BURGERLIJKE STAND Raadsleden Boeiende dia- B. en W. voelen niets voorschool in Bethelkerk Sticht dependance Rehobothschool lezing van Hans Geel ARA JPA1 Fa. VAN DER LINDE Weekblad voor Waddinxveen Donderdag 21 juni 1973 29e jaargang - nr. 1343 Advertenties voor het weekblad WADDINXVEEN Frans Versluis vergaderen vanavond De insektenstopper voor lieve mensen. niet te ver van de eigen school bij Zuidkade Bungalowbouw Zo is de RENAULT in elke klasse! I GEVONDEN EN VERLOREN SPREEKUREN Batavus Sprint E DONDERDAG 28 JUNI 1973 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 9 Voorkeur cVraageen gratis ptöefrit Commentaar A A G E N 1 Ondertrouwd: P. N. Hawney en J. H. Vink; P. J. Laarse en I. Kraije- steijn; G. de Graaf en G- van den Berg. Geboren: Willem Frederik, zv. F. W. de Bas en A. C. M. van den Bosch; Cliff, zv. F. A. van Amen en E. Beijnders; Bianca, dv. T- van Gils en C. A. Snoek; Cornelis Jacobus, zv. J. Smit en W. E. Sekeris; Auke Jelle, zv. F- Siersema en M. J. Noordam; Sander Christiaan, zv. A. H. Bouman en J. J. Lasschuit; Sander, zv. J. B. Radstake en J. W. J. Wassink; Petra Elizabeth, dv- C. H de Hamer en E Brik. Overleden: Mandéros, Adelheid, 72 jaar; Wijnbeek, Paulus Johannes, 26 jaar; Bezemer, Willem, 42 jaar; Paling, Susanna, 69 jaar. Gehuwd: N. J. de Bruin en C. M. Droog. Vraag om de speciale Batavus Sprintfolder bij: Linneausweg6 Tel. 01727- 3268 Boskoop Dorpstraat 38 - Telefoon 2373 Kon. Wilhelminaplein 43 - Tel. 31 24 SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES Beethovenlaan 72 Tel. 01828-2264 Uitgave Druk. Veldwijk B V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen Handenarbeidlokaal WADDINXVEEN De meerderheid van het college van Burgemeester en Wethouders alleen wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesver eniging) heeft een andere mening vindt het onjuist mee te werken aan de stichting van een dependance van de Rehobothschool in de hervormde Bethelkerk aan de Bilderdijklaan. Er zouden hieraan te veel onderwijs kundige en schoolorganisatorische bezwaren kleven. uxa. ■BK»’»’**' leren race-zadel ■X\ v wettig gedeponeerd handelsmerk Voor ’Luxaflex’ jaloezieën, horren en rolgordijnen: 1 i Donderdag 28 juni Orgelconcert Klaas Boersma, St. Janskerk Gouda, 20.00 uur Donderdag 28 juni Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.00 uur Afscheid H. J. Egbers, raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur Vrijdag 6 juli Installatie M. A. Ruissen, Dorpshuis Moerkapelle, 10.00 uur OPPASCENTRALE (tel. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. Mensen die het'niet zo fijn vinden om vliegen te meppen! Mensen die niet houden van een huis vol dode insekten. Voor die mensen hebben we die goeie ouwe hor up-to-date gebracht. "Luxaflex’ horren zijn oprolbaar, zodat ze het hele jaar kunnen blijven zitten. In een fraai frame van roestvrij aluminium. Ook verkrijgbaar als uitneembare hor of hordeur, «charmerend of schuivend. Wees lief en kom ’es langs voor een demonstratie. *Luxaflex’ horren, leven en laten leven. Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen telefoon 2604 Abonnementsprijs: 3,60 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,- per half jaar binnen versprei dingsgebied en 16,25 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,21 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. .EDE RL AN DS HERV. KERK Irugkerk: .30 uur ds D. van Vliet 8.30 uur dhr I. Roosenboom, Maarssen lethelkerk: .30 uur ds I. van den Heuvel 7.00 uur ds D. van Vliet )e Hoeksteen: 9.30 uur ds H. Stolk, Scheveningen 8.30 uur ds H. C. Bultman, Sch’hoven Inunanuëlkerk: 9.30 uur ds I. H. Bogers, Alphen a/ Rijn 9.00 uur ds P. J. D. van Malssen, Leiderdorp WADDINXVEEN Voor een volle zaal bejaarden hield de heer Hans Geel vorige week donderdagavond in het Anne Frank-centrum een voordracht met dia’s en geluidsband over het onderwerp „Gij zult Mij tot een volk zijn”. Hij volg de daarbij de geschiedenis van het Jood se volk van Abraham tot heden. Daar Hans Geel zelf het land Israël heeft be zocht kon hij het verhaal uit de Bijbel op de voet volgen met zijn dia’s. Zo toonde hij de zeer geinteresseerde be jaarden prachtige opnamen van de beek de Jabbok waar Jakob eens streed met de engel; enkele bijzondere dia’s over Egypte, waar Jozef onderkoning was; en van de rivier de Jordaan, die zo’n grote rol speelde in het leven van de Israëlie ten, toen zij het land Kanaan binnen trokken. Ook de stad Jeruzalem werd van vele kanten belicht. Hans Geel ver staat de kunst zo boeiend te vertellen, dat het leek alsof de aanwezigen het al lemaal zelf hadden gezien en beleefd. Het was een zeer geslaagde avond; de laatste in dit seizoen. In september zal de culturele commissie van het Dienstver- leningscentrum Anne Frank weer een aanvang maken met haar maandelijkse ontspanningsavonden voor bejaarden en gehandicapten. Advertentie-af deling: Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 GEREFORMMERDE KERK Ontmoetingskerk: 0.00 uur ds B. Koekkoek 7.00 uur ds. D. Hoomstra, N.-Vennep Kruiskerk: 9.30 uurds D. Hoomstra, N.-Vennep [7.00 uur ds B. Koekkoek REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig lervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Dinsdag 3 juli: 19.00 uur ds. J. Schin kelshoek, Kampen CHR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds A. P. Verloop 17.00 uur ds A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw: Mendelweg 9.30 en 18.00 uur ds A. Bac JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 15.30 uur openbare toespraak over „Is uw leven werkelijk zinvol?”; 16.30 uur wachttorenstudie over „Tot wie wilt u naderen - tot Jehovah of tot de demonen?” VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 en 18.30 samenkomst dinsdag 20.00 uur samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: eucharistievieringen zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Ontmoetingskerk: eucharistievieringen zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30, 11.45 en 18.30 uur. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. PROT. CHR. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING: afdeling Gezinsverzorging en Bejaardenzorg: spreekuren: iedere ochtend van 8.30-9.30 uur in het Anne Frankcentrum (3e etage), Jan van Bijnenpad, tel. 4896. afdeling Maatschappelijk Werk: (vacature; voorlopig geen spreekuur; voor nieuwe aanvragen zal een beroep moeten worden gedaan op instellingen in naburige gemeenten, nadere infor matie telefoon 4896). ONTMOETINGSKERK Maatschappelijk Werkster Geref. Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdagochtend 12 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen over het algemeen - zonder tegen bericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. De vaststelling van het ontwerp-bestem- mingsplan „Brugweg” laat nog even op zich wachten, omdat de bezwaren die er tegen -zijn ingebracht nog niet zijn on derzocht. Vandaar dat B. en W de raadsleden voorstellen de beslissing over de vaststelling van dit plan met drie maanden te verdagen. schooljaar zal ophouden te bestaan. Voorgesteld wordt ook het getal weke lijkse lesuren vakonderwijs te wijzigen. De Klaas de Vriesschool krijgt 550, als de raad het daar mee eens is, om de bestaande leermiddelen te kunnen aan vullen. Voor de ombouw van de centrale verwarmingsinstallatie van de St. Jozef school is 11.000,- nodig. Het school bestuur krijgt daarvan van de gemeente 5000,terug, indien de raad daarmee accoord gaat. Om het-documentatiecen trum in de Groen van Prinstererschool te kunnen inrichten is 2.071,nodig. B. en W. stemmen daarmee in. Ook de aanschaffing van leer- en hulpmiddelen van de Savomin Lohmanschool ten be drage van in totaal 17.136,51 ontmoet bij het college geen bezwaren en van avond bij de raad waarschijnlijk ook niet. WADDINXVEEN Om te voor komen dat er in het vakantie seizoen een gemeenteraadsverga dering moet worden belegd, ver gaderen de raadsleden vanavond voor de afhandeling van de vol gende agenda (begonnen wordt om zeven uur): Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied, gelegen tussen de Jan Dorrekenskade, Burgemeester Trooststraat, Kanaaldijk en de Gouwe. Voorstel tot verdaging van de beslissing inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Brugweg. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de inrichting van een derde (werk-)lokaal van „De Kleine Basis”. Voorstel tot wijziging van het getal wekelijkse lesuren vak onderwijs. B Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor aanvullende leermiddelen Klaas de Vriesschool. B Voorstel betreffende de stich ting van een dependance van de Rehobothschool. B Voorstel betreffende de uit breiding van de Willem van Oranjeschool. B Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de ombouw van de centrale verwarmings installatie in de St Jozefschool. B Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de inrichting van een documentatiecentrum in de Groen van Prinstererschool. B Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaf fing van leer- en hulpmiddelen en meubilair ten behoeve van de Savornin Lohmanschool. De gemeenteraad krijgt vanavond nog zeven andere onderwijsvoorstellen te be handelen. B. en W. willen ook de ge vraagde medewerking weigeren om de Willem van Oranjeschool met een han- denarbeidlokaal uit te breiden, zoals door het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs „Groen van Prinsterer” is gevraagd. Voor de bouw van een dergelijk lokaal kan geen urgentieverklaring worden verkregen, zo is komen vast te staan. Omdat de onder dit schoolbestuur vallende scholen geen problemen behoeven te hebben met de leerlingenverdeling menen B. en W. dat het noodzakelijk is het aantal leerlingen op de Willem van Oranjeschool terug te dringen, zodat deze weer een normale 6- mansschool wordt. Er zijn zeven lokalen, zodat het inrichten van een handwerklo- kaal dan weer tot de mogelijkheden be hoort. De bezwaren van het college gel den ook ten aanzien van een mobiel lo kaal. Voor het inrichten van een derde (werk-) lokaal van „De Kleine Basis” is 7.300,18 nodig. B. en W. verzoeken de raad dit bedrag beschikbaar te stellen, omdat deze inrichting noodzakelijk is gezien de uitbreiding van het aantal kleuters, mede doordat de dependance van „De Duiventil” in een van de twee lokalen van de noodschool aan de Bil- derdijklaan met ingang van het nieuwe frame 22| inch of 24 inch bestemmingsplan Zuidkade, welke her ziening nodig is in verband het met het geprojecteerde zoetewaterkanaal onmid dellijk ten noorden van de Burgemeester Trooststraat. Voorts zal in het plan bungalowbouw en de bouw van een gezinswoningen worden opgenomen. mering zagen, tegenreacties teweeg zou brengen kon niet uitblijven. Dat het gemeentebestuur tot nu toe in deze ont wikkeling een volkomen objectieve hou ding heeft ingenomen en zolang wij aan de wettelijke eisen voldeden haar mede werking verleende en toezegde, hebben wij ten zeerste gewaardeerd. We dachten trouwens van een gemeentebestuur niet anders te mogen verwachten. Begrip is er onzerzijds dat, hoewel wij voldoende leerlingen uit deze wijken hebben om een dependance te beginnen en de inspecteur van het basisonderwijs B. en W. gunstig adviseerde, het gemeentebestuur ons moest meedelen onmogelijk lokaliteit ter beschikking kon stellen omdat dit er ge woon niet is en men er begrijpelijk niets voor voelt er weer ’n houten gebouw bij te plaatsen. Wel gaf men ons de verzeke ring dat wanneer wij zelf voor een ijde- lijk onderkomen zou zorgen er geen en kele belemmering over bleef. Toen wij de hervormde kerkvoogdij bereid von den ons dat onderkomen te verschaffen in de Bethelkerk was onzerzijds de de pendance formeel rond en dat hebben wij de ouders, waarvan sommigen letter lijk en figuurlijk kosten en moeiten heb ben gespaard om hun kinderen in de af gelopen tijd naar het andere eind van de gemeente onze scholen te laten bezoe ken, dan ook meegedeeld. Natuurlijk weten wij ook wel dat er misschien an dere oplossingen te yinden zijn voor ons ruimtegebrek. In de een of andere uit hoek van de gemeente zal er best nog wel een gelegenheid te vinden zijn om school te houden. Dat is het punt niet. Verloren: sleutelbos, zwembroek, blauw bruin kindersandaaltje, portefeuille met inhoud, rood kinderfietsje, rood suede pedro schoentje, bos sleutels, blauw jack, donkerbruine tas met inhoud, hond, zilveren armband, licht bruine porto Quick portemonnaie, zwarte bril- lekoker met birl, badtas met inhoud, gouden armbandje met naamplaatje „In grid”. 5 of 10 versnellings Simplex derailleur snelle Vredestein banden met tubeprofiel Het gaat er om te voldoen aan de vraag van ouders in de nieuwbouwwijken om schoolvoorziening zoals dat door ons wordt voorgestaan. Het gemeentebestuur weet zeer wel dat dit inderdaad een aan loop is voor een derde hervormde school. Men heeft immers daarvoor zelf grond in optie gegeven. Van de heer N. Bakker, lid van het da gelijks bestuur van de hervormde school vereniging, ontvingen wij desgevraagd het volgende directe commentaar op dit belangrijke raadsvoorstel: „Ia, u begrijpt dit komt voor ons als een volslagen verrassing. Op dit moment kunnen we de konsekwenties nog niet duidelijk overzien. Het is bekend dat de onstuimige groei van de hervormde scholen lang niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Dat de uit deze groei voortkomende dependance, om met na me ouders uit de nieuwbouwwijken tege moet te komen welke voorkeur geven aan het door ons te geven onderwijs, maar de ongunstige geografische ligging van on ze beide scholen als een ernstige belem- Redaktie-adres: Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Nu B. en W. met dit voor iedereen on verwachte voorstel aan de raad komt en blijkbaar toch duidelijk partij heeft ge kozen en bezweken is voor de druk, kun nen wij amper geloven dat dit negatieve voorstel serieus bedoeld is. Vooralsnog is er daarom onzerzijds geen sprake van paniek, omdat wij het vertrouwen hebben dat de gemeenteraad van het gesol met de belangen van een deel van de bevolking, voldoende afstand zal weten te nemen en een recht-is-recht- uitspraak zal doen. Mocht onverhoopt de gemeenteraad toch ter elfderure, waarin onzerzijds organisatorisch van terugkeer geen sprake kan zijn, haar medewerking weigeren en het voorstel van de meerderheid in het college van B. en W. steunen, zullen we zeker niet aarzelen om met inschakeling van de daartoe geëigende schoolorganisatie en instanties ons recht te zoeken. Maar, nogmaals wij geloven niet dat dit nodig zal zijn. Daar is deze merkwaardige om mezwaai van het gemeentebestuur en het o.i. duidelijke discrimmenerende beleid te weerzinwekkend voor”. Ijlichtmetalen 1spatborden. hoge flens uitvalnaven. Gevonden: sleuteltje, rode spencer, blauw suede kinderschoentje, rood witte skelter, jongensfiets, 2 sleutels, donkerbruine portemonnaie met inhoud. WADDINXVEEN Om ongewenste bebouwing in het gebied tussen de Jan Dorrekenskade, Burgemeester Troost straat, Kanaaldijk en de Gouwe tegen te gaan wordt de vanavond vergaderende gemeenteraad voorgesteld opnieuw voor een jaar te verklaren dat voor dit gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het gaat hier om een herziening van het Bank: Rabobank Waddinxveen. B. en W. vinden echter dat het school bestuur goed doordrongen zal moeten zijn van de gevolgen van het plaatsen - van een dependance in de Vondelwijk op een behoorlijke afstand van de Reho bothschool, waartegen overigens geen wettelijke bezwaren aan te voeren zijn. Daarom geeft het college de voorkeur aan het in gebruik nemen van een lokaal van de tegenover de Rehobothschool aan de Onderweg staande hervormde kleuter school de ruimte is ter tenslotte voor. Dat de Rehobothschool moet uitbreiden met een zevende klas blijkt wel uit het feit dat de minister toestemming heeft gegeven tot het aantrekken van een ze vende leerkracht. ,Zoek een lokaal in de nabijheid van de „moederschool”, is vrij vertaald de mening van B. en W. als het tenminste werkelijk gaat om een depen dance voor de Rehobothschool, wordt er veelbetekend aan toegevoegd. En dit slaat natuurlijk weer op het feit dat de dependance in de Bethelkerk in de Von delwijk door het schoolbestuur wordt ge zien als een aanzet voor een nog te stichten derde hervormde school, waar voor overigens niet de medewerking van de gemeenteraad is gevraagd. Geen medewerking aan de dependanc in de Vondelwijk dus de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente had al toestemming voor het gebruik van een gedeelte van deze kerk gegeven omdat Burgemeester en Wethouders eigenlijk ook een vraagteken zetten ach ter de levensvatbaarheid van een derge lijke dependance op langere termijn. Een zaak die door het schoolbestuur niet kon worden aangetoond. De vanavond vergaderende gemeente raad wordt dan ook verzocht het bestuur van de Vereniging tot Stichting en In standhouding van Nederlands Hervorm de Christelijke Scholen in Waddinxveen de gevraagde (noodzakelijke) gemeente lijke steun te weigeren, hoewel de on derwijscommissie in haar vergadering van vorige week woensdagavond als haar oordeel heeft uitgesproken dat wél medewerking dient te worden verleend. Alleen een te hoge huur zou een aan leiding kunnen zijn aan een en ander geen toestemming te verlenen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 9