komt met nieuwe manier van bouw en wonen school in Groenswaard Kleuren T.V. Leuk meisje als verkoopster Heemskerk B.V. Belangstelling te gering voor nieuwe hervormde Competitieuitslagen van Be Fair-tennis Kinderen van het Gemeentepersoneel vlogen er op uit Officiële opening D.A.-drogisterij BOUMA DE BRON VLAGGEN UIT! HU) MINISTER KENT PREDIKAAT „EXPERIMENTEEL” TOE AAN PLAN Waddinxveense architect Frans de Greef (33) Aubade en kleuteroptocht KONINGINNEDAG Nieuwsblad Onafhankelijk met 100% service 1 SPORTSHOP Doktersdiensten 0 A-Drogisterij BOUMA Heeft weer wat 11®™ Maandag 30 april 1 973 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Maatstelsel Puch Bromfietsen Rondvraag Onze Koningin is maandag 30 april jarig Het is een jubileumjaar voor onze Koningin. Laten we tonen, dat we dankbaar en blij zijn met de verjaardag en dat vieren door allen de nationale driekleur met oranjewimpel uit te steken. Het geeft ook nog een gezellige aanblik van ons dorp en het past bij alle feestelijkheden van die dag. Beoordeling Belangwekkend eekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG - Nr. 1335 (Advertentie) Een maquette van het woningbouwplan met talloze mogelijkheden tot „aangepast” wonen. C. A. VAN DER HOOFT. Zie verder sportpagina. I (Advertentie) 3 Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Winkelcentrum Groensvoorde voor jongens en meisjes DEALER: KRAIJESTEIJN Brugweg 1, telefoon 2068 Bel nu 2218 financiering mogelijk. Voor onze grote en gezellige drogisterij met veel cosmeticaverkoop, zoeken wij een behoefte ’’ingevuld” worden met pane len voor binnen- en buitenwanden. Het financieel verloop was trouwens voor iedereen op originele wijze te vol gen doordat de cijfers op drie grote schoolborden duidelijk zichtbaar waren. De tevredenheid uitte zich ook in de be stuursverkiezing. De aftredende bestuur ders Ds. D. van Vliet, M. de Rooij en J. W. v.d. Werken werden allen herkozen. Kritischer was men ten opzichte van de bestuursmededeling dat de te openen de pendance in de nieuwbouwwijken dit jaar geen haalbare zaak was gebleken. Hoewel er voor beide eerste klassen een aangifte was van rond 75 kinderen en nog 8 voor de overige klassen, vond het In de rondvraag werden ook kritische geluiden gehoord ten opzichte van de samenwerkingschool voor havo-athene- um. Hoewel men het eens was met het bestuur deze basis te smal voor een de pendance. Sommige leden vroegen zich echter af of het bestuur wel voldoende actief was geweest. Hoewel de voorzitter bewijslast aandroeg dat zulks inderdaad was gebeurd, werd de instelling van een commissie uit de leden wat alsnog een poging gaat doen, van bestuurszijde met instemming ontvangen. ze in de woningwetsector uitgevoerd, dan kan daarenboven de rijkslening gemid deld 3500,- per woning hoger worden gesteld. ke experimentele hoedanigheden met be trekking tot de woningen c.q. woonvor men (en eventuele andere gebouwtypen) welke met gebruikmaking van dit sy steem” mogelijk lijken te zijn. Technici binnen de commissie hebben zich een oordeel gevormd omtrent de principiële uitvoerbaarheid, welk oor deel positief is uitgevallen. Constructies volgens deze opzet worden „zonder meer uitvoerbaar geacht”. Woondeskundigen binnen de commissie hebben een zeer positieve waardering voor de woonvaria- ties welke in het studieproject van de Waddinxvener summier worden aange duid. De in deze wijken liggende scholen slui ten zich bij het passerende korps aan. „Voorwaarts” doet dit vanaf de Jan Dorrekenskade via de Oranjelaan en Souburghlaan. De „Cormula’s” nemen de scholen uit de Vondelwijk mee vanaf de Justus van Effenlaan. Om negen uur zullen de gezamenlijke scholen met be- Programma voor zaterdag 28 april: Be Fair 1-Sliedrecht 3; Be Fair 2-Binnen- maas 2; Aeolus 7-Be Fair 3; Be Fair 4- O.T.P. 1; D.D.H. 11-Be Fair 5. WADDINXVEEN Het bestuur van de personeelsvereniging van de gemeente Waddinxveen heeft vorige week woens dag - evenals vorig jaar - voor de kin deren van haar leden een „vraagteken- middag gehouden. Het spreekt vanzelf, dat de deelnemer- tjes in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar aan deze „vraagtekenmiddag” veel plezier beleefden en over de programma punten van zo’n middag volkomen in het duister tasten. De verrassing van de eerste pleister plaats - de luchthaven „Zestienhoven” - sloeg om in verbazing, toen bleek, dat er een rondvlucht van circa twintig mi nuten boven Rotterdam in een vier- en een zespersoonsvliegtuig op het pro gramma stond. Rotterdam in „Maduro- dam-stijl” - vorig jaar werd tijdens de vraagtekenmiddag onder meer een be zoek aan Madurodam gebracht - was on getwijfeld het hoogtepunt van deze zeer geslaagde middag. Na een rondrit over de luchthaven werd nog een rondvaart door de Rotterdamse haven georgani seerd. Tijdens het dinertje in café- restaurant „Plaswijck” werd door voor zitter J. Koelma aan alle deelnemers een luchtdoopbewijs uitgereikt. Ondanks het slechte weer kan op een fantastische middag worden teruggezien. EDDY v. d. ROER en SJAAK ROGGEVEEN ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, teL 2979 Apotheek: tot 13 uur Van Doorn, daarna in Boskoop ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoop, Burg. Colijnstraat 71, telefoon 01727-2834 Ze moet ongeveer 18 jaar zijn en het fijn vinden om in een gezellige sfeer hard mee te werken. Tel. 3655 DONDERDAG 26 APRIL 1973 door geleiding van het korps van „Voor waarts” een korte zanghulde brengen op het Kon. Wilhelminaplein. De leerlingen van de kleuterscholen en de twee laag ste klassen van de basisscholen zullen naar mag worden verwacht in kleurrijke costuums deelnemen aan een défilé. De kinderen vertrekken omstreeks tien uur van hun school naar één der vier opstel- plaatsen: Prins Bemhardlaan, Chopin- laan, Justus van Effenlaan of de winkels bij Groensvoorde. Achter de muziek korpsen trekken de kleuters, daarna naar het Koningin Wilhelminaplein waar alle groepen zullen samenkomen. Op de gro te parkeerplaats zal het gemeentebestuur het défilé afnemen, waarbij „Concordia” aan het geheel luister zal bijzetten. Na het verlaten van het parkeerterrein trekt de stoet via de Wm. de Zwijgerlaan weer terug naar het punt van uitgang. (Advertentie) Winkelcentrum Groensvoorde Strikt genomen behoort het beoordelen van „bouwsystemen” niet tot de taak van de adviescommissie experimentele woningbouw, welke commissie het idee van de Waddinxveense architect De Greef van alle kanten heeft bekeken. Zij heeft niettemin gemeend goed te doen zich van de mérites van dit ontwerp re kenschap te geven, vanwege de duidelij- afwijzende bestuursstandpunt, vroeg men zich af of er wel voldoende voorlichting was gegeven over het waarom van deze afzijdigheid. Aangedrongen werd ook in de toekomst in deze belangrijke ontwik kelingen attent te blijven en alles in het werk te stellen om de ouders te waar schuwen tegen een dergelijke vorm van onderwijs. Medegedeeld werd dat het gaan naar deze school van leerlingen van hervormde scholen zich heeft be perkt tot een enkele leerling. Het bestuur zegde toe waakzaam te blijven en de ouders te adviseren hun kinderen naar positief-christelijke middelbare scholen te zenden. Elke vorm van medewerking aan de Waddinxveense samenwerkings school zal geweigerd worden. ste aanzet van grote betekenis zou kun nen zijn als stimulans voor op gang zijn de studies en ontwikkelingen met betrek king tot het wonen beval de commissie deze ontwerpstudie gaarne aan voor het predikaat „experimenteel”, daarbij aan tekenende, dat zij het van belang zou achten indien mogelijkheden geschapen zouden kunnen worden tot een experi mentele toepassing van deze opzet, voorshands op zeer beperkte schaal en voorwat de uitvoering betreft met toe passing van eventueel traditionele mate rialen. WADDINXVEEN Voor de aubade en de kleuteroptocht worden de leerlin gen van de klassen 3 tot en met 6 om half negen door de Waddinxveense mu ziekverenigingen „Concordia”, „Voor waarts” (dat zich met majorettenpeloton voor het eerst aan de Waddinxveense be volking zal presenteren) en „Cormula’s”. „Concordia” vertrekt vanaf de Sniepweg via Dorpstraat en Chopinlaan naar de Prins Willem-Alexandertunnel en van daar' naar het Koningin Wilhelminaplein WADDINXVEEN Dit zijn de com petitieuitslagen van zaterdag 14 april van de tennisvereniging „Be Fair”: Oeda 4-Be Fair 1 (mixed 1) 41; Capelle 8- Be Fair 2 (mixed 2) 32; Be Fair 3 (jeugd)-T.V.O. 10 3—2; Barendrecht 9- Be Fair 4 (Heren 1) 41; Be Fair 5 (Heren 2)-Be Quick M 16 0—5. WADDINXVEEN In een druk bezochte in „De Hoeksteen” gehouden ledenvergadering heeft dinsdagavond het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde Scholen verantwoording afge legd van haar beleid in het afgelopen jaar. De vergadering, onder leiding van Ds D. van Vliet, was het in grote lijnen eens met dit beleid. Zo gingen de verschil lende jaarverslagen bijna geruisloos on der de hamer door. Dat kon ook haast niet anders want de beide scholen ver tonen een gestadige groei. Ook de pen ningmeester, in tegenstelling met voor gaande jaren, kon wat optimstischer ge luid laten horen. Wat niet wegnam dat het bestuur voorstelde om de contributie van twintig op vijfentwintig gulden te brengen. Dat daar waardering voor was bleek uit het voorstel uit de vergadering om een nog rigoreuzere verhoging. Het bestuur adviseerde echter hiermee niet accoord te gaan. Het bleef daarom bij de voorgestelde vijf gulden verhoging. werkplaatsen, scholen, meergezinshui- zen en tehuizen kunnen ermee worden opgezet. Volgens architect De Greef kan zijn ontwerp, wanneer het in de in dustriële productie komt, concurrerend zijn ten opzichte van andere bouwsy stemen en de traditionele bouw. Volgens de adviescommissie biedt het project belangrijke perspectieven voor het ’’aangepast” wonen. Het predikaat ’’experimenteel”, dat door de minister is toegekend, houdt in dat zulke wo ningbouwprojecten bij eerste uitvoering in aanmerking komen voor een extra bijdrage in de huur van gemiddeld 250,- per jaar per woning. Worden De adviescommissie is van oordeel dat het afstudeerproject van architect De Greef belangwekkende perspectieven biedt voor een aan de tijd „aangepast” wonen en waardeert de afwisseling wel ke in de vormverschijning van de wo ning en woonvorm kan ontstaan. Het plan roept in deze fase van zijn uitwer king nog wel vele vragen op, bij voor beeld ten aanzien van de materiaal keuze, welke na een zekere ontwikke- lingstijd voor een oplossing vatbaar lijken. Ervan uitgaande dat het „idee” als eer- gedurende de gehele maand april wanneer u uw kleuren ne- gatieffilm bij ons laat ontwikke len en afdrukken krijgt u GRATIS een KLEURENAF DRUK van uw negatief naar keuze op het formaat 13 x 18 cm. WADDINXVEEN Architect F. N. M. de Greef uit de Waddinx veense Mozartlaan heeft van de minister van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening, drs. B. J. Udink, bij wijze van uitzondering het predikaat ’’experimenteel” ontvangen voor zijn idee voor een experimenteel woning bouwproject, zo vernemen wij uit Den Haag. Het project wordt nu voor gelegd aan de COWOM, de stichting coördinatie ontwikkeling woning en woonomgeving om de mogelijkheden tot verwezenlijking te verkennen. Architect De Greef wil met zijn nieu we bouwsysteem onder meer moderne technische mogelijkheden uitbuiten voor behuizingen, die aanpasbaar zijn aan verschillende behoeften. Zijn systeem gaat uit van een stalen draagconstructie van kolommen, vloerplaten en wind- verbanden. Die constructie kan naar Het maatstelsel gaat uit van kwadran ten van 250 bij 250 centimeter. Niet al leen woningen, maar ook winkels,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1