Waddinxveen toe aan Leerkrachten gezocht Gebruik Kleuren T.V. I Opleiding bouwvakkers straks in Waddinxveen verstand bij charitas Havo Atheneum zoekt n rector helpt Vietnam met Bloemschikken voor Plattelandsvrouwen Onderwijsbesluiten in gemeenteraad PvdA-raadslid M. Boere vraagt college vanB. en Heemskerk B.V. 4,5 mille Wijs leegstaande gemeentewoningen woningzoekende gezinnen Illil Instelling wil grond kopen Ds. T. van ’t Veld neemt afscheid op zondag 3 juni UW GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad REPRODUKTIES POSTERS Heeft weer wat met 100% service Doktersdiensten DA-Drogisterij BOUMA Van Ginkel BV HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN A Ter discussie nu Geen actie Kraan in Groenswaard Boekhandel Veldwijk BV Rector en leerkrachten Boekenfonds Verwarming Toelatingsprocedure WADDINXVEEN De gemeentewoningen Kerkweg 146b, Kerkweg 155, Henegouwerweg 39 en Henegouwerweg 40 moeten onverwijld -of althans zo spoedig mogelijk - voor bewoning gereed worden gemaakt, omdat deze huizen bij uitstek zijn geschikt om in urgente gevallen van woningnood in Waddinxveen te voorzien. Het moet voor woonruimte zoekende gezinnen fnuikend zijn te zien, dat kwalitatief goede en niet dure gemeentewoningen geruime tijd leegstaan of door verkoop aan het huurwoningenbestand dreigen te worden onttrokken. Voorlichting Studietoelagen WADDINXVEEN De plaatse lijke, zeven uur durende, bliksem actie die vrijdagmiddag en -avond onder het motto „Waddinxveen helpt Vietnam” is gehouden heeft ongeveer 4500,opgebracht Dit geld zal worden overgemaakt op giro 1090400 van het Medische Comité Nederland-Vietnam in Am sterdam. Huisvesting en inschrijving WADDINXVEEN Eind oktober 1972 werd de ministeriële goedkeuring verkregen om in augustus 1973 in Waddinxveen met het Havo-onderwijs te beginnen. Sedertdien is voor vele problemen van praktische aard inmid dels een oplossing gevonden ter realisering van de school. Het ligt in het voornemen, zoals wij vorige week hebben bericht, de lessen op maandag 20 augustus te laten aanvangen. WADDINXVEEN De stichting „Fonds ten behoeve van de Opleiding in het Bouwbedrijf” in Den Haag wil aan de Staringlaan een opleidings centrum voor bouwvakarbeiders neerzetten. Het college van Burgemeester en Wethouders schrijft de vanavond vergaderende gemeenteraad met deze aanvraag te kunen instemmen en verzoekt de benodigde 14.000 vierkante meter grond beschikbaar te stellen. De stichting wil optie op 13.000 vierkante meter. De percelen grond zijn eind december aan deze instelling door B. en W. ten verkoop aangeboden. De grondprijs bedraagt 55,- per viekante meter, exclusief btw. Weekblad voor Wadd mxveen DONDERDAG 8 FEBRUARI 1973 28e JAARGANG - Nr. 1324 ft- (Advertentie) a TT WIJ zijn -thuis- ki uw vakantie! DONDERDAG 8 FEBRUARI, GEMEENTEHUIS, 17-30 UUR. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. WADDINXVEEN De Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Waddinx veen houdt volgende week dinsdagavond weer een bijeenkomst in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw aan de Sta tionsstraat. Mevrouw Littooy zal die avond een demonstratie geven van het -bloemschikken. Dit huis, op de hoek Kerkweg-Prinses Beatrixlaan, is op dit moment niet voor bewoning geschikt, maar - volgens een rapport van de directeur van de dienst Uit de schriftelijke vragen blijkt dat het pand Kerk weg 155 reeds sinds het ver trek van de vorige bewoner - oud- M. BOERE (PvdA) Het Egt in de bedoeling een boeken fonds te stichten waaruit leerlingen de benodigde schoolboeken tegen een be paalde jaarlijks te betalen vergoeding, zullen kunnen huren. Een krediet van 13.500,is nodig voor de vervanging van de centrale ver- warmingsinstallatie in de Willem van Oranjeschool. Het bestuur van de Ver eniging voor Protestants Christelijk On derwijs „Groen van Prinsterer” draagt volgens een van te voren overeengeko men verdehng zorg voor 18.700, Op voorstel van het college van Burge meester en Wethouders en met instem ming van de gemeenteraad krijgt de Willem van Oranjeschool een nieuwe geschiedenismethode ter vervanging van de huidige, krijgt de St. Jozefschool een nieuwe taalmethode ter vervanging van de huidige en zal ook de St. Paulus- school een nieuwe taalmethode, even eens ter vervanging van de huidige, te gemoet kunnen zien. ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Winkelcentrum Groensvoorde Uw adviseur WADDINXVEEN Ds. T. van t Veld - de hervormde wijkpredikant van de Centrale Hervormde Gemeente Noord - zal op zondag 3 juni afscheid nemen. Zoals bekend heeft hij een toezegging van beroep naar Ede onlangs aangeno men. Ds. Van ’t Veld hoopt zondag 17 juni in de Gelderse gemeente intrede te doen. Dat betekent dat de dominee nog vier maanden in Waddinxveen werk zaam zal zijn. Openbare Werken en Bedrijven - wel als zodanig weer te maken. Omdat er door het afwijzen van het Passageplan voorlopig geen redenen meer aanwezig zijn om het betreffende pand te slopen of een andere bestemming te geven meente de heer Boere dat mede tot be houd van de bewoonbaarheid van het aanliggende pand herstel van het ver waarloosde huis dringend noodzakelijk is. Hij verzoekt B. en W. deze zaak aan de gemeenteraad voor te leggen en tot die tijd zich te onthouden van enigerlei actie, die een einde zou kunnen maken aan de bewoning van het naastgelegen pand Kerkweg 146a. De bewoner zou op het punt staan (gewdongen) naar een ander huis om te zien. V°or de toelating tot de samenwerkings school gelden dezelfde normen als voor de andere scholen voor Voortgezet On derwijs. In twijfelgevallen zal een diep gaand onderzoek naar de mogelijkheden van het kind, in samenspel met het hoofd van de betreffende basisschool en de ouders plaats vinden om de juiste keuze voor het kind te maken. Over deze zaken zijn reeds kontakten gelegd met de hoofden van de basisscholen en de direkteuren van de Mavo’s in Wad dinxveen en Boskoop. Het Hoger Algemeen Voortgezet Onder wijs (Havo) leidt in het algemeen op voor het Hoger Beroeps Onderwijs, ter wijl het Atheneum-diploma, afhankelijk van het examen-pakket, toegang geeft tot het universitair onderwijs. Tot het Hoger Beroeps Onderwijs behoren o.a. de Hogere Technische School, de Peda gogische Academie, het Hoger Econo- WADDINXVEEN/GOUDA Bij de Kamer van Koophandel in Gouda ko men de laatste tijd weer regelmatig vra gen binnen van mensen die werden op gebeld door de Stichting Federatie van Charitatieve InsteUingen voor Jeugdzorg in Den Haag. Een charmante dames stem pleegt via de telefoon autosham- poo en auto-accessoires aan de man te brengen waarvan de opbrengst ten bate zou komen van het gehandicapte kind. Er wordt bij gesuggereerd dat deze goe deren bovendien nog goedkoop zouden zijn: „U kimt ze altijd gebruiken niet waar en U dient er een goed doel mee!” Welnu, tegen de liefdadige stichting in de Javastraat is bij herhaling gewaar schuwd. Vooral door Elsevier, hetwelk schreef: „arme stumpertjes. Niets of bij na niets van het aldus verkregen geld zal hen ooit bereiken. Ze zijn immers alleen maar de commerciële lokvogeltje. De vette winsten verdwijnen integraal in de zakken van een paar handige zaken jongens.” De man achter de schermen is A. Vit ters, die de Kamer meermalen bedreigd heeft te zullen dagvaarden in verband met de waarschuwingen welke de Kamer steeds heeft doen uitgaan tegen het zo genaamde Nederlandse Instituut voor Consumentenvoorlichting, waarvan het doel is stickers voor een hoge prijs aan winkeliers te verkopen die ze dan op het raam kunnen plakken om daarmee de indruk te vestigen dat ze onder het pa tronage staan van een betrouwbaar in stituut. Ook dit instituut vindt alijd nog middensanders bereid tot het verstrekken van middelen: trots adverteren zij dan met het voor enkele honderden guldens verkregen recht om een vignet terwaar- de van enkele guldens op de ruit te mo gen plakken! Het schoolbestuur is inmiddels begon nen met het aantrekken van een rector. Zodra deze is benoemd zal, in samen werking met deze rector, worden begon nen met het aantrekken van de leer krachten. Reeds thans zijn, door de gro te landehjke belangstelling die de Wad- dinxveense samenwerkingsschool onder vindt, vele spontane soUicitaties van leerkrachten met volledige bevoegdheid ontvangen. Het schoolbestuur is dan ook ten aanzien van de mogelijkheid om leerkrachten voor alle te onderwijzen vakken te benoemen, bepaald optimis tisch. burgemeester A. Wamaar - onbewoond is gebleven. De heer Boere wil ook dit huis onverwijld toewijzen aan één van de Waddinxveense woningzoekenden. Ook de woningen Henegouwerweg 39 en 40, waarvan er op dit moment één leeg staat en de andere tijdelijk door een ge- meente-ambtenaar wordt bewoond en dus te zijner tijd ook leegkomt, dienen aan woningzoekende gezinnen te wor den toegewezen en niet te worden ver kocht, welk laatste voornemen volgens het PvdA-raadslid Burgemeester en Wet houders zouden koesteren. Indien het college van mening blijft dat deze ge- meentewoningen van de hand gedaan moeten worden vraagt de heer Boere of het bereid is dit voornemen in de raads commissies voor de financiën en/of voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw ter discussie te stellen. misch en Administratief Onderwijs. In de brugperiode wordt gedurende het eer ste jaar les gegeven in de vakken Ne derlands, Frans, Engels, wiskunde, aard rijkskunde, geschiedenis, biologie, han denarbeid, gymnastiek en tekenen. Het levensbeschouwelijk onderwijs is uiter aard ook opgenomen in het lesrooster, maar wat betreft de richting, ter keuze van de ouders. In het 2e leerjaar wordt het aantal vakken uitgebreid met na tuurkunde en Duits. WADDINXVEEN De vanavond ver gaderende gemeenteraad van Waddinx veen krijgt op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders een aantal besluiten te nemen op het gebied van het openbaar en het bijzonder on derwijs. De besluiten hebben te maken met het verlenen van voorschotten op de ver goedingen over 1973 aan de besturen van de bijzondere kleuterscholen, het vaststellen van het bedrag per leeriing voor het gewoon lager onderwijs voor het jaar 1973, het verlenen van voor schotten op de exploitatievergoeding aan de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs voor 1973 en het verlenen van voorschotten op de vergoeding voor het vakonderwijs aan de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs voor het jaar 1973. De organisatoren zijn tevreden met dit resultaat. Men rekent voor dat het in gezamelde bedrag voldoende is voor het kopen van 3000 kilogram melk poeder, of 20 kilogram kinine (hiermee kan men 2.000 mensen behandelen), of 30 filterpompen voor het bereiden van steriel water, of bijna drie generatoren, of 600 briUen. Vorige week vrijdag stonden in vijf openbare lagere scholen en in de streek- muziekschool collectebussen voor de actie „Waddinxveen helpt Vietnam” en werd er gecoUecteerd op en bij de week markt en in de directe omgeving van de winkelcentra. Meer dan dertig mensen waren bij de uitvoering van deze door vijftig bekende en onbekende Wad- dinxveners aanbevolen bliksemactie be trokken. Als actieleider trad op Wim van Breemen. Dit is de kern van een achttal schrifte lijke vragen, die gisteren aan het college van Burgemeester en Wethouders zijn gesteld door het gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid, de heer M. Boere. Eén van die vragen verwijst naar een 24 augustus 1972 door dit gemeen teraadslid ingediend initiatiefvoorstel een krediet van 15.000,uit te trek ken voor het weer in bewoonbare staat brengen van het pand Kerkweg 146b. Het schoolbestuur zal in juni een bij eenkomst beleggen voor de ouders van de toekomstige leeriingen, waar rector, leerkrachten en schoolbestuur alle nog gewenste inlichtingen zullen verstrek ken. Een brochure met alle gegevens is in voorbereiding. WADDINXVEEN KERKWEG 207 TELEFOON 01828-4488 Gaarne adviseren wij U vrijblijvend als onaf hankelijk reisspecialist bij Uw keuzebepaling. Uw reisagent voor alle gerenommeerde reis organisaties. Vraag vrijblijvend pro gramma’s aan! Vrijdagavond en de gehele zaterdag tot 17.00 uur geopend. WADDINXVEEN De be drijvigheid in Groenswaard 3 neemt zienderogen toe. Zater dagmiddag vond het trans port plaats van een enorme kraan naar Waddinxveens nieuwste woonwijk. Het ge vaarte - dat van verre al is te zien - is misschien wel het beste bewijs van die door ve len graag geziene bedrijvig heid. In ieder geval is deze kraan weer terug in onze ge meente. rZend u mij de GRATIS reis'-'\ voor Btrein-CJbus-, vlieg- □auto-, Qbootreizen\ J NAAM: W ADRES:.j <A> WOONPLAATS:j Hokje invullen van uw keuze.) Rijksstudietoelagen voor het volgen van Voortgezet Onderwijs dienen voor 1 juli 1973 te worden aangevraagd door de ouders, die menen hiervoor in aanmer king te komen. Inlichtingen over de voorwaarden die hiervoor gelden kun nen op de afdeling Onderwijs van het gemeentehuis te Waddinxveen worden verkregen, evenals de aanvraagformulie ren voor de leerlingen van de samen werkingsschool. O.A. ZAKDOEKEN 60 stuks f 0,95 O.A. HAARLAK grote bus 3,95 BIPS LUIERS 30 stuks 2,40 Er zijn voor het eerste schooljaar vijf lokalen gereserveerd in de Savomin Lohmanschool. Inmiddels wordt krach tig doorgewerkt aan de plannen voor nieuwbouw van een ca. 30-klassige school voor Havo/Atheneum aan de Sniepweg. Het schoolbestuur bestudeert de mogelijkheden van de bouw van een ultra-modeme school. Er wordt naar ge streefd deze in augustus 1975 te openen. De inschrijving van de leerlingen zal in de tweede helft van februari 1973 kun nen plaats vinden. Door middel van ad vertenties zal dit worden bekend ge maakt. Bij de hoofden van alle basis scholen in Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle, Zevenhuizen en Reeuwijk, of eventueel op de afdeling Onderwijs van het Gemeentehuis in deze plaatsen, zullen dan inschrijfformulieren verkrijg baar zijn. Verwacht wordt, dat in augus tus 1973 met 4 eerste klassen zal kunnen worden begonnen. Voor het cursusjaar 1974/1975 wordt reeds een totale schoolpopulatie van ca. 250 leerlingen verwacht, terwijl deze voor het cursus jaar 1977/’78 reeds zal zijn opgelopen tot ca. 650 leerlingen. Het verzoek van het schoolbestuur om reeds in 1973 te kunnen starten met een Havo-4 klas, ter opvanging van leerlingen die de 4-jarige Mavo met succes hebben doorlopen en wensen door te leren, zal waarschijnlijk niet de vereiste Ministeriële goedkeu ring ontvangen. £S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1