Verpleegtehuis MARKTKOOPLIEDEN in Waddinxveen HEBBEN EEN HEKEL AAN REGEN Recreatieve tweede klas leuk werk over School betrekt ouders b‘j project WADDINXVEEN Eén van de ta ken van een oudercommissie van een openbare basisschool is: het bevorderen van de bloei en ontwik keling van de school, o.a. door bij de ouders van de leerlingen be langstelling voor de school te kwe ken. Eén stap verder is de ouders bij de school te betrekken en hun Saucijzenbroodjes maken Klas 4: Meeste mooie groente gaat Voorspelling: Over tien jaar staan flats leeg Dokter Hemminga ziet met tandarts Schutte bouw van flats niet zitten Familie weerhoudt ons ervan te verhuizen de grens; dat levert meer op is Eerste klas meent: VUILNISBAKKEN IN GOUWEBOS LEERLINGEN KLAAS DE VRIESSCHOOL LEERDEN WADDINXVEEN KENNEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 19 JULI 1973 Pagina 9 Gemeentehuis Tuinder Vragen stellen aan de „dropkoning”. LEERLINGEN, ONDERWIJZERS EN OUDERS VAN DE KLAAS DE VRIESSCHOOL 150 vullingen Bakkerij WADDINXVEEN Dat er in Waddinxveen al geruime tijd flats worden neergezet blijkt lang niet door iedereen in dank te worden afgenomen. Leerlingen van de zesde klas van de openbare Klaas de Vriesschool heb ben daarover ook in plaatselijke medische kringen kritische geluiden ge hoord. Dokter E. M. L. Hemminga van de Dorpstraat gaat zelfs zover nieuw-Waddinxveen „bepaald niet fraai” te noemen. Tandarts D. J. Schut te van de Souburghlaan spreekt tegenover de jongelui de hoop uit dat er in Groenswaard 3 niet te veel flats zullen worden gebouwd. WADDINXVEEN Waddinx veense marktkooplieden vinden het verre van plezierig op de vrijdagse weekmarkt te staan als het regent. Dat concludeerden de leerlingen van de eerste klas van de Klaas de Vriesschool uit gesprekken, die zij met de marktkooplieden over hun werk hebben gevoerd. In de klas zou later een markt worden nage bouwd- WADDINXVEEN Waddinxveen groeit- „Onze gemeente is groter ge groeid”, zeggen de leerlingen van klas 5a van de Klaas de Vriesschool. Waddinxveen is ook een aantrekke lijke woongemeente. „Men mag niet veel bedrijven meer neerzetten van de regering,” weten de jongelui. „Als er meer huizen en meer men sen komen komen er ook scholen, veel scholen en dan hebben ze niet genoeg leerkrachten. Men vindt het niet leuk, dat het drukker wordt maar ze gaan niet naar Groningen in verband met familie.” „WADDINXVEEN IS GROTER GEGROEID” ZEGT KLAS 5A WADDINXVEEN „De meeste mooie groente gaat naar het buitenland. Want in het buitenland betalen ze er meer voor,” weten de leerlingen van de vierde klas van de Klaas de Vriesschool nu na een bezoek met de hele klas aan de tuinbouwveiling Gouda en Omstreken aan de Bredeweg. Ook een boerderij, een bakkerij en een melkfabriek werden bekeken om een indruk te krijgen van de wijze waarop ons dagelijks voedsel wordt gepro duceerd en wordt verhandeld. In de klas zou later onder meer een kaas makerij, een bakkerij, een groentewinkel en een supermarkt worden uit gebeeld. C. H. DE RUIJG. Boerderij Dat er op een. boerderij veel werk is te En door de ouders van de leer stof, leermethoden, en leerplannen te laten kennis nemen en te beoor delen. kesteijn BV, de Nederlandse Kabelfa- briek (NKF) en Speelgoedfabriek OK- WA. Ook ging men langs het gemeente huis. len komen zegt hij te geloven „dat de meeste mensen niet graag in flats willen wonen.” De leerlingen van de zesde klas van de Klaas de Vriesschool praten over het wonen en leven in Waddinxveen ook nog met tandarts L. B. Baas van Elzen horst („Jammer dat er hier geen oud dorpsplein is, dat lijkt me erg gezellig”), wijkverpleegster Marcus („Ik houd meer van nieuw-Waddinxveen. Alles is er veel frisser”), dokter P. J. E. van der Linde jr. van de Souburghlaan („Natuurlijk moeten erin Groenswaard 3 flats komen. Je moet die mensen kwijt hè) dierenarts J. Slager van de Kerkweg („Met dieren omgaan is dankbaar werk”). De koeien geven melk die in bussen wordt gedaan. En op een wagen geladen worden en naar de fabriek gebracht De boer kan niet alles zelf doen, hij heeft knechten nodig. Vroeger ging het mel ken met de hand. Maar nu gaat het me chanisch. De boer verbouwt: rogge, ha ver, tarwe, aardappelen, suikerbieten en voederbieten. Vroeger werden boter en kaas alleen op de boerderij gemaakt. Tegenwoordig wordt boter en kaas op de fabriek gemaakt. Op de boerderij zijn boxen voor de dieren om in te liggen. doen weten de jongens en meisjes nu ook. „In een boerderij wonen een boer en een boerin. Op een boerderij zijn ook dieren, koeien, kippen, varkens en scha pen. Er is ook een grote schuur waar de machines in staan. Er staat ook een ma chine waar je koeien mee kunt melken. Bij De Randstad, de zeilmakerij en ten- tenfabriek die zo goed samenwerkt met Scout Campers BV, hebben de jongelui gezien „hoe de tenten worden gemaakt, de stof met een apparaat wordt gesne den en voor de volgorde stapels worden gemaakt, de linnen lappen aan elkaar worden gestikt, de ritsen worden ingezet en de plastic ramen, de rubber ringen, de luifeitjes, enzovoorts”. De jongens en meisjes hebben gesproken met de dropkoning, de pindaman, de groenteboer, de koekkruimelman, de speelgoedman en de bloemenkoopman. De speelgoedman vertrouwde de jonge lui toe er geen winkel op na te houden en ook de warenmarkten in Wijk bij Duurstede en Bussum wekelijks te be zoeken. Het speelgoed dat hij niet ver koopt wordt weer opgeborgen in zijn auto. Dat de speelgoedman de mening is toegedaan, dat ook het speelgoed op de markt goedkoper is dan in de winkel zal u waarschijnlijk niet verrassen. De vishandelaar, die en passant door de leerlingen werd aangesproken, verduide lijkte dat er brokjes ijs over de vissen worden uitgestrooid om het zeebanket koel te houden en tevens vliegen te we ren. Dat de kippeboer de kippen die hij niet kwijt raakt zelf zou opeten levert van een leerling van de Klaas de Vries school de reactie op: „Dan word je kotsmisselijk!” Dat „rode citroenen” pa prika’s zijn en dat pinda’s niet worden gemaakt maar groeien weten deze jon gens en meisjes nu ook voor eens en altijd. Naar Scout Campers BV zijn „een hele boel kinderen” geweest. In een opstel lezen we dat ze hebben gezien hoe door dit Waddinxveense bedrijf caravans en andere kampeerwagens worden gemaakt. „Er worden platen staal geperst en dan komt er dus een vorm in. En dan gaan ze de platen aan elkaar lassen. Dan wor den de karretjes naar een grote ruimte gebracht en gespoten. En dan laten ze ze drogen. Als ze gedroogd zijn verhuizen ze naar een andere kamer. Daar worden de spijkers er in geschoten en de assen worden er onder gezet. Dan wordt het keukentje erin gezet Dan wordt de tent van De Randstad erin gezet. En dan komt het deksel erop, dan nog de achter lichten, het nummerbord, de bumper, en zovoorts.” WADDINXVEEN Scout Campers BV aan de Dorpstraat en Zeilmakerij en tentenfabriek De Randstad aan de Mer- curiusweg hebben bezoek gehad van de leerlingen van de tweede klas van de Klaas de Vriesschool. Deze jongens en meisjes hebben zich bezig gehouden met sport en spel, groenvoorzieningen en recreatie. Er werden ontwerpen gemaakt voor tuinmanskleding, een speeltuin en het Gouwebos, welk in aanleg zijnd bos evenals het Warnaarplantosen met een bezoek werd vereerd. Dokter Hemminga begon in 1938 een praktijk in Waddinxveen. Hij werkt nu in deze gemeente samen met zeven an dere huisartsen. „Eigenlijk veel te veel in vergelijking met de rest van Neder land”, geeft hij zelf toe. Evenals tand- Danken allen, maar in het bijzonder: Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen Gemeenteraad Fractievoorzitters Gemeentelijke diensten Rijkspolitie en waterpolitie Brugwachter Brandweer Huisartsen, Tandartsen, Dierenarts en Apotheker Hoofdredakteur en Fotografen van het Weekblad voor Waddinxveen Industrie Middenstand en Marktkooplieden Direktie en Bewoners van Anne Frank-centrum en Huize Souburgh Die geweldige boer aan de rand van Waddinxveen Veilig Verkeer Nederland Ned. Zuivelbureau en Zuivelfabriek uit Gouda Nederlandse Spoorwegen Unilever TNO N.V. v.h. de Nederlandse Stichting voor Statistiek en U mevrouw en mijnheer Voor uw geweldige medewerking aan het projekt WADDINXVEEN ’n 10 met een griffel en één zoen van de juffrouw arts Schutte, die nu al twaalf jaar dit werk doet en 150 tanden en kiezen per dag zegt te vullen, heeft ook dokter Hemminga het hier nog reuze naar zijn zin. „Als het me niet was bevallen was ik al lang weggegaan,” zegt hij er zelf van. in lichte kisten, dan is het vervoer op zijn goedkoopst. Een telex kan je ver gelijken met een telefoon. Een telex heeft ook een kabel. Hij deelt de kabel met de telefoon. Er zijn ook diepvriesboten. Die dienen voor lange reizen van groente en andere artikelen, die aan bederf onder hevig zijn.” Op het gemeentehuis kregen de meisjes en jongens te horen dat Waddinxveen nog zes hectare grond bezit om aan de industrie te verkopen. Volgens de leer lingen heeft ons dorp niet genoeg men sen, die in een eventuele nieuwe fabriek zouden willen en kunnen werken. Van de mensen die werken verlaat de helft dagelijks Waddinxveen om ergens an ders te gaan werken. Vierhonderd men sen die in Waddinxveen zelf werken, werken in de land- en tuinbouw. Bijna overal in ons land zie je grasland. Daarop grazen heel wat koeien. Koeien eten gras. De boeren verkopen meestal him dieren aan slachthuizen. De kip legt eieren. De koe geeft gemiddeld 4500 liter per jaar.” Als er een belletje rinkelt zijn de koek jes klaar, hebben de meisjes en jongens bij een bezoek aan een bakkerij gemerkt. Ze hebben daar gebakjes zien maken. „Een meneer was bezig met diertjes van marsepein te maken.” Hoewel taartjes maken leuk werk is, het maken van sau cijzenbroodjes is nog leukerder. .Eerst pakken ze een dikke plak deeg om in de deegroller te doen. Dan halen ze het deeg van de deegroller. Ze halen het er af met een stok en daar rollen ze het om heen. Dan leggen ze het op een koel- bank en doen er vlees in.” Dat met de hand gemaakte koekjes duurder zijn dan fabriekskoekjes vinden ze een logische zaak. „Ze worden met meer zorg ge maakt.” Hoe margarine door Mége Mouries is ontdekt en tegenwoordig wordt gemaakt wordt ook uitvoerig in een opstel beschreven. Wat is bederf eigenlijk, vragen de jon gens en meisjes zichzelf af en komen tenslotte met het volgende antwoord: „Om en in ons lichaam zijn steeds mil joenen bacterieen aanwezig. Het is merkwaardig om even te vertellen dat in de weefsels van een gezond dier of plant geen bacterieen voorkomen.” Dan doemt zich natuurlijk wel de vraag op hoe we de bacterieen onder de duim kunnen houden. ,Er zijn,” volgens de leerlingen van de vierde klas, „een aantal manieren om bacterieen onschadelijk te maken. Eén ervan ken je: warmte. Een goed ge bakken biefstuk is vrijwel bacterievrij. Niet voor niets staat in de etalages van de slagers het optimistische bordje, dat gedurende de zomermaanden vlees en vleeswaren in de koelcel worden be waard.” Een verhelderend stukje hebben ze ook geschreven over diepvries spinazie. Uitgevonden door de Eskimo’s. Clanrence Birdye zou het snelvriezen hebben ontdekt. Dat de tuinbouw voor Nederland een belangrijke bron van in komsten is wordt ook in een opstel aan getoond. De kassen zouden 7.300 hec tare in beslag nemen. Dat is ongeveer net zo veel als 14.000 voetbalvelden De Waddinxveense huisarts Hemminga, wiens zoon in een Peppelhorst-flat woont, zegt als hij door de meisjes en jongens wordt gevraagd een vergelijking te maken tussen oud- en nieuw-Wad dinxveen: „Vroeger was Waddinxveen een gezellig dorp. Die flats hoeven niet van mij. Ik ben ervan overtuigd, dat over tien jaar praktisch al die flats zul len leegstaan.” In antwoord op de vraag waarom tandarts Schutte niet hoopt dat er nog meer flats in onze gemeente zul- maken van houten hobbelpaarden. Later kwamen daar poppenhuizen en winkel tjes bij. Nu worden er onder meer 40.000 poppekasten per jaar gemonteerd; dat zijn er 250 per dag. Bij OKWA werken 70 mensen. „Marokkaanse heren en Joe goslavische meisjes. En natuurlijk Ne derlandse mensen.” Berkesteijn aan de Wilhelminakade werkt met hout uit Duitsland, Frankrijk, Joegoslavië en Afrika. De houtsoorten die gebruikt worden zijn: kersen, ma honie, noten, eiken, dennen en beuke- hout. Bij dit Waddinxveense bedrijf, met nog een vestiging in Weert, werken hon derd mensen. In een schuur langs de Gouwe is het allemaal begonnen. De Nederlandse Kabelfabriek (NKF) heeft vestigingen over de gehele wereld. Er worden daar telefoon-, televisie- en electriciteitskabels gemaakt. Het liefst werkt men met de kleuren oranje, rood, wit en blauw. De basis van de Speel goedfabriek OKWA werd in 1901 in het zelfde schuurtje gelegd waar in 1922 Berkesteijn zou starten. OKWA (Okker- se Waddinxveen) is begonnen met het Niet alleen de veiling wordt door de leerlingen van de vierde klas van de Klaas de Vriesschool aan een beschou wing onderworpen, maar ook de tuinder „die zijn groente naar de veiling brengt” „De groenteboer moet er voor zorgen dat de groente vers blijft. Het fruit komt Enige jaren geleden heeft de ou dercommissie van de Klaas de Vriesschool tezamen met de leer krachten afgesproken, dat de school een instituut moet zijn van alle daarbij betrokkenen tezamen: van leerkrachten en andere onder wijsdeskundigen, van de overheid en echter niet in het minst van het gezin, dus van ouders en leerlin gen. Tezamen met de leerkrachten heeft de oudercommissie daarom getracht de ouders bij de school te betrekken, zonder de taak en de verantwoordlijkheid van de leer krachten in de school te veronacht zamen: door het verlenen van practische hulp bij de organisatie van allerlei activiteiten van, voor en in de school. Tandarts Schutte liet de jongelui weten dat het verpleegtehuis een streekverzorgend karakter zou dienen te hebben. UIJ UV OUf/UV/ IC UCII CI\KCII CU nuu kind in de ontwikkeling te begelei den. De uitvoerig van de taak kwam er echter maar al te vaak op neer dat dit bestond uit het organiseren van schoolfeesten enz. Klas 5a van de Klaas de Vriesschool heeft zich voornamelijk verdiept in de ontwikkeling van ambacht tot moderne industrie, het belang van die industrie voor Waddinxveen en heeft een inven tarisatie gemaakt van de belangrijkste bedrijven in onze gemeente. Bezocht werden de Stoel- en meubelfabriek Ber- WADDINXVEEN Dokter E. M. L. Hemminga van de Dorp straat en tandarts D. J. Schutte van de Souburghlaan zeggen er in gesprekken met leerlingen van de zesde klas van de Klaas de Vriesschool beiden een voorstan der van te zijn dat er in Wad dinxveen een verpleegtehuis voor ouderen wordt gesticht. Het ni veau van de bestaande sociale voorzieningen wordt bijzonder goed genoemd. Dokter Hemmin ga: „Ik zou graag willen dat er een verpleegtehuis kwam, dat echt alleen maar bestemd is voor mensen die het nodig hebben. En dat daar beslist geen particulier bestuur mee te maken heeft.” van een boomgaard, en zo komt het fruit bij de groenteboer. Een groente boer verkoop ook ijs. Een groenteboer verkoop het meest groente. De groente boer verkoopt ook ijs. Een groenteboer verkoopt het meest groente. De groente- dingen die de groenteboer verkoopt,” zo hebben de jongelui gemerkt. ..Bijvoor- beeld zestien diners en zes soorten Calvésauzen.” De meisjes en jongens hebben in het kader van hun bezig zijn met sport en spel, groenvoorzieningen en recreatie in Waddinxveen een indrukkende maquette gemaakt van het Gouwebos, zoals zij vinden hoe dat in aanleg zijnd bos tus sen Waddinxveen en Boskoop er zou moeten gaan uitzien. De jongelui kennen de juiste waarde van de natuur en waarschuwen dan ook: „U mag niet in de bomen klimmen, dan gaan ze dood en u mag ook geen takken van de bomen halen, want dat is streng verboden.” I uit louter het kermis vieren en spor ten, maar ook de eigen taak en verantwoordelijkheid voor een on derdeel van het geheel zowel van ouders en leerlingen. En in dit schooljaar is het zo ver gekomen dat wij in gezamenlijk overleg heb ben gekozen voor een grote mate van zelfwerkzaamheid van leer- krachten, leerlingen en ouders in 'j het „Project Waddinxveen”. I Gedurende enkele maanden is j gewerkt aan het besturen, het or- j denen en het beoordelen van be- paalde aspecten van de Waddinx- 1 veense samenleving. Duidelijk kwam hierbij ook naar voren de wisselwerking tussen ouders en I kinderen thuis in de gesprekken j lover hun ervaringen, belevenissen II en meningen in het kader van het project. Fr waren zeker vijftig ouders be- I trokken bij de uitvoering en voor- U bereiding van dit stuk onderwijs ^at een feestelijk einde vond in 1 de vorm van de drie projectdagen. I Op deze dagen waren er tentoon- I stellingen en maquettes te zien, en ,/ers/agen te lezen over „Waddinx- i/een". Tevens werden er speur- d tochten, klassewedstryden, ballon- I oplaten e.d. gehouden. I De oudercommissie en de leer- I krachten zijn bijzonder verheugd I °ver ,de ontwikkeling, dat het on- I verwijs tussen kind en ouder steeds I centraler komt te staan en dat de I ouders zich dat steeds meer be- I wust worden. „De exporteerders,” aldus de meisjes en jongens, „moeten de groente goedkoop op de veiling zien te krijgen. Want als een krop sla op een veiling achttien cent kost en als het op een andere veiling twee dubbeltjes kost dan koopt hij na tuurlijk het goedkoopste. De prijs mag niet meer dan dertig cent in de winkel bedragen. Het wordt per telex verkocht. Vroeger werd er niet veel aan het bui tenland verkocht.” Dat groente en fruit snel moeten worden vervoerd is ook voor de jongelui een uitgemaakte zaak. „Het is een grote strop als hij een hoeveelheid kisten sla te duur heeft verkocht Een telex seint enorm snel. Het vervoer gaat per vlieg tuig, auto of trein. Men doet de groente In de loop van de jaren is de ouder commissie dan ook wezenlijk in haar functioneren gewijzigd van feestcommissie naar „meewerk- en j meedenkcommissie” I Er zijn ouders die meehelpen op de I school met bv. het niveaulezen in groepen. Zeker 5O°/o van de ouders I bezoekt de klassecontactavonden I en discussies over de leerstof- I methoden. En ook de feestavonden van de laatste jaren werden reeds omge zet in een schoolkermis en Olym piade, die niet alleen bestonden WADDINXVEEN Er moeten in het Gouwebos veel vuilnisbakken komen. „Dat is heel verstandig” vinden de leerlingen van de tweede klas van de Klaas de Vriesschool zelf van hun idee, „want anders gooien alle mensen zo maar papier op de grond en dan zou het Gouwebos in een ommezien zo erg vervuild zijn, dat er niemand meer in het Gouwebos zou komen en dan zon al het werk voor niets zijn ge weest”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 11