aanbieding Uiteenlopende belangstelling voor JACHT OP 2 KETELHUIZEN Het Weekblad dag eerder volgende week een Waddinxvener wil weten hoe de PTT Gouwebos voor KRO-tv gefilmd hier in de negentiende eeuw werkte Kleuren T.V. llll Heemskerk B.V. Collecteopbrengst NATIONALE TRIMDAG „HOLLANDSE NIEUWE” IN WADDINXVEEN IN ALPHEN Drs. Oosterom Oudewater naar Toch dependance Herv. scholen RIJNLANDS ORKEST in Oranjewijk Nieuwsblad Onafhankelijk IN BETHELKERK: met 100 service REPRODUKTIES - POSTERS C. FRANK VRAAGT OM MEDEWERKING VAN OUDERE INWONERS Uitzending op maandag 16 juli Doktersdiensten ZATERDAG Persoonlijke Leningen J. Leeflang DIENSTREGELING WESTNEDERLAND Bussen vertrekken straks van halte bij nieuw station WADDINXVEEN Belangrijkste wijziging in de zondag 3 juni ingaande dienstregeling van de N.V. Verenigd Streekvervoer Westnederland voor Waddinxveense busreizigers is. dat de bus in de richting Rotterdam (lijn 2) voortaan niet meer de Luifelbaan als start- en eindpunt heeft maar een halte aan de Staringlaan bij het nieuwe station Waddinxveen-Noord. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Station Boekhandel Veldwijk BV Zwembad „De Sniep’ ’10.00-12.30 uur Sintelbaan Alberdingk Thijmlaan, 14.00-16.00 u. WADDINXVEEN Het Week blad voor Waddinxveen zal volgen de week in verband met Hemel vaartsdag niet op donderdag maar op woensdag verschijnen. Wij ver zoeken onze correspondenten en ad verteerders vriendelijk er rekening mee te houden, dat kopij en adver tenties voor het eerstvolgende Week blad voor Waddinxveen uiterlijk maandag in ons bezit dient te zijn. Onze administratie- en advertentie- afdeling alsmede de kantoren en het bedrijf van Drukkerij Veldwijk BV zullen vrijdag 1 juni gesloten zijn. ZATERDAG 26 MEI 1973 dat is natuurlijk bijzonder interes sant. De heer Frank, straks plaats vervangend bedrijfsleider van de Goudse Hema, heeft inmiddels de eerste stappen gezet om onze pos tale geschiedenis te ontsluieren. Maar hij wil u, Waddinxvener, wat vragen: „Ten behoeve van mijn on derzoek naar het postaal gebeuren in onze gemeente zou ik vooral de oudere inwoners willen verzoeken, indien zij nog in het bezit zijn van brieven, drukwerk, briefkaarten en WADDINXVEEN De Naarden- se cineast Albert Gols (52) van AGO-film is zaterdag in het Gou webos aan het filmen geweest voor zijn documentatie „Wat is de boom ons waard?”, die maandagavond 16 juli door de KRO-televisie via Ne derland 2 zal worden uitgezonden. Weliswaar op een tijdstip dat gelijk valt met de door de AVRO-televisie op het andere net uit te zenden „continuing story of Peyton Place”, maar kijkcijfers tonen aan dat de dan uit te zenden KRO-documen- taires altijd nog een kleine twee mil joen kijkers trekken. Voor „Wat is de boom ons waard?” heeft Albert Gols onder meer gefilmd in Vlagt- wedde, Linne, Drie, Austerlitzt, Alphen aan den Rijn, Zeist en dus ook in Waddinxveen. In deze docu mentaire, waarin de nadruk wordt gelegd op het natuurbehoud, wordt wat het Gouwebos betreft een beeld gegeven van het planten van bomen, struiken en planten door een in aan tal groeiende groep particulieren uit Waddinxveen en Boskoop. Dat planten wordt gedaan sinds de re- creatieraad van het recreatieschap „Bospark” daartoe half april toe stemming gaf. De contacten met de voor de KRO filmende Albert Gols werden gelegd door Nel Goldstein. Zij, Hennie Dirksen en vele anderen zijn de laatste weken bijna elke avond en zaterdag in de weer ge weest het (gratis) aangeboden plant- dergelijke die in de vorige eeuw zijn verzonden, mij deze stukken ter hand te stellen. Als men mij even belt (telefoon 3796) wil ik ook naar de mensen toe komen om te kijken of ze wat waardevols voor mij heb ben.” De heer Frank heeft vanzelf sprekend ook belangstelling voor poststukken, die mogelijk nog zitten in de archieven van Waddinxveense bedrijven en die stammen uit de vorige eeuw. Hij is blij met elk tele foontje of bezoek. toor). Voor de rest is er weinig be kend over het PTT-verleden van de gemeente Waddinxveen. De heer Frank - een filatelist in hart en nie ren - wil daar verandering in bren gen. Hij heeft met name veel be langstelling voor bepaalde perioden in de negentiende eeuw toen er sprake zou zijn geweest van een aantal door de PTT opgestelde richtlijnen voor het verwerken van post door afstempeling. Stempel 259 (Waddinxveen) zou bijvoorbeeld maar twee weken zijn gebruikt en WADDINXVEEN Waddinx veense verenigingen hebben de jacht geopend op de twee - na het verwar- iningsdebacle - leeggekomen ketel huizen aan de Busken Huetlaan en de Tollenslaan in de Vondelwijk. In het Weekblad voor Waddinxveen van donderdag 12 april bood het gemeentebestuur deze elf bij elf me tende ketelhuizen in eerste instantie aan in ruimtenood verkerende ver enigingen aan. Aanvankelijk reageerden 15 gega digden. Eén daarvan (Gereformeerd Jeugdwerk) heeft zich teruggetrok ken en was dan ook niet aanwezig op de deze week gehouden onder linge bespreking tussen de kandi- daat-gebruikers van de ketelhuizen. Exploitatie WADDINXVEEN Het is nu vrij wel zeker dat met ingang van het nieuwe cursusjaar de Hervormde Schoolvereniging een dependance start in de nieuwbouwwijken van Waddinxveen. Er is een voorlopig onderkomen gevonden in de hijzalen van de Hervormde Betehlkerk in de Oranjewijk. Het bestuur ziet dit begin als een aanloop voor een derde hervormde school. materiaal op een door het recreatie schap aangewezen strook grond in het Gouwebos de plaats te geven die dit levende materiaal verdient „Wat is de boom ons waard?., duurt 30 minuten. Het commentaar bij deze film zal worden gesproken door Joop Reinboud. Staatsbosbeheer heeft aan de totstandkoming van deze documentaire meegekerkt. WADDINXVEEN De Waddinx vener C. Frank (31) - Peppelhorst 22 - is van plan een onderzoek te gaan instellen naar het postaal ge drag van onze gemeente in de ne gentiende eeuw. Direct in het oog springende jaartallen uit die tijd zijn 1807-1810 (er was toen in Waddinx veen een „brievengaarder”, die brie ven ophaalde en distribueerde), 1811 (oprichting van het plaatselijk distributiekantoor), 1850 (stichting van een hulppostkantoor) en 1893 (ingebruikname van het postkan- |Q| Weekblad voor Waddinxveen 29e JAARGANG - Nr. 1339 DONDERDAG 24 MEI 1973 Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom (Advertentie) (Advertentie) a TT Uw adviseur Oorpstraat 33, Waddinxveen i!!!!Sl Bel nu 2218 financiering mogelijk. In een vorige week donderdagavond ge houden bespreking op het gemeentehuis werden de verlangens geïnventariseerd. Volgende week zullen de gegadigden het gemeentebestuur uiteenzetten hoe en tot op welke hoogte onderlinge samenwer king ten aanzien van het gebruik van de ketelhuizen mogelijk is. Met ingang van de nieuwe dienstregeling rijden de van de Kerk weg vertrekkende bussen naar Reeuwijk-Dorp (lijn 10), welke bussen voornamelijk worden ge bruikt door uit Gouda afkomstige over stappen reizigers, nog minder frequent dan al het geval is. De directie van Westnederland heeft hiertoe moeten be sluiten wegens een dalend reizigersaan- bod op deze lijn. Van maandag tot en met vrijdag rijden er dagelijks deze drie bussen: 9.05, 15.05 uur en 18.20 uur. WADDINXVEEN De collecte van het Nederlands Astma Fonds heeft in Waddinxveen 2.805,40 opgebracht. WADDINXVEEN De nieuwe haring midden vorige week werden de eerste kantjes in Scheveningen aan de wal gezet vond en vindt ook in Waddinxveen gretig aftrek. Vishandelaar Jac. van Dijk van de Kerkweg proeft hier nog weer eens zo'n in de Ierse zee gevangen „Hollandse Nieuwe”. „Ze zeggen dat wat grotere haring minder lekker zou zijn, maar deze Ierse haring is er het bewijs van dat dat niet zo is,” is zijn commen taar. Betaalden de Waddinxveners vorige week donderdag nog twee gul den voor de nieuwe haring, vandaag zal de prijs wel tot anderhalve gul den zijn gedaald. Na de pauze volgt dan nog een grappig stuk voor blazers van Hugo de Groot en tot slot de Symfonie no. 104 van J. Haydn. Het geheel staat onder leiding van Leo Peys. De toegangskaarten 4,- CJP-houders 2,-) stellen u in de gele genheid de verrichtingen te volgen van het enige amateursymfonieorkest in de Rijn- en Gouwestreek. Arts: E. M. L. Hetnminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: diensdoende arts. ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 van 1.000,— tot 10.000,—. Aflossing 12 tot 60 maanden. Lopende leningen worden veel al overgenomen. Assurantiekantoor Cronenstein 4.5 - Gouda Tel. 01820 - 15947 WADDINXVEEN/ALPHEN AAN DEN RIJN Zaterdagavond kwart over acht geeft de Rijnlandse Orkest vereniging een concert in het Alphense gebouw „De Bron”. De nadruk zal tij dens deze uitvoering liggen op het or kest. Een verheugend verschijnsel is na melijk, zo laat ons de in Waddinxveen wonende secretaresse van de Rijnlandse Orkestvereniging, mevrouw A M. van Schie-Busch, ons weten, dat het gezel schap het laatste jaar een belangrijke versterking heeft ondergaan. De lang gekoesterde wens van een dubbele be zetting bij alle blazersgroepen is gerea liseerd. Bovendien is de basis van de strijkersgroep uitgebreid door het toe treden van twee kundige, enthousiaste cellistes. Blijft het feit dat er nog altijd plaats is voor violisten om het nood zakelijke evenwicht te garanderen. Voor zaterdag is een aantrekkelijk, afwisselend programma gepland: de Ouverture van Cimerosa, twee gedeelten uit de Mid- summemight’s dream van Mendelssohn en de Petite Suite van Debussy, waarbij M. Keereweer de harppartij verzorgt. WADDINXVEEN Drs. B. Oosterom, tijdelijk lid van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen nadat dok toren hem hebben verboden in verband met zijn gezondheid terug te keren naar het zendingsveld in Indonesië, gaat naar Oudewater. Hij heeft het beroep naar deze Utrechtse gemeente onlangs aange nomen. De Waddinxveense predikant heeft in de periode dat hij weer beroep baar was veertien beroepen ontvangen. Voorafgaande aan het van kracht wor den van de nieuwe dienstregelingen van Westnederland en de Nederlandse Spoorwegen (eveneens op zondag 3 juni) wordt vrijdagmorgen 1 juni de nieuwe „voorstadhalte” Waddinxveen-Noord of ficieel in gebruik genomen. De opening is in handen van loco-burgemeester P. Lips. Voordat met een extra trein gere den zal gaan worden tussen de stations Moest het bestuur in de onlangs gehou den ledenvergadering meedelen dat het vereiste aantal leerlingen net te krap was voor een dependance en beter nog een jaar gewacht kon worden, in de afgelo pen weken zijn er echter weer aanmel dingen binnengekomen en is er met het gemeentebestuur alsnog overeenstem ming bereikt. Struikelblok leek aanvan kelijk te worden het gebrek aan lokalen, maar gisteren werd van de Hervormde Kerkvoogdij bericht ontvangen dat men geen bezwaar had wanneer gebruik ge maakt zou worden van lokaliteit van de Hervormde Bethelkerk aan de Bilder- dijklaan. Een uitermate gunstig punt om dat de nieuwe tunnel de mogelijkheid tot schoolbezoek uit Groenswaard ook ver gemakkelijkt. De enige instantie welke nog goedkeuring moet geven is de in specteur voor het basisonderwijs, maar aangezien deze van het begin af aan po sitief tegenover de dependance heeft ge staan omdat de beide hervormde scholen aan de Jan Dorrekenskade en de Onder weg een te hoge bezetting hebben, ver wacht het bestuur geen onoverkomelijke moeilijkheden meer. Het is de bedoeling dat begonnen zal worden met een eerste en tweede klas. De dagelijkse autodienst uit de nieuwbouwwijken naar de her vormde scholen komt nu hoogstwaar schijnlijk te vervallen. Wie meer wil we ten kan contact opnemen met het sec retariaat van de schoolvereniging: Zuid- kade 215, Waddinxveen. Anders is ook, dat de bussen naar de Maasstad twee minuten eerder van de Waddinxveense halteplaatsen zullen ver trekken dan tot nu toe gebruikelijk is en ook op werkdagen zullen ze elk uur via Zevenhuizen en Moerkapelle rijden in plaats van het ene uur via Zevenhuizen en het andere uur via Moerkapelle. Waddinxveen-Noord en Waddinxveen komt het gezelschap genodigden om half elf bijeen in de recreatiezaal van het Anne Frank-centrum. Per autobus rijdt men naar het nieuwe station, met welk vervoermiddel men na de treinreis ook weer in het Anne Frankcentrum terug zal keren voor een informeel samenzijn. 5. Stichting Prot. Chr. Maatschappelijke Dienstverlening (overdag, kantoor); 6. Muziekvereniging Voorwaarts (2 avon den: maandag, donderdag, repetitielo kaal); 7. Peuterclub „Kaboutertje” (over dag, peuterclub); 8. Toneelclub „Toi- Toi” (2 avonden, later 3 en middag, re petitielokaal); 9. Athletiekvereniging „Waddinxveen” (avond, kleedgebouw); 10. Personeelsvereniging P.T.T. (zater dagavond, clubgebouw); 11. R.K. Wo- ningbouwver. „St. Joseph” (dagelijks, kantoor); 12. Padvindsters (middag/ avond, clubgebouw); 13. Tafeltennisver eniging Kwiek (avond mits uit te bou wen tot 20 m., clubgebouw); 14. Op te richten Jeugdclub (2-3 avonden, club huis). Wat de vertrek- en aankomsttijden be treft van de lijn Gouda-Leiden via Wad dinxveen (lijn 8) is er niets gewijzigd. Het vervoersaanbod op deze lijn is ver reweg het grootst. In Waddinxveen kan men met bussen van Westnederland naar Rotterdam CS (ritduur 1 uur), Leiden (ritduur 50 minuten), Gouda (ritduur 17 minuten) en naar Reeuwijk-Dorp (rit duur 10 minuten). Het openbaar vervoer via de weg maakt in onze gemeente voornamelijk gebruik van de Henegou- werweg, Kerkweg, Chopinlaan, Willem de Zwijgerlaan, Koningin Wilhelmina- singel, Staringlaan en Noordkade. De twee Vondelwijkse ketelhuizen zul len, zodra de bestemming bekend is, door de dienst Openbare Werken en Be drijven voor gebruik geschikt worden gemaakt. Er zullen onder meer ramen in moeten komen. De exploitatie van de ketelhuizen wordt aan de gebruikers over gelaten. Dit zijn de kandidaat-gebruikers van de ketelhuizen. Tussen haakjes treft u de tijd waarop de ruimte gebruikt denkt te worden en ten behoeve waarvan): 1. Mevrouw v.d. Putten, Peuleyen 47 (avond, handwerkclub); 2. Bestuur HA VO Atheneum (overdag, handenarbeid en overblijflokaal); 3. Gymnastiekvereni ging TOOS (overdag en avond, clubge bouw); 4. Op te richten kinderspeel plaats (overdag en avond, wijkcentrum);

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1