KIJK UIT! Het Weekblad is van mening: redden maandblad van ondergang MIDDENSTANDERS DIE NOG MET kan niet VAKANTIE ZIJN: Kleuren T.V. B.V. Vrolijke boel bij Van Eeuwen Zwembad Rabobank C3 Heemskerk RIJNLAND B.V. Vox Jubilans 35 minuten op EO-tv langer open! Reisdeviezen en -verzekeringen Laat ons er maar voor zorgen Henk Stemmer en Kees SVijdooge richten stichting op Twee Waddinxveense redacteuren Nieuwsblad Onafhankelijk met 100 service HUI Kleurentelevisie I (GRUnDIG) I SSL Vergeet ze niet JONGENS NAMEN AUTO MEE VAN APOLLOLAAN Doktersdiensten 29e JAARGANG - Nr. 1346 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DONDERDAG 12 JULI 1973 Nieuwe toekomst Unieke zaak t Wethouder Lips: Waar u ook bent, opdat wij straks niemand hoeven te missen. WADDINXVEEN De volgende middenstanders zijn met vakantie: met en zonder draadloze af standbediening Bil. WADDINXVEEN De Waddinxveners Henk Stemmer en Kees Wijd- ooge zijn er in geslaagd het zeven jaar oude onafhankelijk vakblad voor de autorijopleiding „Rij-Instructie” van de onherroepelijk dreigende onder gang te redden. Zij hebben daarmee als verantwoordelijke redacteuren één van de bekende en de laatste tijd zo berucht geworden „persspanningen” kunnen voorkomen. HERENHUIZEN EENGEZINSWONINGEN BUNGALOWS FLATS Opgericht is nu de in Waddinxveen gevestigde „Stichting Vakblad Rij- Instructie” (Postbus 122). Deze stichting geeft voortaan het door de drukkerij van de „Stichting Vak opleiding Auto- en Motorbedrijf” (VAM) in Voorschoten te drukken maandblad uit. De nieuwe uitgave zal in off-set worden gedrukt en minimaal 24 pagina’s tellen. De pa piersoort is wat minder dan de le zers gewend waren geraakt. is#- IS w Weekblad voor Waddinxveen i (Advertentie) - ook (Advertentie) O TT I Slagers I Van Beest, Brederolaan (t/m 21 juli) I Wijnjeterp, Zuidkade (t/m 28 juli) dewerker uit de kring van de rijexami- natoren aan het blad verbonden. Melkhandelaren I Uw melkman komt tot en met 11 augus- I tus niet dagelijks, maar om de andere I dag bij u aan de deur. Bakkers G. Huizer Zn., Zuidkade en Groensvoorde (t/m 21 juli) A. van Ardenne, Zuidkade (t/m 21 juli) W. J. Los, Dorpstraat (t/m 21 juli) A. Kerver, leplaan (t/m 21 juli) en Er wordt tot en met 11 augustus met de bel brood bezorgd. Groentehandelaren W. Sekeris, Dorpstraat (t/m 21 juli) 1. van Triet, Brederolaan (t/m 21 juli) G. Bonefaas, St. Victorplein (t/m 16 juli) W. Tanis, Amalia van Solmstraat (t/m 16 juli) Eigenlijk was er al eerder reden om de exploitatie uit commerciële overwegin gen te staken, maar het periodiek bleek zó goed bij de lezers te worden ontvan gen, dat hier steeds van werd afgezien. De aanwezigheid van een onafhankelijk maandblad, juist nu in de rijschool- wereld mede door de komende wette lijke maatregelen veel veranderingen plaatsvinden, werd aan alle kanten be langrijk geacht voor een goede voor lichting. „Rij-Instructie” wordt door werden steerd. RABOBANK WADDINXVEEN Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Openingsuren: Maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur Vrijdagavond van 7-9 uur gramma staan onder andere’de liederen: Psalm 84, „Jezus zie hoe ik op U wacht”, „God is liefde”, „Bede” en „Al zo lief had God de wereld”. Dit EO- programma is een productie van Ger de Ridder en staat onder regie van Han van der Meij. Heel veel mensen beleven in deze zo mermaanden een genoeglijke tijd. Ze kunnen als het weer goed is desnoods ieder weekend erop uit trekken en ge nieten van de prachtige natuur in de zomer. Bovendien zijn vele mensen in de gelegenheid een beetje verder weg te trekken om in binnen- of buitenland van een heerlijke vakantie te genieten. Maar niet met alle mensen is het zo. Want niettegenstaande de zo perfecte communicatiemiddelen, het confort en de welvaart zijn er ontzettend veel een zame mensen. Zeker voor een bepaalde categorie, de gezonde bejaarden wordt heel wat gedaan. Dat is goed en prij- zenswaardig en het zou jammer zijn als het anders was en er kan niet genoeg voor deze mensen gedaan worden. Dan moet men zorgen dat men niet steeds zelf aan het woord is, maar men moet minstens trachten naar de zieke te luisteren. Dat is niet zo eenvoudig, want het is een grote kunst te luisteren, een kunst die lang niet iedereen mach tig is. Als men rustig naar de zieke luistert dan krijgt hij ook weer het ge voel dat hij niet totaal afgeschreven is, dat hij zelfs voor de gezonde mens nog iets naar voren kan brengen wat het aanhoren waard is. Zo ziet men dat men ook zonder veel kosten of moeite men sen goed kan doen. Dat maakt het le ven zo zinvol als we tot de ontdekking komen dat ook de andere mensen be langrijk zijn en dat wij iets voor hen mogen betekenen. Als het ons niette min moeilijk valt ons neer te buigen naar een zieke of eenzame mens, be staat daar een zeer goed hulpmiddel voor n.L zich voorstellen dat we ons in zijn of haar plaats bevonden. Dan zal het ons gemakkelijker vallen iets voor die mensen te betekenen. Probeer het eens 1 Het ergste voor die mensen is vaak niet de pijnen die ze te verduren hebben, ofschoon dat natuurlijk ook mogelijk is, maar vooral het zich verlaten voelen. En daar kunnen wij wel iets aan doen. Als wij gezonden lekker een dagje uit zijn, sturen we dan eens een kaart naar zo’n eenzame mens. Ook als we mis schien ver op vakantie zijn. Als zo’n eenzame mens dan die kaart ontvangt, dan denkt hij of zij, kijk ze denken toch nog aan mij en dat doet goed. Je kunt ook uit je vakantieoord een klein aardigheidje meebrengen voor een een zame zieke, het is onbegrijpelijk hoe goed dat kan doen en het hoeft geen schatten te kosten om een leuke attentie te bereiden voor iemand die toch al zoveel van het leven moet missen. Verder en dat is ook heel belangrijk, kunnen we die eenzame zieken van tijd tot tijd eens met een bezoekje vereren, dit wordt meestal heel erg gewaardeerd. I I I I I I I I I I I I ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162. ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 de bank voor iedereen of nauwelijks toenemen. Maar een blad dat in een behoefte voorziet hef je niet zo maar op. Belangrijk bij deze over weging was en is, volgens de redactie, dat „Rij-Instructie” een onafhankelijk geluid moet kunnen laten horen. Een blad dat zijn pagina’s open zet voor een ieder die iets duidelijks te zeggen heeft maar waar de mogelijkheid blijft be staan om kritiek te oefenen op organi saties, instellingen, personen of wat dan ook als dat voor een juiste voorlichting noodzakelijk is. Met de steun van de rijschoolwereld en adverteerders wordt op een lang (nieuw) leven van „Rij- Instructie gehoopt. Op zichzelf is het een unieke zaak dat de oorspronkelijke uitgever Verenigde Grafische Industrie BV in het Zuid- hollandse Rijswijk evenals de oprichter het goed hebben gevonden dat de hui dige redactie /Rij-Instructie” (tot voor kort een vakblad voor autorijschool- houders, nu een vakblad voor de auto- rijopleiding) zal voortzetten. Dat komt mede omdat de VGI vond dat het tijd schrift niet meer paste in het totale pak ket van dit drukkerijbedrijf. Dit comité wil er voor ijveren het open luchtzwembad bij mooi weer langer voor het publiek geopend te houden. Wet houder Lips verduidelijkte ons dat de sluitingstijden zijn bepaald op grond van ervaringen met het aantal bezoekers. Ook de verhuur van het bad aan zwem en waterpoloverenigingen heeft invloed op het sluitingsuur. Opgemerkt kan nog worden dat het in het najaar te openen overdekte zwembad ook in de avond uren geopend zal zijn. Zwemmers die van het openluchtbad en straks het over dekte bad gebruik gaan maken worden er op attent gemaakt dat je het beste met een lege maag kunt gaan zwemmen. Dus niet eerst eten en dan het water in duiken. Maar er zijn ook zieke bejaarden en andere chronische gehandicapten. Men sen die aan huis gebonden zijn of erger nog aan hun ziekenkamer. Deze soort mensen is natuurlijk niet zo groot als de groep gezonde bejaarden, maar ze verdienen eigenlijk nog meer onze aan dacht. Stel u maar eens voor, altijd op hetzelfde bed in hetzelfde kamertje voor hetzelfde raam. Ook deze mensen zouden er wel eens uit willen, eens een dag willen breken met de sleur, mis schien van jaren. Maar zult gij misschien zeggen, wat kunnen wij voor die men sen doen. Heel watl Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Onze deskundige bemiddeling bij aan- en verkoop van: bieden wij u gaarne aan. MAKELAARSKANTOOR J. H. J. Meyerlnk Makelaar o.g. ASSURANTIËN - TAXATIES - HYPOTHEKEN Kanaalstraat 12 - Waddinxveen 4 Tel. 01828 - 2028 of 6283 b.g.g. 010 - 185871 Gemakkelijk dicht bij u in de buurt... Zonder commerciële basis gaat „Rij- Instructie” nu beginnen aan een nieuwe toekomst. De redacteuren achter dit blad willen de rijopleiding op een zo hoog mogelijk peil brengen en houden. Aan de lezers schrijven ze dat de uitgave van een blad een welhaast even moei lijke zaak is al het exploiteren van een autorijschool, De kosten worden met de maand hóger terwijl de inkomsten niet WADDINXVEEN De Waddinxveense hervormde gemengde zangver eniging „Vox Jubilans” is vanavond 35 minuten op de televisie te zien. Het programma wordt uitgezonden door de Evangelische Omroep (EO) via Nederland 1 en begint om 21.55 uur. De opnamen voor dit optreden, dat on der de titel „Alzo lief wordt uit gezonden, werden na veel moeilijkheden vorig jaar oktober in de Goudse St. Janskerk gemaakt. Medewerking wordt ook verleend door Jan van der Ree (bas) en Jan van Weelden (orgel). Op het pro- WADDINXVEEN Sportwethouder P. Lips (soc.) ziet geen mogelijkheden de sluitingstijden van het openluchtzwem bad in „De Sniep” die variëren van 16.45 tot 19.45 uur te verruimen. Hij 'zei ons dit desgevraagd in antwoord op de onlangs in de rubriek „Lezers Schrijven” opgenomen „open brief” van het in oprichting zijnde comité „Houdt het zwembad langer open”. De redactie zal collectief de verantwoor delijkheid dragen, er wordt geen hoofd redacteur aangewezen. Redacteur Henk Stemmer van de Peter Zuidlaan is hoofd rijopleiding van de KNAC en van de bekende slipschool. Daarnaast is hij lid van de ambtelijke verkeerscommissie hier in Waddinxveen. Kees Wijdooge van de Elzenhorst is eigenaar van een public relationsbureau. Voornaamste medewerker is F. Schalk, hoofd rijop leiding van de ANWB. Ook is een me- vrijwel alle beroepsmatige rijscholen (dat zijn er drieduizend van de in totaal zevenduizend) gelezen. Per jaar leveren de gezamenlijke rijscholen rond 900.000 kandidaten af voor het autorijexamen. „Rij-Instructie” zal in een oplage van 3.000 worden gedrukt. WADDINXVEEN Drie jongens van rond de vijftien jaar zijn in Doom aan gehouden nadat zij een paar dagen lang aan joy-riding hadden gedaan. De jongelui waren weggelopen uit een ob- servatietehuis in Amersfoort. In Wad dinxveen, waar ze liftend waren aan gekomen, stalen ze een langs de Apol- lolaan geparkeerde auto en zouden die later in Capelle aan den IJssel weer neerzetten om de reis in een andere (gestolen) auto te vervolgen. Ze gingen in de richting Tilburg, waar ook enkele diefstalletjes werden gepleegd. In Doom, waar ze liftend naar toe waren gegaan, ze door de rijkspolitie gearre- I--I I I I I I I I I I I I I I i uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 I Waddinxveen O1S2B’23Ol} PM i WADDINXVEEN Het wordt zaterdagmorgen tussen half elf en half twaalf een vrolijke boel voor de winkel van slijter en wijnhandelaar A. van Eeuwen in het winkelcentrum „Luifelbaan” aan de Brederolaan. Voor die vrolijkheid staan overmorgen ga rant 12 in uit Frankrijk afkom stige klederdrachten gestoken Nederlanders en Fransen. Met muziek en dans zullen zij de aan dacht van het winkelend publiek vragen voor de veelal als long- dring gedronken en door Van Eeuwen verkochte anijslikeur Ricard. Een originele en harmo nische melange van planten uit de Provence, waarvan Paul Ri card het geheim zegt te bezitten. Met een verkoop van tientallen miljoenen flessen per jaar neemt Ricard van de ondernemingen op zijn gebied in Europa de eerste plaats in. Ricard is samengesteld uit anijs, zoethout en aromatische planten. Deze drank wordt ge dronken met gewoon water ver mengd, zowel voor de maaltijd als overdag. Buitenlands geld voor uw k vakantie? Kleine moeite en zo voor elkaar. Een- fik voudig even binnenwippen bi' onze bank Ook v00f W handige reischeques - de f Ha veilige internationale y betaalmiddelen voor wie I geen verlies - of diefstal- risico wil lopen. S Reisverzekeringen voor HF uzelf' uw bagage, uw bezittingen. Voor auto. JF boot, caravan, kampeer- JF uitrusting F Voor alles. p Wij kunnen er snel voor zorgen. Evengoed als u ook een volledig verzorgde $3- KT?- I I Uw adviseur vakantiereis bij ons kunt edereen I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1