niet in er in samen met anderen” „Een veelzijdig verkennen van de eigen mogelijkheden en creativiteit „De tijd van gedresseerde jeugd is voorgoed voorbij” Viergroepen padvinders Locale fusie tussen vier groepen zit er nog Padvinderij in Waddinxveen gaat voorlopig haar „eigen” weg op zoek naar nieuwe wegen OPNIEUW DIPLOMA- ZWEMMEN Alternatieve aanvoerroute zoet water van levensbelang WADDINXVEEN/LEIDEN Een al ternatieve aanvoerroute van zoet water blijft voor de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland van levensbelang. Dit heeft de dijkgraaf van Rijnland in een bijeenkomst van de verenigde ver gadering van Rijnland gesteld bij de be spreking van het rapport waarin de wij ze wordt uiteengezet waarop de water voorziening van Rijnland vorig jaar functioneerde, gezien tegen de achter grond van de afvoerverloop van de Rijn en de daarmee samenhangende proble matiek van de verzilting van de Hol landsche IJssel. Reprodukties Posters Wijziging regeling 1 en gevolge van de inwerkingtreding van de Wet verontreiniging oppervlakte wateren zullen binnenkort binnen Rijn land de geldende regelingen op het ge bied van de waterkwaliteitszorg op een aantal punten worden gewijzigd. De wijzigingen zullen onder meer betrek king hebben op: S3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 19 JULI 1973 Pagina 11 District Gedemocratiseerd Toekomst Uniformen Boekhandel Veldwijk BV WADDINXVEEN De op landelijk niveau tot de Ver eniging Scouting Nederland behorende Waddinxveense padvinders weten zich in on ze gemeente ondergebracht in de volgende vier groepen: Catharina van Siënagroep Contactadres: B. C. M. van Soest, Jacob Catslaan 55, te lefoon 5240 Charles Foucauldgroep Contactadres: B. C. M. van Soest, Jacob Catslaan 55, te lefoon 5240 Klimop-groep Contactadres: mevrouw E. H. Ligterink-Koman, Henegou- werweg 112 Pieter Maritzgroep Contactadres: J. H. Fondse, Van Mecklenburg Schwerin- laan 13, telefoon 2695 W aterpadvindsters Er zijn er echter meer. Alles wat maar enigszins op de helling kan, wordt erop gezet: de theatrale wet en belofte, waarin zelfs de jongste welpen trouw zworen aan God en hun land, het principe van de indi viduele prestatie evengoed als de straffe militaire organisaties, waar in discipline decennia lang de ijze ren basis was, waarop karakters werden gevormd. Die pijlers lijken nu allemaal te zijn weggevallen. Foto: het de WADDINXVEEN Maandag Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren 'eekblad voor De Waddinxveense padvinders behoren sinds begin dit jaar tot het gewest Zuid- Holland en het district IJsselstreek van de Vereniging Scouting Nederland. Tus- ...sen de honderd en tweehonderd meisjes en jongens - een aantal dat nogal fors kan schommelen; in het voorjaar waren het er bijvoorbeeld 173 - nemen geregeld deel aan de meest uiteenlopende activi teiten. Wij kennen in onze gemeente de Catharina van Siënagroep (NGB), de Charles Foucouldgroep (KV), de Klim- op-groep (NPG) en de Pieter Maritz- groep (NPV). Bij het leiding geven zijn ongeveer 16 mensen betrokken. Dat daarmee vrij rigoreus wordt afge stapt van de ideeën van grondvester Baden Powell wordt niet ontkend. De starre regels van de ascetische Britse kolonel over het gezonde leven, de fiere houding, de onthouding van tabak en alcohol en de vele andere richtlijnen, waaraan de padvinder van toen zich strikt diende te houden, staan ter dis cussie. Mini bij de padvindsters mag en de bolle hoed, de ronde stok en de kniebroek zijn bij de verkenners verle den tijd. Daarmee hoopt men onder meer het ledenbestand - landelijk was dit in de jaren vijftig 145.000, nu rond de 100.000 - tegen afbrokkeling te be hoeden. Die koerswijziging met de fusie als gevolg is dan ook een beetje nood zaak geweest. Padvinders in Waddinxveen tijdens een onlangs gehouden EHBO- examen. Scouting doet een beroep op: samenspel fantasie zelfstandigheid sportiviteit Scouting betekent onder andere: Kamperen in binnen- en bui tenland handenarbeid spelen zeilen discussieëren plezier en gezelligheid vriendschap (ook over de grenzen) technieken toepassen buitenleven samen bezig zijn Zij slaagden voor het diploma B: Mirjam de Brouwer, Merit Quartero, Anke Grootendorst, Carin v.d. Berg, Di- neke Oudshoom, Arjan Boere, Remco Koster, Cora v.d. Veen, Mischa Deden, Annie v.d. Berg, Teuni Boom, Lisette Fessi, Carola Blijenberg, Greetje Ver- mulm, Jeanette v.d. Klauw, Piet Over dam, Gerry Heus, Leo Matse, Bea Hel sloot, A. L. v.d. Burg-v.d. Molen, Philip v. Wijnen, Marco v. Pinxteren, Arjan v. Vliet, Jessica de Graaf, Jeannette Roos, Henriette Both, Liesbeth Heemskerk, Petra Heemskerk, Ingrid Kempers, Ka rin Kempers, Nico Kers, Jolanda Schou ten. In april was het Palmpasen. Reden voor de Waddinxveense padvinders met versierde palmpasenstokken de straat op te gaan. naast ontstaan en groeien veel zaken door een vertrouwenwekkende samen werking. Maar toch is er nog een or ganisatorisch verschil. De besprekingen over het slechten van die muren zijn vooralsnog in een bijzonder pril sta dium. Wat niet is kan komen geldt ech ter ook voor ’’onze” padvinderij. Mis schien wel juist voor de plaatselijke pad vinderij, omdat het als bekend mag wor den verondersteld dat ook in Waddinx veen het ledental met moeite op het zelfde - toch al niet hoge - niveau kan worden gehouden. De padvinderij in Waddinxveen gaat een nieuwe toekomst tegemoet doordat er landelijk initiatieven zijn en worden ontplooid die in onze gemeente in goe de aarde vallen. Bij de leiding, bij de meisjes en jongens en bij de ouders. Dat is een belangrijke zaak. Met elkaar moeten zij immers die aloude padvin derij - die wel degelijk toekomst bezit - op handen dragen naar het doel waar voor deze jeugdorganisatie werd opge richt. Het is gelukkig dat de leiders en leidsters in Waddinxveen met de jonge lui omgaan op een manier die wars is van ’’rangen en standen”. Misschien was dat vroeger nog wel eens het geval. Die tijd is voorgoed voorbij. En iedereen die de padvinderij een warm hart toedraagt is daar alleen maar gelukkig mee. Op zo’n manier beschikt je immers weer over een nieuwe inspiratiebron...! Dit zijn de mensen met wie wij over de padvinderij in Waddinxveen spraken: in het midden mevrouw E. H. Ligterink-Koman, links de heer J. H. Fondse en rechts de heer B. C. M. van Soest. De heer B. C. M. van Soest van de Jacob Catslaan over de padvinderij van nog niet zo heel lang geleden: ’’Mis schien was er vroeger meer sprake van een gedresseerde jeugd. Bij officiële ge legenheden waren de meisjes en jon gens geüniformeerd. De padvinderij ging toen door als een soort creatieve vrije tijdsbesteding met veel beloftes, insignes en in ieder geval strak georganiseerd. Die tijd is voorgoed voorbij. Ook de padvinderij is meer en meer gedemo cratiseerd.” Het is een onmiskenbaar feit dat tal rijke zaken nu ook bij de padvinderij volop in de belangstelling staan. Lei ders en leidsters nemen nu deel aan discussies over sexualiteit en homofilie. Vroeger zou dat in padvinderskringen ondenkbaar zijn geweest. Dat was de taak van de ouders, werd toen gezegd. Dat men landelijk is gaan samenwerken betekent (nog) niet dat de Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV), het Ne derlands Padvindsters Gilde (NPG), de Katholieke Verkenners (KV) en de Ne derlandse Gidsen Beweging (NGB) ook in Waddinxveen in één organisatie zijn samengebracht. Natuurlijk: er wordt veel met elkaar gesproken en overlegd. Daar- Over eventuele samenwerking is niet diepgaand gesproken, omdat dit onder werp nog onvoldoende in eigen kring kon worden uitgediept. De ouders van de padvinders spelen bij het nemen van belangrijke beslissingen in deze richting zeker ook een rol. Vooralsnog over heerst de mening dat plaatselijk gezien de doelstelling van de verschillende groepen en de door deze groepen ont plooide activiteiten een fusie op korte termijn in de weg staan. Een ander onderzoek geldt de unifor men. Is het nog wel zo nodig, dat pad vinders en padvindsters in uniform ge kleed gaan. Feit is dat de wat jongere meisjes en jongens wel prijs stellen op dat uniform, zo wordt ook in onze ge meente ervaren. Hun ouders denken daar vaak anders over. Over het mili taire beeld van de padvinderij zeggen de Waddinxveense leidsters- en leiders: ”De tijd dat wij het voor het zeggen hadden is voorbij. De organisatie is de laatste jaren veel democratischer gewor den. Net als in de politiek hebben wij WADDINXVEEN Ook de Waddinxveense padvinderij verkent nieuwe paden en legt oude waarden op de weegschaal. De stijl van toen (tot 62 jaar terug), de systemen en de ideeën, die sinds Baden Powell het beeld van de klassieke wereldwijde jeugdbeweging bepaalden, worden getoetst aan het denken van vandaag en veranderd. Het begin dit jaar op landelijk niveau onder één dak brengen van de vier verzuilde organisaties in de Vereniging Scouting Nederland én het nooit eerder genomen initiatief uit spraken op politiek gebied te doen (een verklaring over Vietnam direct nadat de fusie in Utrecht beklonken was) zijn er maar enkele tekenen van. In ieder geval hebben veel van de ook met de jeugdige padvinders ter sprake gebrachte zaken te maken met de we- reld-van-vandaag. Vernieuwing te bren gen in wat verstard lijkende structuren is geen gemakkelijke zaak wordt ook in Waddinxveense padvinderskringen ter dege beseft. Zo is op het ogenblik met geld van het ministerie van cultuur, re creatie en maatschappelijk werk een door de Vereniging Scouting Nederland voorbereide enquete aan de gang onder de leden. Daarin wordt nagegaan hoe men het lidmaatschap ervaart, waarom men lid wordt of bedankt en wat men eventueel veranderd wil zien. een parlement: een landelijke raad van vertegenwoordigers van alle districten, die ideeën inbrengen, maar ook kritiek mogen geven op het bestuur. In het klein wordt eveneens aan die democra tische verhoudingen gewerkt. De groeps raad is daar zo’n voorbeeld van. De tijd dat nieuwe leden zich moesten confor meren aan de ideeën van de organisatie is eveneens voorbij. Wie bijvoorbeeld bezwaren heeft tegen de wet en de be lofte kan daarover praten en is niet verplicht te beloven wat voorgeschre ven wordt. Het theatrale van vroeger is er een beetje uit. Het „trouw aan God en vaderland” heeft bij de meeste groepen allang plaats gemaakt voor an dere formuleringen. Iedere groep wordt daarin vrijgelaten. Iedere groep bepaalt ook zijn eigen normen in goed overleg tussen leiders en leidsters.” 16 juli kon er in het openlucht zwembad in het sportpark „De Sniep” weer voor het A-diploma gezwommen worden en op dins dag 17 juli weer voor het B- diploma. Het diplomazwemmen begon ’s morgens om tien uur. Er waren voor het diploma A 42 kandi daten. Twee kandidaten waren niet op komen dagen, terwijl er één moest wor den afgewezen door de examencom missie waarin zitting hadden de heren W. van Minnen, A. J. Troost en een vertegenwoordiger van de KNZB. De examencommissie wees voor het beha len van het diploma B vier kandidaten af. Toch bleven er nog 36 over: Zij slaagden voor het diploma A: Petra van Dijk, Remco Koster, Nellie v.d. Berg, Peter Molenaar, Gerry Heus, Egbert Smeent, Frans van Rhijn, Frank Minee, Ramon Vakkers, Paulien Over dam, Eddy Oomes, Anuschka v. Veen, Tietsia Terpstra, Kees van Vuuren, Ani- ta v.d. Berg, Saskia v.d. Berg, Addy de Waal, Leon Vugts, Henk Oosterveen, Hidde Goïnga, Jaco van Tol, Mirjam Bengershom, Hans Jongejan, Nicky van Holstein, Miranda Verantvoort, Martin Zijderhand, Yvonne Houterman, Sandra Rietveld, Daphne de Ruiter, Anne-Ma- rie Delissen, Rolf Dool, Astrid Dool, Erica Sonneveld, Caroline Kersbergen, Irma de Graaf, Suzan Cammeraat, Mo nique Speijer, Magda Rietveld, Piet van Eyk. Van de Klimop-groep zijn waterpad- vinders lid. Er wordt door hen dan ook druk gevaren op de Reeuwijkse Plas sen. Daarbij verlenen de zeeverkenners uit Gouda soms steun. De Klimop-wa- terpadvindsters beschikken over twee roeiboten. Zij voelen zich niet alleen op het water thuis, maar ook op de vaste wal gezien hun deelname aan wandelmarsen en hun activiteiten op Palmpasen en St. Jorisdag bijvoorbeeld. Heeft de Klimop-groep een oudercom- missie, de Pieter Maritzgroep bijvoor beeld niet. Wel worden er door de laatste groep contactavonden voor de ouders van de padvinders belegd. De jongelui van de Pieter Maritzgroep doen veel aan creativiteit, evenals de om fi nanciële redenen op elkaar aangewezen Catharina van Siëna- en Charles Fou cauldgroep. De geldzaken van deze twee zijn geregeld via de Stichting Ge üniformeerde Jeugd Waddinxveen. Die pijlers, die zekerheden waren trou wens de laatste jaren ook al aardig aan het verwateren. Het para-militaire was er bij de meeste groepen al helemaal uit. De Waddinxveense padvinders lie pen wat dit betreft niet achteraan. Dat geldt ook voor het idee van de indivi duele prestatie, die met uniform-deco- raties werd beloond. In plaats daarvan kwam meer en meer de groepsactiviteit. Niet alleen op het gebied van het tra ditionele verkennende spel in de natuur, maar ook op dat van studie van heden daagse problemen. Naast het ’’vlotje bouwen”, werd ook aandacht besteed aan het opzetten van - om maar één voorbeeld te noemen - een NOVIB- project. watervoorziening in 1972 kenmerkte ongunstig afvoerverloop t voor- en najaar. Het t voor zoet water ten watervoorziening van Delfland bij Gouda aan de Hollandsche IJssel verziltte dientenge volge. Door inschakeling van alternatie ve aanvoerroutes van zoet water kon mondjesmaat in de waterbehoefte wor den voorzien. Eind 1972 was ten gevolge van de regenval de chloorsituatie van de Rijn aanmerkelijk verbeterd. de heffing waterkwaliteit, die tot nu toe van eigenaren van onroerend goed wordt geheven en in de toekomst ten laste gebracht zal worden van degenen, die afvalwater direct of indirect in op pervlaktewater brengen, te weten: eige naren - gebruikers, huurders enz.; de bestuurssamenstelling als gevolg van de uitbreiding van het aantal belang hebbenden bij Rijnlands taakuitoefening; voorzover thans te voorzien: het wa terkwaliteitsbeheer van polderwateren; na goedkeuring door de Kroon: een zekere dienstverlening van Rijnlands technische dienst aan een aantal met waterkwaliteitszorg belaste waterschap pen in Zuid-Holland. De i zich door een c van de Rijn in hoofdinlaatpunt behoeve van de Rijnland en WADDINXVEEN De Ver eniging Scouting Nederland is een algemene vereniging, die onaf hankelijk van ras of godsdienst, ruimte geeft aan meisjes en jon gens van 7-19 jaar. In Waddinx veen zijn vier padvindersgroepen lid van deze landelijk opereren de jeugdorganisatie. Scouting, zo wordt gezegd, is een veelzijdig verkennen van eigen mogelijkhe den en eigen creativiteit in sa menspel met anderen. En dit al lemaal op grond van de ideeën van Baden Powell, overeenkom stig de richtlijnen van de World Association of Girl Guides en Girl Scouts, respectievelijk de Boy Scouts World Conference, door middel van het spel van verkennen, waardoor een plezie rige beleving van de vrije tijd aan meisjes en jongens wordt gebo den en een bijdrage wordt gege ven aan de vorming van de per soonlijkheid. In een gesprek met mevrouw E. H. Lig terink-Koman van de Klimop-groep, de heer J. H. Fondse van de Pieter Maritz groep en de heer B. C. M. van Soest van de Catharina van Siëna- en Charles Foucauldgroep hebben wij in deze nu wat stille vakantieperiode ge sproken over het heden, verleden en toekomst van de padvinderij. En dan natuurlijk met name in Waddinxveen. 1l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 13