens de le cross, gehouden in Waddinxveen, de eerste drie plaatsen opeisten. Ook op het programma voor het komende week end staat een trainingsweekend voor de belangengroep meerkampers op het na tionaal sportcentrum Papendal. Bij deze groep, die tot doel heeft het niveau van de Nederlandse meerkampers op een hoger peil te brengen, is ook plaatsge noot Cees Versluis aangesloten. Deze groep staat onder leiding van Jaap Noor denbos, trainer van o.m. Ed de Noorlan- der, meervoudig Nederlands 10-kamp kampioen, een van de initiatiefnemers van deze belangengroep. Een groot aantal rassen zal vertegen woordigd zijn. Van imposante waak- en verdedigingshonden tot vriendelijke ge- zelschapshondjes zullen door hun trotse eigenaars worden getoond en door des kundige keurmeesters voor de mikro- foon besproken. Spektakulair èn in- struktief. De keuringen vangen aan om 10.30 uur. Natuurlijk wordt ook de aller mooiste, de allerbeste van de show ge kozen. De ereprijs zal worden uitgereikt door G. W. Baron van Dedem, burge meester van Boskoop. Niet alleen voor de eigenaars maar ze ker ook voor bezoekers die in honden in het algemeen of in een bepaald ras zijn geïnteresseerd zijn de besprekingen van de keurmeesters erg nuttig. Boven dien eert pracht gelegenheid eens nader kennis te maken met de Kynologenclub „Gouda en Omstreken” die met het or ganiseren van het evenement zoveel ras- De belastingheffing op onroerend goed zou nog onbillijker worden wanneer de onroerend goedbelasting zodanig hoog zou zijn dat er daaruit meer aan de al gemene middelen zou worden bijgedra gen dan het onroerend goed aan kosten WADDINXVEEN/DEN HAAG - Zon dag namen weer enkele leden van de atletiekvereniging Waddinxveen deel aan de voor hun eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. Deze wedstrijd werd gehou den op de Duindigt renbaan en omge ving in Den Haag. Doordat er verder in het gehele land niet veel wedstrijden meer werden gehouden op deze datum, waren veel bekende lopers en loopsters naar Den Haag getogen wat weer vele mooie wedstrijden gaf. De eerste Waddinxveners die er aan moesten geloven waren M. Lindhout en A. van Vliet bij de meisjes C. Zij be landden beide in de middenmoot met een resp. 14e en 16e plaats. De volgenden waren de C-jongens. Zij bewezen ook hier niet alleen in de afd. Gouda te kunnen domineren, doch ook landelijk goed te kunnen meedraaien. Na een felle strijd, die ging over 1500 m„ liepen zij zich alle drie in de prijzen. Hun klassering was als volgt: A. Post- huma 3e, R. Geerenstein 5e en W. den Besten 7e. Bij de jongens B kwam T. Versluis na 3000 m als 7e over de streep. Ook bij de A-jongens was sprake van een felle strijd, doordat bijna alle sterkere lopers aanwezig waren. Ook uit de uitslag blijkt dit, nl. de eerste dertien lopers kwamen allen in dezelfde minuut binnen na 4700 m. Hierbij werd A. Sikma 9e en P. v.d. Lans 12e. Bij de senioren kwamen J. Droog, H. Kuypers en H. de Bruin in de middenmoot over de finish na hun 12 km. De recreatieraad van het Bospark had hiertoe, na vaststelling van het ontwerp- schetsplan van de eerste fase, in zijn vergadering van 27 december besloten en op 3 januari werd aan het aanne mingsbedrijf gebroeders Van Vliet uit Waddinxveen de opdracht tot uitvoering van een deel der werkzaamheden ver strekt. Het betreft hier de uitvoering van een gedeelte van de nodige grondwerken, zoals het graven van een singel en een sloot, het aanvullen en het ophogen van terreinen, alsmede het verrichten van het nodige fraiswerk. Zoals reeds vorige week in het Weekblad voor Waddinx veen stond vermeld heeft de Lionsclub Waddinxveen zich bereid verklaard ge heel belangeloos daadwerkelijk mede te werken bij de realisering van een ge deelte van het bosplan. Bij gunstige weersomstandigheden zullen de door ge sen in levende lijve en bekende deskun digen op kynologisch gebied bijeen brengt. Ook met vragen kunt u terecht. Het sekretariaat is de gehele dag paraat. U kunt horen wat de club voor honden eigenaars en adspirant hondenbezitters kan doen. U kunt horen wat u allemaal voor uw hond kan doen. zouden behoeven te betalen. Ook zij zijn onmisbaar in de maatschappij. Voor de bedrijven die veel vervoeren en rela tief weinig personeel hebben zoals er velen in het westen zijn, bepleitte hij een plaats in de direkte nabijheid van de grote wegen omdat zij niet aan het werkmilieu in de steden bijdragen en aan de gemeenten hoge lasten opleggen door de kosten van wegonderhoud. Ten slotte vroeg hij de gemeenten bij het aantrekken van bedrijven meer te kij- Het echtpaar reed die avond omstreeks tien uur met hun auto ter hoogte van het poldergemaal in de richting Gouda. Uit tegenovergestelde richting kwam de garagehouder, wiens auto in aanraking kwam met de langs de rijbaan - ter af scheiding van het rijwielpad - gelegen betonnen rand. Zijn auto maakte daar door een forse zwenking naar de linker rijbaan en botste frontaal tegen de wa gen van het jonge echtpaar. „Weet u, dat er enige tijd geleden ook al een ongeluk is gebeurd op precies diezelfde plaats, bij dat rotte gemaal? ’t Is een bocht met weinig overzicht,” merkte de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. A. R. Jolles, op. De Waddinxvener wordt ervan verdacht te roekeloos die zondagavond in augustus over de Henegouwerweg te zijn gereden. De garagehouder was die avond naar de Thaliabioscoop in Gouda gegaan. Na De raadsman van de verdachte, mr. A. van Nifterik, vroeg zich af of er wel sprake was van een zodanige ernstige schuld, dat er een gevangenisstraf van vijf maanden moet worden opgelegd. „Het komt in feite allemaal terug op een beoordelingsfout, hoe ernstig de ge volgen ook zijn.” Hij vestigde er de aan dacht op, dat zijn cliënt zijn garage bedrijf in Waddinxveen wel kan sluiten, als hij vijf maanden uit de roulatie is. De rechtbank in Rotterdam, die deze strafzaak dinsdag behandelde, doet dins dagmorgen 23 januari uitspraak. weg botsen en daarna tegen de vangrail. Vlak daarna gebeurde het ongeluk.” Ook aan de andere kant van de Gouwe was een passant geschrokken van het gegier van de banden. „Hij reed zeker 140”, zo vertelde deze getuige. „Het is een zeer ernstige zaak,” merkte de officier van justitie, mr. Van der Spek, op. „Na een periode van rust, het slenteren op de Kleiweg een uur lang, vond deze verdachte het ineens nodig om met een waanzinnige vaart naar Waddinxveen te rijden. Hij heeft toch wel de leeftijd dat een auto niet iets is om mee te spelen en te ravotten Mr. Van der Spek eistte daarom vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenis straf en ontzegging van de rijbevoegd heid, gedurende anderhalf jaar. Het rij den onder invloed van sterke drank, wat ook ten laste was gelegd, achtte hij niet overtuigend bewezen. Kaarten voor dit bal kunnen vanavond en vrijdagavond telefonisch worden be steld, indien men deze nummers draait (01828) 3792 en (01828) 5502. De „In stuif voor gehuwden” heeft al vastge steld, dat er een carnavalsavond zal worden gehouden op zaterdagavond 24 februari en dat het seizoen zal worden besloten met een dansavond op zater dagavond 31 maart. Nadat aanvankelijk alleen de infrastruc tuur van de eigen wijk in de grond exploitatie werd verwerkt zijn in toe nemende mate bovenwijkse voorzienin gen uit de verkoopprijzen van bouw grond betaald. Daarbij vindt ook een grote differentiatie plaats in de grond prijs tussen grond voor woningwetbouw, premieverhuur, premieverkoop en vrije- bouw. Het praktisch effect van dit alles is dat er een zeer hoge belasting op bouwgrond wordt gelegd en dat er een verschuiving van inkomen plaats vindt van degene die ergens nieuw komt wo nen naar degene die mee profiteert van alles wat tot stand gebracht wordt op kosten van de nieuwe bewoner. Dit al les zal nog sterker het geval zijn wan neer het gerucht juist zou zijn dat de gemeenten ook een onteigeningsrecht zou verkrijgen over die gronden binnen een bestemmingsplan waar de particu liere eigenaar de in het plan aangegeven bestemming van woningbouw aan zou willen geven. WADDINXVEEN Volgende week donderdagavond zal het cabaretgezel schap „De Zeehelden”, leden van de speeltuinvereniging „De Overkant” in Waddinxveen, optreden voor bejaarden en gehandicapten. Zij doen dit in de grote zaal van het Anne Frank-centrum. De sketches zullen worden gespeeld door Paula Swijnenburg, Wilma Roos, Kees Verlooij, Ben Geers, Jan de Pater en Peter Verhoef. De geluidsinstallatie is deze avond in handen van John Klei weg. Henk Versluit tekent voor de regie. Er zijn nog kaarten één gulden aan de toko van het Anne Frank-centrum te verkrijgen. En natuurlijk - zolang de voorraad strekt - ’s avonds aan de zaal. Wie gratis die avond vervoerd wil wor den moet in Waddinxveen 5555 bellen. com- i 1-2, afloop van de film slenterde hij nog een uurtje over de Kleiweg in de hoop „iemand tegen te komen.” ,,’t Is daar duidelijk een huwelijksmarkt,” zo ver duidelijkte hij voor de rechtbank, „en ik ben niet getrouwd.” In Zuid-Holland is in het provincial bestuur geen eenheid van standpunt j verwachten, de besturen in andere prei vincies vroegen uitstel voor hun advil over een gewestelijke indeling doch c minister vraagt alsnog medewerking i| verlenen aan de voorbereiding van eel structuurschets voor de gewestvorminj Er wordt eindeloos over gepraat el naar de verwachting van de heer Jol kers zal men toch nooit tot een een! luidende opvatting komen. De in de tweede periode verworven kostbare voorsprong van 3-1 ging vrij snel daarna verloren. Het lijkt er op dat alleen spelerswijzigingen in de komende tijd enig soelaas zullen kunnen brengen. De tussenscores van deze eerste petitiewedstrijd 1-1, 3-0 en 3-3. Swift DAW Merwede DWR TZV ZPB Rijnmond LZ’86 De Gouwe DWT Surae Rotterdam ken naar de kwaliteit van het bedrijf dan naar de mogelijkheid om geld te verdienen aan de verkoop van bedrijfs gronden: het verkrijgen van arbeids plaatsen is in west Nederland zeer be langrijk geworden. De heer Hopman betreurt dat door de grondpolitiek van de gemeenten de grond vooroploopt in de inflatie: de kosten van aankoop bestaan steeds meet uit belasting en op het gebruiken vat een stuk grond legt men bovendien ex tra belastingen ten laste van de eigenaar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 6