Kraijesteijn’s motoren trekpleister VIVO-braderie werd druk bezocht Klankopbouw Keijzer-orgel Plantsoenenman P. Tamerus een Kanaalstraat 2 weken dicht Beyerincklaan gaat paar maanden dicht MEESTERCURSUS IN FINLAND 25 jaar in overheidsdienst En dus liet de Waddinxveense organist Arie J. Keijzer bij hem thuis aan de J. Dorrekenskade pijporgel bouwen Arnold Moons bouwde bloeiende zaak op buiten de winkelcentra B B door GIJS KOOREN r ■■i WOENSDAG 30 MEI 1973 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 9 Bescheiden kast Moderne muziek WADDINXVEEN Als je thuis orgel wilt spelen staat er volgens de advertenties een keur van instrumenten ter beschikking. De vraag is alleen of het waar is en daarmee zit je midden in een al jarenlang durende dis cussie. WADDINXVEEN De Kanaal straat zal vanaf dinsdag 12 juni voor ongeveer twee weken voor al het rijdende verkeer worden geslo ten. Het verkeer zal in die periode door middel van richtingsborden worden omgeleid. WADDINXVEEN De Beye rincklaan zal in verband met de bouw van twee duikers nodig voor de waterbeheersing in de Zuid- plaspolder vanaf maandag 4 juni tot medio september voor alle ver keer worden gesloten. Mocht het karwei meezitten, dan zal deze weg- afsluiting korter duren. Het verkeer over de Beyerincklaan zal in de komende maanden worden omgeleid via de Ilsermanweg en Tweede Bloks- weg. Uitspraken WADDINXVEEN De klankopbouw (dispositie) van het drie klaviers huispijporgel van Arie J. Keijzer laat geen enkele twijfel over de barok-invloed: Arie J. Keijzer, inwoner van Wad dinxveen, leraar aan het Rotter dams conservatorium en organist van De Doelen in Rotterdam, doet niet mee aan deze discussie. Hij heeft niets tegen electronische mu ziekinstrumenten; hij vindt alleen dat je zoiets niet met de naam orgel mag bestempelen en dus liet hij voor zijn studie bij hem thuis aan de Jan Dorrekenskade een echt pijp orgel bouwen. WADDINXVEEN Arie J. Keijzer gaat een meestercur- sus orgelspel in Finland ge ven. Hij is daartoe onlangs uitgenodigd. De in Waddinx veen wonende organist van het imposante Rotterdamse Doelen-orgel zal in 1974 in dit Scandinavische land zijn ken nis overdragen aan afgestu deerde organisten van de Sigelius Universiteit in Fin land. Eind vorig jaar maakte Keijzer daar een concertreis. Bovendien ligt het in de be doeling dat hij eind juni 1974 in Boedapest zal concerteren met het Philharmonisch Or kest aldaar. JJB® V i Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Wethouder P. Lips opent zaak van Arnold Moons voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Waddinxveense jongeren zijn er genoeg geweest op de vorige week donderdag, vrijdag en zaterdag in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat gehouden rijwiel-, bromfiets- en moto renshow van bromfiets- en rijwielhandelaar G. P. Kraijesteijn van de Brugweg. Vooral het zwaardere motorwerk trok de belangstelling van het jeugdige publiek. Maar ook de wat oudere Waddinxvener, die een degelijk rijwiel zocht kon door de firma Kraijestein tot volle tevredenheid worden, evenals de een nieuw vervoermiddel zoe kende bromfietsers. De mechanische tractuur is zo uitgekiend dat alle slepen en ventielen van de 21 registers en de drie manualen plus het pedaal in de kast een plaats vinden. Slechts de grootste pijpen van de 16’ Bourdon uit het pedaal staan naast de kast, de rest van het pijpwerk heeft een plaatsje binnen de behuizing gevonden. Voor de echte kenners vermelden wij volledigheidshalve dat deze 16’ Bourdon een gestopte 8’ is, anders denkt u mis schien dat het plafond van de kamer er uit gehaald is. De heer Keijzer heeft het orgel laten klinken en het was een ge noegen te horen hoe de drie manualen met het pedaal voorzien in de behoefte die elke thuis studerende organist heeft, wanneer hij zich werpt op het werk van de grote orgel-componisten. De orgel bouwer is zelfs zover gegaan dat hij een In een concert in de Immanuelkerk heeft Arie Keijzer al eens getoond ook moder ne muziek te waarderen en daarover zegt hij: „Ook moderne muziek heeft mijn belangstelling, wanneer het echt is. Mo dem zijn om de kreet alleen heeft geen zin, daar komt men ook duidelijk van terug. Genieten van muziek moet altijd een element van herkennen hebben. Dat houdt niet in, dat je het van het begin tot het eind moet kunnen meefluiten maar je moet er in ieder geval contact mee houden en dat is met een kakofonie van geluiden, zoals die in sommige moderne werken wordt geproduceerd, niet meer mogelijk. Dan houdt het op muziek te zijn”. paar muzikale grapjes uit de Barok-tijd in het orgel heeft gebouwd. Dat zijn: een cymbelster, die belletjes laat klinken terwijl er in het front een ster ronddraait en een nachtegaal die een aanhoudend vogelgefluit laat horen. Quintadena 2’ Vox Humana 8’ Ranket 16’ Tremulant Cymbelster Nachtegaal Diversen Koppeling Pedaal - II Koppeling Pedaal - III Koppeling II - III Arie J. Keijzer achter zijn drie klaviers huispijporgel. Hij kan er in zijn riante drive-in woning aan de Jan Dorrekenskade op spelen zonder dat de buren er last van hebben. 'Zijn broers Johan en Jan hebben het orgel helpen bouwen en intoneren. Jan Keijzer is mede-firmant van de orgel- firma Ernst Leef lang in Apeldoorn. Manuaal I Blokfluit 4’ Prestant 1’ Harpregaal 8’ Zoals wij vorige week al uitvoerig heb ben bericht zal de Kanaalstraat worden opgeknapt en worden geasfalteerd. Manuaal II Roerfluit 8’ Prestant 4’ Gedekt Quint 2 2/3’ Woudfluit 2’ Mixtuur H/III st. Regaal Manuaal III Holpijp 8’ Gedekt fluit 4’ Prestant 2’ Cymbel 1 st Terts 1 3/5’ Nasard 1 1/3’ Pedaal Bourdon 16’ Gedekt bas 8’ Gedekt 4’ WADDINXVEEN Maandag was de heer P. Tamerus, opzichter C van de plantsoenendienst 25 jaar in overheidsdienst werkzaam. Ter gelegenheid hiervan werd de jubilaris in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, ouders en familieleden gehuldigd. Wethouder van openbare werken, de heer Ph. Kroes sprak de jubilaris toe. Hij schetste hoe de jubilaris, begonnen als opperman, is opgeklommen tot deze functie. Een groot deel van de plantsoe nen staat onder het opzicht van de heer Tamerus. Hij wenste hem nog een groot aantal goede jaren toe en bood hem de gebruikelijke jubileum-gratificatie aan. Hierna vierde de directeur van openbare werken en bedrijven de heer A. M. Zwambom het woord. Hij bewonderde de jubilaris voor de grote rust die van hem uitgaat en de wijze waarop hij met de mensen kan omgaan. „Zijn er wel eens kwesties met het publiek of de perso neelsleden onderling, dan weet u het al tijd wel te klaren”, aldus de heer Zwam bom. Ook gaf hij een uiteenzetting van gewijzigde inzichten in de laatste jaren ten aanzien van de plantsoenen, waar- Een gesprek over orgels loopt al gauw uit op een gesprek over muziek en Arie Keijzer heeft hierin enige uitspraken ge daan die belangrijk genoeg zijn om te worden weergegeven. Hij geeft per week 30 uur les aan het conservatorium en is daardoor zeer goed op de hoogte van wat er omgaat in de wereld van de mu ziek en in het bijzonder in de wereld van de orgelmuziek. Hoewel geen romanticus pur sang, wijst hij de romantische mu ziek beslist niet af. De intonatie van zijn huisorgel wijst dit trouwens uit, want ook deze stroming is er op te vertolken. Waar hij bezwaar tegen maakt is dat er soms te veel bij wordt stilgestaan. Op zijn concertprogramma’s prijkt regelmatig muziek van lan Zwart, maar hij is van mening in de geest van Zwart te hande len door de oude meester niet klakkeloos te imiteren. lan Zwart heeft tijdens zijn leven een hele evolutie doorgemaakt en heeft zijn leerlingen er van trachten te doordringen dat dit door moet gaan. De firma Leeflang uit Apeldoorn heeft kans gezien in een bescheiden kast een WADDINXVEEN Met een druk bezochte braderie voor de deur van zijn supermarkt aan de Groensvoorde heeft VIVO-winkelier A. van der Sluys vorige week donderdag, vrijdag en zaterdag er feestelijk bij stil gestaan dat hij zijn bedrijf nu 25 jaar in Waddinxveen uitoefent. Liet het weer voornamelijk donderdag nog veel te wen sen over, gelukkig brak de zon op vrijdag en zaterdag ook wat dit betreft door. De „koopjes" en de demon staties trokken op de braderie de meeste belangstelling van het winkelend publiek. De heer Keijzer geeft in D® Doelen in Rotterdam steeds twee seizoenen lang een Bach-cyclus, waarvan het dertiende concert onlangs het winterseizoen heeft afgesloten. Het volgend seizoen komen er nog zes concerten, waarmee deze cy clus is afgerond. Deze concerten hebben een gelijkblijvende belangstelling, tot zelfs uit België en Duitsland en dat is een grote steun voor de solist die alleen hiervoor 3 a 4 uur per dag studeert. orgel te bouwen met 21 stemmen die qua intonatie prachtig zijn aangepast aan de beperkte ruimte van een huiskamer, maar die daarnaast zoveel combinatie mogelijkheden bieden dat vrijwel de ge hele orgelliteratuur daarop tot zijn recht komt. door het personeel steeds weer voor nieuwe problemen komt te staan. Na mens het gemeentepersoneel bood hij de jubilaris een boekwerk aan over bloe men en planten in Europa. De heer C. de Wild, opzichter A van de plantsoenendienst, bood namens het per soneel van de plantsoenendienst even eens een boek wei k aan over de flora van Europa, terwijl mevrouw Tamerus een fraai boeket bloemen ontving. Collega I. Benders vertelde een aantal leuke dingen over de afgelopen 25 jaar. Eén ding vond hij een teruggang. Enkele jaren ge leden gebeurde het sneeuwruimen door de plantsoenendienst gemotoriseerd. Thans gebeurt het met de schuif. Ook in deze sector zijn de bezuinigingen dras tisch doorgevoerd. De jubilaris dankte allen voor de hartelijke woorden en ge schenken. WADDINXVEEN Cliënt of geen cliënt, vriend of geen vriend, kennis of geen kennis. Zij waren vorige week donderdag allemaal welkom om de gemoderniseerde zaak in textiek en woninginterieur van Arnold Moons aan de Zuidkade te bezich tigen. Loco-burgemeester P. Lips, die de winkel ’s middags officieel had geopend (de foto toont u daarvan het moment), sprak zijn waardering uit over de onder nemingsgeest van deze middenstander om iets dergelijks op te bouwen buiten de winkelcentra van Waddinxveen. De heer Moons zei bescheiden daar zonder de hulp van zijn vrouw ook niet toe in staat te zijn geweest Zijn door het erbij halen van een woonhuis stuk vergroot en eigentijds ingerichte zaak trok in de afgelopen dagen de belangstelling van honderden Waddinxveners. Arnold Moons heeft nu de beschik king over ongeveer 120 vierkante meter verkoopruimte. Zoiets komt niet dagelijks voor en we waren dan ook heel nieuwsgierig hoe je in een (ruime) huiskamer een pijporgel kunt herbergen. Voor dit instrument geldt maar één kwalificatie: het is een echt orgel. i H

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 9