Groen en Rabo-bank Be Fair-dames 1 makkelijk tot winst WADDINXVEEN Het volleyballen de Be Fair team dames 1 heeft zaterdag een gemakkelijke overwinning weten te behalen op Gerard de Lange II in Rot terdam (03). Ook dames II ging tegen DAC (Alphen aan den Rijn) met de winst strijken: 31. Dames III verloor van het beter spelend Jodan Boys I (03). Be Fair heren V overweldigde Duf II met 30. De door heren I te spelen wedstrijd werd afgelast. Punt van bespreking tussen Bospark Krijgt landschapsadviseur straks supervisie over „CONTAINER PARK" GROEIT! aanleg Gouwebos? „KLEREN IN DE WAS EN STINKEND HAAR NA VERGADERING MET ROKERS KAASMAKER, WOLSPINNER EN ’N POTTENBAKKER Vrijdag 20 april (Goede Vrijdag) GESLOTEN ZIJN! BON Heemskerk B.V. RECEPTIE-ALBUMS LUIFELBAAN-BRADERIE MET EEN GLASBLAZER, SURINAME IN DE REHOBOTHSCHOOL „WADDINXVEEN” Kleuren T.V. nog niet vast Raad verhoogt subsidie, maar stelt regeling PRETTIGE Nieuwsblad Onafhankelijk PAASDAGEN WD-raadslid wil een rookverbod instellen ONDERWIJSCOMMISSIE PRAAT OVER MEER ZAKEN Doktersdiensten DA-Drogisterij BOUMA Heeft weer wat met 100 service EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Te ver? H. P. Barth (D’66) Puch Bromfietsen Niet vertragend WADDINXVEEN De tien middenstanders van het Waddinxveense winkelcentrum „Luifelbaan” houden volgende week vrijdag en zaterdag weer hun traditionele voorjaars-braderie. Er zullen bij de winkels 22 kramen staan waar het publiek niet alleen van de attracties van de aan deze braderie deelnemende middenstanders kan kennis nemen, maar ook ademloos zal kunnen kijken naar een kaasmaker, een glasblazer, een pottenbakker en een wolspinner. Voor de rest is het gedurende de braderie-dagen lekker kaas eten en wijn drinken. Worden de kijkers kopers, dan maken zij kans op één van de dertig prijzen van rond tien gulden. Iedereen, die tijdens de braderie voor een rijksdaalder in de „Luifel baan” besteed krijgt een lot. Of men over een lot beschikt, dat prijsbepalend is zal moeten blijken tijdens de trekkingen van vrijdagavond, zater dagmorgen en zaterdagmiddag. Het belooft druk te worden in het Waddinxveense winkelcentrum „Luifelbaan”. Boekhandel Veldwijk BV WADDINXVEEN Het recreatieschap „Bospark” gaat met de Wad- dinxveense werkgroep „Groen” overleggen over het aantrekken van een landschapsadviseur. Deze deskundige zou moeten worden belast met de supervisie over het in aanleg zijnde Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop. Uitgangspunt daarbij voor „Groen” is wel, dat de landschaps adviseur de noodzaak van een natuurtechnische aanpak (handhaving van het biologisch evenwicht), zoals uitvoering uiteen wordt gezet in de nota „Bij het begin van het Gouwebos”, volkomen onderschrijft WADDINXVEEN In verband met de nog steeds voortdurende vraag naar containers heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van vorige week donderdagavond een krediet van 12.500,beschikbaar gesteld om de dienst Openbare Werken en Bedrijven in staat te stellen nog eens een twin tigtal containers aan te schaffen. Van de in het verleden aangekochte 70 containers zijn er permanent 68 in gebruik. Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 18 APRIL 1973 28e JAARGANG - Nr. 1334 (Advertentie) Onze kantoren zullen op (Advertentie) TT Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen voor jongens en meisjes DEALER: KRAIJESTEIJN Brugweg 1, telefoon 2068 Bel nu 2218 financiering mogelijk. De avondzitting van vrijdag 20 april wordt verschoven naar don derdag 19 april van 19.00 - 21.00 uur. De adviescommissie stelt in haar nota dat het formuleren van uitgangspunten één ding is, maar het uitvoeren en vorm geven een andere zaak. Daarom vindt zij het noodzakelijk om naast de men sen die dit project begeleiden en inrich ten een landschapsadviseur aan te trek- den van de recreatieraad, die meenden dat dit vertragend zou werken en mis schien zelfs kostenverhoging. Leden van de werkgroep „Groen”, die van voor zitter Van den Dool gelegenheid kregen hun wensen tijdens de vergadering toe te lichten, spraken dit tegen. De nota „Bij het begin van het Gouwe- Voor interessant nieuws zie achterpagina. Kerkweg 161, Waddinxveen Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. Bij inlevering van deze BON, betaald u 5,- minder bij aan koop van draagbare RADIO. SNOEK’S RADIO TV. Henegouwerweg 89, W’veen. Tel. 3167 PAASZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 EERSTE PAASDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: diensdoende arts. TWEEDE PAASDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, teh 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162. POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN Hoewel de ge meenteraad in zijn vorige week donder dagavond gehouden vergadering wèl heeft besloten krot ontruiming, doorstro ming en woningverbetering per geval voortaan met f 1.750,te subsidiëren zal de gemeentelijke verordening - die deze zaken regelt - pas in de op donder dag 10 mei te houden raadsvergadering in deze zin worden aangepast. Winkelcentrum Groensvoorde Zij wijst in dit verband ook op de toespraak die de Waddinxveense huisarts P. van der Linde onlangs heeft gehouden voor de Nederlandse Hartstichting. Ook dr L. Meinsma wordt aangehaald. „Kijk”, luidt de redenering van me vrouw Oosterbroek-Waag- meester, „dat de rokers hun eigen gezondheid tekort doen is hun privé-zaak. Maar dat neemt niet weg, dat iedere roker de niet- roker dwingt te zitten in ’’Groen” (of de adviescommissie Gouwe- bos) op gang te brengen. Er waren le ken. De heer H. P. Barth heeft zich in de vergadering ervoor beijvert het over leg over deze zaak tussen het recreatie schap „Bospark” en de werkgroep Unaniem was de recreatieraad van me ning, dat de adviescommissie - waarin namens de recreatieraad zitting hebben de heren L. M. van den Nieuwendijk en H. P. Barth en namens de werkgroep „Groen” de heren F. van Vessem, A. J. C. Schriek, F. Bokelman en mevrouw J. I. de Vries-Dirker - een belangrijk stuk werk heeft verricht. Wel was Bos- parkvoorzitter P. van den Dool van me ning, dat de commissie in haar nota te ver was gegaan door zich met beleids zaken te bemoeien. een omgeving met lucht die hij verafschuwt. Na een vergadering kunnen al je kleren in de was en je haar stinkt. Bovendien laat de roker de mensen, die door middel van veel inspanning van het roken af zijn of bezig zijn er van af te ko men, een tantalus-kwelling doormaken.” Maar daar mee is het WD-raadslid nog niet aan het einde van haar Latijn: „Nu boven dien blijkt, dat door onze eigen tolerantie het roken nog toeneemt, heb ik het gevoel dat wij niet-rokers kennelijk op de verkeerde weg zijn. Na jaren van ge laten ondergaan dat ande ren onze gemeenschappe lijke sfeer bederven ben ik tot de overtuiging gekomen dat wij niet-rokers wat meer aandacht voor onze kant van de zaak moeten vragen om zo te komen tot een regeling waarbij wij al len gebaat zijn.” En u weet inmiddels dat ook de vra- genstellerij van mevrouw Oosterbroek-Waagmeester een dergelijke regeling nog Met dit besluit van de recreatieraad, die gisteravond in de raadzaal van het Wad dinxveense gemeentehuis in vergadering bijeen kwam, wordt ook tegemoet geko men aan de wensen van de adviescom missie Gouwebos. Die wensen zijn neer gelegd in de nota „Bij het begin van het Gouwebos”, wel stuk gisteravond ter discussie stond. niet heeft weten te bewerk stelligen! Toch heeft het WD-raads lid deze week nog gepro beerd het college van B. en W. de zin van haar voor stel uit te leggen, omdat zij meent dat burgemeester Van der Hooft aan de wer kelijke inhoud van haar tij dens de rondvraag gestelde vraag is voorbij gegaan en geen overleg heeft ge pleegd met zijn wethou ders. Het lukte mevrouw Oosterbroek niet contact te krijgen met de burgemees ter, die - toen ze hem een maal te pakken had - zou hebben gezegd geen tijd voor dergelijke „onbelang rijke” zaken te hebben. WADDINXVEEN Geprobeerd zal worden in de onderwijscommissie ook zaken aan de orde te stellen, die niet in deze commissie of in de gemeenteraad plegen te worden behandeld. Dit zegde wethouder P. Lips (soc.) toe in de vorige week donderdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering in antwoord op een verzoek in die richting van de heer W. G. de Meer (soc.). Burgemeester C. A. van der Hooft gaf wel als zijn me ning, dat de onderwijscommissie aan de hand van een agenda moet vergaderen en zei niets te voelen voor het in het wilde weg behandelen van een groot gan- tal onderwijszaken. WADDINXVEEN Een tentoonstelling over Suriname was het resultaat van het project „Suriname” zoals dat de afgelopen weken heeft gedraaid in de vierde en vijfde klas van de Rehobothschool, met enthousiaste stimulansen van de klasse- onderwijzers N. Noorlander en G. van Veldhuizen. Als eigen werk heeft de vierde klas op de Surinaamse vlag alle bevolkingsgroepen uitgebeeld, terwijl de vijfde klas een volledig Indianendorp aan een rivier in het oerwoud heeft gebouwd. Daarnaast werden een aantal authentieke voorwerpen getoond zoals de hier afgebeelde „vouw”- stoel (die uit één stuk hout is vervaardigd), muziekinstrumenten, wapens e.d. die door meester Noorlander op zijn reizen door het Surinaamse binnenland zijn ver zameld. De tentoonstelling was tevens onderdeel van een vorige donderdagavond door de Rehobothschool gehouden zeer drukbezochte kijk- en gespreksavond voor de ouders van de leerlingen. kwartier ingelast kunnen worden, zodat de „verslaaf den” de gelegenheid wordt geboden zich even in de wandelgangen van ’t raad huis terug te trekken. Hoe wel het liberale raadslid zich ervan bewust zegt te zijn dat het hier lijkt te gaan om een onaangenaam en niet tolerant voorstel van haar meent ze toch aandacht te moeten vragen voor het feit dat bijna ie dereen er nu wel van over tuigd is dat roken schade lijk is voor de gezondheid. WADDINXVEEN De raadsleden en het publiek zullen tijdens de gemeente raadsvergaderingen in de raadzaal van het gemeente huis een sigaret, een sigaar of een pijp mogen blijven opsteken. Burgemeester C. A. van der Hooft zei in de vorige week donderdag avond gehouden gemeente raadsvergadering desge vraagd tot het WD-raads lid mevrouw L. M. Ooster broek-Waagmeester dat het college van Burgemeester en Wethouders er niet over peinst met een voorstel tot het instellen van een rook verbod te komen. Hij meent daartoe de vrijheid in deze tot ieders eigen verantwoordelijkheid beho rende kwestie niet te heb ben. Mevrouw Ooster broek-Waagmeester had het college gevraagd te wil len nagaan in hoeverre het mogelijk is tijdens de ge meenteraadsvergaderingen niet meer te roken. Als op lossing daarvoor zou wel licht een pauze van een Aanvankelijk was de raad van plan het gehele voorstel tot vaststelling van deze verordening opnieuw in handen te stel len van de commissie voor de financiën, omdat er binnen de raad nogal verschil lend over deze regeling wordt gedacht Op uitdrukkelijk verzoek van wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereni ging), welk verzoek later krachtig werd ondersteund door wethouder P. Lips (soc.), kon de raad ermee accoord gaan alvast met (verhoogde) subsidiebedrag vast te stellen op 1750,-. „Ik wil nu eenmaal de mensen die daar recht op hebben het bedrag geven dat hen toe komt,” aldus wethouder Huizer van so ciale zaken. De heren J. van den Roovaart (chu) en P. F. I. van Schie (kath.v.) maakten als leden van de commissie voor de finan ciën duidelijk er nu geen behoefte aan te hebben in het openbaar een groot aantal (uiteenlopende) meningen over deze zaak te etaleren. Getracht zal nu worden in de komende weken achter de schermen tot overeenstemming te ko men. Het KVP-raadslid vroeg de raads leden hun eventuele bezwaren schrifte lijk bij de commissie in te -dienen. Daarop heeft het liberale raadslid contact gezocht met de wethouders, die zij gisteren heeft geschreven niet te streven naar het in stellen van een rookverbod tijdens de raadsvergadering maar te zoeken naar een compromis, dat aanvaard baar is voor rokers en niet- rokers. Daar tilden de overige leden van de recreatieraad niet zo zwaar aan. Zij zijn het met de adviescommissie eens dat het betrekkelijk klein van omvang zijnde Gouwebos zal moeten worden opge bouwd uit veel contrasten. De mensen zullen geconfronteerd moeten worden met open en gesloten gedeelten, met dro ge en natte stukken, met hoge en lage gedeelten, met harde en zachte grond slag, met makkelijk en moeilijk toegan gelijke, met egale en ruige gedeelten. bos”, waaruit wij op pagina 9 van het Weekblad voor Waddinxveen uitvoerig citeren, geeft ook aan dat het wenselijk is te komen tot de oprichting van de vereniging „Vrienden van het Gouwe bos”. Wie hiertoe het initiatief gaat ne men is nog niet helemaal duidelijk. Wel is gisteravond afgesproken dat een aan tal Boskopers en Waddinxveners zullen worden benaderd, die mogelijk in het bestuur van deze vereniging zitting zou den willen nemen. Of de hengelsport- vereniging Waddinxveen het recht zal krijgen om in de wateren van het Gou webos te vissen valt te bezien, omdat de recreatieraadsleden menen dat het vissen in dit bos niet aan het lidmaat schap van een vereniging zou mogen worden gekoppeld. r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1