1 de hefbrug Rondom LP voetgangers gebied door braderie Dorpstraat zaterdag gelukkige vrouw: zij doet mee aan het welfare-werk WILLEMS Mevrouw H. Boom-Vink is een Vliegtuigen boven station P. Lips als treingeleider WADDINXVEEN Overmorgen zal het nieuwe station Waddinxveen-Noord feestelijk in gebruik worden genomen. Over het station als zodanig leest u meer op pagina 11 van dit Weekblad voor Waddinxveen. „Het is een onvergetelijke avond geworden V ertrekkende ds. T. v. ’t V eld overladen met geschenken WADDINXVEEN „Het is niet onze bedoeling om u met tranen in de ogen weg te sturen, maar we ho pen dat u met dankbaarheid op een onvergetelijke avond zult kunnen terugzien.” Met deze woorden om schreef de voorzitter van de kerke- raad van de Centrale Hervormde Gemeente, ds. D. van Vliet, gister avond in de Bethelkerk de zin van de aan de naar Ede vertrekkende ds. T. van 't Veld en zijn gezin aan geboden afscheidsavond. I BE FAIR EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK DAG STRANGER, DAG SHEIK, GIJ VARE WEL! REPRODUKTIES - POSTERS Boekhandel Veldwijk BV FISKAAL KEERPUNT DRINGEND NOODZAKELIJK vandeweek VOOR WADDINXVEEN ’’Vervuiling” De andere kant van deze medaille is niet minder fu nest. Een goed deel van de bevolking wordt in het le veren van produktieve prestaties geremd. Tandart sen beperken hun praktijk WOENSDAG 30 MEI 1973 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 5 Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Gehoorzaamheid Geldstromen Belastingfraude WADDINXVEEN Zaterdag wordt er in de Dorpstraat „het meest complete winkelcentrum van Wadidnxveen”, zeggen ze van zich zelf een braderie gehouden. Voor de eerste maal. De winkeliers in de Dorpstraat willen zich nu eens fees telijk aan het publiek presenteren. Laten zien dat ze er zijn en blijven. Sier-orgelpijpje Ook tijdens de rioleringswerkzaam- heden, die deze zomer in de Dorp straat uitgevoerd moeten worden. Daarom zullen de 17 aan de brade rie deelnemende winkeliers goed la ten merken hoe belangrijk hun win kelcentrum voor u is. Ze doen dat met een reeks van attracties in een speciaal voor de braderie afgesloten Dorpstraat Daarmee beschikt Wad dinxveen tussen de Kerkwee en de Kleikade voor het eerst over een heus voetgangersgebied. De brade rie zal naast vele eigen attracties van de winkeliers (Heemskerk bij voorbeeld herhaalt de gehele dag de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus) de aandacht trekken door het aan wezig zijn van een sigarenmaker, een weefster, een scharensliep, een klompenmaker en het geven van modeshows (om half elf en om drie uur). Kortom te veel attracties om op te noemen. U gaat zaterdag maar eens kijken in de Dorpstraat (Advertentie) felijke” geschrijf van ene donderdag gaven wij u al omstandig- verlenen, ook daar verte zoeken. Foto: Het Weekblad voor Waddinxveen/Flevohof De Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Ds. T. van 't Veld aan veel groter wordt. soon, nu een gewoon een anti-reklame voor hem wordt. ning meer af te geven voor verrichte prestaties. En zo weten, dat u onder voede ren ook verstond het depo neren van kadavers, waar- Ds. Van ’t Veld zei deze afscheidsavond niet gemakkelijk te hebben gevonden. Hij zei sprakeloos te zijn van de geschen ken die hij had gekregen. „De door ds. Van Vliet uitgesproken wens dat het schenk werd aangeboden door de heer Jac. van Dijk. se Spoorwegen van de nieuwe halteplaats naar het 1300 meter verder gelegen station-centrum. Vooraf heeft dan al in het Anne Frank centrum het officiële ge deelte van de festiviteiten plaats gevon den. Hoewel de nieuwe halte eerst in de dienstregeling van 3 juni als stopplaats is aangegeven, zullen toch reeds alle trei nen na de officiële in gebruikneming de haltepIaats-Noord aandoen. THE BEST OF EXSEPTION o.a. The 5th van Beethoven, Ala Turka van Mozart, Rhapsody in Blue van Gersh win, Sabre Dance van Khachaturian, e.v.a. 17,50 Getipt door Veronica er> ver krijgbaar bij: töF? tien er een nieuwe minister van financiën aan het bewind komt. inflatie-problematiek Ds. J. van den Heuvel zei in alle ge hoorzaamheid het verzoek van ds. Van ’t Veld te willen aanvaarden. Een Die naar Gods gaat heen wanneer hij gezon den wordt. „Als we het zo zien mogen we verheugd en verblijd zijn over het vertrek van dominee Van ’t Veld,” vond hij. Het scheidende echtpaar bood hij na mens de Centrale Hervormde Gemeente een pen, een koffiezetapparaat, een koel kast, een groenkleurige fauteuil en een portemonnee aan, omdat zoals ds. Van den Heuvel zei in Waddinxveen zijn portemonnee altijd vol gaten zat. „Nu moet Ede hem maar vullen, wij zorgen er voor dat u het geld bij elkaar kunt houden.” WADDINXVEEN Zaterdag is het „familiedag” van de christelijke sport vereniging „Be Fair”. Die dag zullen 15 elftallen en 4 veteranen-elftallen aantre den tussen half negen ’s morgens en vijf uur ’s middags. Vele oude bekenden zullen in de vete ranenelftallen uitkomen. Wij noemen u hier enkele namen: Han Breedijk uit Rijnsburg, Nic de Bruin uit Veenendaal, de kleine Van Kempen uit Zeeland, Klaas de Knikker, J. H. van Hoven, Henk Verbeek, Cor v.d. Wal, Bart Kobes uit Rhenen enz. Zaterdagmiddag kunt u de „oude sterren” weer aan het werk zien. Vanaf 5 uur tot 8 uur is er nog de mogelijkheid gezellig na te praten met een fijn stuk muziek. se Courant” is nu veran derd in een ludieke. In de len ten strijde trekken. Hij moge zich dan realiseren er op fiskaal gebied President-kerkvoogd T. de Bruin bracht het vele werk dat door die „kleine, maar dappere predikant” is verzet in herinne ring. In de tijd dat ds. Van ’t Veld hier stond is de Bethelkerk in gebruik geno men en werden talloze financiële acties met succes afgesloten, terwijl mede door ds. Van ’t Veld het kerkbezoek werd gestimuleerd. Namens het college van kerkvoogden en notabelen bood de heer De Bruin het predikantsechtpaar een cassetteradio met geluidsboxen aan. Op de band stond de kerkdienst die in het najaar van 1972 door het IKOR vanuit de Bethelkerk werd uitgezonden. De heer H. Kooyman sprak namens het Algemeen Activeringscomité, waarvan ds. Van ’t Veld voorzitter is. Als dank voor het voor dit comité verzette werk bood hij de vertrekkende predikant een documentenkistje aan met daarin de or de van dienst bij de overdracht en inge bruikname van de Bethelkerk en een ge luidsband met hoogtepunten uit de Wad- dinxveense loopbaan van ds. Van ’t Veld. Voorts maakte hij er melding van dat onder leiding van de dominee 339.584,27 kon worden ingezameld. Daarvoor werden er door het AAC 27 werkvergaderingen in al die jaren ge houden; de commissievergaderingen niet meegeteld. De organisten van de Centra le Hervormde Gemeente kwamen met een sier-orgelpijpje ds. Van ’t Veld veel goeds voor de toekomst wensen. Het ge- deze feesttrein aankondigen. Drie recla- me-vliegtuigen zullen de trein escorteren om de bevolking van Waddinxveen- noord er op te attenderen dat de nieuwe halteplaats voor hen open staat. Met de eerste feesttrein vertrekken, na het daar toe door loco-burgemeester, wethouder P Lips voor deze gelegenheid uitge monsterd als treingeleider te geven vertreksein, de gasten van de Nederland- 1. TIE A YELLOW RIBBON - Dawn 2. DO YOU LOVE ME - Sharif Dean 3. WE WERE ALL WOUNDED AT WOUNDED KNEE - Redbone 4. POWER TO ALL OUR FRIENDS - Cliff Richard 5. WAIKIKI MAN - Bonnie St. Claire Unit Gloria 6. HELL RAISER - The Sweet 7. ERES TU - Mocedades 8. GINNY COME LATELY - Albert West 9. IK BEN GERRIT - Gerrit Dekzeil 10. IMMER WIEDER SONNTAGS - Cindy Bert 1. LET’S GO TOGETHER - The Cats 2. AJAX WINT DE EUROPA CUP - Vader Abraham te bouwen. Bij fiskale kon- trole zal er wel eens ie mand door de mand vallen, tjeven omdat het hun maar de rechtvaardigheid is geen of onvoldoende ren gaat. Zo werkt het am- bachtsbedrijf er zelf aan van uw privileges te genie- is niet meer, maar een ten en inzage te hebben ge- stervende. Wanneer zal de grip voor deze stervelijke had van uw terechtwijzing mensheid dat eens gaan be- proletariër. Allah zij gepre- - hoe verduidelijkend dat grijpen! Allah heeft gege- zen! Hoe beschaamd ben ook moge hebben gewerkt ven, wij hebben slechts ge- ik, nietige worm dezer pla- - vóór plaatsing, zo had nomen! neet, u, hoogverheven per- mijn stukje waarschijnlijk Een hergeborene, mij blijkt, dat gij nimmer de drukpers ge- in Natuurlijke zin dan, medestrijder zijt, tegen haald. Hoe kon ik echter H. C. J. de M. Mevrouw H. Boom-Vink op de Flevohof voor ons een onvergetelijke avond zou worden is dan ook helemaal vervuld,” zei hij. Hij was dankbaar voor het werk dat hij in onze gemeente heeft mogen doen. „Wij zullen nooit vergeten welke rijke tijd we hebben meegemaakt in Waddinx veen,” sprak een duidelijk bewogen ds. Van ’t Veld tot slot. boekt, maar het gaat er dat er grotere karweien ook verloren gaan. De uit- Om 11.39 uur arriveert de eerste trein uit de richting Boskoop die Waddinx veen-Noord zal aandoen. Luide knalsig- nalen en fluittonen zullen de komst van name genoemd de inkom- sten voor ambachtelijke of van een onvolledige ad- werkzaamheden van de zo- ministratie. Daar is geen genaamde „schnabbelaars”. kontrole-apparaat voor op Dat zijn loontrekkenden die in hun vrije tijd werk zaamheden verrichten voor eigen rekening. Zij werken tegen tarieven waar de bona-fide ambachtsbedrij- ven geen antwoord op heb ben. Dat komt in de eerste Hoe is het met veel ander plaats omdat men van het werk dat als bijverdienste werk in de vrije tijd geen kan worden verricht. Zou- loonbelasting betaalt en den alle leraren die thuis vervolgens omdat er geen bijlessen geven dit trouw omzetbelasting bijgerekend aan de minister van finan- wordt. Dat laatste scheelt ciën melden? Het komt ons al zestien procent. Daar- voor dat een fiskaal belaste naast heeft de loodgieter, privé-les bijna niet meer te de timmerman en de tegel- betalen is. Bij het geven I zetter er geen behoefte aan van muzieklessen zal de I om nog kleine karweitjes ontwikkeling wel niet an- H op te knappen. Hij kan er ders zijn. En hoe is de si- geen eer meer aan behalen, tuatie in de journalistiek, I Zijn klanten schrikken zo bij de artsen en tandartsen? I van de rekening dat het Ds. Van ’t Veld heeft zes jaar in Wad dinxveen gewoond en gewerkt. Zondag middag zal hij zich in de Brugkerk voor goed losmaken van de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen. Zoals bekend zal zijn opvolger ds. W. Verboom van Benschop zijn plaats gaan innemen. De intrede in de Bethelkerk is bepaald op zondag 19 augustus. In zijn openingstoespraak gaf dominee Van Vliet als zijn mening, dat de Wad- dinxveense gemeenteleden zijn collega en zijn gezin nog lange tijd zullen gedenken. „We zullen ze niet zo gauw vergeten,” zei hij, daarmee ook duidende op de tekst „Gedenkt uw voorganger” uit de brief aan de Hebreeën. „Denkt aan uw leider”, vulde ds. Van Vliet aan, omdat we het volgens hem ook in het geloof niet zonder leiding kunnen stellen. Bij dat alles staan de daden van de Heer natuurlijk voorop. WADDINXVEEN Mevrouw H. Boom-Vink (73) van de Prins Bernhard laan is een gelukkige vrouw. Haar humeur lijkt niet te lijden onder haar handicap. Zij heeft last van evenwichtsstoornis en heeft trombose in haar been. Dat betekent, dat me vrouw Boom aan haar huis is gekluisterd. En dat houdt weer in dat zij één van die Waddinxveners is die week-in-week-uit uitzien naar de welfare-werksters van het Rode Kruis. U weet van het Weekblad voor Waddinxveen dat de Welfare-werksters er zijn en welk een goed werk zij in het belang van zich eenzaam voelende bejaar den, zieken en gehandicapten verrichten. Bezigheidstherapie heet dat met een moei lijk woord. Als u nog steeds niet weet wat het welfarewerk van het Rode Kruis wil zeggen, let u komende vrijdag dan eens op de speciaal ingerichte kraam op de week markt, waar een indruk zal worden gegeven van de handvaardigheidstechnieken, die onder meer door het welware-werk worden verbreid. Onlangs werd in de Flevohof in Oostelijk Flevoland ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het welfare-werk van het Rode Kruis een expositie gehouden, waar ook mevrouw Boom tiaar toe is geweest. Zij maakt dan ook een dankbaar gebruik van de diensten van de Waddinx- veense welfare-werkster en staat bekend als een fervent haakster. De serieuze reactie van de de enkels te hebben ge- Waddinxvener H. C. J. de schopt, sterker nog, in de Man (Koningin Wilhel- rug te hebben geschoten, minasingel) op het „verder- Ik ben uw vergeving dan schijnlijk van dieren, welke ook niet waardig en heb u onrein zult noemen. Ik ’Stranger’ in de „Boskoop- besloten mijzelve voor uw moet zeggen, gij hebt op krokodillen te werpen, zo- het juiste plekje gezeten, doende hen tot voedsel die- Wat ik u nog smeken wil- ze rubriek van vorige week nende, dat is in ieder geval de, is, oh hoogverhevene, nuttiger dan van hun huid schrijf soms iets duidelij- door wat het wil zeggen als schoenen en tassen te ma- ker, althans zodanig, dat een Waddinxvener een ken. Maar hoevelen zouden uw onderdanen het kunnen brief schrijft. Vandaag het met mij zich opofferingen verstaan. Dit diene dan als vervolg op „Strangers”- willen getroosten ten bate verzachtende reactie, eveneens opgeno- van de natuur? Ik ben heid voor mijn snode daad, men in „Rondom de hef- bang, dat uw krokodillen Dag Stranger, dag Sheik, brug”. na deze sobere hap, weder- gij vare wel! Dit wenst u, om honger zullen lijden! met zijn laatste ademstoot, Oh Stranger, beter gezegd Ware het mij gegund enige niet meer de Man, want die Sheik aller Sheiken, dank van uw privileges te genie- is niet meer, voor uw vergeving en be- De belastingdienst heeft aan de fraude geen mede- ven zo hoog zijn geworden, met het afschaffen van de werking verlenen, dan date zij als zodanig onver- aftrekbare onderhoudskos- krijgt men gewoon geen antwoord zijn. De druk van ten voor het eigen huis wel hulp. Betreden wij nog de belastingen en sociale administratieve winst ge- even verder het veld van lasten is ondraaglijk ge- de „part-time” arbeid, dan worden. De overheid is zelf naar uitzien dat het verlies zien wij in de sektor van mede schuldig aan de toe- belastinginkomsten het winkelbedrijf duizen- nemende moraalverkrach- Daar den studerenden een flinke ting. zijn nog geen cijfers over zakcent verdienen waar bekend, maar het wordt tijd ook de fiskus geen weet dat die eens op de publika- van heeft. De schooljeugd tietafel komen. Er komt wil wel en de winkeliers, ’n steeds grotere reeks van die alleen met noodhulpen inkomsten, die nooit ad- werken, kunnen op deze ministratief te kontroleren wijze met een lagere beta- zijn. De direkteur van het ling volstaan. Ook hier G.A.B. te Utrecht heeft met moet er wel sprake zijn van een dubbele boekhouding omdat zjj van het eventuele meerinkomen een te groot deel moeten afstaan aan de gemeenschap. Ondernemers ontplooien slechts in be perkte mate nieuwe initia- .1 tot meer opbrengst leidt. Geleerden zien af van het schrijven van boeken of artikelen omdat zij het praktisch al leen voor de staat doen. Uitstekende werkkrachten verlaten het land omdat el ders de belastingtarieven lager zijn. Het simuleren van ziekte is een bekend verscchijnsel geworden om dat men daardoor nog eens belastingvrij een extraatje kan pakken. Wanneer in Nederland de belastingta rieven zich binnen de gren zen der redelijkheid zou den bewegen zou de gemid delde inspanning per Het boekhoudwerk dat ver- werkkracht sterk omhoog richt wordt om de fiskus gaan. Wij zijn bezig ons te op tijd de aangiften te be- ontwikkelen tot een volk zorgen zal ook vast niet van middelmatige figuren, allemaal fiskaal gelegali- In de EEG-landen zijn wij Het arief voor het kleine seerd worden verricht. Het bijna het volk geworden ambachtswerk wordt extra is heel duidelijk dat er zich met de geringste welvaart hoog door de planning van twee geldstromen door Ne- per hoofd. Moet dit zo het vele kleine werk, waar derland bewegen. De be- doorgaan. Wij leven in een veel te veel tijd mee verlo- langrijkste is zichtbaar tijdperk waarin wij ernstige voor de belastingdienst en kritiek hebben op de mi- eengroeiende geldstroom lieuvervuiling en niet ten mee het kleine werk af te wordt aan het oog van de onrechte. Het wordt tijd stoten, maar het gevolg is fiskus onttrokken. Daarbij dat wij de vraag stellen of zou het onjuist zijn te ver- de vervuiling van het gees- melden dat het alleen de telijk milieu niet het meest voerders van onderhouds- zelfstandigen zijn die zich dreigend is geworden. Het werk worden door deze aan belasting ontduiken lijkt ons goed deze kritiek vrije” markt ook zelf ge- schuldig maken. In de op ons fiskaal stelsel te dwongen de belastingvrije loontrekkende sektor is spuien op een moment dat weg op te gaan. Ook zij het verschijnsel even dui- gaan er steeds meer toe delijk. Het zou evenzeer te over de omzetbelasting te veroordelen zijn wanneer ontduiken door geen reke- de beschuldigende vinger alleen op de handenarbeid zal hem als eerste probleem zou worden gericht, bij de worden voorgelegd. Moge- wordt de sneeuwbal van de intellektuele beroepen lijk wil hij daartegen met belastingfraude steeds dik- wordt er niet minder ge- nieuwe belastingmaatrege- ker. Wij vinden steeds meer knoeid. Men is in brede sektoren waar het econo- kringen bereid over het be- misch leven zich onder- zwaar van fraude plegen dat gronds afspeelt. In de huis- heen te stappen en men zal wel iets gebeuren moet. Er houdelijke sektor vinden misschien bereid zijn de moet een keerpunt komen, wij het ontduiken van be- oorzaak te zoeken bij het maar dat moet zeker niet lasting al een normale toenemend materialisme als gezocht worden in het ver zaak. Wie heeft nog een een uitvloeisel van de wel- zwaren van een aantal ta- werkster die belasting be- vaart. Met hetzelfde gemak rieven. De konstruktieve taalt over het door haar kan men de stelling verde- krachten in ons volk wach- ontvangen loon? Wil men digen dat de belastingtarie- ten geprikkeld af. A - s v - J 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 5