Groenswaard 3 STRAKS WANDELEN LANGS DE PETTEPLAS 1 Heemskerk B.V. Expositie De Rank trok veel aandacht Q Raiffeisenbank Mededeling burgemeester verraste gemeenteraad „Waddinxveen” wil toch proberen in Groenswaard 3 flats te bouwen Haal méér rente nit uw geld bij de bank met de Fnp&sf P Uw geld laten groeien? Bruiloft verstoorde wegingen niet goedgekeurd Kleuren T.V. Mulder CV Burgemeester opent herenmode U kunt zoveel méér doen met onze bank UITVOERING Nieuwsblad Onafhankelijk AUTOBUSSEN WORDEN IN WADDINXVEEN GEWOGEN BETER INZICHT IN STREEKSCHOOL DA-Drogisterij BOUMA Friedrich Stahl KG Pforzheim Heeft weer wat i Doktersdiensten JUWELIER DEN HAAG ’•W ’’CONCORDIA” lib met 100 service HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Besloten 1 Puch Bromfietsen DEALER: KRAIJESTEIJN VRIJDAGAVOND 23 FEBRUARI 1973, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 19.45 uur. dinxveense Weegbrug”. Sinds 1919 staat zonder onderbreking in onze gemeente voor de landbouw en de handel een uitstekende weegbrug ter beschikking. Het jaar 1972 le verde 27.917.370 kilogram suiker bieten op en ging 1971 iets voorbij. Zouden we, volgens het verslag, een nat najaar hebben gehad, dan was dit getal aanzienlijk hoger geweest. De mooie zomer met volop hooi en gras wordt schuldig bevonden aan de matige handel in stro en andere producten, waardoor de gewone vrachten ongeveer 1.500,terug gingen lopen. De winst is dan ook gedaald met ongeveer 1.100,tot 5.775,20. In het verslag wordt er melding van gemaakt, dat in ons land drie weegbruggen zijn aange wezen door de Inspectie der Belas tingen voor het officieel wegen van de bank voor iedereen Commissievergadering In het kader van deze nadere door de woningbouwvereniging „Waddinxveen” te verrichten studie verzocht de voor zitter de gemeenteraad deze zaak nu niet te gaan bespreken, maar de uiteindelijke beslissing van deze woningbouwvereni ging of te wachten. Mogelijk, dat er in de besloten vergadering van de commis sie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw van volgende week dinsdag meer over de woningbouw in Groens waard 3 gezegd kan worden. B. en W. zullen de commissieleden dan ook na der kunnen informeren over de over wegingen, die de woningbouwvereniging „Waddinxveen” aanleiding hebben ge- gevende zaak opnieuw in onderzoek te nemen. WADDINXVEEN Twee middagen en avonden heeft de christe lijke school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (LHNO) „De Rank” in Waddinxveen vorige week haar poorten opengezet om ouders en toekomstige leerlingen in de gelegenheid te stellen een in druk te krijgen van de werkzaamheden in deze „Huishoudschool”. Honderden mensen uit Waddinxveen en omgeving lieten zich door middel van demonstraties van de praktijkvakken, zoals naaien, ko ken, handenarbeid, stofversieren, gymnastiek en winkelpraktijk en een expositie van de theorievakken: rekenen, Nederlands, Engels, wereldoriëntatie, kennis der natuur, kinderverzorging en godsdienst voorlichten omtrent de aard van het onderwijs en de mogelijkheden van deze streekschool, die naar wordt verwacht in de toekomst vier jarig zal worden. Dank zij de samenwerking van leerkrachten en leerlingen en de enorme belangstelling van het publiek noemde de directrice van de school, mej. L. C. v.d. Bijl, de tentoonstelling na afloop succesvol. Niet kritisch genoeg Het gesprek met de woningbouwvereni ging „Waddinxveen” was een vervolg op het gesprek in het bouwteam Groens waard 3 op woensdag 24 januari en de vergadering van de commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw op dinsdag 30 januari. De heer H. P. Barth (D’66), indiener van het initiatief- I autobussen. De weegbrug van Wad dinxveen is daar één van. Elke vrij dag worden tot grote tevredenheid van weegineesteres en klant een serie autobussen gewogen. Het be stuur van de Vereniging „De Wad- dinxveense Weegbrug” komt vol gende week dinsdagavond in hotel „De Unie” in algemene vergadering bijeen. WADDINXVEEN De woningbouwvereniging „Waddinxveen” onder zoekt op dit moment in eigen kring opnieuw de mogelijkheid om alsnog medewerking te verlenen aan de bouw van 290 flats in Groenswaard 3. Eind januari stelde deze grootste Waddinxveense woningbouwvereniging zich met de woningbouwverenigingen „St Joseph” en „Ons Begin” op het standpunt in de huidige situatie van flatbouw te moeten afzien. „St. Jo seph” en „Ons Begin” blijken overigens nog altijd op het standpunt te staan, dat het om velerlei redenen verstandiger is in Groenswaard 3 een gezinswoningen te bouwen in plaats van meergezinswoningen. Dat js njet z0 moei|ijk. CV)QDaarvoor staan er apaai W£r£ 9 8 verschillende spaar mogelijkheden tot-uw beschikking bij de i Raiffeisenbank. U kunt uw spaargeld laten groeien op de manier die precies aan uw bedoelingen en mogelijkheden tegemoet komt. Wij helpen u graag bepalen, met welke spaarvorm u het best bent gebaat. WADDINXVEEN Ondanks het huwelijk van de twee dochters van de familie De Jong zijn vorig jaar alle wegingen ongestoord doorge gaan. Niettemin is in 1972 de op brengst van de weegbruk aan de Noordkade gedaald 18.566,70) ten opzichte van 1971 19.855,90), aldus staat te lezen in het jaar- en financieel overzicht over het vorige jaar van de Vereniging „De Wad- Coöp. Raiffeisenbank ‘Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828-4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 22 FEBRUARI 1973 28e JAARGANG - Nr. 1326 an- Winkelcentrum Groensvoorde Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen "HWI voor jongens en meisjes Brugweg 1, telefoon 2068 Bel nu 2218 financiering mogelijk. Badsets, Toiletmatten normaal wasbaar in de wasmachine. Grote schakering in kleuren en dessins Nu in Waddinxveen door mij opgenomen de prachtige collectie in zilveren kunstsieraden van Nadat de raadsleden zich over de me dedelingen van de burgemeester hadden uitgesproken sloot de voorzitter abrupt de vergadering, waarna hij in besloten zitting de raad informeerde over de huisvesting van de openbare Mr. A. de Roosschool en het HAVO/Atheneum. ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Boskoop, Burg. Colijnstraat 71, telefoon 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 armbanden, ringen, hangers zo mooi ontworpen door kunstontwerpers. A fijn ik kan dat wel zeggen, maar kijk zelf even bij Dorpstraat 8 Waddinxveen. voorstel, zei blij te zijn met deze door de burgemeester verstrekte mededeling. In kort bestek schetste hij nog eens wat er allemaal is gebeurd sinds in 1969 is begonnen met het ontwikkelen en teke nen van Waddinxveens nieuwste woon wijk. Daarbij kwam hij tot de conclusie destijds niet te kritisch genoeg te zijn geweest met betrekking tot het aanbod en de behoefte aan flats in Groens waard 3. De heer Barth herinnerde aan diverse rapporten en studies, die alle maal ccncludeien dat de Nederlander van vandaag over het algemeen liever in een eengezinswoning dan in een flat woont. Daar zei hij toen bij het vaststel len van het bestemmingsplan onvoldoen de bij te hebben stil gestaan. In Wad dinxveen woont 41% van de bevolking in flats en dat vond hij „meer dan vol doende”. De D’66’er was gelukkig met de bezwaren van de woningbouwvereni gingen, omdat het beter is ten halve te keren, dan ten hele te dwalen. Namens de D’66-fractie verzocht hij de burge meester de woningbouw in Groenswaard 3 opnieuw in een gemeenteraadsverga dering ter sprake te brengen. De heer M. Boere (soc.) had gehoopt, WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft opent volgende week woensdagmiddag om half drie de uit gebreide en gemoderniseerde zaak van N. E. Mulder en Zn. CV aan de Kerk weg. Burgemeester Van der Hooft, die zei namens het gehele college van Burge meester en Wethouders te spreken, maakte duidelijk dat op zijn verzoek op vrijdag 9 februari een gesprek heeft plaats gevonden met woningbouwvereni ging „Waddinxveen”, waarbij ook wet houder P. Lips (soc.) aanwezig was. De wethouders Ph. Kroes (lib.) en H. Hui- sence te geven. Onderwerp van gesprek waren natuurlijk de problemen, die een gevolg zijn van de weigering van de drie in een bouwteam samenwerkende wo ningbouwverenigingen om de flatbouw in Groenswaard 3 ter hand te nemen, zer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) waren niet in staat bij dit op korte ter mijn georganiseerde overleg acte de pre- wordt dus werkelijkheid. Voor lopig zal door het slopersbedrijf Gebroeders Van Vliet nog 20 huizen (van de 31 die er in de loop der tijd gestaan hebben) af gebroken moeten worden. Drie huizen zijn nog bewoond. De in deze huizen wonende families krijgen zeer binnenkort een dere woning toegewezen. i W ADDINXVEEN Op het ge meentehuis wordt verwacht dat de afbraakhuizen aan de Kerk weg binnen zes weken met de grond gelijk gemaakt zullen zijn. Daarvoor in de plaats komt een groenstrook, waarin waarschijn lijk een wandelpad - waarlangs banken zullen staan - wordt aan gelegd. Van de zomer heerlijk langs de Petteplas wandelen Dat de woningbouwvereniging „Wad dinxveen” mogelijk terugkomt op een aanvankelijk door de drie woningbouw verenigingen gezamenlijk genomen be sluit, was de belangrijkste inhoud van de mededeling van burgemeester C. A. van der Hooft, die hij in de dinsdag avond gehouden gemeenteraadsvergade ring deed aan het begin van de bespre king over het door vijf raadsleden on dertekende initiatiefvoorstel de woning bouw in Groenswaard 3 in deze open bare raadsvergadering aan de orde te stellen. dat het college met een alternatief-voor- stel op tafel zou komen. Tenslotte zijn er twee woningbouwverenigingen en misschien straks toch weer drie, die flat bouw in deze tijd niet meer zien zitten. De heer D. Uitbeijerse (SGP/Hervorm de Kiesvereniging) zei een nare smaak in de mond te hebben gekregen nu één van de drie woningbouwverenigingen plotseling een andere mening met be trekking tot de flatbouw in Groens waard 3 blijkt in te nemen. Hij noemde dit ook onjuist en in strijd met een eer der afgelegde gezamenlijke verklaring. De heer P. F. J. van Schie (kath.v.) vroeg het college te streven naar een zo groot mogelijk inzicht in de consequen ties van welke soort woningbouw in Groenswaard 3 dan ook. Dit herenmode- en confectiebedrijf is sinds 1858 in Waddinxveen gevestigd. De uitbreiding van de Passage-zaak werd mogelijk, nadat door een verbou wing het naast de winkel gelegen pad, naar de achter de Kerkweg gelegen ga rages, bij het pand werd betrokken. Een en ander betekent dat Mulder CV He renmode het assortiment heeft kunnen uitbreiden door een bijna verdubbeling van de verkoopruimte en bovendien de herenmode ook meer op de jongeren kan gaan afstemmen. WADDINXVEEN Het be stemmingsplan Groenswaard 3 is dan toch door Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland goedge keurd. Maandag kreeg het college van Burgemeester en Wethouders daarvan bericht. Eerder hadden Gedeputeerde Staten een door 32 Waddinxveners gestarte bouw- groep al laten weten met de bouw van evenzoveel particuliere woningen in deze nieuwste Wad dinxveen woonwijk te kunnen starten. In een in januari gehou den gemeenteraadsvergadering had de raad op initiatief van de heer H. P. Barth (D’66) al laten weten het lange uitblijven van de provinciale goedkeuring onbe hoorlijk en onjuist te vinden. (Advertentie)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1