de hefbrug Rondom TiPJ Installatie LP M. A. Ruissen Bejaardenreis Zwembad Beschouw de politie ook als ’n adviesbureau om misdrijven te voorkomen Lezers schrijven langer open Felle woordenwisseling in gemeenteraad over Gevaarlijk speelterrein gemeenteraad uitbreiding personeel MkWÏÏLEKW WdejqNuX in Dorpshuis Moerkapelle DE SPERWER NIEUWS OVER DE AFKOOPREGELING RENTEKAARTEN deze w< van de weet "DE RANK” MEISJES HARTELIJK GEFELICITEERD WIJ BLIJVEN HARTELIJK FELICITEREN Molens draaien in Zevenhuizen VOOR WADDINXVEEN COR STAMPS EN PIET ROGGEVEEN SCOREN 65.4 PROC. DOOR M. A. RUISSEN DONDERDAG 28 JUNI 1973 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 5 ’’Onbeschoft” EEN DEELNEMER COMITÉ „HOUDT HET ZWEM BAD LANGER OPEN i.o.” secretariaat: Groensvoorde 42. TH. C- M. BLOM-VAN DILLEN, secretaresse oudercommissie ”mr. A. de Roosschool”. WADDINXVEEN „Per 1 juni jl. is in verband met noodzakelijk ge worden uitbreiding van het personeel ter gemeente-secretarie benoemd de heer W. D. Zondag. Hij is werkzaam op de afdeling Algemene Zaken, waaronder mede ressorteert het bureau van de burgerlijke stand,” stond er heel onschuldig aan het begin van het voorstel van het college van Bur gemeester en Wethouders om deze nieuwe gemeente-ambtenaar tot huwe- lijkssluiter te benoemen. Niet in die benoeming, maar in die personeels uitbreiding zat ’m in de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering nou de kneep. WADDINXVEEN Opperwacht meester M- A. Ruissen van de rijks politie van Waddinxveen en Moer kapelle worden geïnstalleerd tot groepscommandant en worden be vorderd tot adjudant. Komende zondag al neemt de heer Ruissen de leiding van het korps over. (Advertentie) Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg zullen echter moeten solli- Zeer geachte heren, bestuur van de middenstand Namens de bejaarden, heel hartellijk de hand Schudden wij u allen, want echt wat waren wij blij Voor het hartelijk onthaal, zowel aan hen als aan mij Vierhonderd vertegenwoordig ik hier in mijn schrijven Omdat wij graag goede vriendjes met u willen blijven Ik wil hier betrekken het bestuur van winkelieren Die als eerste in de rij, ons deze dag deden vieren Ook de edelachtbare heren, die van B. en W. Deden aan het welslagen ook niet minder mee Ook Woudenberg, namens ons blad van de week En ’t reisbureau Van Ginkel, in het wiel ook een speek Allen zorgden voor een onvergetelijke reis Het is daarom dat ik u op een eervolle waarde prijs En u deed wel als of dit de laatste zou zijn Maar mijn vraag is: „Ach, maak nu geen gein Wij beloven eenparig bij u onze inkopen te doen En niet in andere plaatsen bij Jan Boezeroen En als het te veel kost zo’n bejaardenreis Wij passen bij, ja zelfs tot elke prijs Van Helden, de spreekbuis, uit ons negental bussen Die noemde al een bedrag; maar ik zeg ondertussen ’t Komt dik voor elkaar, wij steunen uw bestuur Die voor ons gaat, al was ’t door het vuur Dus niet meer kletsen, we zetten niets stop Want met z’n allen doen wij er een schepje op Ik behoef niet te verhalen, wat sprekers reeds zegden Als dat wij bij ’t gesprokene ons neer legde De reis was voortreffelijk, we waren alle voldaan Het was zo georganiseerd, daar we nog paf van staan Volendam met zijn schoonheid, maar ook de rondvaart Het was boven verwachting, en ons zeker alles waard Ik wil kort zijn, maar nogmaals zeer achtbare heren Wij hopen dat u met leven en welzijn, het weer gaat proberen We vragen u beleefd dat u ons weer zult onthalen En komt u te kort, wij beloven bij te betalen En voor uw vele zorgen: Dit zijn onze besluiten Zoals burgemeester zei: we kopen niet meer buiten Wij staan eenparig achter Waddinxveen’s middenstand Want zij rijden met ons, zelfs door ’t gehele land Wij danken u nogmaals voor hetgeen u ons bood Want echt, uw offervaardigheid was heel groot Nogmaals Van Ringelenstein, met uw medebestuursleden Wij waren alle met deze reis bijzonder tevreden Driewerf hoera, daarmede wordt u rijk’lijk beloond Namens vele schrijft hij die in huize J.a. woont. Gemeentesecretaris H. Jenné kreeg twee stemmen, maar hij is zoals u weet al ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor het verlaten van uw woning is het aanbevelenswaardig om de gaskranen dicht te draaien en voor zover zulks mo gelijk ook de electriciteit uit te schake len, doch denk daarbij wel aan een aquarium, diepvrieskist e.d. De antenne van de televisie en radio kunt u in ieder geval uitschakelen. Het achterlaten van aan bederf onderhevige levensmiddelen is natuurlijk een kwalijke zaak. Aan de hand van het bovenstaande heb ik u ge tracht enige adviezen te geven ten aan zien van een woning. komende personen, met opgave van het kenteken van uw auto. sigaretten (300 stuks) of sigarillo’s (150 stuks) of sigaren (75 stuks) of rooktabak (400 gram) of een evenredige hoeveelheid van deze goederen tesamen. Drank, met alcoholgehalte van meer dan 22% - P/2 Eter of minder dan 22% - 3 liter en niet mousserende wijnen - 3 liter parfum 75 gram en toiletwater Eter koffie 750 gram thee 150 gram duideEjke zaak dat Moer- nieuwe groepscommandant 1 'GOIN' HOME" van THE OSMONDS 2 'SKWEEZE ME, PLEEZE ME" van SLADE THE GREATEST HITS OF THE WORLD: o.a. Scott Mckenzle "San Francisco”; Redbone "Maggie"; Pacific Gas Electric "Are you Ready"; Fleet wood Mac "Need you love so Bad”; Titanic "Sultana” e.v.a. originele versies 10,-. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te bulten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. De Waddinxveners zijn een nieuw co mité rijker. De naam: „houdt het zwem bad langer open in oprichting” laat niet veel onzekers over omtrent de doelein den. Via dit ingezonden stuk in het Weekblad voor Waddinxveen meent het comité (in eerste aanleg met 14 leden, de betrokken instanties te kunnen be reiken om het zwembad bij mooi weer langer open te houden. Waddinxveen, een forensengemeente bij uitstek. Wad dinxveen, de parel langs de Gouwe waar t@p tien WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN Bij voldoende wind zullen de vier mo lens van de Stichting tot instandhouding van de Molenviergang van de Twee- manspolder in Zevenhuizen vier zater dagen achtereen, telkens van tien tot vijf uur draaien. Er wordt begonnen op za terdag 7 juli en vervolgens op de daarop volgende drie zaterdagen. In de maand augustus zal worden gedraaid op zater dag de 18e. Op verzoek van het gemeentebestuur van Zevenhuizen is besloten de molens te laten draaien op 15 september a.s. in verband met een in de gemeente te hou den „molenwandelfestijn”, terwijl in ver band met de „nationale molendag” de molens zullen draaien op 6 oktober. WADDINXVEEN Nu de vakantie periode weer voor de „deur” staat is het misschien weleens goed om van de zijde van de poritie enkele tips te vernemen wat u moet doen of waaraan u moet denken, als u straks naar elders gaat om te genieten van een welverdiende rust. U moet de poEtie beschouwen als een adviesbureau ter voorkoming van mis drijven. Juist daarom wordt u met klem aangeraden geen gelegenheid te geven tot het plegen van diefstal enz., doch voorkom die gelegenheid. Waaraan moet u denken, alvorens u de voordeur achter u dicht trekt? WADDINXVEEN De Waddinxveen- se postduivenvereniging „De Sperwer” nam deel aan de wedvlucht van Com- piegne. Afstand 319 kilometer. In con cours waren 159 duiven. Gelost is erom 5.45 uur met een matige noord-oosten- wind. Aankomst eerste duif 11.50.49, laatste 12.39.54. Snelheid eerste duif 873.98 meter per minuut, laatste 770.60 meter per minuut. Uitslag: J. C. Koren 1 7 25 28 39 40; Gebr. Metselaar 2 4 13 20 22 33 36; T. H. Twigt en Zn 3 17 38; T. den Ouden 5; L. de Bruyn 6; P. Vink en Zn 8 34; Gebr. van Kempen 9 14 32; H. N. van Haren 10 31; Verkade-de Wit 11; H. van Dijk 12 24; W. Breedijk 15; W. Heuvel man 16; N. van Vliet 18 21 30; P. Met selaar 19 26; J. C. den Riet 23; C. Toor en Zn 27 29 37; J. Versloot 35. „Maar ik wil het een en ander namens de financiële commissie naar voren brengen,” probeerde de heer Barth op- De E.E.G.-landen zijn: België, Denemar ken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxem burg, Nederland, het Verenigd Konin krijk (Engeland) en West-Duitsland. De eventueel te betalen verschuldigde be lasting, dient contant te worden voldaan. Betaling d.m.v. giro-betaaalkaarten of groene betaalcheques is mogehjk. De volgende verbruiksgoederen mogen tot de aangegeven maxima vrij worden in gevoerd, uit de E.E.G.-landen: 1 WE WERE ALL WOUNDED AT WOUNDED KNEE - Redbone 2 DO YOU LOVE ME - Sharif Dean 3 GIVE ME LOVE (Give me peace on earth) - George Harrison 4 HÉ KOM AAN - Dimitri van Toren 5 GIVING IT ALL AWAY - Roger Dal- trey 6 LATE AGAIN - Stealers Wheel 7 THE FREE ELECTRIC BAND - Albert Hammond 8 RING RING - Björn Benny, Frieda Anna 9 I WANT SOME MORE - Colin Blun- stone 10 GOODBYE MY LOVE, GOODBYE - Demis Roussos WADDINXVEEN Veertig bridge- koppels streden in het kader van de Waddinxveense Sportweek in het Geref. Verenigingsgebouw om de vele prijzen. De deelnemers waren in drie klassen in gedeeld. De sterkste paren kwamen uit in de A-groep. In de O.W. lijn wonnen Cor Staps en Piet Roggeveen met liefst 65.4% voor de Boskopers ’t Hart-Daniël. In de N.Z. lijn waren de dames Bakker en Perk het sterkst met 55.4% met klei ne voorsprong op Adrie Everdink en Aad Morree. In de B-groep werden de eerste prijzen gewonnen door de dames Zelis- sen-Baart en mevr. Klop met Boonstra. Tweede prijzen waren er voor de dames Aalfs-Schmal en de heren Proper-Eek- hout (na loting met de dames Van Ever- dink-De Moree). De neven Hans en Piet van Kersbergen waren in de C-groep wel wat laag inge deeld getuige hun score van 67%. Ook de dames Hoekstra-Wiesmer werden eer ste. De tweede prijzen werden een prooi voor Akkerhuis-Hulshof en Van Geme- ren-Van Bergen. De leiding was bij de heren Jenné, Moons en Schutte in goede handen. ne Dellenbag, Anja Dol- fing, Nelma Eindhoven, Anneke Groeneweg, Mag da Heeren, Tineke Hooger- brugge, Ans van Poort vliet, Ria van Tol, Anneke Veenman, Tineke Vos, Son ja Zweistra, Caran Glas beek, Mafrie Van der Hoe ven, Lyda Hofmeester, Ineke Kooy, Margo Kort lever, Wilma Kroon, Ada Peters. 1 herexamen. Klas Op 1 juni j.l. werd officieel het station Waddinxveen-Noord in gebruik geno men. Vanzelfsprekend zijn wij mèt het gemeentebestuur blij met deze uitbrei ding van het Waddinxveense woonkom- fort. Helaas hebben wij moeten consta teren dat er een groot stuk onveiligheid door station, tunnel en vrijliggende spoorlijn is ontstaan. Bij herhaling is gebleken, dat de Waddinxveense kinde ren met vreugde deze nieuwe „speel plaats” in gebruik hebben genomen en eenvoudig niet in de gaten hebben dat dit een levensgevaarlijke toestand is. Met klem vragen wij alle ouders hun kinde ren te wijzen dat het spelen op het stati on en de spoorlijn zeer gevaarlijk is. 3 Pwn: Marjo de Bruin, Jenneke de Joode, Nellie de Joode, Sjaan Kapteyn, Lia Koren, Willie Langen- berg, Anja Markus, Marja de Pater, Ineke van Rooy- en, Ivette Rupke, Ditta van Rijswijk, Annette Sonne- veld, Cobie Steenbeek, Hennie de Zwart, Trijnie Hak, Tonnie de Joode, Mia Oosterom. Afgewezen: 2 kandidaten. vindt als in totaal minder dan voor 286,- is geplakt. Tevens komen aan bod zij die geboren zijn in de tweede helft van 1931, waarbij het er niet toe doet hoeveel er is geplakt. Om het aan rentezegels geplak te bedrag (vermeerderd met interest) terug te krijgen, kan men zich wenden tot de Raden van Arbeid. Op 1 juli begint een nieu we periode van de afkoop regeling voor de vroege be zitters van rentekaarten. Berg, Magchiel van Berkel, Lia Bos, Arie Burggraaf, Jaap Damstra, Bert Es- veldt, Jur Fortuin, Anneke de Graaf, Mieke de Graaf, Paul Graveland, Paula Groenendijk, Janneke Groenenveld, Linda van Harrewijn, Margo Have naar, Janny de Hertog, Ria v.d. Hoek, Jac. Hoo- gendoom, Marion Hoo- gendoom, Dirk de Jong, Joke de Jong, Peter v.d. Knaap, Kees Kool, Lia Kroon, Nico Kwaak, Hans van Latenstein, Wim Los, alles kan. Kijk maar eens naar dat unie ke zwembad, dat vooral bij het zomer weer van de afgelopen twee weken vrij wel optimaal functioneert Van ’s mor gens vroeg tot ’s avonds vroeg maken duizenden mensen uit Waddinxveen en wijde omgeving dankbaar gebruik van deze door hen zelf betaalde recreatie mogelijkheid. Maar juist dat ’s avonds vroeg, met sluitingstijden variërend van 16.45 uur tot 18.30 uur en 19.45 uur heeft aanleiding gegeven tot verhitte discussies met het op dit punt onmon dige zwembadpersoneel. Forensen, mid denstanders, kortom een ieder die de he le dag heeft gewerkt, moet in de moge lijkheid gesteld worden ’s avonds een heerlijk uurtje te kunnen zwemmen. Het comité meent veel inwoners van dienst te kunnen zijn met een mogelijke ver wezenlijking van haar doelstelingen. Zij voelt niets voor driftig aangedragen tegenargumenten in de orde van grote van overwerkt zwembadpersoneel. In de winter immers zal het gemeentepersoneel bij een glad wordend wegdek moeder de vrouw ook moeten verlaten om dienst baar te zijn aan haar broodheren i.c. het publiek. De vergelijking met bijzondere zomerse omstandigheden Egt voor de hand. Als vanzelfsprekend mag het zwembadpersoneel in die situatie ent housiast gemaakt worden met een ruime vergoeding voor het gedane overwerk. Dan zal naar de mening van het comité i.o. een onbevredigende situatie zoals van j.l. zondag, waarbij drommen men sen scheldend hun weg naar de uitgang vonden, zich niet meer voordoen. Dan ook zal Waddinxveen zich een echte forensengemeente kunnen noemen, een prototype voor de trimbond, een ge meente die ervoor zorgt dat héér in woners gebruik kunnen maken van hun eigen zwembad op een voor hen ideeal tijdstip. tot aanvragen geldt ook nog voor hen die in vorige uitbetalingsperioden aan de beurt zijn geweest, maar tot nu toe hebben ver zuimd een aanvraag in te dienen. Dit zijn zij, die zijn geboren in een der jaren 1903 tot en met 1918 (mits er minder dan voor 286,- is geplakt) en zij die zijn geboren in een der jaren 1932 tot en met 1950. Zij die zijn geboren in de jaren 1925 t/m 1930, komen tus sen 1 juli 1974 en 1 juli 1975 aan de beurt. Riet Moutits, Trudie van Oort, Loes Ravestein, Elly Dekker de costuums had den ontworpen. Na de pau ze overhandigde de direc trice, mejuffrouw Van der Bijl, de geslaagden het di ploma en nam de voor zitter van de CBTB, de heer Van der Sar, afscheid van de scheidende leer krachten mevrouw Van der Eyk, mevrouw Van Buu- ren, mejuffrouw Hoekse- ma, ds. Boertje en de ad- ministratice, mevrouw Schoustra. De leerlingen van de Christelijke Huis- Slagboom, Ellen van der Spek, Corrie Tamerus, Marjan van Velde, Wilma Versloot, Nora Verwey, Cora van de Weghe. Klas 3 Thn: Betty van Beek, Mirjam Berkouwer, Bar bara Blok, Lydia Bonte, Toni van den Broek, Yvon- Wanneer u op uw vakantieadres bent aangekomen laat dan geen goederen of autopapieren in een onbeheerd staande auto achter. Wanneer u van plan bent uw vakantie in het buitenland door te brengen, is het mogehjk nuttig u enige bepalingen ten aanzien van de voor schriften van de douane in het kort weer te geven. Voor een caravan, bagagewagentje dient een registratiebewijs of inlegvel bij het kentekenbewijs, een identiteitsbewijs of factuur van een Nederlandse handelaar te worden getoond. In het buitenland ge kochte goederen (souvenirs, cadeau’s en goederen voor eigen gebruik) kunnen vrij worden ingevoerd tot een bedrag van 450,- als deze in de EEG-landen zijn verkregen en tot een bedrag van 90,- als zij uit andere landen afkomstig zijn. Wanneer het bedrag van de waarde hoger is dan het vastgestelde bedrag, zal de verschuldigde belasting over de gehele waarde worden berekend. Molendijk, Pieter Jacqueline Olthof, Laat ik er enkele opsommen: Sluit alle ramen en deuren, ook de kleinere raam pjes. Wat dit laatste betreft hebben in het verleden meerderen de pijnlijke er varing opgedaan, dat onbevoegden zich de toegang tot een woning of ander ge bouw hebben weten te verschaffen, met het bekende resultaat. Overtuigd u er van dat de raam- en deursluitingen goed functioneren. De sleutels uit de buiten deuren nemen en opbergen. Dit is be langrijk, daar er inbraken zijn gepleegd, waarbij een ruit werd vernield, ter hoog te van een in een buitendeur bevindende sleutel, zodat met behulp daarvan deze kon worden geopend. Denk ook aan de waardepapieren en sieraden. Berg deze op, b.v. in een muurkluisje of een safe loket bij de bank. Misschien weet u zelf ook wel een veilige plaats in uw woning. Schrijf de merken en eventuele nummers van die waardevolle voorwerpen op. Maak er desnoods een foto van. Laat verder alle tekenen achterwege die op uw afwezigheid duiden. Dus geen brief jes op de deur of raam. Sluit niet de overgordijnen en laat de planten voor de ramen staan. Draag er zorg voor dat uw brievenbus regelmatig wordt geledigd. Het verdient aanbeveling dat er regel matig toezicht wordt gehouden op uw huis. U denkt er toch ook wel aan dat uw huisdieren en tevens uw planten worden verzorgd? Geef een vakantie adres op aan uw buren, kennissen, fami lie of andere daarvoor in aanmerking Deze keer zijn zij aan de beurt die in een der jaren 1919 t/m 1924 of in de eerste helft van 1931 zijn geboren en wier ouder domsrente bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd minder dan 60,- per jaar zou bedragen. In de prak tijk wil dit zeggen dat in de meeste van deze gevallen alleen dan afkoop plaats „Wij lezen in uw voorstel dat er sprake is geweest van personeelsuitbreiding,” begon de heer H. P. Barth (D’66) na mens de commissie voor de financiën op te merken. Hij kon zijn verhaal niet afmaken, omdat burgemeester C. A. van der Hooft die uiteraard kennis geno men had van het verslag van deze com missievergadering er tussen kwam met de opmerking dat hier niet de uit breiding van het personeel ter discussie stond, maar de benoeming van de heer Zondag tot ambtenaar van de burger lijke stand. „Bovendien is het een on bezoldigd ambtenaar,” voegde de voor zitter er aan toe. Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: Aanvraagfomulieren met toelichting zijn daar en op alle postkantoren te ver krijgen. De mogelijkheid nieuw. „Meneer Barth, dit is geen zaak voor de commissie voor de financiën. U bent, als u daarover spreekt, buiten de orde van deze vergadering. Als u iets over uitbreiding van het personeel op de gemeente-secretarie wilt weten kunt u daarover in de rondvraag vragen stel len.” „Ik begrijp niet waarom u zo moeilijk doet,” repliceerde de heer Barth. „Ik doe niet moeilijk, maar u bent buiten de orde van deze vergade ring,” zei burgemeester Van der Hooft nogmaals. Inmiddels was de heer P. F. J. van Schie (kath.v.) er tussen gekomen met de opmerking dat de voorzitter de woordvoerder van de commissie voor de financiën gelegenheid diende te geven verslag uit te brengen. „Praat u dan maar door, meneer Barth, maar u krijgt over deze zaak van mij geen antwoord,” aldus de voorzitter, die met deze opmer king bij de heer Barth het woord „on beschoft” ontlokte. De democraat maak te zijn verhaal niet af en zou later in de rondvraag ook niet meer over deze per soneelsuitbreiding vragen stellen. De heer Zondag werd met elf stemmen be noemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Er waren drie blanco stemmen. Klas 3 Tn: Lia Bezemer, Joke Bouwman, Trijnie Bremmer, Jolanda de Bruin, Anneke Dekker, Marian van Delft, Marian Deurloo, Corrie van Dijk, Tini Dijkshoorn, Els van der Eijk, Marco van Herk, Marjo Koster, Ans Krol, Ter gelegenheid van het afscheid van de derdeklas sers van de Christelijke Huishoudschool ’De Rank’ voerden vorige week don derdagavond de eersteklas sers onder leiding van me vrouw Van der Toom en de heer Tuinstra met veel succes het zangspel „De Tovenaar van Alkmaar” op, waarvoor de docenten Den Bakker, Haasnoot en houdschool „De Rank” die een diploma kregen luis teren naar de volgende namen: Vorige week vrijdag vier den de vierdeklassers van de Christelijke MAVO het feit dat ze waren geslaagd. Benzine mag slechts worden ingevoerd voorzover deze zich in de normale tank van de auto bevindt. Tot besluit wordt u dezerzijds een prettige vakantie toege wenst, met de opmerking: „Kijk uit, wees voorzichtig en neem voldoende rust.” Gert Mul, Linda Oudijk, Jan Willem de Rouw, Vivian Ruissen, Patericia Sibbald, Peter Sliedrecht, Harry Slot, Dicky v.d. Spek, Cora v.d. Starre, Cora Teeuwen, Mieke Trapman, Hans Vaatstra, Janny Verhoef, Mieke Verhoef, Marleen Verweij, Jan Visser, Roy Vliegendhart, Leni Vos kuilen, Kees de Vries, Arie van Vuuren, Rob Warme- link, Bert Weerheim, Char lotte Yska, Elly Zeilstra. De avond werd gehouden in het Anne Frank- centrum. Daar werd het woord gevoerd door de di recteur, de heer Dijks hoorn, werd aan cabaret gedaan en was er een ge zellig samenzijn. De ge slaagden zijn: Eleonora Asscheman, Martien de Bas, Janet van Beest, Nel- leke v.d. Berg, José v.d. De nieuwe groepscommandant, wiens levensloop wij u al meermalen in het Weekblad voor Waddinxveen hebben geschetst, trad in Waddinxveen en de tot deze groep behorende gemeente Moer kapelle op als waarnemend groepscom mandant. Nog niet bekend is wie hem in deze functie zal gaan opvolgen. Wel ma ken twee leden van het korps een kans voor deze vacature in aanmerking te komen. Zij citeren. Het is een kapelle de graag op eigen grondgebied wil instal leren. Het afscheid van de heer J. Koel- ma als groepscommandant speelde zich in april/mei geheel op Waddinxveens grondgebied af. De bijeenkomst in het Dorpshuis begint ’s morgens om tien uur en zal worden gevolgd door een receptie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 5