Flatraad Anne Frank wil einde aan uitbuiting sta f door betaalde bewaking KNOPENDOOS m Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Expositie met juweeltjes vrouwen-vingervaardigheid Q Raiffeisenbank Interkerkelijk begroetingscomité opgeheven Dames van de stroopwafels zijn het zat om met oude wafels op pad te gaan WADDINXVEEN Omdat de stroopwafels steeds moeilijker waren vers te houden ja zelfs taai en oud werden is het Interkerkelijk Begroetingscomité in Waddinxveen gestopt met het verwelkomen van nieuwe ingezetenen, die lid waren van de in dit comité samenwerkende Rooms-Katholieke Kerk, Gerefor meerde Kerk en de Hervormde Immanuëlkerkgemeente. Dit meldt „Victorientje van Waddinxveen”, het weekblad van de rooms-katholieke St Victorparochie. Het Interkerkelijk Begroetingscomité, dat door het verstrekken van stroopwafels beter bekend is geworden als „de dames van de stroopwafels”, startte met dit welkomstwerk in 1965/1966. Een initiatief dat niet alleen door andere kerkgenootschappen in Waddinx veen, maar ook daarbuiten gretig werd overgenomen. Het herhaaldelijk afwezig zijn van nieuwe inwoners, waardoor de leden van het comité telkens tevergeefs aanbelden en de stroopwafels op hun beurt in kwali teit achteruit gingen, is er de oorzaak van dat er gezocht zal gaan worden naar een andere meer inhouds rijke en vooral smaakvolle welkomstgroet namens de drie Waddinxveense kerken. Haal meer rente uit uw geld bij de bank met de meeste Uw geld laten groeien? Dat is niet zo moeilijk. Nieuwsblad Onafhankelijk In Oudheidskamer Raiffeisenbank met 100 service Kindervoeten Fa. Woutersen Autobedrijf KOOL Doktersdiensten GEMEENTERAAD worden nagekeken! DA-Drogisterij BOUMA Heeft weer wat EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Commissie Openingstijden tel. 01828-2792 SiMCA Dorpsstraat 72 Waddinxveen kunt zoveel méér doen met onze bank DONDERDAG 8 MAART, GEMEENTEHUIS, 20.00 uur Mevrouw H. E. C. Haspels-Bijl (links) bekijkt de expositie „Vrouwen-vingervaardigheid” in de Oudheidskamer. SpaarderS spaarmogelijkheden tot uw beschikking bij vrijdag 9 maart vanaf 1 7.00 uur H zaterdag 1 0 maart vanaf 1 0.00 uur i| HI II HI II WADDINXVEEN Mevrouw H. E. C. Haspels-Bijl heeft dinsdag avond de tentoonstelling „Vrouwen- vingervaardigheid” met het openen van de deur van de Oudheidskamer in het gebouw van de Coöperatieve Raiffeisenbank aan de Kerkweg of ficieel geopend. De expositie is een initiatief van de stichting ’Museum Oud -Waddinxveen’. de bank voor iedereen „Zorgen om de werknemer van morgen” Werkgelegenbeidsstudie april ter discussie WADDINXVEEN In de don derdagavond 5 april te houden ge meenteraadsvergadering zal het Rapport Werkgelegenheid 1972, dat is uitgebracht door een werkgroep van de plaatselijke afdelingen van het NVV, NKV en CNV, ter dis cussie worden gesteld. Dit delen B. en W. aan de vanavond vergade rende gemeenteraad mee. RAIFFEISENBANK "WADDINXVEEN" Oranjelaan 40 - 42, Waddinxveen. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. f 8 I Weekblad voor Waddinxveen 28e jaargang - Nr. 1328 DONDERDAG 8 MAART 1973 (Advertentie) BIPS LUIERS 30 stuks D.A. HAARLAK grote bus f 3,95 (Advertentie) H. GLASBEEK (Advertentie) u TT Uw adviseur Kerkweg 9 - Waddinxveen ZIE ELDERS IN DIT BLAD Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. nuttige en fraaie handwerken zoals dat in vroeger tijd op de scholen werd ge geven verre van nuttig en fraai was. De meisjes kwamen vaak niet verder dan het maken van een kous en een merk lap. Eigen fantasie werd niet getole reerd. dinxveense gemeenteraad staat natuur lijk niet alleen het rapport van de vak bonden ter discussie, maar ook een in opdracht van het gemeentebestuur door de heer W. F. Meijer, chef algemene zaken op het gemeentehuis, opgesteld commentaar, waarin de betrouwbaarheid van de becijferingen van de bonden in twijfel wordt getrokken. Niet de cijfers, maar de zorgwekkende tendens in het werkstuk is het belangrijkste, repliceer den de bonden vorig jaar. Zij hebben het rapport met hun leden maandag 9 oktober 1972 doorgenomen. ZATERDAG Arts: G. Siemons, Pr. Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek: Van Doom (tot 13.00 uur), Boskoopse Apotheek (01727) 2834 ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Van Doom. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Schoenhandel Woutersen organi seert een gratis meetweek voor iedereen van vrijdag 9 tot en met maandag 12 maart. Woensdag 14 maart (de gehele dag geopend) tot en met vrijdag 16 maart. WADDINXVEEN Gek ge zicht, die knopen in de oude kno- pendoos van Tante Toos op de tentoonstelling in de Oudheids kamer in de Raiffeisenbank, Al lerhande knopen, van dik tot dun, van groot tot klein, van doorzich tig tot zwart, met twee en met vier gaten. En van over de hele wereld verzameld. Ja, want deze doos stamt nog uit de tijd dat de Waddinxveense vrouwen voor drie stuivers hun knopendoos konden bijvullen bij „De Betere Hoop” of bij „De Schone Haas”, en andere papiermolens te Wad dinxveen. Want daar knipten de lorremeiden alle knopen en ges pen, haken en ogen van de kle ren, alvorens de lorren en vodden door de stamers en hollanders verscheurd en vermalen werden. Zo kwamen de knopen van de kleren van heel Europa in de grote knopenkisten van de papier- makersbazen, en werden voller en voller. Totdat de dorpsomroeper vermeldde allerlei knopen tegen drie stuivers af te halen bij die en die papiermolen. Knopen van hemden en broeken, van bazen en knechten, van meisjes en vrou wen. Knopen van baaie hemden, schorten en boezelaars. Zelfs een koloniale knoop zit er tussen, misschien van een oude gesnorde vechtjas uit de binnenlanden van ons voormalig Ned. Indië. Ja, als die knopen vertellen konden! Wat een verhalen zouden ze dan kun nen doen. Verhalen van avontu riers en beroemdheden, maar vooral ook van hele gewone men sen. Van de daverende dingen aller dagen, maar ook van de simpele dingen van dag tot dag. Maar och kleren knopen verhalen niet, jammer! 2,45 80 stuks D.A. ZAKDOEKEN 1,25 VERBAND 20 stuks ƒ1,75 Winkelcentrum Groensvoorde - Daarvoor staan er 8 verschillende de Raiffeisenbank. U kunt uw spaargeld laten groeien op de manier die precies aan uw bedoelingen en mogelijkheden tegemoet komt. Wij helpen u graag bepalen, met welke spaarvorm u het best bent gebaat Dit schrijven F. T. v.d. Torren-Veendorp (voorzitter) en W. van der Heijden (secretaris) namens de flatraad van de Anne Frank-flat aan het Jan van Bijnenpad in een brief aan de vanavond vergaderende gemeenteraad. De Waddinxveense gemeenteraadsleden worden met klem verzocht de benodigde gelden voor het aanstellen van een betaalde kracht beschik baar te stellen. Het college van Burgemeester en Wethouders verzoekt de raad deze brief in hun handen te stellen om advies. Het is duidelijk dat de ouderen onder ons niet meer het gevoel hebben, dat „er altijd iemand in de buurt is”, zoals in de gids „Waddinxveen van A tot Z” staat in een artikel over de bejaardenzorg. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 februari die avond trad de raad eensgezind toe tot de „Regeling Centrale Meldings- en Alarmerings dienst Midden-Holland” vroeg de heer J. L. van Heteren (Gemeentebelangen) zich af of ook de plaatselijke alarme ring voor de bejaarden in dit „Goudse geheel” is onder te brengen. Volgens wethouder P. Binee uit Gouda was zo’n afspraak tussen Waddinxveen en de centrale meldpost technisch mogelijk. Zoals bekend wordt de centrale meldings- en alarmeringsdienst Midden-Holland een dag en nacht bemande post met (wat het ambulancevervoer betreft) een dirige rende en leidinggevende taak. De tentoonstelling is een verzameling van oude huishoudelijke voorwerpen en attributen die werden gebruikt bij het naaien, breien, haken, kantklossen en stoppen. De meeste van de tentoonge stelde materialen is uit Waddinxveens bezit. Behalve juweeltjes van fijn bor duurwerk en kantkloswerk van Sluise kant liggen er ook knopendozen, brei- schede’s, speldenkussens, centimeters, naaldenkokers, mangelplanken en een zilveren „dienstbodezalm” - als teken dat de draagster in één week maar drie keer de toen goedkoopste vissoort (zalm) behoefde te eten. Met het werkstuk waren de plaatsehjke afdelingen van de vakbonden er op uit nog eens aan te tonen een aanvaardbare gesprekspartner te zijn als het gaat om het uitstippelen van een werkgelegen- #lli©uu heidsbeleid voor de komende 15 jaar. Eind september vorig jaar werd over eenkomstig een verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders be sloten, dat een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbonden, het gemeentebetsuur, de werkgevers, het gewestelijk arbeidsbureau en de Kamer van Koophandel en Fabrieken de ont wikkeling van de lokale werkgelegen heid zou gaan bestuderen. Die commis sie, die „zorgen heeft om de werknemer van morgen”, is dinsdagmiddag 9 janu ari geïnstalleerd en kwam afgelopen maandag voor de eerste maal in verga dering bijeen. Wethouder H. Huizer (Herv. Kiesvereniging/SGP) treedt op als voorzitter van deze commissie. In de april-vergadering van de Wad- Omdat mevrouw Haspels-Bijl enkele uren eerder die dag was afgetreden als voorzitster van de bejaardensociëteit ontlokte dat haar de opmerking, dat de stap van ex-voorzitster van de bejaar densociëteit naar museumstuk kennelijk in Waddinxveen erg klein was. De al ruim veertig jaar in Waddinxveen wonende mevrouw Haspels, die van 1930-1932 (tot haar huwelijk) onderwij zeres is geweest, herinnerde de aanwezi gen er in haar toespraak aan, dat het In dat rapport, dat in juni 1972 is ver schenen, staat dat het werkgelegenheids beleid van het gemeentebestuur van het aan 3.800 mensen werk biedende Wad dinxveen zou hebben gefaald. Het aan tal arbeidsplaatsen in de hout- en me taalsector is, aldus de vakbonden in de ze studie, sedert 1962 met ruim 26 pro cent teruggelopen. Voor het op gezonde wijze opvangen van de bevolkingsgroei en opgroeiende (werkende) jeugd zou den van 1972 tot 1987 2.540 nieuwe ar beidsplaatsen nodig zijn. In het rapport staat ook, dat er op dit moment 4.200 Waddinxveners dagelijks pendelen. WADDINXVEEN Er moet zo snel mogelijk een gesalarieerde bewaking van het alarmeringssysteem komen, waar door een einde kan worden gemaakt aan de uitbuiting van de staf van het Anne Frank-centrum gedurende enkele jaren. 'mogelijkheden! 4 l voor het - kiezen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1