Uw weekblad komt met een speciaal Sportweekblad Met name in Vondelwijk en Groenswaard moet meer BURGEMEESTER ZIT WEER OP ZIJN POST Kleuren T.V. Politie houdt nieuw station in de gaten □omen Heemskerk B.V. Pas na de zomer huis aan huis informatie over het structuurplan Mensen en honden Golvende wand Elzenhorstflat wordt gesloopt Kj -■fej i klassen vijftien morsdood te W ij k vereniging ontspanning gaan bieden I Snel op de bon WADDINXVEENSE Nieuwsblad Onafhankelijk met 100 service SPORTWEEK 1973 Ui 18.30 UUR WARNAARPLANTSOEN. 29e JAARGANG - Nr. 1341 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DONDERDAG 7 JUNI 1973 „Huismeester” Onder (hoofd)re<lactie van B. J. Woudenberg en niet de vaardige op- maakhand van Steef Zuidam kon een speciaal nummer verschijnen, waarin alles staat wat u maar van welk Sportweekonderdeel dan ook wilt weten. Wij bieden u die bijlage graag aan. En, zouden wij u willen vragen, laat u het niet bij het lezen. Gaat u ook eens kijken. DOKTERSDIENSTEN ZATERDAG OFFICIËLE OPENING DINSDAG 12 JUNI WADDINXVEEN Uit een gistermiddag ingesteld onderzoek is geble ken, dat de golvende spouwmuur van de langs de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn in Groenswaard 2 staande Elzenhorstflat is ontstaan door werkend vocht. Meteen is begonnen sommige gedeelten van deze muur af te breken. WADDINXVEEN De morgen avond officieus en dinsdagavond 12 juni officieel van start gaande Wad dinxveense Sportweek 1973 belooft zowel voor de deelnemers aan de diverse evenementen als voor de toe schouwers een uniek spektakel te worden. Het Sportweekcomité on der voorzitterschap van de heer H. van Gelooven is er in geslaagd ook van de 28e aflevering een bont ge heel te maken. Naast de altijd aan wezige sporten als voetbal, zwem men. kaarten, gymnastiek, wielren nen en puzzelen komt nu ook het parachutespringen in het Sportweek- programma voor. Dit alles was voor het Weekblad voor Waddinx veen aanleiding vandaag te verschij nen met een gratis bijlage over de Waddinxveense Sportweek 1973. WADDINXVEEN De Waddinx- veners zullen pas na de zomer een populaire uitgave van de door het Rotterdamse Stad en Landschap op gestelde structuurplanstudie in hun brievenbus aantreffen. Bij het ver vaardigen hiervan is een behoorlijke vertraging opgetreden. Mevrouw A. Best-van der Steen (Busken Huëtlaan 19) en de heer G. Oudijk jr. (Tesselschadelaan 122) hebben reeds de eerste stappen ge zet om nog deze maand de nieuwe wijkvereniging uit de startblokken te krijgen. Met het gemeentebestuur zijn besprekingen gevoerd over een eigen ruimte. ars WADDINXVEEN Er wordt in de Vondelwijk stevig geprobeerd om voor de bewoners in die wijk en de toekomstige bewoners van Groenswaard 3 een wijkvereniging van de grond te krijgen. Doel van deze in oprichting zijnde wijvereniging is om de in het noordelijk deel van onze gemeente wo nende Waddinxveners meer ontspanning en gezelligheid te bieden. I Weekblad voor Waddinxveen I Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren t’j Foto: WvW/Sjaak Noteboom (Advertentie) u Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Loco-burgemeester P. Ups als "treingeleider". WADDINXVEEN Laten we het maar ronduit zeggen: de vijftien bomen die aan de Alberdingk Thijmlaan stonden en dezer dagen zijn gekapt waren ziek, maar konden onmogelijk genezen omdat deze bomen door het er tegen plassen van mensen en honden ten dode waren opgeschre ven. Iedereen weet dat in de Alberdingk Thijmlaan overmatig veel hon den worden uitgelaten. En de praktijk leert dat hun bazen dan de ver leiding vaak ook niet kunnen weerstaan om te urineren. En dat allemaal met dit gevolg dat er nu aan deze stille laan naar het Gouwebos vijftien bomen minder staan. Omdat een dode boom in dit geval een gevaar voor zijn (natuurlijke) omgeving vormde. Zoiets kan worden omschreven met een moeilijke, maar mooie Latijnse naam, doch kan ook eenvoudig ’rood vuur" genoemd worden. In ieder geval heeft het ook het hoofd van de Waddinxveen plantsoenendienst, de heer C. de Wild, pijn gedaan het onherroepelijke besluit te nemen vijftien bomen aan de Alberdingk Thijmlaan te kappen. De bomen stonden er sinds eind 1971 - begin 1972. Het was voor hen niet weggelegd in onze gemeente uit te groeien tot dikke stammen. Van dit ketelhuis zouden ook gebruik gaan maken de peuterclub „Pieter Piere- bas” (vijf ochtenden en misschien de dinsdag- en donderdagmiddag), de Wad- dinxveense Schaak Vereniging (donder dagavond), de Waddinxveense toneelver eniging „Toi-Toi” (in principe maandag en woensdagavond) en de personeelsver eniging van de PTT (zeven zaterdag avonden in het winterseizoen). Ook van het ketelhuis aan de Tollenslaan zal meer dan één vereniging gebruik maken. WADDINXVEEN De rijkspolitie van Waddinxveen en de spoorwegrecher- che van de Nederlandse Spoorwegen zijn met elkaar in overleg getreden om ver nielers geen kans te geven de hand te slaan aan het vorige week vrijdagmorgen geopende station „Waddinxveen-Noord”. Dite station is onbemand. De verlichting blijft er ’s nachts gedeeltelijk aan. Afge sproken is dat de halte vooralsnog goed in de gaten gehouden zal worden. Vro- lijker nieuws over Waddinxveen tweede station treft u aan op pagina 9. WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft zit weer op zijn post. Vier weken lang is hij verdienstelijk waargeno men door wethouder P. Lips. Zondagavond tegen acht uur kwam het echtpaar Van der Hooft uit Rome en Zambia terug. In Zambia hebben de burgemeester en zijn vrouw hun daar werkende dochter Marlies ontmoet. Aan het drie weken durende ver blijf in Afrika werd een week vakantie in Rome toegevoegd. Met Alitalia vlogen de heer en mevrouw Van der Hooft zondag avond naar Schiphol waar familieleden, bode P. T. Rooks en Marjolein Kooren (die mevrouw Van der Hooft bloemen aanbood namens het Weekblad voor Waddinxveen) hen opwachtte. Burgemeester Van der Hooft viel op door een bruin gezicht en een sportieve gestreepte das. Burgemeester C. A. van der Hooft wordt op de foto welkom geheten door bode P. T. Rooks en Marjolein Kooren (9) is bezig mevrouw J. van der Hooft- Lourens te verwelkomen. Het echtpaar Van der Hooft kwam net uit Rome en Zambia terug. Er zou zich boven verborgen construc- tiebetonneuzen (dat zijn de richels van de woonlagen) water hebben opgehoopt, dat door bevriezing in de afgelopen win ters zodanige krachten heeft kunnen ontwikkelen waardoor gedeelten van de spouwmuur werden weggedrukt. De gol vende muur werd pas een paar weken geleden door een bewoner ontdekt, waar op bouwer Reym BV de zaak ging afzet ten om alle risico’s te kunnen uitsluiten. De Elzenhorstflat is eigendom van het AGO-verzekeringsconcem en werd eind 1969 opgeleverd. De spouwmuur ei genlijk een sierwand heeft geen con structieve waarde, zodat niemand in het door 74 gezinnen bewoonde flatgebouw gevaar loopt. Verwacht wordt dat het karwei nog voor de eind deze maand beginnende bouwvakvakantie zal zijn geklaard. Reym spreekt wat die golvende wand betreft van een incidenteel geval. Arts: G. Siemens, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. (01727) 2834 EERSTE PINKSTERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse Apotheek TWEEDE PINKSTERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: diensdoende arts. MBS jfiÈak Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Er is druk gekapt aan de Alberdingk Thijmlaan. WADDINXVEEN De rijkspolitie van Waddinxveen hield vorige week vrijdag een snelheidscontrole op het gereconstru eerde gedeelte van het Noordeinde. In anderhalfuur werden 28 automobilisten bekeurd. 'Hun snelheden varieerden van 71 tot 135 kilometer per uur. Er mag niet harder dan 50 kilometer per uur worden gereden. Inmiddels hebben zich ook de gemeente besturen uit de omgeving over de studie gebogen en wat betreft het geven van hun mening om uitstel gevraagd. Wad dinxveense afdelingen van politieke par tijen zitten met de moeilijkheid het structuurplan moeilijk in groter verband te kunnen bespreken, omdat de popu laire uitgave nog altijd niet verschenen is. Bekend is dat de gezamenlijk optre dende kiesverenigingen van ARP en CHU het plan in werkgroepen zullen gaan bespreken. D’66 gaat de zaak ook nog verder uitdiepen. De Partij van de Arbeid buigt zich vanavond in het Ge reformeerd Verenigingsgebouw over een conceptbrief die als reactie op het struc tuurplan aan B. en W. zal worden ge stuurd. De inhoud van die ontwerpbrief treft u op pagina 7 aan. De bedoeling nu is dat de wijkvereniging voor Vondelwijkers en Groenswaarders gaat optreden als een soort huismeester van het ketelhuis aan de Busken Huët laan en deze ruimte op momenten dat die niet in gebruik is gaat gebruiken voor het doel waarvoor deze belangen vereniging wordt opgericht. Het schoon houden van het ketelhuis en de verstrek king van consumpties zal dus door leden van de wijkvereniging ter hand worden genomen. Zodra de raadsleden over een week een beslissing zullen hebben genomen over het gebruik van de ketelhuizen en een krediet beschikbaar zullen hebben ge steld voor de noodzakelijk aan te bren gen voorzieningen gaan mevrouw A. Best-van der Steen en de heer G. Oudijk op pad om leden voor hun wijkvereni ging te werven. De heer Oudijk heeft daar ervaring mee, omdat hij voorzitter is van de op veel kleiner schaal ope rerende „Tesselflatters”, een vereniging van bewoners van de flat aan de Tessel- schadelaan. Van die vereniging zijn 35 gezinnen lid. Is het bouwkrediet er dan zullen de toe komstige gebruikers van de ketelhuizen een bouwcommissie gaan vormen. Aan deze verbouwingswerkzaamheden kan op zijn vroegst in november een einde ko men. Ook voor de inrichting zal nog een krediet beschikbaar gesteld moeten wor den. De verenigingen huren de ketelhui zen van het gemeentebestuur, omdat de adspirant-gebruikers niet afhankelijk wil len zijn van een andere vereniging. Na het maken van een exploitatieopzet zal de huurprijs bepaald kunnen worden. De gemeenteraadsleden krijgen in hun vergadering van donderdagavond 14 juni een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders te behan delen om het ketelhuis aan de Busken Huëtlaan één van de twee, de andere staat aan de Tollenslaan mede in gebruik te geven aan de wijkvereniging in oprichting. ’25-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1