Leen Versluis (18) Jan Kortlever (19) Trein en reed door Jonge Waddinxveense bromfietsers komen in het verkeer om het leven Klaas de Vriesschool is erg enthousiast over eigen vaste woon- en verblijfplaats Kleuren T.V. Heemskerk B.V. (gruodig) MIDDENSTANDERS DIE NOG MET VAKANTIE ZIJN: VOOR DE SAMENWERKINGSSCHOOL HAVO/ATHENEUM BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 WADDINXVEEN GREEP UIT DE RIJKDOM OUDE Nieuwsblad Onafhankelijk KINDERBOEKEN EN PRENTEN met 100 service Postkantoor Luifelbaan gesloten Grote Bosatlas Kleurentelevisie drie weken met vakantie Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Doktersdiensten Werkboek 1 bij DE GEO GEORDEND Van Eeuwen DE GEO GEORDEND Basisbegrippen Project Waddinxveen haalde veel overhoop Allerlei Ryam Schoolagenda's passers - prismalo kleurpotloden geodriehoeken - etc. i a 29e JAARGANG - Nr. 1347 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 19 JULI 1973 Leen Versluis BEKENDMAKING voor B.V. E.M.K. met en zonder draadloze af standbediening Jan Kortlever Slagers Melkhandelaren n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i o r i Waddinxveen01828^23011 Oranjegalerij 57 Waddinxveen Tel. 3257 Speciale verkoop ZOMERWIJNEN WADDINXVEEN Twee jonge Waddinxveense bromfietsers zijn in de afgelopen dagen aan de zeer ernstige verwondingen, die zij bij een ver keersongeluk hadden opgelopen, bezweken. Maandagavond Overleed in het Rotterdamse ziekenhuis ’’Dijkzigt” Jan Kortlever (19) van het Noord einde; vrijdagmiddag stierf in het Sittardse rooms-katholieke ziekenhuis ”De Goddelijke Voorzienigheid” Leendert Wouter Versluis (18) van de leplaan. WADDINXVEEN Het postagentschap Waddinxveen- Brederolaan (de ’’Luifelbaan” -winkel van banketbakkerij A. R. v.d. Berg) is wegens va kantie gesloten van maandag 23 juli tot en met vrij'dag 10 augustus. Alle betalingsstuk- ken zijn gedurende deze drie weken betaalbaar aan het postkantoor aan de Kerkweg. WADDINXVEEN De volgende middenstanders zijn met vakantie: Bakkers Wegens gebrek aan ruimte alsmede gemeentelijke mede werking ten behoeve van uit breiding, gaat de washette op 28 juli sluiten. Op de bestaan de ruimte zal binnenkort een „super-stoomerette” verrijzen. Wij danken onze washette cliënten langs deze weg voor het genoten vertrouwen en stellen hen in de gelegenheid om via ons in te schrijven de aankoop van een wasautomaat tegen fabrieks prijs. Dit geldt voor allen die ooit bij ons hebben gewassen. Intussen gaat de „stoomeret- te” tijdens de inwendige om schakeling gewoon door. IS l A - Weekblad voor Waddinxveen Expositie in de oudheidkamer van de Rabobank (Advertentie) Uw adviseur (Advertentie) (Advertentie) Uit voorraad leverbaar: Koenen Endepols: (Uitgave Wolters Noordhoff) (Wolters Noordhoff) (Advertentie) O Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Jan Kortlever, die net een paar dagen als tuinder werkzaam was na eerst bij de NKF Kabel BV gewerkt te hebben, kwam in de nacht van vrijdag op zater dag met zijn bromfiets ongelukkig op de Piasweg te vallen. Hij was omstreeks twee uur uit Zevenhuizen op weg naar zijn ouderlijk huis aan het Noordeinde. Op de Piasweg werd hij ernstig gewond aangetroffen door een passerende bui tenlandse werknemer, die snel hulp ging halen. De Waddinxveense bromfietser is op onverklaarbare wijze naar het linker gedeelte van de Piasweg gegaan en is daarbij lelijk komen te vallen. De juiste toedracht van zijn val laat zich door de rijkspolitie moeilijk vaststellen, omdat er geen getuigen zijn. In ieder geval heeft hij zichzelf niet meer uit zijn be narde positie kunnen bevrijden. Het feit dat er op dat moment geen sprake was van autoverkeer heeft gelukkig kunnen voorkomen dat eventueel nog ernstiger verwondingen zouden worden toege bracht. Na eerst in het Goudse ”Bleu- landziekenhuis” te zijn opgenomen werd Jan Kortlever in de loop van zaterdag overgebracht naar het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam, waar hij zonder bij ken nis te zijn geweest maandagavond aan zijn drie dagen eerder opgelopen ver wondingen overleed. De achttienjarige Leen Versluis is vorige week vrijdag tegen het einde van de middag in het rooms-katholieke zieken huis ”De Goddelijke Voorzienigheid” in Sittard overleden aan de gevolgen van een bromfietsongeluk, waarbij hij eer der op de middag betrokken was. Het ongeluk gebeurde even na het middag uur in het Limburgse grensdorp Itter- voort (gemeente Hunsel). De Waddinx- De jon gelui wil den werke lijk alles weten. Van Beest, Brederolaan (t/m 21 juli) Wijnjeterp, Zuidkade (t/m 28 juli) Kerver, Dorpstraat (t/m 4 augustus) Uw melkman komt tot en met 11 augus tus niet dagelijks, maar om de andere dag bij u aan de deur. Groentehandelaren W. Sekeris, Dorpstraat (t/m 21 juli) J. van Triet, Brederolaan (t/m 21 juli) ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG Arts: P. v. d. Linde, Sauburghlaan 15, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 Dragt en Hofland: een punt achter hun net begonnen va kantie zetten en zaterdagmorgen met de trein terug kwamen, woonden dinsdag middag de begrafenis van hun kameraad bij. Leen Versluis was werkzaam bij Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV en was lid van de voetbalvereniging ”Be Fair”. Bij aankoop 6 flessen de 7e fles kado o.a. Rijnwijnen Duitse Moezel Luxemburgse’ Elzasser per fles vanaf 3.50 Wijnhandel-Slijterij Brederolaan 4 Zuidkade 3 Dragt en Hofland: De verslagenheid in de families van beide ongetrouwde, nog bij hun ouders inwonende, jongens is groot De ouders van de uit een gezin met drie kinderen komende Jan Kortlever stonden van middag op de begraafplaats aan de Al- berdingk Thijmlaan rond het graf van hun oudste zoon. Leen Versluis is dins dagmiddag op dezelfde begraafplaats be graven. Hij kwam uit een gezin met vier kinderen. WADDINXVEEN Leerlingen, onder wijzers en ouders van de openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijer- manslaan in Waddinxveen rusten nu wel verdiend uit van het alles-overhoop-ge- haald-hebbende ’’Project Waddinxveen”. Een project waarvoor in het voorjaar vele weken lang alle leerlingen van de ze basisschool onder begeleiding van hun leraren, maar soms ook alleen, op stap zijn geweest. De bedoeling van dit alles was om de meisjes en jongens een betere indruk te geven van ”hun” Waddinxveen en hun zelfwerkzaamheid en creativiteit te ontwikkelen. Dat ge beurde door excursies, vraaggesprekken en enquetes. Het ’’Project Waddinxveen” werd eind mei afgesloten met een drie dagen durende tentoonstelling in de Klaas de Vriesschool. ’’Heel erg mooi” en ”Zeer interessant” oordeelden de bezoekers van deze expositie. De leer lingen zelf zorgden voor een toelichting op het vele ten toongestelde materiaal. Er werd onder meer ook een grote schoolkennis gehouden. De onderwerpen die de jongelui hebben behandeld zijn de markt (klas 1), sport en spel, groenbeplanting en recreatie (klas 2), het wonen (klas 3), winkels en landbouw (klas 4), industrie (klas 5a), verkeer (klas 5b) en gemeentelijke diensten, politieke partijen, het wonen in Waddinxveen (klas 6). De verkregen informatie werd onder meer verwerkt in muurkranten, tekeningen, schema’s, maquettes en opstellen. Om u een indruk te ge ven: geïnterviewd werden huisartsen, tandartsen, de die renarts, de wijkverpleegster, de apotheker, de moeder van de 20.000e inwoner, de hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen, oud-burgemeester A. Warnaar, markt kooplieden, de tuinman van het Warnaarplantsoen, ad judant M. A. Ruissen en nog veel meer Waddinxveners. Bezocht werden: de markt, het Warnaarplantsoen, het Gouwebos, diverse industrieën, het Anne Frank-centrum, Huize Souburgh, Bouwvoorlichting, winkels, het gemeen tehuis, een boerderij en het veilinggebouw aan de Brede- weg. De kroon op al dit werk werd onmiskenbaar gezet door de zesde klas met een groots opgezette enquete, waarbij 145 mensen naar hun mening werden gevraagd over het wonen in Waddinxveen. Over het ’’Project Wad dinxveen” - dat geheel past in de vernieuwing van het onderwijs - en wat projectonderwijs nu precies is, hoe de Klaas de Vriesschool is ontstaan, wie Klaas de Vries eigenlijk was en het feit dat de ouders van de leerlingen van deze Waddinxveense openbare school zo intensief bij dit soort onderwijs werden betrokken schrijven wij uitvoerig in dit Weekblad voor Waddinxveen op de pagina’s 7 en 9. Alle gegevens die op deze pagina’s staan werden ontleend aan het vele - nauwelijks samen te vat ten - materiaal dat door de meisjes en jongens zelf werd verzameld. Uit hun relaas blijkt hun enthousiasme over het wonen, werken, leven en het zich ontspannen in Wad dinxveen. Ook hun - laten we hopen voor een zeer lange tijd - ’’vaste woon- en verblijfplaats”. vener reed met zijn bromfiets in gezel schap van drie kameraden, in de Mar- garethastraat en was van plan de Na- poleonsweg op te rijden, maar verzuim de voorrang te verlenen aan een pas serende truck met oplegger. Vermoed wordt dat hij zich vergist heeft in de lengte van deze vrachtwagencombinatie of dat hij überhaupt niet heeft opge merkt dat de truck met een oplegger over deze voorrangsweg reed. Het kruis punt waar het ongeluk gebeurde is over zichtelijk en met onder meer knipper lichten beveiligd. De rijkspolitie van Waddinxveen kreeg vrijdagmiddag omstreeks twee uur van de politie in Thom, tot welke groep Ittervoort behoort, de mededeling de ouders van Leen Versluis dringend te verzoeken zo spoedig mogelijk over te komen naar het Sittardse ziekenhuis waar hun zoon zeer ernstig gewond was opgenomen. Zij hebben hem echter niet meer bij bewustzijn mogen aantreffen. Hun kind, dat vrijdagmorgen met drie vrienden uit Waddinxveen was vertrok ken voor een vakantie in het Zuidlim- burgse Valkenburg, overleed enkele uren na het ongeluk. Zijn vrienden, die direct WADDINXVEEN Misschien was de machinist er nog niet aan gewend, maar de ’’meester” van de uit de richting Gouda komen de trein vergat vorige week vrij dagavond om negen minuten voor acht bij het op 1 juni offi cieel in gebruik genomen station Waddinxveen-Noord te stoppen. Gelukkig ontdekte hij zijn ver gissing toen hij de "voorstad- halte” voorbij was gereden, waarop hij zijn trein in z’n ach teruit schakelde om alsnog trein reizigers in- en uit te laten stap pen. G. Huizer Zn., Zuidkade en Groensvoorde (t/m 21 juli) A. van Ardenne, Zuidkade (t/m 21 juli) W. I. Los, Dorpstraat (t/m 21 juli) A. Kerver, leplaan (t/m 21 juli) en Er wordt tot en met 11 augustus met de bel brood bezorgd. uw officiële Grundigdealer. Radio DOOL Kerkweg Ï71 I a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1