PvdA-raadslid Wim de Meer De Gouwe Dis: ’n intiem eethuis doet zijn doctoraal examen Waddinxveens ere-burger prins Bernhard 62 jaar Reisbureau Van Ginkel B Vanalyseert boekingen Driekwart Waddinxveners vliegt naar de zon; Spanje ’t meest in trek WADDINXVEEN Verreweg de meeste Waddinxveners (72%) vliegen in de komende zes weken naar hun vakantieadres. Spanje blijkt dit jaar opnieuw veruit (61%) de belangrijkste bestemming van al die zonaanbid- dende plaatsgenoten te zijn- PLEZIERIGE VAKANTIE ONTRUKT Kleuren T.V. Heemskerk B.V. JACOBUS VAN DER HAAS AAN VERGETEL HEID Illtl (gruodig) I I I 1 IMF - Studierichting schoolpedagogiek Klaas de Vries en padvinders Nieuwsblad Onafhankelijk met 100 service Kleurentelevisie Doktersdiensten (I J. Koops benoemd Burgemeester opent specialiteitenrestaurant-bistro «I Bi 29e JAARGANG - Nr. 1344 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 28 JUNI 1973 Uniek Cruises r met en zonder draadloze af standbediening Vakantiespreiding WADDINXVEEN Het Wad dinxveense gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid, Wim G- de Meer (42), is maandag aan de Rijks universiteit te Utrecht geslaagd voor het doctoraal examen school pedagogiek. Drs. De Meer is als onderwijskundige in dienst van de gemeentelijke schooladviesdienst te Rotterdam. WADDINXVEEN „Het is een zonnige dag voor Waddinxveen,” zei burgemeester C. A. van der Hooft maandagmiddag in een snik hete zon alvorens hij het specialitei- tenrestaurant-bistro „De Gouwe Dis” op de hoek Zuidkade-Jan Dorrekenskade Oost voor geopend zou verklaren. Het was een zomerse gebeurtenis waar Waddinxveens burgemeester symbolisch over de volop aanwezige zon sprak. Dit blijkt uit een op verzoek van het Weekblad voor Waddinxveen ge maakte analyse van de door het Waddinxveense reis- en passage bureau Van Ginkel BV verzorgde boekingen. R' 'fe (Advertentie) (Advertentie) 3 TT Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen 9 Weekblad voor Waddinxveen TT Bel nu 2218 financiering mogelijk. Prius Bernhard en burgemeester C. A. van der Hooft kennen elkaar goed. De vriendschap tussen beiden is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog. Tij dens de oorlogsjaren gaf de prins blijk van zijn grote capaciteiten door een wezenlijk aandeel te le veren in de reconstructie van het Nederlandse leger. Spanje te zien. Goede raad van reis- bureau-eigenaar A. G. M. van Ginkel: „Denk aan uw reisverzekering!” WADDINXVEEN Jacobus van der Haas legt in 1783 op vierjarige leeftijd, samen met Bernardus Schoon, de eerste steen voor de papiermolen „De Schoone Haas”. De later „uiteraard” papier fabrikant geworden Jacobus van der Haas is deze week weer aan de vergetel heid ontrukt doordat een door het ge meentebestuur van Waddinxveen aan de eigenaar van het maandagmiddag geo- De aan de Da Costa weg wonende Wad- dinxvener, getrouwd en vader van twee kinderen, maakt sinds december 1972 deel uit van de gemeenteraad. Hij is toen drs. R. Harms opgevolgd, omdat deze socialist in november voor het lidmaatschap van de raad moest bedan ken wegens verhuizing naar Gouda. Drs. De Meer heeft veel binding met het reken- en wiskundeonderw ijs. Daar om is hij er niet ongelukkig mee, dat het vak met de ouderwetse benaming „schoolpedagogiek” meer en meer de technologische kant opgaat. Het socia listische raadslid heeft zijn doctoraal pende specialiteitenrestaurant „De Gou we Dis”, de heer C. G. Keij, aangeboden bord de sociaal bewogen Waddinxvener uit de achttiende eeuw weer in herinne ring breugt. Vandaar dat het bord, waar op een haas zijn doodsvijand de hond in veiligheid brengt, een geheim onthult. Redactie Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Erg veel kopij op het laatste moment heb ben ons genoodzaakt de artikelen over het projectonderwijs en de resultaten daarvan op de open bare Klaas de Vriesschool en de padvinderij in Waddinxveen nog een week te laten staan. Volgende week hopen wij u hierover uit voerig - zoals beloofd - te infor meren. ZATERDAG Arts: G. Siemons, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: tot 13 uur Van Doorn, daarna in Boskoop ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162. POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN Prins Bernhard, ere-burger van de gemeente Waddinxveen, viert morgen zijn 62ste verjaardag. Het is al weer bijna 37 jaar gele den dat de jonge prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karei Godfried Pieter van Lipper Biesterfeld, als verloofde van haar dochter prinses Juliana, door koningin Wilhelmina via de radio aan het volk werd voorgesteld. De „pijproker van het jaar”, zoals de prins eind vorig jaar werd genoemd, bracht op 28 maart 1961 en op 12 juni 1967 een werkbezoek aan Waddinxveen. Ter gele genheid van zijn eerste werkbezoek benoemde de gemeenteraad hem tot ere-burger van onze gemeente. WADDINXVEEN Met veertien te gen twee stemmen heeft de gemeente raad van Waddinxveen in zijn laatst ge houden vergadering de heer C. J. Koops benoemd tot hoofd van de openbare Leon van Gelderschool aan de Essen- gaarde. Het nieuwbenoemde schoolhoofd volgt in deze functie de heer H. Male- stein op. Vanuit Londen demonstreerde hij een ongelooflijke betrokkenheid met het Nederlandse volk. Het duur de daarom niet lang, of hij werd benoemd tot bevel hebber van de Nederlandse strijdkrachten. In de loop der jaren werd hem door tal van universiteiten een ere-doctoraat verleend. Befaamd is hij om zijn voorzitterschap van de z.g. Bilderberg-meetings, die tot doel hebben de internationale verstandhouding te verbeteren. Geliefd is hij om zijn voorzitterschap van het World Life Fund, waaruit zijn grote betrok kenheid blijkt met de natuur. Hij zet zich volledig in om de mensheid het besef bij te brengen dat het milieu en daardoor een groot gedeelte van de in het wild levende dieren met de ondergang worden be dreigd. De bemoeienis van de prins zowel met het lot van het dier als met de mens in het algemeen, of dit nu op economisch, sociaal of cultureel gebied is, maken hem tot de sympathieke persoonlijkheid die allerwege respect afdwingt. oorkonde waarin dieper wordt ingegaan op de betekenis van het geschilderde en een rol Oud-Hollands geschept papier waarop in woord en beeld uitvoerig de verdiensten van de Waddinxveense pa pierfabrikant Jacobus van der Haas want hij is het die met het bord te ma ken heeft worden geschetst. Vandaar dat gebruik werd gemaakt van de unieke mogelijkheid te recipiëren in Foto: het Weekblad voor Waddinxvcen/Sjaak Noteboom Interieur van het restaurantgedeelte van ”De Gouwe Dis” de raadzaal van het nabijgelegen ge meentehuis. Daar zei burgemeester Van der Hooft blij te zijn met de komst van dit intieme restaurant, omdat Waddinx veen daaraan nog juist behoefte bleek te hebben. Hij prees de moed van deze horeca-ondememer om café-restaurant .Royal” aan het Koningin Wilhelmina- Costa Blanca (16%), Majorca (15%), Costa del Sol (14%), Ibiza (8%) en de Canarische Eilanden (6%) zijn in Span je de plaatsen waar de Waddinxveners in het algemeen naar toe zullen trekken. Van het aantal inwoners dat om bemid deling van het aan de Kerkweg gevestig de reis- en passagebureau heeft verzocht gaat een enigszins groeiend aantal (13%) met de bus op reis, daalt het aantal treinreizigers (5%) en neemt het aantal Aan vakantiespreiding wordt ook in onze gemeente nog weinig gedaan. Zeker 70% gaat in de komepde zes weken op stap. Meer dan de helft is twee weken weg. De drieweekse vakanties zijn, zo blijkt uit de boekingen van het reis- en passa gebureau Van Ginkel BV, met 25% toe genomen. De omzet van de Waddinxveense vesti ging van Van Ginkel BV zal dit jaar die van het verkooppunt Gouda over treffen. Hoewel natuurlijk de door dit reisbureau verzorgde boekingen één ge geven is, is er natuurlijk ook nog een belangrijk aantal andere touroperators (bijvoorbeeld de banken), die voor Wad dinxveners in de weer is geweest. Toch kloppen de door Van Ginkel BV ge noemde percentages vrij aardig met het W. G. de Meer (soc.) scriptie de titel .Aansluiting basisonder wijs - lager technisch onderwijs” mee gegeven, omdat daarin de overeenkomst en verschillen worden nagegaan in hei oordelen van leraren aan de hand van rekenopgaven. Drs. De Meer, die in 1969 zijn kandidaats deed, heeft een mo del ontwikkeld waardoor de integratie van het basisonderwijs met het lager technisch onderwijs beter zou kunnen verlopen. plein te verwisselen voor „De Gouwe Dis”. „Royal” zal worden verbouwd tot een Engelse pub. Namens het gemeente bestuur bood Waddinxveens burgemees ter eigenaar C. G. Keij een door plat- teelschilder G. Verwaal geschilderd houten bord aan met daarop onder meer de tekst „Doe uw vijanden goed”, een landelijk gemiddelde. Een enorme stij ging (met 60%) geven de „eigen” Van Ginkel-reizen naar België, Italië en Een geheim dat de baas van het Rotter damse veer in vroeger jaren ter hoog te van de weegbrug aan de Noordkade kende. Hij liet het nu door de plat- teelschilder G. Verwaal nagemaakte bord schilderen ter ere van Jacobus van der Haas, de Waddinxveense papier fabrikant die jarenlang de grote stuw kracht is geweest achter de Vereniging van Papierfabrikanten en ondanks tegen werking van velen en onderling geharre war van de papiermakers aller vriend en raadgever bleef. „Doe uw vijanden goed” was het motto waaronder hij werkte. Dat hij de molenarbeiders een warm hart toedraagt blijkt uit het door hem in 1814 met zijn mede-molenaars gestichte ziekenfonds. Meer nieuws over Jacobus van der Haas in de krant van volgende week. Het aan de voorkant, met een gezicht op de Gouwe, gelegen specialiteiten restaurant telt 42 zitplaatsen; de bistro, waarin een door de klanten zelf te be dienen open grill is geplaatst, bevat 35 zitplaatsen. Het geheel is voorzien van een Oud-Holland interieur. Toch was het eethuis „De Gouwe Dis” van dinsdag tot en met zaterdag geopend vanaf elf uur, op zondag vanaf vier uur en ’s maandags gesloten te klein om alle genodigden te kunnen ontvangen. De sleutel om het eethuis te openen kreeg de heer Van der Hooft van chef kok B. Beusekom gepresenteerd op een koperen koekepan, welke pan aan de burgemeester door eigenaar C. G. Keij als herinnering zou worden aangeboden. Mevrouw J. van der Hooft-Lourens had even tevoren bloemen gekregen van Ingrid Keij, het dochtertje van het echt paar Keij-Snel. I I I I I I I I I I I r- j uw officiële Grundigdealer: j Radio DOOL Kerkweg 171 I WaddinxveenO182B 2301 automobilisten, dat op reis gaat na een hotel of een appartement te hebben laten bespreken toe (nu 6%). De liefhebbers van Rijnreizen vormen ook dit jaar weer een niet kapot te krijgen groep (4%), hoewel ook in Waddinxveen een grotere belangstelling voor cruises opvalt. De Waddinxveners die naar Bulgarije, Engeland (4%), Griekenland, Ierland, Israël, Italië (3%), Joegoslavië (8%), Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roe menië, Rusland, Tunesië en Zweden gaan laten zich in percentages veelal minder indrukwekkend uitdrukken. Wel is de tendens merkbaar het meer te zoe ken in de wat exclusievere vakantie oorden zoals de Griekse eilanden Cor sica, Kos en Kreta en Portugal. Meer en meer ontdekt worden Kya, Tanzania en Indonesië. sB- -A -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1