en hefbrug de Rondom een TiP LP van ’t gouden paar Alblas-Vet Huisvuil wordt verbrand land uit de nood Rijk hielp Westneder- Foto Sjaak Noteboom PASSAGE 143 BRENGEN Meubels beheersten het leven WILLEMS IU laten het opnieuw bekijken Moet Brugweg eigenlijk verkeersweg worden? I DAN MOET U UW KLEURENFILMS WEL BIJ I „Vox” sloeg op tv een goed figuur van de week TIPS OM TE ONTHOUDEN VAN UW WEEKBLAD (1) Principe-uitspraak raad WADDINXVENER DIRECTEUR STICHTING BAF VOOR WADDINXVEEN ICHT MILJOEN SCHOOLBOEKEN PER JAAR deze week WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 19 JULI 1973 Pagina 5 Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Uitstel Verf- HHM9 WADDINXVEEN De Waddinx- veense gemeenteraadsleden hebben zich in hun vergadering in principe uitgesproken voor verbranding van huisvuil en daarmee gelijk te stellen afvalstoffen in intergemeentelijk verband, mits wordt voldaan aan bepaalde milieu-hygiënische voor waarden. Deze reeds uitputtend in de loop der jaren besproken aan gelegenheid werd nu als ingekomen stuk door B. en W. afgedaan. Op verzoek van de heer H. P. Barth (D’66), die sprak namens de com missie voor de financiën, zal een nog in te dienen definitief voorstel eerst ter sprake worden gebracht in de commissie voor de financiën en openbare werken. (Advertentie) I worden geselekteerd om op deze manier plotselinge tekorten te voorkomen. Niet elke onderwijsinstelling is echter in staat om een dergelijke opgave tijdig in te sturen. Daarbij moet men ook bedenken dat met de invoering van de Mammoet wet de keuzevakken kwamen, waarmee de verscheidenheid aan boeken, zelfs per klas, aanmerkelijk toenam. Van daar dat in de zomermaanden menige titel door de schoolboekenuitgever dient te worden bijgemaakt. Komen echter dan ook nog de bestellingen laat binnen, dan dreigt de schoolboekenmachine over verhit te raken met alle gevolgen van dien. Wat vóór 10 juli binnen is, wordt gedurende de dan volgende weken door de boekhandel steeds met voorrang be handeld. (Graficus). WADDINXVEEN Verenigd Streek vervoer Westnederland NV heeft vorig jaar winst kunnen maken doordat het rijk de tekorten op de exploitatie voor zijn rekening nam. De Waddinxveense vervoersonderneming kwam met een bij drage van 2,5 miljoen tot een positief resultaat van ongeveer 10.000,-. De tekorten tot en met 1971 konden op deze manier tot 484.000,- worden terug gebracht. 1 CAN THE CAN - Suzi Quatro 2 CHER AMI - Frank en Mireille Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Getipt door Veronica en ver krijgbaar b(j: top tien De principe-uitspraak van de raad werd gevraagd in een brief van het college van overleg van het intergemeentelijk overlegorgaan „Midden-Holland”. Ten slotte wordt het nu hoog tijd dat de 22 deelnemende gemeenten een programma van eisen opstellen, grondmechanisch onderzoek laten verrichten en offertes gaan aanvragen om te komen tot de bouw van één regionale verbrandings installatie. WADDINXVEEN De heer F. Alblas (74) en mevrouw M. Alblas-Vet (73) vieren volgende week woensdag hun gouden huwelijksjubileum. Mevrouw Alblas is afkomstig uit Zaandam en heeft haar echtgenoot ontmoet toen haar vader enige jaren in Waddinxveen bij Kempkes werkte. De heer Alblas is een geboren Wad- dinxvener en is door zijn meubelwinkel en de later begonnen meubelfabriek Fema een bekend lid van onze gemeenschap. De fabriek die in de dertiger jaren met een aanvangskapitaal van 200,- uit nood werd opgericht, heeft in zijn beste jaren werk gegeven aan 23 man. 25 jaar lang hebben zes broers hun krachten aan dit bedrijf gegeven en na het overlijden van één hunner heeft de samenwerking van de overgebleven vijf nog tien jaar geduurd. op het programma geplaatst. Het koor heeft een keuze ge maakt uit oude en nieuwe werken waarmee het een goe de presentatie gaf van de uit gebreidheid van het repertoi re. De Sint Jan in Gouda is een moeilijke kerk om er met orgelbegeleiding te zingen, omdat de nagalm en de af stand tot de speeltafel van de begeleidende organist (in dit programma Jan van Weelden) een extra handicap zijn. We moeten bewondering heb- WADDINXVEEN Burgemees ter en Wethouders van Waddinx veen hebben het stedebouwkundig bureau Stad en Landschap in Rot terdam gevraagd nog eens te bekij ken of de Brugweg eigenlijk wel een verkeersweg zou moeten wor den, indien deze weg in de toekomst zou worden aangesloten op het nieuwe tracé van de provinciale weg. De straks te wijzigen functie van de Brugweg is een belangrijk onderdeel in het ontwerp-bestem- mingsplan ’’Brugweg”. Tegen dit plan zijn in de laatste maan den veel bezwaren van bewoners van de Brugweg en enkele andere belang hebbenden binnengekomen. Het meren deel van die bezwaren richten zich te gen Waddinxveens nu al drukke weg, zoals die in de toekomst zou moeten worden. Zoals bekend is in 1971 door het over legorgaan een studiecommissie inzake de verwijdering van vaste afvalstoffen ingesteld. Deze commissie heeft in sa menwerking met het intergemeentelijk overlegorgaan Noord-oostelijk Zuid- Holland (Alphen aan den Rijn en om streken) half april van dit jaar rapport uitgebracht. De belangrijkste conclusies daaruit zijn, dat het storten van huis vuil en daarmee gelijk te stellen indus- trievuil binnen betrekkelijk korte tijd niet meer mogelijk is, samenwerking tussen beide regio’s de kosten van één regionale verbrandingsinstallatie, die in 1976 in bedrijf kan zijn, drukt, dat het huisvuil tijdelijk in containers naar Rot terdam kan worden afgevoerd en dat al leen vuilafvoer naar de VAM in aan merking komt om zonder enige vorm van samenwerking tussen de beide re gio’s te worden gerealiseerd. NIEUWE L.P. VAN THE OSMONDS „THE PLAN” o.a. Goin’ Home; Let me In; Mirror, Mirror e.v.a. 18.50. ’er jaar verwerkt de boekhandel de wering van ruim acht miljoen shool- oeken, die door circa 800.000 leerlingen /orden besteld. Deze leverantie heeft «trekking op 13.000 verschillende ti- els, afkomstig van 30 Nederlandse en nkele buitenlandse uitgevers. Verreweg iet merendeel van deze boeken dient in :rap twee maanden, namelijk tussen eind uni en half augustus, te worden ver- verkt. Dat wil zeggen: besteld bij de boekhandel die de order sorteert, totali seert en dorzendt naar depots of aan de uitgever. Na eventuele aanmaak van te korten volgt aflevering aan de boekhan- iel, sortering per besteller, kontrole en tenslotte aflevering aan de klant. Het is duidelijk, dat de uitgever reeds vroeg in het jaar probeert te achterhalen welke van zijn boeken door de scholen zullen In 1969 is de fabriek verkocht omdat de firmanten in eigen familie geen geschikte opvolgers konden vinden. De heer en mevrouw Alblas hebben één zoon en twee dochters, elf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, die allen in Nederland zijn blijven wonen, zodat de komende feestdag naar men hoopt een echte familie bijeenkomst zal worden. WADDINXVEEN De op namen die de Evangelische Omroep (EO) vorig jaar ok tober heeft gemaakt van de Waddinxveense Hervormde Zangvereniging ”Vox Jubi- lans” zijn vorige week don derdag in een 35 minuten du rend televisieprogramma uit gezonden. Hoewel de EO eer der had meegedeeld dit pro gramma in het komend win terseizoen te zullen uitzenden, heeft men het toch in de qua kijkdichtheid slechtste periode Daarom heeft de raad van overleg van het intergemeentelijk overlegorgaan ’’Midden-Holland” besloten zich uit te spreken voor verbranding van huisvuil en de besturen van de deelnemende ge meenten in deze zin te adviseren. Bo vendien verzoekt men de gemeentebe sturen in te stemmen met de opstelling van een gemeenschappelijke regeling in overleg met het overlegorgaan de Rijn streek en het gemeentebestuur van Al phen aan den Rijn, als alternatief voor vuilverbranding gemeenschappelijke af voer naar de ROTEB te aanvaarden, gemeenten te adviseren in de periode voorafgaande aan de realisering van de verbrandingsinstallatie zoveel moge lijk samen te werken met betrekking tot de huis- en industrievuilafvoer en afspraken te maken inzake de afvoer en verwerking van het harde ongevaarlijke vuil. 1 DO YOU LOVE ME - Sharif Dean 2 WE WERE ALL WOUNDED AT WOUNDED KNEE - Redbone 3 THE FREE ELECTRIC BAND - Albert Hammond 4 LATE AGAIN - Stealers Wheel 5 GOIN’ HOME - The Osmonds 6 RING RING - Björn Benny, Frieda Anna 7 HE KOM AAN - Dimitri van Toren 8 EASY, BOY (and we all prayed together) - Greenfield and Cook 9 ONE IS ONE - Nick Mackenzie 10 ANGELINE - Peter en zijn Rockets WADDINXVEEN De Waddinxvener drs. J. F. Noorthoom van der Kruijff is met ingang van deze maand benoemd tot directeur van de Stichting bedrijfs- onderzoek afvalwaterzuiveringsinstalla ties (BAF) in Den Haag. Hij volgt als zodanig de heer W. M. Mulder op, die wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd zijn functie heeft neergelegd. De stichting BAF controleert de werking van waterzuiveringsinstalla ties zowel op zuiveringsrendement als op mechanische- en technische aspecten. Het bestuur van de BAF wordt ge vormd door vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Orde van Raadgevende Ingenieurs en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Visserij. Inmiddels heeft de gemeenteraad de vaststelling van dit ontwerp-bestem- mingsplan met drie maanden uitgesteld om Stad en Landschap in de gelegen heid te stellen na te gaan welke alter natieve mogelijkheden zouden kunnen worden gerealiseerd om zoveel mogelijk aan deze bezwaren tegemoet te komen,” zonder daarbij het algemeen belang al te zeer te schaden,” zo schrijven B. en W. in een brief aan de bewoners van de Brugweg en andere reclamanten. Hardgeworden stopverf kunt u weer zacht maken door dit te leggen in petroleum Kalkspatten van het witten verdwijnen spoedig, als u deze behandelt met water en azijn. Eivlekken verwijdert u met lauw water. Lukt dit niet meer, dan moet er een zeepsopje aan te pas komen. Vlekken op parketvloeren verwijdert u met staalkrullen, die we bijeen houden met een dubbel gevouwen doek om beschadiging van de handen te voorkomen. Het ’’lederkauwen” bij paarden is een teken, dat ze niet genoeg zout krijgen. Met een ui verwijdert u vliegenvuil op schilderstukken. Met lauw water naspoe len. Vers brood mag u nimmer in de trommel opbergen, vóór het helemaal afgekoeld is. Een zeemleren lap, die in het midden versleten is, kunt u doorknippen, daarna stikt u de kanten weer aan elkaar. Het geheel op een katoenen lap vastnaaien. Bruiloft? De bloem in uw knoopsgat blijft langer mooi, indien u de steel even met een vlammetje af brandt. Haren dof? Was ze met kamillenthee, waaraan wat borax of koolzure natron is toegevoegd, ze worden weer glanzend. Ruiten. Glimmende ruiten verkrijgt u door een klein scheutje bleekwater aan het lauwe waswater toe te voegen. Ze worden er ook veel schoner door. 20 duiven verbruiken even veel lucht als een paard. Zorg dus voor een luchtig duivenhok vóór de verwachte warme zomermaanden aanbreken. Het aanstrijken van lucifers doet u altijd van u af. Dit voorkomt dat eventueel wegschietende vonken in uw ogen terecht komen. Moet uw poes kleintjes krijgen? Zet nooit een advertentie om de jonge katjes aan de man te brengen. Heel vaak komen ze dan terecht bij handelaren die ze verkopen voor vivisektie. Breng ze liever naar een asiel, waar ze pijnloos worden af gemaakt. Geef uw poes van tijd tot tijd een geklopt ei vermengd met wat wit brood. Dit geldt vooral voor mensen die poezen houden op een flat. Zijn/haar vacht zal er glanzender door worden. De velletjes van verse worst kunnen er gemakkelijk worden afgestroopt als u de heetgemaakte worst onder de koude kraan houdt. Als u in een koude kamer slaapt, leg dan op de spiraal (dus onder de matras) een laagje kranten, dit houdt de warmte zeer goed vast. Asbakken van koper, waarop zich kopergroen bevindt, kunnen gereinigd wor den met petroleum. Uw gebaar wordt veel scherper, als u er schuurpapier mee knipt. Met een stuk glas kunt u de schaar ook slijpen. Een gat in een gieter maakt u dicht met zegellak. Een doorgelopen wollen tafelkleed wast u in sop, goed vet. Ook kan een wol- blankmiddel worden gebruikt, maar direkt daarna naspoelen in water en azijn. Regenstrepen in vitragegordijnen kunnen verwijderd worden door ze eerst te weken in een sterke zoutoplossing, daarna uitspoelen en vervolgens wassen in een synthetisch wasmiddel. Een gewatteerde sprei kunt u zelf niet wassen, zonder haar te bederven. Behan deling in een goede stomerij is noodzakelijk. Een vlek in een dergelijke sprei kunt u behandelen met vlekkenwater, maar veelal niet met een mooi resultaat. Is er kaarsvet op uw koperen of tinnen kandelaar gedropen, houdt deze dan even in heet water. Het kaarsvet smelt weg en kan dus zonder de kandelaar te beschadigen, verwijderd worden. Als u het deeg aan het kneden bent, is het reuze handig één of meer plastic zakken bij de hand te houden. Wordt er gebeld, of gaat de telefoon, dan ’’trekt” u heel eenvoudig even zo’n zakje aan bij wijze van handschoen. Geen gehaast om vluchtig uw handen te wassen. ’n Ideale toestand ontstaat er in uw knopendoos, als u alle bij elkaar horende knopen aan een grote veiligheidsspeld of aan een stevige draad rijgt. Een grote plak chocolade zal met een warm mes gemakkelijk gesneden kunnen worden. Bewaar een restje tomatenpuree in een glas en giet er wat slaolie op. Kook nieuwe emaille pannen voor het gebruik eerst uit en laat ze dan eerst afkoelen; u voorkomt er spoedig springen door. Gaspitten die nieuw zijn, blijven langer goed als u ze voor het gebruik in azijn doopt en goed laat drogen. en wagensmeervlekken in wasbare stoffen behandelt u met synthetische zeep; zonodig daarin nawassen. Water waarin eieren gekookt zijn, is zeer geschikt voor het verwijderen van aanslag op zilveren lepels en vorken. j Wie zelf een kamer gaat behangen, moet van het raam af werken, zodat de overlappingen van de banen geen schaduwen veroorzaken en daardoor extra breed lijken. Gras en groen tussen tegels kunt u bestrijden met calciumchloraat, vermengd met water (verhouding 1 deel op 30 liter water). Hebt u last van een te hard tikkende wekker, zet er dan een groot glas omheen. Het getik zal dan praktisch verdwenen zijn. Veel last van slakken? Leg rabarberbladen of natte stukken hout op de grond. De slakken verzamelen zich daarop, waarna u ze gemakkelijk kunt verwijderen. Zwarte peper met stroop mengen, dit op een vloeipapier smeren, op een nat gemaakt schoteltje leggen en u hebt een gifvrije vliegenvanger. Geverniste en gepolijste meubelen maakt u schoon met een katoenen lapje, in lijnolie gedoopt. Een olievlek in een kokosloper, kunt u bestrooien met pijpaarde. Dit poeder I een paar uur in laten werken, dan er af borstelen. Daarna behandelen met sop van synthetisch wasmiddel en vervolgens met schoon water naspoelen. Een haren kwast, die voor teren gebruikt is, kunt u weer zacht en soepel maken door hem te weken in terpentijn, vermengd met spiritus (ongeveer 2/3 terpentijn I en 1/3 spiritus). Verfkwasten moeten na het gebruik direkt uitgewassen worden in petroleum, I om zacht en soepel te maken. Daarna naspoelen in water en goed laten drogen. Gepolitoerde meubelen wrijven we bij voorkeur niet met was, maar met een I schone wollen doek. Een eventuele waslaag op deze meubelen kunt u verwtjde- I ren met een zacht lapje met petroleum. ben voor dirigent Andries alleen te zien dat de dames Noordegraaf die ondanks zijn hun haar netjes hadden ge- toen reeds zwakke gezondheid kapt. ”Vox” heeft gelukkig deze uitvoering zo goed heeft een goede vervanger gevon- geleid. De combinatie met den voor de sinds februari Reinate Heemskerk heeft een zieke dirigent Andries Noor- goede indruk achtergelaten en degraaf en het peil is onder de kritiek die we hebben Jan Bonefaas gehandhaafd, geldt meer de beeld-regie dan de muzikale prestaties van Het is te hopen dat het niet koor en soliste. De opstelling bij deze uitzending blijft want van koor en camera’s was zo tussen alle koren die wij op ongelukkig, dat alleen de de buis zien verschijnen heeft voorste rij gaaf in beeld Vox Jubilans beslist een goed kwam. Van de tweede rij was figuur geslagen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 7