Waddinxveen helpt Vietnam Morgen HET WAS AL DE TIJD VAN ouw Gewei trekt de aandacht Politie houdt fotograaf aan Deze maand inschrijving leerlingen HAVO/ Atheneum flats op losse schroeven DOBBELMANN, LEKKER MAN Mej. E. Hofman VALK BLOEMISTERIJ iudiecentrum gouda studiecentrum gouda passeren hefbrug Ruim 33.000 boten geeft 25 jaar handwerkles WADDINXVEEN HELPT VIETNAM Nieuwsblad Onafhankelijk Kwart eeuw Waddinxveens nieuws JUWELIER DEN HAAG Doktersdiensten talenprakticum EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG (giro -4 Commentaar WADDINXVEEN Vorige week zaterdag was het een kwart eeuw geleden, dat mejuffrouw E. Hofman in dienst trad van de Hervormde Schoolvereniging om de meisjes de eerste beginselen bij te brengen van het vak „nuttige handwerken”. ARP-raadslid P. Noordam: WADDINXVEEN Vorig jaar zijn 33.312 boten de Waddinxveense hefbrug ge passeerd. Hiervan vormden de 21.724 vrachtschepen het tweederde gedeelte. Doorgang in 1972 werd ook verleend aan 2908 motortankschepen, 3040 recreatievaartuigen en 2720 andere vaartuigen. De hefbrug behoefde voor 2920 vaartuigen niet geopend te worden. WADDINXVEEN De bouw van 290 flatwoningen in Groenswaard 3 dreigt ernstig in gevaar te komen. De drie voor dit project verantwoorde lijke Waddinxveense woningbouwverenigingen durven het nauwelijks mee» aan deze meergezinswoningen neer te zetten, nu laatste berekeningen heb ben aangetoond dat de huur rond 300,per maand zal bedragen. Boven dien is er een dalende belangstelling van de zijde van de bevolking voor flats. Shaven 31-32 telefoon 01820 - 17861 (basiscursus - examenopleiding - herhaling) alle cursussen beginnen circa 20 januari I geven. Om het geniakkelijk te ma ken kan dat op een aantal manie ren. Dank zij de medewerking van Burgemeester en Wethouders, die dinsdag instemden met de bliksem actie, staan er morgenavond van zeven uur tot kwart over negen op zes, voor iedereen bereikbare, plaat sen collectebussen, waarin u uw gift kunt deponeren. Die plaatsen zijn: Leon van Gelderschool, Klaas de Vriesschool, Jan Ligthartschool, Streekmuziekschool, St. Jozefschool en Prof. Kohnstaam-mavo. Op de weekmarkt zal een informatie- WADDINXVEEN In de tweede helft van deze februarimaand zal de inschrijving kunnen worden gehou den voor leerlingen van de samen werkingsschool HAVO/Atheneum. Het ligt in het voornemen de lessen op maandag 20 augustus te begin nen. Er zijn vijf lokalen gereser veerd in de Savornin Lohman- school in Groenswaard 2, mits de gemeenteraad zijn goedkeuring hieraan kan verbinden. De aan de Sniepweg te bouwen school zou in augustus 1975 geopend kunnen worden. staande collectebus zat slechts 35,Omdat de mensen achter „Waddinxveen helpt Vietnam” zich niet kunnen voorstellen, dat de Vietnamese zaak ons niet na aan het hart zou liggen heeft men een aantal initiatieven genomen, waar bij de bevolking wordt opgeroepen eensgezind het Vietnamese volk te laten zien iets voor hen over te heb ben. In een advertentie in dit num mer van het Weekblad voor Wad dinxveen vragen ongeveer 50 be kende en onbekende Waddinxve ners iedereen met nadruk geld te kraam staan waar u alle gewenste inlichtingen over deze plaatselijke actie kunt krijgen. Bovendien wordt er gecollecteerd op en om de week markt en bij de Waddinxveense winkelcentra. Veelzeggende affiches van Theo den Boon tenslotte at tenderen in deze dagen alle inwo ners op de morgen (vrijdag) te hou den bliksemactie ’’Waddinxveen helpt Vietnam”. De organisatoren zullen de opbrengst van deze actie overmaken aan het „Medisch Co mité Nederland - Vietnam” 1090400, Amsterdam). WADDINXVEEN „Waddinx veen helpt Vietnam”. Ónder dit motto wordt morgenmiddag en -avond in onze gemeente een spon tane geldinzamelingsactie gehouden voor de door oorlogsgeweld gete kende en in nood verkerende Viet namese bevolking. Deze ruim zeven uur durende bliksemactie wil de nare smaak wegspoelen, die vorige week vrijdagavond is overgebleven na de ook in Waddinxveen misluk te (landelijke) inzameling ten bate van ’’Heel Vietnam” (giro Til, Den Haag). In de in het gemeentehuis Eengezinshuizen Weekblad voor Waddinxveen VRIJDAG 2 FEBRUARI 1973 28e JAARGANG - Nr. 1323 DONDERDAG 1 FEBRUARI 1973 mi* (Advertentie) Kijk eens even vrijblijvend bij (Advertentie) Advertentie) 'wthaven 31-32 telefoon 01820 - 17861 (Advertentie) Jan Dorrekenskade 22 (west) Telefoon 2500. Een goed idee voor haar, dat is een juweel in zilver, dan is Uw cadeau zeker geslaagd. Horloge Boutique Swiss aan de Dorpstraat, want op Uw ideën stemmen wij onze juwelen af. machineschrijven (o.a. I.B.M.) vaardigheidsdiploma praktijkdiploma opfriscursus Voor uw verse bloemen en plan ten, bruidsboeketten etc. etc. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Onder leiding van docent Individuele studie Aanvangsdatum zelf te bepalen Schriftelijke begeleiding WADDINXVEEN Het dorp aan de Gouwe 25 jaar geleden. Wij schrijven 1948. Drie jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Cor van der Hooft was toen nog in Waddinxveen volslagen onbekend. Het was de tijd van Dobbehnan lekker man, van N.V. Verheul en van de firma G. Okkerse. Burgemeester A. War- naar Jz. zwaaide toen nog maar pas sinds 1 december 1947 de scepter over een kleine 8200 Waddinxveners. De groei en bloei van de Parel aan de Gouwe moest nog komen. Maar de basis daarvoor werd gelegd in deze tijd, waarin voor iedereen de zaterdag nog een (halve) werkdag was, Gouda begeerlijk begon te lonken naar Waddinxveens grondgebied, nog veel levensmiddelen op de bon verstrekt werden, er moeilijk gewend kon worden aan de nieuwe spelling van ’47 en de huisvrouwen door duurte en schaarste nauwelijks de eindjes aan elkaar konden knopen. Boven dien streden er Waddinxveense jongens in het verre Indië voor hun leven en hun vaderland. Soms tevergeefs, hun ontzielde lichamen waren daarvoor het bewijs. Over die tijd gaan wij verhalen in onze rubriek Rondom de hefbrug op pagina 5. Immers, in 1948 was het Weekblad voor Waddinxveen aan zijn derde jaargang be zig. Elke vrijdag hielden wij toen al alle Waddinxveners voor 0,90 per kwartaal (bij vooruitbetaling) op de hoogte. De eerste, een kwart eeuw oude, berichten heb ben wij voor u gehaald uit nummer 138 van het Weekblad voor Waddinxveen, ge dateerd vrijdag 30 januari 1948. niet zouden worden gebouwd heeft dit voor de gemeente een aantal diepgaande consequenties. De drie woningbouwver enigingen zullen oog moeten hebben voor het gemeentelijk belang en niet alleen voor een bepaald groepsbelang. Ik hoop dat dat ook zo zal zijn.” Ook de heer Noordam sprak gisteravond de hoep uit, dat de bouw van deze flats niet zal worden vertraagd. De woning bouw in Waddinxveen en de huizen bouw in Groenswaard 3 in het bijzonder beheerste later op de avond de discus sie. In zijn toespraak belichtte het ARP- raadslid verder de gemeentepolitiek in 1972 en gaf als zijn mening op den duur financieringsmoeilijkheden te zien ten aanzien van het Gouwebos en voor zag als gevolg van de precaire financiële situatie belastingverhogingen in 1974. WADDINXVEEN Het was afgelopen weekeinde goed wandelweer. Het was droog, weinig wind én de zon scheen. Veel Waddinxveners trokken er met de kin deren op uit. Met de benenwagen. Het Warnaarpiantsoen kon zich dan ook in een behoorlijke belangstelling verheugen. Vooral het gewei van dit hert trok de aan dacht. Als u de dieren in het Warnaarpiantsoen eigenlijk nog nooit zo hebt bekeken, wil deze foto van Gijs Kooren u duidelijk maken dat dit nu toch wel de hoogste tijd wordt. U en uw kinderen weten niet wat zij missen. IVIO individueel onderwijs kantoor-assistent(e) dag- en avond- opleiding algemene ontwikkeling A en B (sleuteldiploma) algemeen voortgezette vorming I en II (A.V.V.) algemene ontwikkeling leerling verplegenden I en H (A.O.L.V.) nederlands nederlandse correspondentie rekenen eenvoudig boekhouden FRANS - DUITS ENGELS - ITALIAANS SPAANS - ZWEEDS NEDERLANDS voor buitenlanders Maandagmiddag werd zij daarvoor door een bestuursdelegatie en de schoolhoof den van de Eben Haëzerschool en de Rehobothschool, de heren P. de Lijster en R. Bartels, op de Eben Haëzerschool gehuldigd. De voorzitter van de Her vormde Schoolvereniging - die volledig Vereniging tot Stichting en Instandhou ding van Nederlands Hervormde Scho len heet - ds. D. van Vliet, uitte zijn grote waardering voor het werk dat mejuffrouw Hofman 25 jaar lang heeft gedaan. Hij bracht haar grote toewijding en nauwgezetheid ter sprake. Ds. Van Vliet, die natuurlijk niet met lege han den was gekomen, overhandigde haar als blijk van erkentelijkheid enkele fraaie tinnen sieraden. Dat mejuffrouw Hofman met haar tijd is meegegaan en niet is blijven steken bij het één recht en één averecht blijkt wel uit het feit, dat zij onder haar collega’s en leerlingen bekend staat om de grote mate van creativiteit, zodat de uren „nuttige handwerken” voor Tiaar kin deren’ allerminst saaie uren plegen te zijn. “&afie systeem „Pont” en „Groote” Wetlands ®gels lans hits Dit onthulde gisteravond het ARP-raads lid P. Noordam in zijn toespraak tot de leden van de gezamenlijk in vergadering bijeen zijnde kiesverenigingen ’’Neder land en Oranje” van de ARP en ’’Groen van Prinsterer” van de CHU. De woningbouwvereniging ’’Waddinx veen”, ”St. Joseph” en ”Ons Begin” zijn er bij het opzcttcn van de sociale wc- ningbouwplannen in Groenswaard 3 van uitgegaan, dat .de huur van deze meerge zinswoningen dichter bij de 250,— per maand zou komen te liggen, dan bij de 300,Nu de vrees gerechtvaardigd is, dat deze raming belangrijk zal worden overschreden is het op dit moment nog lang niet zeker dat er op korte termijn met de bouw van deze flats in het nog door Gedeputeerde Staten vast te stellen bestemmingsplan zal kunnen worden be gonnen. Verwacht wordt, dat in augustus met vier eerste klassen zal kunnen worden begonnen. Voor het cursusjaar 1974/ 1975 wordt reeds een totale schoolpopu- latie van ongeveer 250 leerlingen ver wacht, terwijl deze voor het cursusjaar 1977/1978 reeds zal zijn opgelopen tot ongeveer 650 leerlingen. Het verzoek van het schoolbestuur om reeds dit jaar te kunnen starten met een HAVO-4 klas, ter opvanging van leer lingen die de vierjarige MAVO met succes hebben doorlopen en wensen door te leren, zal waarschijnlijk niet de ver eiste ministeriële goedkeuring verkrij gen. Meer bijzonderheden over de star ten HAVO/Atheneum, waarvoor eind oktober 1972 ministeriële goedkeuring werd verkregen, in het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week. Wij hopen u dan uitvoerig te informeren over de toelatingsprocedure, rector en leerkrachten, boekenfondse studietoe lagen en door het schoolbestuur zelf te geven voorlichting. WADDINXVEEN Gijs Kooren (39), de vaste fotograaf van het Weekblad voor Waddinxveen, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag evenals 442 andere automobilisten aangehouden bij een grootscheepse verkeerscontrole van de Wad dinxveense rijkspolitie. De controlepost langs de Henegouwerweg was zodanig op gezet dat niemand aan het politionele oog zou kunnen ontglippen. Ook onze foto graaf niet, die op de foto glimlachend van een politieman vernam dat zowel zijn autopapieren als zijn auto in orde waren bevonden. Reden voor opperwachtmeester M. A. Ruissen om Gijs Kooren op de foto te zetten. Meer nieuws over de verkeers controle in Waddinxveen leest u op pagina 11. In een eerste commentaar op de toe- spraakvan de heer Noordam, zei burge meester C. A. van der Hooft ons gister avond laat desgevraagd: ”Ik hoop dat de gemeenteraad zal beslissen, - als het zo ver mocht komen - dat de woningbouw verenigingen de flats zullen moeten bou wen. Volgende week komt van het mi nisterie van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bericht binnen over de toetsingsprijs. Aannemer Reym N.V- heeft inmiddels laten weten zich naar deze prijs (ongeveer 300,zeker niet méér te zullen richten. Indien de flats tijfscorrespondentie Nederlands, frans, duits, engels, sPaans, Italiaans (associatie) '^correspondent engels (associatie) “mts (ver. v. leraren) ^vaardigheid frnns, duits, engels, spaans, italiaans, mssich, zweeds, portugees, esperanto delskennis middenstand ^nktijkdiploma boekhouden (1 jarig) Pmktijkdiploma M.B.A. (associatie) Praktijkdiploma marketing nd-MAVO 4 (2jarige cursus sept. ’73) De 127 eengezinswoningen, die eveneens behoren tot dit 417 woningen omvatten de woningbouwproject, worden wel neer gezet, alhoewel ook de huur van deze huizen hoger blijkt uit te vallen dan was voorzien. Voorzien was een huur van 225,per maand. Recente becijferin gen tonen aan, dat de samenwerkende woningbouwverenigingen gedwongen zullen worden een huur van ongeveer 240,— per maand te vragen. Indien de woningbouwverenigingen zul len moeten afzien van de bouw van de geplande (te dure) 290 flats, dan is het te verwachten dat er voor de gemeente Waddinxveen diverse moeilijkheden zul len ontstaan. Het gemeentebestuur is niet gerechtigd zélf de bouw van meergezins woningen ter hand te nemen. De moge lijkheid bestaat dat de woningbouwver enigingen een belegger in de arm trach ten te nemen. De gemeenteraad is over deze stand van zaken nog niet officieel geïnformeerd. Wel is dinsdagavond de commissie voor de ruimtelijke ordening en de woning bouw in besloten vergadering over deze kwestie ingelicht. Het is ons duidelijk geworden, dat een meerderheid van de gemeenteraadsleden het straks van de woningbouwverenigingen niet zal accep teren, dat de flatbouw niet doorgaat. De heer D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging) zou tegen flatbouw zijn, de heer H. van Ek (soc.) zou twijfelen, de heer H. P. Barth (d’66) zou in plaats van flats liever eengezinswoningen zien, terwijl de heer P. Noordam (arp) voor stander zou zijn van het onveranderd uitvoeren van het oorspronkelijk bouw plan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1