Dokter P. van Bouw bad vordert gestaag van ’t Is gezond in de sauna Praten over werkwijzen de oudercommissies Uil der Linde houdt „harde” toespraak Ook in Waddinxveen sterven meer mensen aan hart- en vaatziekten Gaat het Gouwebos bedreigde essen „adopteren”? r '^-•13 at r/ HANGT AF VAN REACTIES UIT DE WADDINXVEENSE BEVOLKING Kleuren T.V. OP DINSDAGAVOND 3 APRIL Heemskerk B.V. WSE wordt gehuldigd Peppelhorst- bewoners zijn tegen huurnavordering SLOTBAL INSTUIF Nieuwsblad Onafhankelijk met 100% service Doktersdiensten LENTE EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Catastrofaal Laat auto staan Puch Bromfietsen (zie pagina 9) BOETIEK LIVE 75 den, dat de ongeveer 30 jaar oude bomen zullen worden gekapt als zij vóór half mei niet zijn ’’geadop teerd” en overgeplant, hebben par ticulieren en gemeenten al diverse pogingen in het werk gesteld de es sen te redden. Reddingsacties zijn al op touw gezet in Harmelen, Zalt- bomniel en Zoetenneer. De heer L. J. Bolten van de Grontmij: ”Het rijn prachtige essen, die al jaren niets te lijden hebben gehad van de uitlaat gassen. De adoptie van een boom zal tussen de 800 en 1400 gulden komen te liggen. Dat hangt af van het aantal bomen dat ineens wordt geadopteerd en van de plaats waar Huurreglement tan* *d|i temin, menen wij, zou het zinvol rijn indien de werkgroep ’’Groen” of de adviescommissie eens ging on derzoeken in hoeverre de Waddinx veense bevolking bereid is zich ach ter een eventuele actie ’’Essen voor het Gouwebos” te zetten. Is er spra ke van een minimale bereidheid, dan zal het de vraag zijn of andere (mogelijk niet zo concrete) acties wel zullen aanslaan. Het is dus niet overdreven om in deze zaak van een test-case te spreken. Mochten er Waddinxveners zijn, die zowel de leden van de werkgroep ’’Groen” als de leden van de adviescommissie een steuntje in de rug willen geven WADDINXVEEN Dokter P. van der Linde heeft de Waddinxveners ernstig gewaarschuwd voor de gevolgen van het leven dat rij nu leiden. Het is ook de praktijkervaring van deze Waddinxveense huisarts steeds meer mensen tegen te komen, die door hun eigen levenswijze en voedings gewoonte het slachtoffer dreigen te worden en al geworden rijn van het meest wurgende probleem waar de gehele Westerse wereld op het ogen blik mee kampt: hart- en vaatziekten. en de adviescommissie van de re- creatieraad ’’Bospark” reeds over een dergelijk plan van gedachten gewisseld, maar tot actie durft men nog niet over te gaan vanwege de kosten die mogelijk met dit project gemoeid kunnen zijn. Tenslotte is de oprichting van een vereniging of stichting ’’Vrienden van het Gou webos” ook nog geen feit De essen langs de rijksweg bij Harmelen dreigen het slachtoffer te worden van de houthakkersbijl in verband met de verbreding van deze snel weg. Sinds Rijkswaterstaat en de Grontmij Zeist het alarmerende be richt de wereld in hebben gezon- om zoveel mogelijk essen te ’’adop teren” voor het Gouwebos, dan doen zij er goed aan contact te zoe ken met de heren J. Mooiman, Me vrouw K. Rietbergplantsoen 81, te lefoon 4474 (voorzitter van de werk groep ’’Groen”) en L. van Vessem, Schuberthof 23, telefoon 4757 (lid van de adviescommissie). U kunt ook contact zoeken met de raadsle den Ph. Kroes, H. P. Barth, J, Ha venaar, P. Noordam en mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester die namens de gemeente Waddinxveen deel uitmaken van de recreatieraad ’’Bospark”. WADDINXVEEN Peppelhorst- bewoners rijn een, voorlopig nog onsamenhangende, actie begonnen tegen de navordering van de huur door de woningbouwvereniging ’’Waddinxveen”. Deze flatbewoners zijn van mening, dat hier sprake is van een ’’onverkwikkelijke innings- methode.” rij naar toe moeten. De overplan ting wordt door ons op aanvraag verzorgd. De wortels krijgen een speciale behandeling en de bomen worden met de ingepakte kluit op keepladers getransporteerd.” De heer F. van Vessem, eens lid van de werkgroep ’’Groen”, maar nu lid van de adviescommissie van de re creatieraad ’’Bospark”, rekent voor dat het overplanten van tien tot twintig essen de Waddinxveense be volking toch gauw tien- tot twintig duizend gulden gaat kosten. De in woners zullen dit bedrag vrijwillig op tafel moeten leggen, omdat de recreatieraad geen geld heeft. Niet- WADDINXVEEN Het zal van de reacties uit de Waddinxveense bevolking afhangen of een aantal van de 200 kerngezonde essen langs rijksweg 12 (Utrecht-Den Haag) bij Harmelen zullen verhuizen naar het Gouwebos. Leden van de Waddinx veense werkgroep ’’Groen”, die zeer zijn begaan met de opzet en de toe komst van het in aanleg zijnde re creatiegebied tussen Boskoop en Waddinxveen, zeiden ons zaterdag desgevraagd (nog) niet van plan te zijn een actie op touw te zetten, die zal moeten resulteren in het ’’adop teren” van een aantal 30-jarige es sen. Wel is er binnen de werkgroep LMi I pF||| Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 31 MAART, AF-centrum, 28e jaargang - Nr. 1331 DONDERDAG 29 MAART 1973 (Advertentie) (Advertentie) Dokter P. van der Linde (Advertentie) Uw adviseur voor jongens en meisjes DEALER: KRAIJESTEIJN Brugweg 1, telefoon 2068 I Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. net als ik: wandel veel voor het slapen gaan”) geopende voorlichtingsavond van de Nederlandse Hartstichting en later op de avond bereid was een dertigtal vra gen te beantwoorden, betoogde dat wei nig lichaamsbeweging, roken, te veel en te vet eten en ons opgevoerde levens tempo ("stress”) een belangrijke rol spe len bij het ontstaan van hart- en vaat ziekten. Diverse door dokter Van der Linde aangehaalde onderzoeken hebben dat overduidelijk aangetoond. De Waddinxveense huisarts riep de aan wezigen met klem op te streven naar meer lichaamsbeweging, te stoppen met roken (dokter Van der Linde rookt al 17 jaar niet meer, redactie) en meer ont spanning te zoeken. Verder zullen we allen verstandiger moeten gaan eten en verzadigde vetten in ieder geval vermij den. Op deze voorlichtingsavond van de Nederlandse Hartstichting werd het ca tastrofaal genoemd, dat steeds meer man nen tussen 30 en 50 jaar het slachtoffer worden van deze in ons land tot volks vijand nummer één uitgegroeide hart- en vaatziekten. Mentaliteitsverandering noemde dokter Van der Linde het belangrijkste wapen in de strijd tegen deze om zich heen grijpende volksziekte. ”Dit is geen zaak, die we met tabletjes kunnen oplossen.” Hij gaf als zijn mening dat ons opge voerde levenstempo in het rijtje van ’’be zwarende” factoren bij het optreden van hart- en vaatziekten wel eens de groot ste boosdoener zou kunnen zijn. De huisarts gaf de aanwezige vrouwen het advies anders - maar even lekker - te gaan koken. De werkgroep Waddinx veen, onder voorzitterschap van de heer S. Pille en volgende week in actie voor de inzameling in het kader van de Ne derlandse Hartweek, zou daarbij kunnen helpen met het organiseren van speciale kookcursussen. bruik van kunnen maken, zoals de be zoekers van de voorlichtingsavond in het Anne Frank-centrum via film ook heb ben kunnen zien en leren. ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts. ZONDAG Arts: P. v. d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100. Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 I THEO DEN BOON DORPSTRAAT 58 ”Waddinxveen”-secretaris C. M. P. van Vuuren verzekert ons, dat slechts in de meest noodzakelijke gevallen tot huur- navordering wordt overgegaan. Burge meester C. A. van der Hooft zei ons des gevraagd de woningbouwverenigingen altijd te adviseren de vast te stellen huur niet aan de lage kant te houden. ”De mensen krijgen liever iets terug, dan dat zij iets extra’s moeten betalen,” aldus de heer Van der Hooft. WADDINXVEEN Op voorstel van de oudercommissie organiseert de Ver eniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) volgende week dinsdagavond in het Gereformeerd Verenigingsgebouw een discussie-avond voor leden en oud-leden van oudercommissie, leerkrachten en be langstellenden over de diverse taken en werkwijzen van de oudercommissies. Te voren hebben de oudercommissies een aantal vragen ingezonden, die men op deze avond, die zal worden geopend door VOO-voorzitter W. C. de Bruijn, Het blijkt namelijk, dat deze bewoners een paar jaar te weinig huur hebben betaald nu de minister van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening de kale huurprijs definitief heeft vastgesteld, waardoor niet alleen de woningbouw vereniging ’’Waddinxveen” maar ook de andere woningbouwverenigingen de mo gelijkheid hebben - zoals in het huur reglement wordt bepaald - de te weinig betaalde huur na te vorderen. behandeld wil zien. Die discussiepunten en vragen zijn: Waarom blijven ant woorden op vragen van oudercommis sies aan het college van Burgemeester en Wethouders zo lang uit, Hoe ver is men gevorderd met de samenwerking kleu ter- en basisschool, Zijn er plannen met betrekking tot het testen van de hoog ste kleuterklas en wie zorgt voor de be taling ervan, Testen en toetsen, De schoolsituatie in Waddinxveen, Verbete ring contact ouders en oudercommissies en Reclame op school. WADDINXVEEN Het door het Waddinxveense architectenbureau Stuurman BV ontworpen en door hoofdaannemer BV Bouw- en Aannemiugsmaatschappij A. J. van der Heyden te Woerden voor 14 miljoen gulden te realiseren overdekt instruc- tiebad in het sportpark ”De Sniep” vordert gestaag. Op dit moment ziet het er nog altijd naar uit dat het nieuwe bad 1 okober van dit jaar in gebruik genomen zal kunnen worden. Met de bouw is op 15 augustus 1972 gestart Het complex is bijna 45 meter lang en heeft een frontbreedte van bijna 26 meter. De zwemzaal heeft een oppervlakte van 21 x 31 meter. De hoogte tot het plafond bedraagt vier en een halve meter. Het bassin is 15 x 25 meter en heeft een diepte die varieert van 1.80 tot 2.00 meter. De beweegbare bodem is instelbaar van 0.60 tot 1.80 meter. Er zijn in het overdekte bad voorts aanwezig: 24 kleedcabines, 2 gezinscabines, een cabine voor gehandicapten, 8 toiletten, een EHBO-post, personeelsruimte, berging, een hal, een kassa, twee kleedruimten en een doorloopdouche. Wat de voeding betreft is het noodzaak het lichaamsgewicht op het juiste peil te houden of te brengen, het suikergebruik in het algemeen drastischer te beperken, het eten van verzadigde vetten in het voedsel tegen te gaan en voedsel met cholesterol (zoals eierdooiers) te weren. De Waddinxveense mannen gaf dokter Van der Linde de raad meer te gaan wandelen cn te gaan fietsen. "Laat de auto staan als u een brief moet posten”. Hoewel de EHBÓ en het Rode Kruis voorlopig nog een afwachtende en deels afwijzende houding innemen ten aanzien van de door niet-medici in noodsitua ties toe te passen hartmassage, zei de huisarts hier een groot voorstander van te zijn, omdat volgens hem het nut en de noodzaak in belangrijke mate opwe gen tegen eventuele risico’s (breken van ribben). De EHBO-opleidingen dienen zich naar de hedendaagse bestrijding van hart- en vaatziekten te richten, aldus dok ter Van der Linde. De praktijk heeft im mers bewezen dat directe hartmassage levensreddend kan zijn. Hartmassage (met de palm van beide handen het borstbeen ritmisch indruk ken en het toepassen van mond-op-mond- beademing) is een hulpmiddel waar EHBO’ers en leken in afwachting van deskundige medische hulp dankbaar ge- nitalllllt E WADDINXVEEN Het eerste voetbalelftal van WSE, dat zondag kampioen is geworden van de eerste klasse afdeling Gouda van de KNVB en volgend seizoen zal uitkomen in de vierde klasse van de KNVB, zal zaterdagavond om zeven uur op het gemeentehuis worden gehuldigd. Het elftal zal vooraf - begeleid door ”De Cor- mula’s” - een tocht door het dorp maken (start rooms-katholieke school in de St. Victorwijk) en na de feestelijke ontvangst op het ge meentehuis de festiviteiten in het clubhuis voortzetten. De huisarts, die dinsdagavond in het Anne Frank-centrum op boeiende wijze sprak op een uiterst druk bezochte door burgemeester C. A. van der Hooft (”Doe De woningbouwvereniging "Waddinx- veen” heeft niet alleen de bewoners van huizen aan de Peppelhorst schriftelijk laten weten huur te moeten na vorderen, maar ook de bewoners van ’’Waddinx- veen”-woningen aan de Heggewinde, Lindengaarde en Wilgenhorst heeft zij geschreven niet aan deze navordering te kunnen ontkomen. Voor de Peppelhorst- flats gaat het om een bedrag van ruim zeventig gulden. ggüi -TT oj ET .•asyr -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1