AAD SMIT’S NACHT VAN RONAAT van WADDINXVEEN DACHT OOK TERUG AAN TOEN Gijs Kooren Sjaak Noteboom: fotografen het Weekblad Treinreizende forensen zullen het bed straks eerder moeten verlaten Raadsleden vergaderen vanavond GEMEENTERAAD Kleuren T.V. III! OUDERBRIGADES IN WADDINXVEEN? Heemskerk B.V. ZATERDAG PLANTENMARKT ZATERDAG PLANTENMARKT zie adv. in dit blad MOEDERDAG PLATENFEEST OP DE WEEKMARKT 3 LANGSPEEL PLATEN HALEN 2 BETALEN Mj Nieuwsblad Onafhankelijk 2 JUNI Reprodukties Posters met 100% service BRADERIE DORPSTRAAT I Doktersdiensten Persoonlijke Leningen J. Leeflang „DE BRUG” EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG In juni vertrekken sommige vroege treinen eerder Naar Gouda met vele atrakties Boekhandel Veldwijk BV zie adv. in dit blad "er WADDINXVEEN Treinreizende forensen uit Waddinxveen, die ge wend zijn altijd op het laatste nippertje op het station aan te komen om hun trein te pakken, zullen een paar minuten eerder uit bed moeten stap pen. De op zondag 3 juni ingaande nieuwe dienstregeling van de Neder landse Spoorwegen laat een aantal ’s morgens rijdende treinen, zowel in de richting Gouda als in de richting Alphen aan den Rijn, iets eerder vertrekken. Omdat wij herhaaldelijk door onze lezers worden gebeld, die graag in he,t bezit zouden willen komen van één of meerdere geplaatste foto’s zullen wij met ingang van vandaag de maker van de foto vermelden. Indien u wilt nabestellen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Gijs Kooren, Justus van Effenlaan 68, telefoon 3499 en Sjaak Noteboom, Kerkweg 141, tele foon 2477. Er gaan voortaan ook twee treinen extra rijden WADDINXVEEN Ook in Waddinxveen heeft vorige week vrijdagavond het leven twee minuten stil gestaan. Wij herdachten met al die andere Nederlanders onze doden uit de Tweede Wereldoorlog. Enkele honderden men sen verzamelden zich op de avond van de vierde mei bij het monument op het Stationsplein om daar nog even terug te denken aan toen. Om half acht vertrok van het gemeentehuis aan de Zuidkade een stille tocht, waaraan leden van het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van de Oranjevereniging „Waddinxveen” en andere vereni gingen, organisaties en instanties en particulieren deelnamen. Ook jongeren, die de oorlog niet hebben meege maakt, waren in een belangrijk aantal aanwezig. Bij het monument werd de wacht gehouden door padvinders van Scouting Waddinxveen. Aan de herdenking daar werd deelgenomen door het Gereformeerd Kerkkoor „Dient den Heer”, de muziekvereniging „Concordia” en de deklamator J. D. Geel. Op dat moment luidden de klokken van de Waddinxveense kerken. Bij het monument werden kransen en bloemen gelegd. WADDINXVEEN De Waddinxveense fotograaf Sjaak Noteboom gaat weer voor het Weekblad voor Waddinxveen fotograferen. Samen met onze vaste fotograaf Gijs Kooren zal hij op verzoek van onze hoofdredacteur Waddinxveense gebeurtenissen, situaties en mensen op de gevoelige plaat gaan vastleggen. Op dezelfde wijze zoals deze fotograaf van de Kerkweg dat heeft gedaan vanaf de oprichting van het Weekblad voor Waddinxveen tot zomer 1971. Vanaf dat moment fotografeert voor onze krant tot volle tevredenheid de aan de Justus van Effenlaan wonende Gijs Kooren. Om dat wij onze lezers visueel nog beter en nog uitgebreider willen informeren, dan we tot nu toe al gedaan hebben, hebben wij contact gelegd met Sjaak Noteboom opdat hij en Gijs Kooren 24 uur per dag kunnen fotograferen op momenten dat dat nodig wordt geacht door onze hoofdredacteur. Onze lezers maken wij er op attent, dat fototips alleen aan de heer B. J. Wouden berg kunnen worden doorgegeven. Hij is ook daarvoor de verantwoorde lijke man. Het Weekblad voor Waddinxveen meent met Gijs Kooren en Sjaak Noteboom beslag te hebben gelegd op het puikje van de Waddinx veense fotografenwereld. En dat allemaal om u van dienst te zijn. Vanaf vandaag beschikt het Weekblad voor Waddinxveen dus over fotografen, die op elk uur van de dag en (eventueel) nacht kunnen worden ingezet. Nabestellen foto’s Begin volgende maand kan men na tuurlijk ook gebruik maken van het nieuwe station Waddinxveen-Noord dat vrijdag 1 juni door het laten rij den van een feesttrein officieel in gebruik genomen gaat worden. Voor het aandoen van de twee Waddinxveense stations hebben de treinen drie minuten nodig. De be doeling is dat er op het baanvak Gouda-Alphen aan den Rijn nog sneller optrekkende treinen gaan rijden. Naar Alphen Mkï X - y jyflilfe Weekblad voor Waddinxveen GEMEENTEHUIS, 20.00 UUR DONDERDAG 10 MEI, 28e JAARGANG - Nr. 1337 DONDERDAG 10 MEI 1973 Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Zo begon de nacht van Ronaat. (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) TT Uw adviseur (Advertentie) Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. uur (was 7.42 uur) via Gouda doorgaat naar Den Haag, zoals officieus ai het geval is. 15-tal kinderen toonde hij aan dat kin deren in het algemeen de verkeersregels goed kennen, maar dat bij confrontatie met de verkeerswerkelijkheid hun inter pretatie van de regels te kort schiet. Zijn dringend advies was dan ook dat de ouders de op school geleerde theo rie met de kinderen in de praktijk bren gen. De avond werd besloten met een WADDINXVEEN De gemeen teraad van Waddinxveen komt vanavond om acht uur in open bare vergadering bijeen voor de behandeling van de volgende (korte) agenda: Mededelingen en ingekomen stukken. Voorstel tot vaststelling gemeentevlag. Voorstel tot ontslag aan de directeur van de prof. Kohn- stammschool voor openbaar MAVO. Voorstel tot verkoop van een perceel grond, gelegen aan de Dorpstraat. Voorstel tot verhoging van de subsidie over 1973 aan de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen ten behoeve van bemanning van de alarmpost. Voorstel tot het verlenen van garanties ingevolge Wet Bezits- vormingsfonds. Voorlopige vaststelling jaar rekeningen Gemeenschappelijk Antennesysteembedrijf 1970, grondbedrijf 1970, dienst van Openbare Werken 1970, verwar, mingsbedrijf 1969/1970 en 1970/1971. Begrotingswijzigingen. Rondvraag. ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: diensdoende arts. POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 van 1.000,— tot 10.000,—. Aflossing 12 tot 60 maanden. Lopende leningen worden veel al overgenomen. Assurantiekantoor Kronenstein 45 - Gouda Tel. 01820 - 15947 forum waarin o.a. zitting had adjudant J. Koehna van de rijkspolitie Waddinx- veen. De belangstelling voor dit onder werp bleek uit de vele vragen. De sug gestie om onderbrigadiers aan te stellen vond veel bijval en de voorzitter, de heer C. H. de Ruijg, zegde toe de no dige stappen te zullen ondernemen om te trachten dit te verwezenlijken. Deze aanbieding geldt voor alle langspeelplaten in onze markt- stand op de vrijdagse week markt. ALTIJD VOORDELIGER I WADDINXVEEN Dinsdagavond hield de heer W. A. G. v. d. Grift van "Veilig Verkeer Nederland” op een speciale ouderavond voor een 70-tal ouders van de Klaas de Vriesschool en Pinkelotje een voordracht over "kind in het verkeer”. Aan de hand van een openbare les met kleurendia’s aan een dagen) vertrekken maar om 6.06 uur, niet meer om 6.41 uur (ook niet op za terdag en op zon- en feestdagen) maar om 6.39 uur, terwijl de trein van 7.14 uur (alleen op werkdagen) om 7.12 uur gaat vertrekken en die van 8.18 uur om 8.19 uur. Voor de rest van de dag rij den de treinen van het station Waddinx veen in de richting Alphen aan den Rijn elke 19 en 49 minuten over het hele uur en elke 21 en 51 minuten over het hele uur van het station Waddinxveen- Noord. Belangrijk is ook dat er met ingang van de nieuwe dienstregeling, die geldig is tot 25 mei 1974, ’s morgens (en dan niet op zaterdag en op zon- en feestda gen) zowel in de richting Gouda als in de richting Alphen aan den Rijn een extra trein gaat rijden. Van maandag tot vrijdag zal er nu dan ook van het station Waddinxveen een trein naar Gouda gaan om 7.54 uur en één naar Alphen aan den Rijn om 7.00 uur. Nieuw is eveneens dat de trein van 7.40 WADDINXVEEN De nacht van zaterdag op zondag is de historie ingegaan als de „Nacht van Ronaat”. Schoenverkoper Aad Smit (24) gaf namelijk een kolossaal (verjaardags)feest om met vele vrienden en kennissen te kunnen vieren hoe heerlijk het wel niet is om inwoner van Waddinxveen te zijn, Aad, vier jaar geleden nog inwoner van Den Haag, heeft het hier bijzonder naar zijn zin. ,JEr is in Waddinx veen gewoon een geinig sfeertje”, is zijn mening. Dat hij zijn tevredenheid niet al leen in woorden heeft willen uiten bewijst de „Nacht van Ronaat”. Drie orkesten werden ingeschakeld om de feestvreugde in het voor dit doel afgehuurde café „De Sport” op ongekende hoogte te brengen. Dit alles was voor zijn vrienden reden om Aad Smit met een tractor en wagen van huis af te halen en hem door het dorp te rijden. Ook spandoeken werden opgehangen. „Ik wilde gewoon iets terug doen je gens al die mensen, die er voor hebben gezorgd dat Waddinxveen iets unieks voor mij is geworden,” is zijn commentaar op zijn eigen „Nacht van Ronaat”. Van het station Waddinxveen gaat met ingang van de nieuwe dienstregeling de trein van 6.41 uur (niet op zaterdag en op zon- en feestdagen) iri de richting Gouda één minuut eerder, die van 7.13 uur (ook niet op zaterdag en op zon- en feestdagen) één minuut later, die ’’Ha genaar” van 7.42 uur (alleen op werk dagen) gaat dus om 7.40 uur en die van 8.17 uur gaat voortaan om 8.19 uur. Voor de rest van de dag rijden de trei nen naar Gouda elke 19 en 49 minuten over het hele uur van het Waddinx veense station en elke 16 en 46 minuten over het hele uur van het station Wad dinxveen-Noord. De laatste, om 0.17 uur vertrekkende trein, zal voortaan om 0.18 uur vertrekken. De treinen in de richting Alphen aan den Rijn zullen met ingang van de nieu we dienstregeling niet meer om 6.07 uur (niet op zaterdag en op zon- en feest-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1