Onvoorzien VINDEN f 55.000,- GRETIG AFTREK Laat maar zitten! leuren T.V. van leemskerk B.V. bejaardenreis zijn bekend Deelnemers "7 ETSEN Ili! a Waterleidingbedrijf vergadert 25 juni Burgemeester feliciteert oprichter van Weekblad WADDINXVEEN Burgemeester C. Wiel na botsing zoek „Dat is weer voor het eerst sinds jaren” WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft heeft dinsdagavond de Waddinxveense Sportweek 1973 voor ge opend verklaard. ”Dat is weer voor het eerst sinds jaren. U was meestal met vakantie als wij met de Sportweek van start gingen,” sprak Sportweekvoorzitter Henk van Gelooven de burgemeester inleidend op de sportvelden in het Warnaarplant- soen toe. Even later zou de heer Van der Hooft de aftrap verrichten van de wedstrijd Edelman-Baas, die in het kader van het bedrijfsvoetbaltournooi werd gespeeld. Baas zou dit treffen met 4-0 gaan winnen. Waddinxveens burgemeester zei het een enorme prestatie van de organisatoren te vinden dat zij voor de 28e maal er in geslaagd zijn een Waddinxveense Sport week te organiseren, die tot en met zaterdag 23 juni duurt en twee en twintig programmapunten telt. Hij vond dat het Sport- weekcomité in samenwerking met het Weekblad voor Wad dinxveen ”een machtig mooie sportkrant” had uitgegeven ”in een kleur die mij wel aanspreekt”. De burgemeester hoopte dat de Waddinxveense Sportweek 1973 weer een festijn van samen werking, saamhorigheid en sportiviteit zou zijn en wenste de deelnemers aan de diverse evenementen en de toeschouwers veel succes en plezier toe. Ongeluk heeft bewoners wakker geschud Tweede Bloksweg zal geen „dodenweg” mogen worden WADDINXVEEN Bewoners van de Tweede Bloksweg houden hun lart vast voor de eventuele gevolgen van het tijdelijk op deze landbouw- !ii bedieningsweg voorbij razende (forensen)verkeer naar en van Rotter- jam en Den Haag. Op deze weg verongelukte op Tweede Pinksterdag de jertienjarige Piet Weerheim uit Zevenhuizen. De jongen, die op de fiets reed, overleed dinsdag aan zijn verwondingen. f KW Bil GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad 1 Huren omhoog gemeentepanden GROND NODIG VOOR TRANSFORMATORSTATION Ds. Oosterom net 100 service Bk Kleurentelevisie EEN BOEKENBON GRUT1DIG IS ALTIJD RAAK DA-Drogisterij B0UMA l[ III ■lil Intrede van Heeft weer wat voor vaderdag BENT U ER BIJ? ■illl DOKTERSDIENSTEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG 11 IK Gemeente laat aantal invorderingen lopen: EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN met en zonder draadloze af standbediening WADDINXVEEN Bij een fron tale botsing tussen twee personen auto’s bij het gemaal op de Hene- gouwerweg tegen middernacht op Tweede Pinksterdag moesten drie van de in totaal acht inzittenden worden opgenomen in Goudse zie kenhuizen. De verwondingen blij ken achteraf mee te vallen. Burgemeester C. A. van der Hooft loopt voldaan weg na de aftrap te hebben verricht voor de eerste wed strijd in het kader van het bedrijfsvoetbaltournooi 1973. WADDINXVEEN Het gemeen tebestuur van Waddinxveen is het zat om nog langer achter een aan tal vorderingen van openbare wer ken en het gemeenschappelijk an- tenne-systeembedrijf aan te lopen. Vandaar dat het college van Bur gemeester en Wethouders de van avond vergaderende gemeenteraad maar voorstelt die vorderingen on inbaar te verklaren. ftiBi uw officiële Grundigdealer: j Radio DOOL Kerkweg T71 I I Waddinxveen 1018282301 «H Hoewel waarnemend groepscom mandant M. A. Ruissen ons met nadruk heeft verzekerd, dat dit tra gische ongeval door een trieste sa menloop van omstandigheden kon gebeuren en dat het geenszins ver band kan houden met de toegeno men verkeersdrukte op de Tweede Bloksweg heeft dit dodelijk ver keersongeval met name de bewo ners van deze weg wakker geschud en bij de werkelijkheid bepaald. „Stille wegen” BADDINXVEEN - De deelne mers aan de 42e en misschien wel natste bejaardenreis op woensdag BD juni hebben deze week schrifte- mk van de middenstandsvereniging mVaddinxveen” bericht gehad dat |j staan ingeschreven. Weekblad voor Waddbxveen DONDERDAG 14 JUNI KINDERDAG 14 JUNI 1973 29e JAARGANG - Nr. 1342 pjijj j (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) TT adviseur H n Foto: het Weekblad voor Waddinxvcen/Gijs Kooren Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Is de Beijerincklaan een autoweg: de Tweede Bloksweg en de IJsermanweg zijn goed te gebruiken landbouw- en bedieningswegen, die tijdelijk een ge stegen verkeersaanbod hebben te ver werken. Dat betekent dat met name de bewoners langs de Tweede Bloksweg at tent zullen moeten zijn op de gevaren van het passerende verkeer. Voetgan gers en fietsers op deze wegen moeten beseffen, dat het snelverkeer frequen ter is geworden. Onverwachte bewegin gen kunnen met de dood bekocht wor den. Tenslotte is ook de van zijn Pink- stervakantie genietende scholier en kran tenbezorger uit Zevenhuizen het slacht offer van een door hem plotseling ge- wijk. In mei 1945 richtte hij het Week blad voor Waddinxveen op. Dit nieuws blad is nu aan de 29e jaargang bezig. Winkelcentrum Groensvoorde ZATERDAG Arts Th. G. Blom, Jac. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek Dienstdoende arts. ZONDAG Arts C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 WADDINXVEEN Omdat vanaf 1 april van dit jaar de huren weer kun nen worden verhoogd stellen Burge meester en Wethouders de vanavond vergaderende gemeenteraad voor de hu ren van een vijftal panden met terug werkende kracht tot 1 april met 6 procent te verhogen. Als de raad daar mee kan instemmen zal de huur van de gemeente-eigendommen als volgt wor den vastgesteld: Noordeinde 55 (me vrouw Verkade-Brenkman) 44,- per week, Henegouwerweg 44 (P. T. Rooks) 179,30 per maand, Kerkweg 228 (Po litiebureau) 5.590,40 per jaar, Hene gouwerweg 42 (openbare werken) 1.355,- per jaar en Henegouwerweg 43 (openbare werken) 3.094,- per jaar. Ten aanzien van de woning Hene gouwerweg 41 (mevrouw Venema) stelt het college de raad voor de huurhar- monisatie opnieuw toe te passen. Om dat de gemiddelde huurverhoging van de in de laatste vijf jaar gebouwde wo ningwetwoningen voor dit jaar 12,30 bedraagt zal de huur van het pand He negouwerweg 41 kunnen worden op getrokken tot 125,70 per maand (was 113,40). De huren van de nu nog leegstaande woningen Henegouwerweg 39 en 40 kunnen straks eventueel bij bewoning worden herzien. WADDINXVEEN Het gemeenschap pelijk energiebedrijf ’’Gouda en Omstre ken” wil in Groenswaard 3 een trans- formatorstation neerzetten. Daarvoor is ongeveer 24 vierkante meter grond no dig. Uit een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders aan de vanavond vergaderende gemeente raad blijkt dat hiermee voor het ge meenschappelijk energiebedrijf een be drag van 1.920,- is gemoeid. raadzaal gemeentehuis 20.00 uur. WADDINXVEEN Indien de gemeen teraad vanavond in kan stemmen met een aantal begrotingswijzigingen komt de post onvoorziene uitgaven door die wijzigingen op 54.712,38. Deze post bedroeg eind vorig jaar nog 74.000,-. De belangrijkste vanavond goed te keu ren begrotingswijziging betreft de uit gave van 45.000,- voor krotontruiming en doorstroming. Het rijk deed op grond van deze door de gemeente te verlenen geldelijke steun weer 36.000,- in gemeentekas terugvloeien. De heer en mevrouw Veldwijk-Wouters kregen op hun receptie veel geschen ken aangeboden. Als bewoners van het Anne Frank-centrum kregen zij na tuurlijk bijna alle bewoners op bezoek. Onder hen bevond zich ook oud-burge- meester A. Wamaar. A. van der Hooft en zijn vrouw heb ben gisteravond tijdens de receptie in het Anne Frank-centrum de heer F. Veldwijk en mevrouw I. C. Veldwijk- Wouters hartelijk gefeliciteerd met hun gouden huwelijksfeest. Het bruidspaar heeft anderhalf uur een groot aantal handen geschud. De heer Veldwijk (bij na 78) is oud-directeur van de in de Oranjelaan gevestigde Drukkerij Veld- WADDINXVEEN/BOSKOOP Het waterleidingbedrijf ”De Rijnstreek” be legt maandagmiddag 23 juni weer een openbare vergadering in het gemeente huis van Boskoop. Begonnen wordt om half vier. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. P. Vermaat. Het thema van zijn prediking over psalm 121 lb en 2a luidde ’’Belijdend beginnen” en daar in sloot ds. Oosterom in zijn intrede bij aan met psalm 146. WADDINXVEEN/OUDEWATER - De Waddinxveense ex-zendingspredikant drs. B. Oosterom is op de morgen van Tweede Pinksterdag bevestigd als pre dikant van de hervormde gemeente van Oudewater. De dienst werd gehouden in de Grote- of St Michaelskerk. De belangstelling was groot. WADDINXVEEN De etsen van de Rijense kunstschilder C. de Kort, gemaakt naar een schil derij van De Nesse, laten zich gemakkelijk door het gemeente bestuur van Waddinxveen bij ju bilea en afscheid als geschenk weggeven. Alleen de voor raad is op. Geen nood, denken Burgemeester en Wethouders, en vragen de vanavon^ vergaderen de gemeenteraad 1500,- be schikbaar te stellen om kunste naar De Kort weer vijftig nieu we etsen te laten maken. Geluk kig is deze Brabander daartoe be reid. o.a. grote sortering in kleine kado-artikelen, klein lederwaren, tuinkaarsen, after shaves en erg veel meer. maakte zijwaartse beweging geworden. Automobilisten zullen bij het verlaten en binnenkomen van Waddinxveen er rekening mee moeten houden voetgan gers, fietsers en bromfietsers op hun weg tegen te kunnen komen. Alle weg gebruikers moeten immers (tijdelijk) ge bruik maken van hetzelfde stukje weg. Daarom zullen de verkeersdeelnemers rekening met elkaar dienen te houden: fietsers en bromfietsers moeten niet met zijn tweeën naast elkaar blijven rijden als het niet kan, houdt rechts en automobilisten mogen hun snelheid gerust lager stellen dan 70 kilometer per uur. Maar voor iedereen geldt: Let op en houdt rekening met elkaar. ’’La ten we er met elkaar voor zorgen van deze Waddinxveense uitvals- en invals wegen geen ’’dodenwegen” te maken, zei ons een bewoner van de Tweede Bloksweg. Het gaat in totaal om een bedrag van 411,22. De vorderingen dateren uit de periode 1968 tot en met 1973. B. en W. schrijven de gemeenteraad dat door de gemeente-ontvanger reeds vele pogingen zijn ondernomen om tot in vordering van deze bedragen te komen en dat zelfs in enkele gevallen de juist heid en/of de aansprakelijkheid wordt bestreden. Het college is dan ook na overleg met de gemeente-ontvanger en de administrateur tot de conclusie ge komen, dat hier geen andere mogelijk heid zou overblijven dan deze bedra gen als vordering af te voeren. Dat be tekent dat 201,86 ten laste van de al gemene dienst zal komen en 209,36 ten laste van het antenne-systeembe- drijf. De Tweede Bloksweg en de IJserman weg worden vanaf maandag 4 juni in tensief door het Waddinxveen uitgaan de en ingaande verkeer gebruikt omdat de Beijerincklaan is afgesloten. Op een heeetal plaatsen is men bezig met het leggen van duikers, die nodig zijn voor de waterbeheersing in de Zuidplaspol- ...j: ’IS Dat betekent dat de betrekkelijk ’’stille wegen” langs de Beijerincklaan vier maanden een stuk drukker zullen zijn, dan vooral de bewoners waren gewend. Een aantal verkeersmaatregelen moet proberen de verkeersstroom (3710 voer tuigen per etmaal) in goede banen te leiden. Weggebruikers, die Waddinx veen willen verlaten, worden aangeraden gebruik te maken van de IJsermanweg. Verlaat men de rijksweg Utrecht-Den Haag om richting Waddinxveen te gaan, dan maken borden duidelijk dat het ge wenst wordt geacht van de Tweede Bloksweg gebruik te maken om de Sniepweg te kunnen bereiken. Op beide wegen geldt zolang de Beijerincklaan voor alle verkeer zal zijn afgesloten een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. >als bekend gaan de Waddinxveense jaarden dit jaar naar Volendam en tnsterdam. Er wordt gedineerd in A vi nna in Alphen aan den Rijn. Half ne tt ’s avonds hoopt men weer thuis te in. Het ongeluk gebeurde doordat de DAF van de 28-jarige A.J.G. uit Waddinxveen plotseling het linkerachterwiel verloor, naar de linkerweghelft ’’schoof” en daar frontaal in botsing kwam met de Aus tin Mini van de 22-jarige J. van D. uit Sassenheim. In beide wagens zaten vier jonge mensen. De inzittenden van de DAF liepen lichte verwondingen op, drie van de vier inzittenden van de Austin Mini moesten met min of meer ernstige verwondingen in het zieken huis achterblijven. Zij werden dinsdag nacht met twee ambulances naar Gouda vervoerd. De rijkspolitie van Waddinx veen zocht tot gisteren naar het door de DAF verloren linkerachterwiel. Deze wagen met Waddinxveners kwam uit de richting Gouda. Volgens de politie is de betrekkelijk goede afloop van dit ongeluk te wijten aan de niet hoge snelheid van beide auto’s en het feit dat de naar links gaande DAF geen vrachtwagen als tegenligger ontmoette. De brandweer heeft nog assistentie ven teend, omdat er een begin van brand dreigde. .3$ ’ji i j l jij üjj j fljj I j der. Dit karwei zou zeker tot medio september duren. Be inschrijving geschiedde, evenals in fcorgaande jaren, door gebruik te ma in van de bon die dit jaar stond af- Bdrukt in het Weekblad voor Wad- ■nxveen van donderdag 24 mei. Om it de kans bestaat dat niet alle be- arden die wensen deel te nemen aan i bejaardenreis bericht hebben ge ld, hoewel zij zich wel hebben opge ven, verzoeken de organisatoren van ze reis deze bejaarden nog deze week ntact op te nemen met de heer T. ïrvers jr., Beethovenlaan 11, tele- on 4216.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1