en 14 herenhuizen IIIIIII Bouwgroep Groenswaard 3 trof voorbereidingen in een balf jaar Dertig Waddinxveners zien in komende weken bouw starten 16 bungalows maanden na goedkeuring van het raads besluit door GS moet zijn begonnen, maar wat dit betreft is er geen vuiltje aan de lucht. iiii R ■I Kleuren T.V. llll Heemskerk B.V. J PRINSES MARIJKE KLEUTER SCHOOL IS NU OM DOOR EEN RINGETJE TE HALEN PLATENFEEST IN DE BRUGBOETIEK 10% KORTING OP ALLE LANGSPEEL PLATEN 10% KORTING 2 FLATBOUW „WADDINXVEEN" NOG IN BERAAD BRUGBOETIEK ■IBM Bestemmingsplan Stationsstraat ligt ter inzage Wereldgebedsdag Onafhankelijk Nieuwsblad WAARDEBON met 100% service Doktersdiensten 8 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Variatie Dit is het interieur van de semi-bungalows, zoals er 16 in Groenswaard 3 zullen worden neergezet 1 F W DONDERDAG 1 MAART 1973, KRUISKERK, 20.00 uur WADDINXVEEN Dertig Waddinxveners, die zich verenigd hebben in de Bouwgroep Groenswaard 3, zien deze en volgende maand de eerste paal de grond in gaan voor evenzoveel eengezinswoningen: 16 semi-bunga lows en 14 herenhuizen. Het ligt in de bedoeling maandag 19 maart met de bungalowbouw te starten, terwijl met de bouw van de herenhuizen begin april begonnen zal worden. Optie Deze groep, waarvan de leden dit ge meen hebben dat zij allen een andere woning zochten, dan die welke zij nu bewonen en daarnaast toch in Waddinx veen wilden blijven wonen, sloeg begin september vorig jaar de handen ineen om door gezamenlijke inspanning tot een oplossing van hun probleem te komen en zijn daartoe overgegaan tot de vor ming van een Bouwgroep Groenswaard 3. Half september stonden drs. F. van Pijpen en J. J. Kimmel als vertegen woordigers van deze groep op de stoep van het gemeentehuis met het verzoek optie te verlenen op 10.145 vierkante meter grond in het noord-westelijk ge deelte van 'het bestemmingsplan Groens waard 3. „Alternatief” WADDINXVEEN De woning bouwvereniging „Waddinxveen” is in eigen kring nog altijd aan het zoeken naar de mogelijkheid om alsnog medewerking te verlenen aan de bouw van 290 flats in Groens waard 3. Mocht men na diep beraad toch besluiten deze huizen te gaan neerzetten, dan zal dit gaan in nauw overleg met de woningbouwvereni gingen „St Joseph” en „Ons Be gin”. Grondverkoop Het heien van de eerste palen bete kent het einde van een zes maanden vergende voorbereidingstijd, die slo pend dreigde te worden door het lange uitblijven van de noodzakelij ke goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Verheu gend was dat GS vorige week lieten weten geen bezwaar te hebben tegen de realisering van het door dertig Waddinxveners ontwikkelde pro ject. Dit is de voorgevel van een van de veertien herenhuizen, zoals die in de directe omgeving van de semi-bungalows in Groenswaard 3 zullen worden gebouwd sK V De opgeknapte kleuterschool „Prinses Marijke” Weekblad voor Waddinxveen l DONDERDAG 1 MAART 1973 28e jaargang - Nr. 1327 (Advertentie) U-aL onder- m*ohl<:»>l<ennnu>*o interieur i. i (Advertentie) a TT Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen i ~TT 7 16 Waddinxveners zagen zich liever in een semi-bungalow gehuisvest en 14 in een fraai herenhuis. Hoewel beide groe pen deel bleven uitmaken van de Bouw groep groeiden op een gegeven moment de belangen natuurlijk uiteen. De groep van de herenhuizen werd al gauw beti teld als „alternatief”. WADDINXVEEN Vanaf vrijdag ligt op het gemeentehuis ter inzage het door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland goedgekeurde en door de raad in november 1971 vastgestelde bestem mingsplan ’Stationsstraat, le herziening’ voor gronden gelegen langs de Kerkweg. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot GS hebben gewend, kunnen nu in de maand maart bezwaren tegen het plan bij de Kroon indienen. digen, al mag worden aangenomen dat de bungalows ongeveer anderhalve ton en de herenhuizen ongeveer een ton met gemak zullen kunnen opbrengen. De heer De Bruin, die verder geen com mentaar wilde verstrekken, had nogal wat kritiek op de gemeenteraad, die naar zijn mening het onderzoek in eigen kring en de mogelijke plannen van de woningbouwvereniging „Waddinxveen” onjuist zou beoordelen en naar waarde schatten. IIIIIIUI de or- ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Van Doom (tot 13.00 uur), Boskoopse Apotheek (01727) 2834 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 De 16 semi-bungalows zijn ontworpen door architectenbureau Stuurman N.V. in Waddinxveen en zullen worden ge bouwd door J. Reijm B.V. Nog niet be kend is, hoewel de besprekingen daar over al in een vergevorderd stadium zijn, wie de door de Ingenieurs en archi- tecten-associatie in Enschede ontworpen 14 herenhuizen gaat neerzetten. Vanzelf sprekend bespaart de groep door deze bouwwijze tienduizenden guldens per woning. Het is moeilijk te achterhalen welke waarde de semi-bungalows en herenhuizen straks zullen vertegenwoor- Deze gevraagde optie werd spontaan door het college van Burgemeester en Wethouders verleend in de hoop dat dit unieke initiatief tot resultaat zou leiden. Gezien de representanten van de groep en nadien overlegde lijst van deelnemers hadden B. en W. reeds vanaf het begin vertrouwen in een goede afloop en zeg de toe alle medewerking aan het wel slagen van de plannen te zullen ver lenen. De Bouwgroep Groenswaard 3 bestaat uit mensen, die over het algemeen min der dan vijf jaar in Waddinxveen wo nen. Op dit moment wonen ze met hun gezinnen in huur- en koophuizen in Groenswaard 2 en Vondelwijk. Eén der de gedeelte van de groep is aan Peuleyen woonachtig. Grofweg kuu je zeggen, dat de bewoners van huurhuizen een heren huis in Groenswaard 3 laten neerzetten, omdat zij het zat worden telkens weer met huurverhogingen geconfronteerd te worden en dat de bewoners van een eigen huis een semi-bungalow laten neerzetten voor de „broodnodige varia tie”. WADDINXVEEN Vanmiddag is er in de kleuterschool „Prinses Marijke” aan de Esdoornlaan een tentoonstelling gehouden, die dit keer nu eens niet alléén een indruk wilde geven van het werk en de prestaties van de 48 op deze school zittende kleuters, maar ook van de (opgeknapte) ruimte waarin de kinderen een niet onbelangrijk gedeelte van de dag doorbrengen. Onder energieke leiding van hoofdleidster mevrouw A. Weissenbach-van Dam is er de laatste maanden van alles aan gedaan om de kleuterschool onder meer met de verfkwast wat op te vrolijken. „Prinses Marijke” is nu om door een ringetje te halen. Het is goed om dat van deze kleuterschool in De Sniep te schrijven, omdat het gebouwtje aan de Petteplas door de afbraakhuizen aan de Kerkweg en het enigszins verveloze gebouwtje van de ijsclub ,Nooit Ge dacht” ten onrechte wat uit het gezichtsveld dreigt te geraken, terwijl de school in velerlei opzicht het aanzien waard is. Sinds haar komst in oktober 1972 heeft de hoofdleidster, mevrouw Weissenbach-van Dam, een verveloos, haveloos en hopeloos aangetroffen toestand weten om te toveren in een frisse, gezellige en goed in de verf zittende school. Tot dit toverstukje was de en thousiaste juf in staat dank zij de medewerking van de moeders van de kleu ters, haar collega en natuurlijk de Stichting voor Christelijk Nationaal Kleu teronderwijs. Wegens uitbreiding van onze kledingboetiek zijn wij genood zaakt de verkoop van Grammo foonplaten m.i.v. 10 maart te be ëindigen. Onze marktstands met Grammo foonplaten op de vrijdagse week markt blijven gehandhaafd en zul len worden uitgebreid, evenals zaterdags op de markt in Alphen a.d. Rijn. Speciale marktprijzen! KERKWEG 191, TELEFOON 5325 OP ALLE LANGSPEELPLA TEN IN DE BRUGBOETIEK (geldig t.m. 10 maart 1973) Aanvankelijk bestond de Bouwgroep 3 uit 32 Waddinxveners. Door verhuizing en het wat lange wachten op de goed keuring van „Den Haag” zagen 6 Wad dinxveners er van af binnen de groep tot de bouw van een eigen huis te ko men. Daarvoor in de plaats kwamen 4 reserve-leden, zodat de Bouwgroep nu 30 leden telt. De mogelijkheid be staat, dat op een nog overblijvend stuk grond nog 2 eengezinshuizen zullen wor den gebouwd, maar dat moet nog beke ken worden. Tijdens diverse door de Bouwgroep georganiseerde besprekin gen werd al gauw duidelijk, dat niet iedereen een semi-bungalow kon of wil de laten neerzetten. Om precies te zijn: Bl nu 2218 financi ring mogelijk. Dit vertelde ons desgevraagd dinsdag avond de heer P. de Bruin, voorzitter van de woningbouwvereniging „Wad dinxveen”. Hij deed dit na afloop van een bestuursvergadering van de woning bouwvereniging. ’s-Middags had raadscommissie voor de ruimtelijke dening en de woningbouw in een be sloten vergadering over deze zaak ge sproken. (tegen inlevering van staande waardebon) Veel en intensief overleg binnen de groep en naar.buiten leidde er toe, dat op 31 oktober 1972 een verzoek tot grondverkoop bij het college van Bur gemeester en Wethouders werd inge diend. Het ging om vier bouwperc^en in Groenswaard 3; stukken grond die bij de vaststelling van het bestemmings plan Groenswaard 3 reeds waren be stemd voor particuliere woningbouw. De gemeenteraad ging in zijn vergade ring van donderdagavond 9 november enthousiast accoord met de één miljoen gulden vergende grondverkoop en de bouwplannen. Het gemeentebestuur nam deze beslissing snel om de Bouwgroep Groenswaard 3 in de gelegenheid te stel len nog in 1972 met de bouw te begin nen om zoveel mogelijk prijsstijgingen in de toekomst te kunnen voorkomen. Helaas gooide Gedeputeerde Staten wat roet in het eten door met het verlenen van de goedkeuring wat langer te wach ten dan aanvankelijk kon worden aan genomen. In verband met het feit, dat de groep geen rechtspersoonlijkheid bezit hebben de gemeenteraadsleden B. en W. ge machtigd de kavels, waarin het te ver kopen terrein is onderverdeeld één dezer dagen te verkopen aan de door haar in overleg met het dagelijks bestuur van de Bouwgroep Groenswaard 3 aangewe zen deelnemers van die groep. In de overeenkomst zal ook de ontbindende voorwaarde worden opgenomen, dat met de bouw van de woningen uiterlijk drie IH I - -j v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1