Alarmnummer 2222 in 1972 PLATEN Station Waddinxveen-Noord is op straat HALEN 2 publiek te praten Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Man (58) overlijdt Nieuw initiatief rijkspolitie Politieagenten verlaten auto om met nubliek te Draten FEEST IN DE BRUG BOETIEK 3 LANGSPEEL PLATEN Wat is er aan de hand met Groenswaard 3 (zie pagina 6) Hypnotiseert Van Schie raadsleden? (zie pagina 7) Waddinxveen viert carnaval (zie pagina 5) 98 maal onnodig gedraaid BETALEN vlieg reizen bemand” met kaartjesautomaat Brief van A. M. Zwamborn onthullend (zie pagina 7) GEMEENTERAAD Nieuwsblad Onafhankelijk OPENING NIEUWE HALTE WAARSCHIJNLIJK VRIJDAG 1 JUNI 77 met 100% service WAARDEBON 3 PLATEN HALEN 2 BETALEN BRUGBOETIEK KERKWEG 191 WADDINXVEEN TEL. 01828-5325 O, ik EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Grootste brand Portofoon Puch Bromfietsen OPRICHTER REYM B.V. OVERLEDEN In ieder geval is het vorig jaar voor de branweerlieden een rustig jaar ge weest. De grootste brand, die geblust moest worden was bij Garage van Nielen aan de Dorpstraat. Daar waren benzinedampen bij een brandende oliekachel gekomen. Schade 15.000,De brandweerlieden hielpen met behulp van een kraanwagen ook nog met het uit het water lialen van een koe. Meer nieuws over de 27 leden tellende brandweer (waaronder de com mandant en de administrateur) in het afgelopen jaar op pagina 6. Dokfersdiensten WADDINXVEEN Het alarmnummer 2222 van de Waddinxveense vrijwillige brandweer is vorig jaar 98 maal onnodig gedraaid: in 68 geval len speelden kinderen met de telefoon of was er sprake van baldadigheid, in 18 gevallen had men niet de brandweer maar de politie nodig en in 12 gevallen wenste men alleen inlichtingen. Dit staat in het jaarverslag over 1972 van de vrijwillige brandweer van Waddinxveen. Daaruit blijkt dat in 1972 38 maal de hulp van de brand weer werd ingeroepen voor brandbestrijding, het verlenen van hulp in andere gevallen dan bij brand of voor het houden van toezicht bij het hou den van voorstellingen. In drie gevallen werd het alram juist voor de uitruk ingetrokken. Plezierig Welkome variatie van Ginkei BV WADDINXVEEN Laten we eerlijk zijn: de keren, dat u in Waddinx veen de kans krijgt een paar woorden met een politieagent te wisselen zijn op de vingers van één hand te tellen. En toch hebt n er wel eens behoefte aan - net als vroeger - om in het voorbijgaan eens iets tegen een agent te zeggen of hem om advies te vragen. Het gaat meestal om dingen, die nou niet helemaal onbelangrijk zijn, maar toch ook niet van dat belang om er onverwijld mee naar de politie te stappen. Omdat de behoefte bij de bevolking een politieman op straat aan te spreken is gebleven, maar de moge lijkheid daartoe de laatste jaren be- hoorlijk is beperkt, is men op het bureau van de rijkspolitie aan de Kerkweg zich dezer dagen gaan bezinnen op initiatieven om daarin verandering en verbetering te bren gen. Politieagenten hier aan de praat met een bloemenkoopman bij het winkelcentrum Groensvoorde. Dit gaat een dagelijks (ouderwets) straatbeeld worden. I «ay «w Weekblad voor Waddinxveen DINSDAG 20 FEBRUARI, 19.00 UUR GEMEENTEHUIS, 28e JAARGANG - Nr. 1325 Advertentie) I I (Advertentie) (Advertentie) Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen voor jongens en meisjes DEALER: KRAIJESTEIJN Brugweg 1, telefoon 2068 Bel nu 2218 financiering mogelijk. Natuurlijk gaat men niet langs de Hene- gouwerweg of op de Onderweg heen en weer lopen. Maar wel in de directe om geving van de Waddinxveense winkel centra. Zo maar, zonder directe aanlei- Adjudant Koelma en opperwachtmees ter Ruissen: „Het is onze wens, dat van deze door de politie geboden gelegen heid intensief gebruik zal worden ge maakt.” De overledene was de laatste jaren als commissaris en adviseur aan het door hem gestichte bedrijf verbonden. De heer Reijm wordt zaterdagmiddag om kwart over drie op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijm- laan begraven. WADDINXVEEN De heer J. Reym, oprichter en oud-directeur van het Wad dinxveense bouwbedrijf Reijm in 1917, is gisteren overleden. Hij is 77 jaar ge worden. WADDINXVEEN De 58-jarige W. E. de Jong uit Waddinxveen is gister- morgen op straat onwel geworden en overleden. Hij liep omstreeks acht uur op de Prinses Beatrixlaan toen hij zich plot seling niet goed voelde. De snel, aan deze laan wonende, dr. C. A. de Geus - die ook de huisarts bleek te zijn van de heer De Jong - kon niet anders dan de dood vaststellen. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l I i i i i I I I i i i I i i i i i i i i i i ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 4162 ZONDAG Arts: G. Siemons, Pr. Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek: Boskoop, Burg. Colijnstraat 71, telefoon 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 TJ Niet alleen de mobiliteit van de politie is de laatste jaren enorm toegenomen, maar ook de communicatie onderling. Met een portofoon in de binnenzak blij ven de agenten voor het bureau bereik baar; ook als zij zich buiten de auto hebben begeven. Gestimuleerd door de ze technische uitbreiding van de moge lijkheden en het enthousiasme van het korps van de rijkspolitie van Waddinx veen wordt deze week officieel begonnen met het leggen van op nieuwe leest ge schoeide contacten tussen de politie en het publiek. Beiden hebben elkaar im mers nodig. Het nieuwe station Waddinxveen-Noord ligt 1,2 kilometer van het bestaande station Waddinxveen, waar ook in de toekomst de treinen naar Gouda en Alphen aan den Rijn elkaar zullen blij ven passeren. Met ingang van de nieu we dienstregeling kan men van Wad dinxveen-Noord om zestien minuten over het hele uur en veertien minuten voor het hele uur de trein naar Gouda nemen en om negen minuten voor het hele uur en negen minuten voor het hal ve uur de trein naar Alphen aan den Rijn. Nieuw is de van maandag tot en met vrijdag rijdende doorgaande trein Alphen aan den Rijn-Den Haag SS. De ze trein vertrekt om 7.29 uur uit Alphen aan den Rijn. De overige tijden, zoals die ons deze week door de Voorlich tingsdienst van de Nederlandse Spoor wegen in Utrecht werden verstrekt, zijn: Boskoop v. 7.35 uur, Waddinxveen- Noord v. 7.38 uur, Waddinxveen v. 7.41 uur, Gouda a. 7.49 uur en Den Haag SS a. 8.16 uur. Deze trein keert op dezelfde dagen om 17.09 uur terug uit Den Haag WADDINXVEEN Het station Wad dinxveen-Noord zal zondag 3 juni offi cieel in de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen worden opge nomen. Enkele dagen eerder, naar alle waarschijnlijkheid vrijdag 1 juni, zal Waddinxveens tweede station in aanwe zigheid van onder meer het gemeente bestuur en de NS in gebruik genomen worden. De mogelijkheid bestaat, dat de opening van Waddinxveen-Noord een extra feestelijke dag zal betekenen voor de bewoners van Groenswaard 2 en de Vondelwijk, die allereerst bij deze nieu we halte in de lijn Gouda-Alphen aan den Rijn belang hebben. Maar zover is het nog niet. Voorlopig moet er nog SS. De aankomsttijden zijn: Gouda 17.37 uur, Waddinxveen 17.49 uur, Waddinx veen-Noord 17.51 uur, Boskoop 17.54 uur en Alphen aan den Rijn 18.00 uur. Deze trein rijds overigens alleen in het winterseizoen van oktober tot juni. In de zomermaanden zullen de in Den Haag werkende Waddinxveners dus gewoonte getrouw moeten blijven overstappen in Gouda. Een voordeel van de doorgaande trein naar Den Haag van ’s morgens is, dat de treinstellen gelijkmatiger zullen zijn bezet, omdat niemand voorin een plaatsje behoeft te zoeken om bij aan komst van de trein in Gouda zo snel mogelijk over te stappen in de trein naar Den Haag, zoals de komende maanden nog gebruikelijk zal zijn. ALLEEN A.S. VRIJDAG, ZATERDAG EN MAANDAG. DEZE AANBIEDING GAAT ALLEEN PER 3 STUKS. VAN DE TOTAALPRIJS VAN DE DOOR U UITGEZÓCHTE PLATEN WORDT 1/3 IN MINDERING GEBRACHT. KNIP DE BON UIT! Agent voor: EUROTOURS CENTOURI CHRISTOFFEL MAGNEET SUN AIR SILVER YET AIR TOUROPA STERREIZEN etc. etc. Uw reisagent voor alle gerenomeerde reisor ganisaties. Vraag vrijblijvend pro gramma’s aan. Vrijdagavond en de gehele zaterdag tot 17.00 uur geopend Reis- en Passageburo Het is plezierig dat adjudant J. Koelma en opperwachtmeester M. A. Ruissen over de verhouding politie-publiek zijn gaan nadenken, zonder zich direct ach ter het bestaande personeelstekort bij de rijkspolitie t e verschuilen. Al gauw moest worden vastgesteld, dat de toe genomen mobiliteit van de politieman- van-vandaag niet bevorderlijk is geweest voor het door de politie opgebouwde contact met het Waddinxveense publiek. Maar ook omgekeerd is dat het geval. De Waddinxveners zijn er eigenlijk ten onrechte aan gewend geraakt, dat de politieman je in zijn surveillancewagen tegemoet en voorbij rijdt. Zij zullen met ingang van deze week kunnen zien, dat surveillancewagens er ook zijn om eens neergezet te worden, waardoor de agen ten de gelegenheid krijgen uit te stappen (zover de dienst dat toelaat) en zich een poosje - indien de behoefte daaraan be staat - met het publiek te ondehouden. WADDINXVEEN KERKWEG 207, TELEFOON 01828-4488 ding, zullen de dagelijkse surveillances voortaan voor deze meerdere politiële ’’uitstapjes” per dag onderbroken wor den. Dit Waddinxveense initiatief van de rijkspolitie is een welkome variant op de wijkagent en de fietsende politie man. Het personeel - met wie de adjudant en de opperwachtmeester een en ander heb ben doorgesproken - heeft intussen enthousiast gereageerd. Het publiek ook, hetgeen blijkt uit de reacties op de diver se proeven die er reeds zijn genomen. „De politie had immers al eerder uit gesprekken met inwoners gemerkt, dat er bij het publiek regelmatig vragen of opmerkingen bestaan, waarop in de meeste gevallen door de politie een af doend antwoord kan worden gegeven,” verduidelijkt adjudant Koelma. „Het is bekend, dat voor sommigen on overkomelijke bezwaren bestaan om naar het politiebureau aan de Kerkweg te komen, hoewel de deur voor een ie der openstaat. Om daaraan tegemoet te komen, gaan we de Waddinxveners in de gelegenheid stellen hun vragen, opmer kingen of suggesties aan de politieman nen voor te leggen of met ze te bespre ken.” heel wat gedaan worden alvorens het perron bereikbaar en begaanbaar is. Het frame van het straks te verwannen wachtlokaal voor treinreizigers staat er al. Er zal geen permanente bezetting op dit station aanwezig zijn. Treinkaar tjes zal men kunnen betrekken via auto maten en via de conducteur van de trein. DONDERDAG 15 FEBRUARI 1973

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1