woningcorporaties staat op scherp in Toekomst Groenswaard 3 nog altijd onzeker Federatieve samenwerking tussen POLITIE GAAT NU SCHRIJVEN Afdeling PPR W addinxveen TVo? geen aardgas voor bewoners Zuidelijke Dwarsweg Kleuren T.V. Heemskerk B.V. MAATSCHAPPELIJK WERKSTER IS NIET ALTIJD IN STAAT HAAR DOEL TE BEREIKEN de bank voor iedereen B O U M A RECEPTIE „CONCORDIA” Oudercommissie discussieert over straf op school en thuis 1 Onafhankelijk Nieuwsblad met 100% service PROVINCIALE „SCHOONMAAKAKTIE” BESTRIJDINGS MIDDELEN OP KOMST Doktersdiensten Verzekeringsplaatjes bromfietsen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Raad Verkiezingen Mevrouw J. van Harten: Reacties D. A. DROGISTERIJ WADDINXVEEN De rijkspolitie van Waddinxveen zal na komende zondag strenger gaan letten op en zo nodig verbaliserend optreden tegen bromfietsers(-sters), die nog altijd hebben verzuimd het verzekeringsplaat- je voor dit jaar op het achterspatbord van hun tweewieler aan te brengen of misschien zelfs zo’n plaatje nog helemaal niet hebben. Zoals bekend heeft deze brommende groep weggebruikers tot 1 maart de mogelijkheid gehad legaal te blijven rondrijden met het verzekeringsplaatje 1972, maar dat is nu voorbij, iedereen die na komende zondag nog op een bromfiets rijdt zonder het verzekeringsplaatje 1973 (met groene opdruk, vorig jaar was dit zwart) loopt een geheide kans door de plaatselijke politie geverba liseerd te worden. WADDINXVEEN Maandagavond wordt in het Anne Frank-centrum de oprichtingsvergadering gehouden van de afdeling Waddinxveen van de ;esprek, zoals dat en Hillie is SATERDAG 17 MAART Gereformeerd Verenigingsgebouw, 14.30-16.30 uur Maandag oprichtingsvergadering WADDINXVEEN Het begint er naar uit te zien, dat de Waddinxveen- se woningbouwverenigingen „Waddinxveen”, „St Joseph” en „Ons Begin” niet langer gezamenlijk hun schouders zullen blijven zetten onder de al in een vergevorderd stadium verkerende sociale woningbouwplannen in Groenswaard 3. De begin 1972 overeengekomen federatieve samenwerking dreigt daardoor volkomen mislukt. De eensgezindheid blijkt ver te zoeken en zelfs plaats te hebben gemaakt voor diepgaande verdeeldheid. meergezinswoningen omvattende sociale woningbouwplan geheel of althans voor een belangrijk deel op losse schroeven komt te staan. Politieke Partij Radikalen (PPR). Dit initiatief is genomen door drs. C. P. A. G. Crasborn (Elzenhorst 82). Van deze politieke partij zijn op dit mo ment ongeveer acht a negen leden lid. Nieuw gesprek WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen zal het gemeente bestuur van Moordrecht vragen om de bewoners van de Zuidelijke Dwarsweg, die op de grens van Waddinxveen en Moordrecht wo nen, aan aardgas te helpen. Dit is al eerder gebeurd met de waterleiding. WADDINXVEEN Me vrouw J. van Harten-van de Meent, maatschappelijk werk ster in dienst van de Protes- tants-Christelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienst verlening, is niet altijd in staat het doel van haar werk - het opheffen van maat schappelijke moeilijkheden - te bereiken. Dit geeft zij eerlijk toe in een kort vraaggesprek, door Linda Oudijk van Wichen onlangs geplaatst in de „Kontakt- sleutel”, het maandblad van Waddinxveens hervormde jeugd. Mevrouw Van Harten, die kantoor houdt in het ver enigingsgebouw „Het Anker” en ook spreekuur houdt in het Anne Frank-centrum, is van mening dat de mensen zelf bereidheid moeten tonen geholpen te willen worden. Uit vrije beweging naar men sen gaan die hun huwelijks- of financiële moeilijkheden nauwelijks kunnen overwin nen ziet de Waddinxveense maatschappelijk werkster niet zitten. De twee interviewsters krijgen van haar desgevraagd nog te horen, dat zij haar werk met haar huishouden kan combineren, in Wad dinxveen nu 4>/2 jaar werk zaam is en het werk erg zwaar en niet gemakkelijk vindt, maar desondanks tel kens weer met plezier aan de slag gaat. Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 15 MAART 1973 28e jaargang - Nr. 1329 (Advertentie) 3 TT TT Uw adviseur (Advertentie) (Advertentie) 1 J Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Uw Raiffeisenbank noemt zich voortaan ningbouwvereniging „Waddinxveen” nog eens over het eerder (gezamenlijk) in genomen standpunt na te denken. „Wad dinxveen” haalde daar de besturen van „St. Joseph” en „Ons Begin” bij. Zon der dat dit dus nu al een positief resul taat lijkt te hebben opgeleverd. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 4162 ZONDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, teL 2078 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Het kan niet anders dan dat in de eerst volgende gemeenteraadsvergadering door de raadsleden uitvoerig gesproken zal gaan worden over de sociale woning bouwplannen. De meerderheid van de raad was overigens gelukkig met het initiatief van de woningbouwverenigin gen om de bouw van flats van het pro gramma af te voeren en te vervangen door de bouw van eengezinswoningen. Nog niet bekend is hoe men uit de hui dige impasse denkt te komen. Rabobank Winkelcentrum Groensvoorde Waddinxveen - Tel. 3655 t partijen en het verkrijgen van informatie over provinciale PPR-activiteiten. Voor het laatste agendapunt speciaal komt volgende week maandagavond de heer G. van Dongen naar Waddinxveen. Hoewel er maar acht negen leden lan delijk als PPR-lid uit onze gemeente staan geregistreerd is de belangstelling voor de Politieke Partij Radikalen in Waddinxveen groter. Bij de Tweede Kamer verkiezingen van woensdag 29 november 1972 ging 4,2 procent van de stemmen naar de PPR. Dat is ten op zichte van de Tweede Kamer-verkiezin- gen in 1971 een stijging met 3,1 procent. In het parlament steeg het aantal PPR- zetels van twee naar zeven. eigen gezicht te geven. Op de agenda, die tot nu toe alleen is toegezonden aan de acht a negen lande lijke geregistreerde PPR-leden, staan ook ter bespreking de gemeenteraadsver kiezingen in 1974 en de vraag of daar aan door de PPR deelgenomen dient te worden, de structuurschets en de vraag of de PPR daarover alleen of in samen werking met anderen zal discussiëren, mogelijke vormen van samenwerking met in de gemeenteraad vertegenwoor digde of daarbuiten aanwezige politieke Het ligt in de bedoeling dat deze Wad- dinxveense leden met elkaar een bestuur kiezen, of althans mensen aanwijzen die zich zullen willen gaan belasten met secretariaatswerkzaamheden. Duidelijk zal in de komende tijd geprobeerd gaan worden de PPR in Waddinxveen een WADDINXVEEN Houdt onderwijs vernieuwing op bij de intrede van de eerste schooltoets voor het voortgezet onderwijs, straf op school en straf thuis, samenwerking tussen ouders en leer krachten bij buitenschoolse activiteiten en taak en functie van de oudercom missie. Dat zijn de vier onderwerpen waarover in groepen tijdens de ouderavond van de openbare basisschool Leon van Gel der volgende week maandagavond in de gemeenschapsruimte van de school aan de Essengaarde zal worden gediscussi eerd. De mogelijkheid bestaat uiteraard dat de aanwezige ouders nog suggesties zullen uiten voor het behandelen van andere onderwerpen. Naast de discussie over deze met de school, het kind en het gezin te maken hebbende zaken ver meldt de agenda nog een door de heer Riks te houden inleiding. Volgens de woningbouwverenigingen „St. Joseph” en „Ons Begin” dreigt de federatieve samenwerking stuk te lopen, omdat men vond onmogelijk te kunnen en te moeten voldoen aan door de wo ningbouwvereniging „Waddinxveen” ge stelde eisen. De eisen hielden onder meer in het binnen vijf jaar oprichten van een beheers- en onderhoudsinstelling voor het totale gezamenlijk woningbezit en de inschakeling van de Nationale Woningraad - het overkoepelende or gaan van de woningbouwverenigingen en -stichtingen in Nederland. In een laat ste poging alle partijen weer bij elkaar te krijgen heeft het gemeentebestuur aangedrongen op een nieuw gesprek. De vraag of het in deze tijd nog wel verantwoord kon worden geacht de bouw van flats voor te staan was al lang niet meer het belangrijkste ge spreksonderwerp. Het wel of niet vol doen aan elkaar verlangens en het al of niet honoreren van eikaars inzichten bleken de „échte” problemen te zijn, waarover avonden is vergaderd. De weinig toeschietelijke houding van de woningbouwvereniging „Waddinxveen” zou voor de andere twee Waddinxveen- se woningbouwvereniging de druppel zijn geweest, die dit weekeinde de em mer deed overlopen. Daarop heeft Wad- dinxveens grootste woningbouwvereni ging „Waddinxveen” het gemeentebe stuur laten weten bereid te zijn straks alle tot het sociale woningbouwplan be horende woningen van de gemeente - die tot de bouw opdracht heeft gegeven - in beheer en eigendom te willen over nemen. Ook dat heeft kwaad bloed ge zet bij de andere twee woningbouwver enigingen. WADDINXVEEN Op ver schillende land- en tuinbouwbe drijven, bij loonspuiters en detail handelaren komen restanten van bestrijdingsmiddelen voor die niet meer gebruikt mogen of kunnen worden. Op initiatief van de Stichting Verwijdering Afvalstof fen zal in de loop van dit jaar gelegenheid worden gegeven om deze niet meer bruikbare bestrij dingsmiddelen gratis ter vernieti ging in te leveren. Deze ’schoon maakactie’ zal per provincie worden afgewerkt. De datum waarop deze actie in Zuid-Hol- land zal worden gevoerd zal nog nader worden bekend gemaakt. heid toonden wij wel. „Waddinxveen” deed alsof zij alles te eisen en te beslis sen had.” De heer T. Hoogendoom, voorzitter van de woningbouwvereniging „Ons Begin”: „De woningbouwvereniging „Waddinx veen” heeft ons het mes op de keel ge zet. Niettemin blijven we bereid en dur ven we het volkomen aan onze schou ders te zetten onder de sociale woning bouwplannen in Groenswaard 3. Maar „Waddinxveen” alles en wij niets gaat ons een beetje te ver.” De heer P. de Bruin, voorzitter van de woningbouwvereniging „Waddinxveen”: „Wij hebben van deze hele zaak een nare smaak in de mond over gehouden. Het doel dat we telkens voor ogen heb ben gehad -f samenwerking - hebben we helaas niet weten te bereiken. „Wad dinxveen” is overigens bereid de verant woordelijkheid voor de sociale woning bouwplannen alleen te dragen.” De discussies over de sociale woning bouwplannen, en dan vooral de bouw van 296 flats, laaiden pas goed op toen in een januari-vergadering van het bouw team Groenswaard 3 de heer A. L. N. Boer namens de drie woningbouwver enigingen meedeelde de bouw van flats in Groenswaard 3 niet meer te zien zit ten. In een inderhaast bijeengeroepen vergadering van de commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw werden de raadsleden over deze zaak geïnformeerd. Op initiatief van burge meester C. A. van der Hooft is de wo- De brief zal door B. en W. worden ge schreven op verzoek van het raadslid M. Boere (soc.), dat het tijdens de rond vraag van de vorige week donderdag avond gehouden gemeenteraadsvergade ring een „onverteerbare zaak” noemde, dat deze Waddinxveners geen gas heb ben, terwijl ze maar vijftig meter van de gasleiding wonen. Wethouder Ph. Kroes (lib.) betoogde dat deze zaak de aan dacht heeft van het college van beheer van het gemeenschappelijke energie bedrijf Gouda en Omstreken, maar noemde de financiering van dergelijke voorzieningen in onrendabele gebieden een moeilijke zaak. Bovendien is de lei ding waarover de heer Boere sprak een hogedrukleiding, waarop aansluiting niet mogelijk is. Burgemeester C. A. van der Hooft liet weten, dat de bewoners van de Zuide lijke Dwarsweg financieel zullen moeten worden aangesproken, zodra zij voor zien zijn van aardgasaansluiting, omdat zij op dit moment ook al geen straat- belasting betalen. Vooralsnog is het niet te verwachten, dat de bewoners van de Zuidelijke Dwarsweg spoedig het aard gas tegemoet zullen kunnen zien. Het gasbedrijf heeft immers de grootst mo gelijke moeite de zaken financieel ge zond te houden. Tariefsverhogingen zouden zelfs in de loop van dit jaar on ontkoombaar zijn. Mr. L. G. Niemöller, voorzitter van de woningbouwvereniging „St. Joseph”: „De eisen van „Waddinxveen” waren voor ons onaanvaardbaar. We zien niets in het inschakelen van de Nationale Woningraad. Dat werkt alleen maar ver tragend en kostenverhogend. We hebben afgehaakt omdat „Waddinxveen” niet tot consessies bereid bleek. De bereid- Maandagavond 19 maart Dit blijkt uit twee brieven van de be sturen van de woningbouwverenigingen, die het college van Burgemeester en Wethouders dinsdagmorgen hebben be reikt. De besturen van de woningbouw verenigingen „St. Joseph” en „Ons Be gin” zijn daarvoor samen aan de schrijf tafel gaan zitten; het bestuur van de woningbouwvereniging „Waddinxveen” heeft de brief alleen geschreven. De inhoud van deze brieven is deze week als een bom ingeslagen. In de vo rige week donderdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering immers kon burgemeester C. A. van der Hooft in antwoord op een vraag van de heer J. L. van Heteren (Gemeentebelangen) nog meedelen, dat de drie woningbouwver enigingen weer gezamenlijk aan het pra ten waren. De op dinsdag 27 maart in besloten vergadering bijeenkomende commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw zal uitvoerig over de huidige stand van zaken worden geïn formeerd nu vrijwel is komen vast te staan, dat het 127 eengezins- en 296

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1