van forensendorpen en groei Kleuren T.V. r zes Heemskerk B.V. Garagehouder (27) krijgt zes weken Burgemeester van der Hooft waarschuwt overheden Metropoolbouw gaat ten koste bloei van Met ’n vakantiereis neem je geen risiko Ga je tegenwoordig regelrecht voor naar de Raiffeisenbank. B. J. Woudenberg lid ambtelijke verkeerscommissie vlie reize BOUMA Q Raiffeisenbank III! studiecentrum gouda studiecentrum goudg SB Dependance hervormde school in Groenswaard De Zeehelden Kom morgen de reisgids even halen Open deurdienst oogsten succes RUILBEURS Nieuwsblad Onafhankelijk UITSPRAAK POLITIERECHTER met 100% service talenprakticum Ifel van Ginkei BV Doktersdiensten 3 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Een vakantiereis bespreek je bij de W egenbouwprogramma Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 -4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur voor f 3,50 D. A. DROGISTERIJ Beroep Desastreus Holland door het lid van gedeputeerde staten, dr. R. Eijsink. westhaven 31-32 telefoon 01820 -17861 (basiscursus - examenopleiding - herhaling) alle cursussen beginnen circa 20 januari WADDINXVEEN Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde Scholen in Waddinxveen gaat pro beren nog voor het nieuwe cursus jaar 1973/1974 een dependance in Groenswaard 2 of 3 gesticht te krij gen. Zoals eerder gemeld in het Weekblad voor Waddinxveen is een spoedige realisering van een volle dig bezette derde hervormde school voralsnog niet te verwachten. Wel is reeds optie op grond verkregen. de bank voor iedereen WADDINXVEEN/BOSKOOP Burgemeester C. A. van der Hooft heeft de gemeentebesturen in Hollands Midden opgeroepen zich nog ster ker te maken. Er zal gezamenlijk een harde strijd geleverd moeten worden tegen „Den Haag”, waar men nu weer bezield schijnt te zijn van de ge dachte om van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag metropolen te ma ken. Een dergelijk overheidsbeleid gaat onherroepelijk ten koste van het leefklimaat in en de ontwikkeling van een aantal belangrijke forensen dorpen in deze streek. Waddinxveens burgemeester zei dit aan het slot van de gemeenschappelijke vergadering van de gemeenteraden van Boskoop en Waddinxveen. Deze „werkbespreking” werd dinsdagavond gehouden in het gemeentehuis van Boskoop en stond in het teken van een causerie over de wegen in Zuid- WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de 26-jarige verkeersiournalist B. J. Woudenberg benoemd tot lid van de ambtelijke verkeerscommis sie. De heer Woudenberg heeft zijn benoeming vrijdag aanvaard. 28e JAARGANG - Nr. 1322 DONDERDAG 25 JANUARI 1973 (Advertentie) (Advertentie) Advertentie) Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen est Ka ven 31-32 a jas? ~TF Bel nu 2218 financiering mogelijk. machineschrijven (o.a. I.B.M.) vaardigheidsdiploma praktijkdiploma opfriscursus De in onze streek behoorlijk bekritiseer de, en door de provinciale staten van Onder leiding van docent Individuele studie Aanvangsdatum zelf te bepalen Schriftelijke begeleiding WADDINXVEEN In de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde wordt zondagmiddag 28 januari door de Gere formeerde Kerk een open deurdienst ge houden. De dienst, waarbij iedereen hartelijk welkom is, begint om vijf uur. Ds. Sj. Tiemersma zal een kort woord spreken over het thema „Geef mij maar een zak aarde”. Aan deze dienst werken mee de Spiritual Singers uit Oosterbeek en de organist J. Akkerhuis. WADDINXVEEN Vorige week don derdagavond voerde het cabaretgezel schap „De Zeehelden” een gevarieerd programma op voor de bejaarden en ge handicapten in het Anne Frank centrum. Het enthousiasme van deze jeugdige speelsters en spelers, die dit geheel ten bate deden voor de speeltuinvereniging „De Overkant” is zeer lofwaardig en werd dan ook bijzonder geappriceerd door de aanwezigen. Vooral Kees Ver- looy blonk uit door zijn vaardigheid. Donderdag 15 februari zal weer een avond gehouden worden, dan verzorgd door het Leger des Heils uit Gouda. VERZAMELCLUB, LIJSTERBESSTRAAT, GEBOUW DE PADDESTOEL, 14.00 UUR. Het besluit alles in het werk te stellen om tot een snelle realisering van een dependance te komen is maandagavond door het bestuur van deze schoolvereni ging unaniem genomen. De dependance moet gezien worden als de eerste aanzet voor de bouw van een derde hervorm de school, omdat de Rehobothschool en Eben Haëzerschool nu al met ruimte problemen te maken hebben en het be stuur de dagelijks heen en weer rijden de schoolbus niet ziet als een perma nente oplossing. Voor meer nieuws over de dependance verwijzen wij u naar de rubriek Lezers Schrijven in dit nummer. WADDINXVEEN/ROTTERDAM Een gevangenisstraf van zes weken on- voorwaardelijk en ontzegging van de rij bevoegdheid voor de tijd van negen maanden met aftrek van de tijd waar voor het rijbewijs al is ingenomen. Heeft weer wat. Nu THREE FLOWERS DEODORANT van f 5,95 ZONDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078. Apotheek: dienstdoende arts telefoon 01820 - 17861 FRANS - DUITS ENGELS - ITALIAANS SPAANS - ZWEEDS NEDERLANDS voor buitenlanders Winkelcentrum Groensvoorde Waddinxveen - Tel. 3655 om financiële redenen. De financiële situatie heeft voornamelijk te maken met de precaire toestand van het rijks- wegenfonds. De officier van justitie, mr. A. G. van der Spek, had op dinsdag 9 januari een gevangenisstraf van vijf maanden on- voorwaradelijk en ontzegging van de rij bevoegdheid voor de tijd van achttien maanden met aftrek van de tijd waar voor het rijbewijs als is ingenomen ge ëist. Die eis trok toen behoorlijk de aan dacht. Niet bekend is of de officier van juistitie nog van de mogelijk gebruik zal maken tegen de uitspraak van de presi dent beroep aan te tekenen. Zoals bekend reeds het Wadinxveense echtpaar die zondagavond in augustus omstreeks tien uur met hun auto ter hoogte van het poldergemaal in de rich ting Gouda. Uit tegenovergestelde rich ting kwam de garagehouder, wiens auto in aanraking kwam met de langs de rij baan - ter afscheiding van het rijwiel pad - gelegen betonnen rand. Zijn auto maakte daardoor een forse zwenking naar de linker rijbaan en botste frontaal tegen de wagen van het jonge echtpaar. WADDINXVEEN KERKWEG 207, TELEFOON 01828-4488 Met deze, in geen verhouding tot de eis staande, uitspraak van de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. A. R. Jolles, viel dinsdag het doek over de zaak tegen een 27-jarige garagehouder uit Waddinxveen. De man veroorzaakte met zijn auto zondagavond 13 augustus 1972 op de Henegouwerweg een onge luk, waarbij een 22-jarige huisvrouw uit onze gemeente de dood vond. Haar man, die achter het stuur zat, werd zwaar gewond. Het nu gesaneerde provinciale wegen bouwprogramma betekent, dat in de eer ste vijf jaar voor wegenaanleg geen 90 procent subsidie uit Den Haag te ver wachten is, maar „slechts” 75 procent. Dat betekent dat vele gemeentebesturen niet meer aan wegenbouw toekomen, omdat het te moeilijk zal blijken een kwart van de financiering voor eigen rekening te nemen. „Deze sanering houdt geen stilstand in, maar maakt een heroriëntatie mogelijk waardoor wij straks weer wat kunnen aanzwengelen,” aldus de gedeputeerde. De gemeenteraadsleden van Boskoop en Waddinxveen waren beduusd door deze toespraak. Omdat men ook niet wilde proberen deze Zuidhollandse visie te betrekken op de locale verkeersproble matiek waar Boskoop en Waddinxveen mee te maken hebben slaagde men er niet in een diepgaande discussie over het nieuwe privinciale wegenbouwpro gramma op te zetten, maar alleen vast te stellen dat deze ontwikkeling voor de plaatselijke verkeersafwikkeling desa streuze gevolgen kan hebben. De woorden van de heer Van der Hooft waren een reactie op de bijna drie kwartier durende toespraak van de ge deputeerde en op datgene wat hij de ge meenteraadsleden van Boskoop en Wad dinxveen had duidelijk willen maken. Volgens de burgemeester heeft dr. Eij sink in zijn poging het provinciale we- genbouwbeleid te verdedigen „de foren sendorpen een draai om de oren gege ven en de steden een trap.” IVIO individueel onderwijs kantoor-assistent(e) dag- en avond- opleiding algemene ontwikkeling A en B (sleuteldiploma) algemeen voortgezette vorming I en II (A.V.V.) algemene ontwikkeling leerling verplegenden I enJI (A.O.L.V.) nederlands nederlandse correspondentie rekenen eenvoudig boekhouden 15-daagse vliegreizen top- seizoen per K.L.M., Mac ofl Transavia. RHODOS hotelvlleg- reis (L/O) vertrek 1 Juli 560,- p.p. (Evenements-j reizen) MALLORCA hotelvliegrels 1 (V/P) vertrek 1 juli f 455,- p.p. (Marysol) TORREMOLINOS Appartementsvllegrels (L) vertrek 7 Juli f 405,- (Arken Wij zijn woensdag, donder-] dag en vrijdagavond van 7] tot 9.00 uur geopend I I Reis- en Passageburo f Zuid-Holland financieel en politiek (milieu) nodig geachte, forse inkrim ping van het nieuwe provinciale wegen bouwprogramma - waar ook Waddinx- veen het slachtoffer van wordt - deed de heer Van der Hooft opmerken: „Het zijn juist de wegen en de spoorlijnen Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. (01727) 4162. Na 13.00 uur Boskoopse Apotheek. bedrijfscorrespondentie nederlands, frans, duits, engels, spaans, Italiaans (associatie) poofdeorrespondent engels (associatie) duits (ver. v. leraren) spreekvaardigheid frans, duits, engels, spaans, italiaans, nissich, zweeds, portugees, esperanto Pandelskennis middenstand praktijkdiploma boekhouden (1 jarig) praktijkdiploma M.B.A. (associatie) I praktijkdiploma marketing Pvond-MAVO 4 (2jarige cursus sept. ’7.3) Geografie systeem „Pont” en „Groote” nederlands engels frans duits De ambtelijke verkeerscommissie ver leent het college van B. en W. adviezen inzake verkeersvraagstukken in Wad dinxveen in de meest ruime zin van het woord. De commissie staat onder voor zitterschap van wethouder H. Huizer. De heer B. J. Woudenberg is als ver- keersjoumalist verbonden aan de sectie Voorlichting van Veilig Verkeer Neder land in Hilversum. Hij publiceert onder meer artikelen in het WN-maandblad „Wegwijs” en redigeert uitgaven als Men en Verkeer-Actueel en Mens en Verkeer-Documentatie. Daarnaast is het nieuwbenoemde commissielid hoofdre dacteur van het Weekblad voor Wad dinxveen. In de Waddinxveense verkeerscommissie hebben voorts zitting: W. F. Meijer (ambtenaar gemeente Waddinxveen), J. H. den Boer, adjudant der rijkspolitie J. Koelma, H. Stemmer (medewerker van de KNAC) en ir. H. G. Paar (medewer ker Stichting Wetenschappelijk Onder zoek Verkeersveiligheid). geweest, die onze dorpen zo interessant hebben gemaakt. De steden bouwden huizen bij industriecentra en stenen woestijnen, waardoor ze leeglopen. Wij hebben de woningzoekende Nederlander opgevangen en het de forens naar de zin trachten te maken. Er kwamen voorzie ningen, die het leven en wonen in onze dorpen nog aantrekkelijker maakten mensen die de infrastructuur willen ver slechteren. Daarom moeten wij er voor waken niet in de handen te vallen van die metropoolbouwers. U bent dan slecht af. Ónze stem zal alleen gehoord kunnen blijven worden als we het heft in handen houden en ons sterker ma ken.” Zuidhollandse gedeputeerde dr. Eijsink had de moeilijke taak duidelijk te ma ken waarom de provincie een groot aan tal eerder geprojecteerde verbindingen heeft af gevoerd. Volgens hem behoort daartoe ook rijksweg 3 (Amsterdam- Rotterdam); de rijksweg die juist zo hard nodig is ter ontlasting van de steeds nijpender wordende verkeerssitu aties bij de hefbruggen over de Gouwe. Dr. Eijsink betoogde dat inkrimping van het wegenbouwbeleid nodig was om gedegen studies naar de eventuele wer kelijke noodzaak naar de aanleg van wegen te kunnen verrichten, om de ver woesting van het milieu tegen te gaan en (Advertentie) een onbezorgde vakantie! V A C

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1