KVP’er tussen blote mensen ACHT HORECA- Kleuren T.V. Heemskerk B.V. (gruodig) Reisdeviezen en -verzekeringen Laat ons er maar voor zorgen ZAKEN J Uitgaan wordt straks attractiever met „De Gouwe-Dis’’ „Royal-Inn” Zonnebloemreis k 4 FM T. Ververs jr. en Opmerkelijke horecaplannen van OPENING STATION WADDINX VEEN-NOORD Nieuwsblad Onafhankelijk j met 100 service Kleurentelevisie IMil Persoonlijke Leningen J. Leeflang F' u VRIJDAG 1 JUNI 11.30 uur EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG 29e JAARGANG Nr. 1340 Oud-Hollands I met en zonder draadloze af standbediening F Engelse pub WADDINXVEEN Café-restaurant ’’Royal” aan het Koningin Wilhel- minaplein wordt bar-bodega „Royal-Inn” en op de hoek Zuidkade-Jan Dorrekenskade Oost komt het exclusieve specialiteitenrestaurant-bistro „De Gouwe-Dis”. Deze opmerkelijke Waddinxveense horecaplannen zullen eind juni-begin juli werkelijkheid worden. Vooral in deze laatste weken wordt er door de heren T. Ververs jr. (46), eigenaar-exploitant van „Royal”, en C. G. Keij (32), de nieuwe eigenaar- exploitant van „De Gouwe-Dis”, hard gewerkt om gestalte te geven aan hun ideeën. Beide Waddinxve- ners hopen met hun initiatieven het uitgaansleven in onze gemeente te stimuleren en attractiever te maken. DOKTERSDIENSTEN WOENSDAG 30 MEI 1973 Buitenlands geld voor uw vakantie? Kleine moeite en zo voor elkaar. Een voudig even binnenwippen bij onze bank. Ook voor handige reischeques - de veilige internationale betaalmiddelen voor wie geen verlies - of diefstal - risico wil lopen. Reisverzekeringen voor uzelf, uw bagage, uw bezittingen. Voor auto, boot, caravan, kampeer uitrusting. Voor alles. Wij kunnen er snel voor zorgen. Evengoed als u ook een volledig verzorgde vakantiereis bij ons kunt bespreken. Gemakkelijk dicht bij u in x de buurt... de bank voor iedereen W*. j Weekblad voor Waddinxveen Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooreo i (Advertentie) (Advertentie) u u Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Met de bouw van het bistro-gedeelte van „De Gouwe-Dis” is al een poosje geleden een begin gemaakt. Eind juni moet het allemaal klaar zijn. Dan gaat café-restaurant Royal” dicht voor de noodzakelijke verbouwing. WADDINXVEEN De Zonnebloem is met een aantal chronisch zieken en pa tiënten uit Waddinxveen op reis geweest. Uitgeleide gedaan door wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereni ging) van sociale zaken werd eerst naar Austerlitz gereden. Er werd een tocht over de Veluwe gemaakt en gepicknickt in Staverden. Later op de dag werd het Dolfinarium in Harderwijk nog bezocht. Daar aan het Ijsselmeer werd ook ge dineerd. De Zonnebloem kon deze reis organiseren dank zij de medewerking van Waddinxveense industrieën. bewijs van dat de bezoekers van dit ex clusieve restaurant zonder exclusieve prijzen straks over de Gouwe kunnen uitkijken. Aan de achterzijde wordt de bistro bijgebouwd. Dit gedeelte wordt voorzien van een rieten dak. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I de bank voor iedereen In het pand Zuidkade 22, waar ook de fotograaf Sjaak Noteboom en makelaar W. Verboom hebben gewoond, wordt zo veel mogelijk van het interieur gehand haafd. Dat betekent dus het aanwezig blijven van houten balken, eikehouten vensterkasjes en open haard. De inrich ting als geheel zal een Oud-Hollands karakter hebben. In het specialiteiten- restaurant-bistro zal aan 80 mensen gast vrijheid geboden kunnen worden. Cen traal ten opzichte van de eet- en drink- gel,genheden zijn de keuken en de toi- leten gesitueerd. De bistro wordt onder gebracht in een ruimte met een open kap en plavuizen op de grond. „De Gouwe- Dis” zal straks ook opvallen door het antieke groene glas in alle ramen. De heer Keij gaat met zijn gezin boven de zaak wonen. De heren Ververs en Keij zijn in de Waddinxveense horecawereld geen onbe kenden. De eerste is niet alleen eigenaar- exploitant van „Royal”, maar exploiteert ook het terras in het zwembad „De Sniep”, de tweede runt de koffieshop in het Bouwvoorlichtingscentrum „Midden- Holland” aan de Staringlaan en exploi teert de theaterzaal in het Anne Frank- centrum aan het Jan van Bijnenpad. Ge zamenlijk hebben deze twee goed met elkaar ópschietende horeca-ondernemers 11 man dagelijks of part-time aan het werk. WADDINXVEEN Met de komst van het specialiteiten- restaurant-bistro ’De Gouwe-Dis’ is het aantal horeca-bedrijven in Waddinxveen uitgebreid tot acht. Daarvan is het Chinees-Indisch- Restaurant „Lotus” aan de Oran- jelaan het laatst bijgekomen. Be halve de snackbars, die nog in onze gemeente zijn gevestigd kunt u straks kiezen uit de volgende eet- en drinkgelegenheden: Bar-bodega „Royal-Inn” aan het Koningin Wilhelminaplein (is nog een maand café-restaurant „Royal”), Café „Gouwezicht” aan de Zuidkade, Café „Sport” aan de Kerk straat, Café-restaurant „De Unie” aan de Kerkweg, Cafetaria „Ververs” aan de Dorpstraat, Chinees-Indisch-Restaurant „Lotus” aan de Oranjelaan, Koffieshop in het Bouwvoor lichtingscentrum „Midden Hol land” aan de Staringlaan, Specialiteitenrestaurant-bistro „De Gouwe-Dis” aan de Zuid kade (wordt eind juni geopend). Die plannen voorzien er in, dat „Royal” zal worden omgetoverd in een in Engelse pubstijl gebouwde bar-bodega (wijnhuis) „Royal-Inn”. Pub betekent „Public House”. Het interieur zal uiteraard gron dig moeten worden veranderd. Er komt onder meer een biljartkamer. De ver wachting is, dat er in de 100 vierkante meter beslaande bar-bodega 80 mensen royaal ontvangen kunnen worden. Boven dit horecabedrijf zal Mieke Ververs van de Beethovenlaan haar schoonheidssalon en sauna vestigen. Op dit moment woont daar nu nog de heer C. G. Keij. Hij neemt als het ware he restaurant-gedeelte van „Royal” over door in het witte huis op de hoek Zuid- kade-Jan Dorrekenskade Oost het spe- cialiteitenrestaurant-bistro „De Gouwe- Dis” te openen. De naam is er al het WADDINXVEEN/REEUWIJK Ook Waddinxveense naturisten waren zaterdagmorgen op hun terrein „De Bessenhof’ in Reeuwijk-Dorp aanwezig toen loco-burgemeester-wethouder W. C. Kraan (kath.v.) van onze buurge meente gekleed in een fijngesneden, goed-zittend pak een door de leden van de Zuidhollandse Lichtbond gebouwde sauna officieel in gebruik stelde. Hij en zijn vrouw stonden temidden van allemaal blote mensen. Hoewel ook Reeuwijks loco-burgemeester vond dat het er best weer voor was „om alles uit te trekken” en dat zijn figuur daarvoor aller minst een belemmering behoefde te zijn is het er toch niet van ge komen. „Officiële verplichtingen elders verhinderen me hier langer te blijven”, sprak de heer Kraan. Zijn vrouw had een fris uitziend boeket bloemen gekregen. Toch was het alles bij elkaar en niet alledaagse plechtigheid, die alleen werd bijgewoond door het Week blad voor Waddinxveen. De saunaopening viel vrijwel toeval lig op één van de twee Wereld- naturistendagen. „Open dagen”, die wat het afgelopen weekeinde betreft zich in een minimam be langstelling van „andersdenken den mocnten verheugen. Van de Zuidhollandse Liclitbond, dit jaar 20 jaar oud, zijn 400 gezinnen lid. Zij Komen uit de gehele provincie, liet terrein, afgeschermd met rie ten matten, is 7,7 hectare groot. Hoewel er in „De Bessenhof” een paar caravans staan opgesteld is het overwegend een kampeerter rein voor dagrecreanten. Het is het gehele jaar geopend en alleen te betreden na bij de ingang op een bel gedrukt te hebben en na door een aantal zich daar bevin dende bestuursleden te zijn toege laten. Aan het lidmaatschap gaan kennismakingsbezoeken vooraf. „Naturist worden is een groeipro ces,” zeggen ook de Zuidhollandse naturisten. In de loop der jaren hebben zij met gezamenlijke krachtsinspanning hun in de pol der gelegen terrein beplant en be bost, voorzien van sportaccom modaties en kinderspeelplaatsen. In het oog springen de waterzui veringsinstallaties en het open luchtzwembad. Naast het zich ver pozen op het terrein, ontmoeten de leden elkaar ook op vereni- gings- en feestavonden. En toch is het wel even wennen, zo’n of ficiële opening op een naturisten terrein. Vooral als je in Waddinx veen nogal wat officiële bijeen komsten afloopt. Iedereen ziet er dan op zijn paasbest uit. In Reeuwijk-Dorp was dat anders. Loco-burgemeester Kraan onder hield zich met geklede en blote mensen, zonder zijn aandacht voor het gespreksonderwerp te verliezen. Ook wij praatten op het terras met wel en niet-geklede mensen. En dan de loco-burge meester en zijn vrouw goed ge kleed van blote mensen afscheid te zien nemen is natuurlijk hele maal het einde. Eigenlijk gaat het hier om een splitsing van het 12 jaar bestaande café-restaurant „Royal”. De onmogelijkheid om in één en dezelfde ruimte gezelligheid zoekende cafébezoekers sfeervol te ontvangen en restaurantbezoekers in alle rust te laten dineren werd langzamerhand steeds pro blematischer. Daarbij komt dat bij brui loften en partijen de zaak gesloten moest worden. Vandaar de nieuwe horeca plannen. van 1.000,— tot 10.000,—. Aflossing 12 tot 60 maanden. Lopende leningen worden veel al overgenomen. Assurantiekantoor Cronenstein 45 - Gouda Tel. 01820 - 15947 HEMELVAARTSDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162. ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: G. Siemons, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. (01727) 2834 I I I I I I I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 I Waddinxveen 018282301j De internationale Naturisten Federatie, waarvan ook de Neder landse met 19 verenigingen lid is, heeft vorige week in een open brief aan de Commissie voor de Rechten van de Mens bij de Raad van Europa in Straatsburg aan-f gedrongen op erkenning en her-i stel van het „menselijk recht opj functioneel naakt in natuurlijke omstandigheden” en verzoekt dit recht vast te leggen in de Europe se Conventie van de rechten van de mens, respectievelijk de Uni- i versele verklaring van de Mensen- Irechten. v .v. - Rabobank Q Rabobank Waddinxveen Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Openingsuren: Maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur Vrijdagavond van 7-9 uur A z. -W:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1