vervelende buren van in ze overal gebruiken 'Zesde klas baalde veel wonen waar ze Klas 5b wil dat aantal straten geschikt wordt gemaakt voor andere activiteiten Leerlingen derde klas ontdekten: Niet alle mensen kunnen dat willen Brugwachter kunnen overhoop Vrouwen hebben meeste last Enquete-resultaten van jongens en meisjes gingen in echte computer I Juliana van Stolberglaan drukste weg REALITEIT VAN DE DAG NIET BUITEN SCHOOLDEUR HOUDEN KLAAS DE VRIES ZOU NU 112 JAAR ZIJN i n Begon met dependance WADDINXVEEN Uit de de pendance van de Theo Thijssen- school ontstond op 1 augustus 1964 de Klaas de Vriesschool, die tot 12 oktober 1964 gevestigd was in door aannemers beschikbaar gestelde bouwketen. Op die datum kreeg de school drie lokalen in de school aan de Alexanderstraat. Gedurende enige jaren heeft men les moeten geven in lokalen van diverse houten scholen o.a. aan de Mauritslaan en aan de Herman Heijersmanslaan. Op 28 maart 1968 is het officiële schoolgebouw aan de Herman Heijersmanslaan gereed gekomen, bestaande uit 6 lokalen. Weldra bleek ook dit ge bouw te klein, zodat toch nog voor langere tijd (4 jaar) gebruik moest worden gemaakt van een dependance aan de Staringlaan. In LEERLINGEN KLAAS DE VRIESSCHOOL LEERDEN WADDINXVEEN KENNEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 19 JULI 1973 Pagina 7 Dieren bekijken in het Wamaarplantsoen. ■■a Vervuiling Gouwe Station NS B 8 Vraag: Vindt u de brug breed genoeg voor het verkeer? Antwoord: Als iedereen maar rustig aan doet. WADDINXVEEN Om een indruk van het wonen in Waddinxveen te krijgen hebben de leerlingen van de derde klas van de Klaas de Vriesschool een bezoek gebracht aan de Stoel- en meubelfabriek Berkesteijn BV aan de Wilhelminakade, Bouw voorlichting Midden Holland aan de Staringlaan en het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Het geheel resul teerde in een maquette van de bouw van een huis in fasen, een maquette van de Vondelwijk en het exposeren van diverse bouwmaterialen. Veel cijfers ’t ’n WADDINXVEEN De brugwachter van de Waddinx- veense hefbrug (33.312 boten passeerden deze brug in 1972) heeft ook gesproken met de leerlingen van klas 5b van de Klaas de Vriesschool. Hij zat behoorlijk op zijn praatstoel. Zo maar een paar vragen uit dat vraaggesprek. Vraag: Welke scljool moet je aflopen om brugwachter te worden? Antwoord: Alleen de lagere school, want een brugwachter kunnen ze overal gebruiken. Vraag: Waarom gaat de brug ’s zondags niet omhoog? Antwoord: ’s Zondags ga ik naar de kerk. Enquêteren in de wachtkamer van het station. WADDINXVEEN Het verkeer in en om Waddinxveen, de politie, de Nederlandse Spoorwegen en het waterverkeer op de Gouwe. Dat zijn de veelomvattende onderwerpen waarmee klas 5b van de Klaas de Vriesschool zich heeft beziggehouden- De meisjes en jongens hebben veel overhoop gehaald om antwoord te krijgen op hun (vaak) indringende vragen. Er is onder meer druk geënqueteerd en geïnterviewd. Op school is aan een en ander vorm gegeven door het maken van maquettes en plattegronden. WADDINXVEEN De leerlingen van de zesde klas van de openbare Klaas de Vriesschool hebben 145 bewoners (83 vrouwen en 62 mannen) in het noordelijk deel van de Oranjewijk en in de Vondelwijk geënqueteerd over het wonen en leven in Waddinxveen. De resultaten van dit bijzonder serieus opgezette en omvangrijke onderzoek werden gestopt in en verwerkt door een computer van de in Den Haag gevestigde v/h Nederlandse Stich ting voor de Statistiek. Doel van dit onderzoek was om na te gaan in hoeverre men tevreden is over de huidige woon- en leefsituatie en wel ke wensen men heeft. Er is aan de leer lingen opdracht gegeven elke tiende woning te bezoeken in de hun opgege ven straat(straten). Als voorbeeld werd gesteld: stel dat alle woningen op een rij staan, dan moet je elk tiende huis nemen. Eerst een man en dan een vrouw. De medewerking van de onder vraagden was goed tot zeer goed. Anne Frank-centrum ■HBsH MB i W. F. M. MULLER WADDINXVEEN In zijn algemeenheid kan men stellen dat kinderen de gelegen heid moet worden geboden om op eigen initiatief de „wereld” te verkennen. Dit noemt men simpel gezegd „wereldoriëntatie”. Het spreekt vanzelf dat die wereld in de een of andere vorm op school aanwezig moet zijn, meestal bekend als dokumen- tatieeentrum. Hoewel dit dokumentatiecentrum grote waarde heeft is het voor de leerlingen nog waardevoller om de kennis uit de eerste hand te krijgen. D.w.z. dat de realiteit van alle dag niet buiten de schooldeur hoeft te blijven. Zij kunnen nl. zelf met de werkelijkheid worden geconfronteerd. Met andere woorden :vraag het de mensen zelf of haal ze in de school, zoek de dingen op en bekijk ze. Uiteraard vereist dit een grondige organisatie en een goed doordacht plan. Iets dergelijks kan gestalte krijgen in de vorm van een project. Een project is een onderwerp dat door een groep leerlingen gezamenlijk in studie wordt genomen en waarvan het resultaat in welke vorm dan ook wordt vastgelegd of vertoond. Ruwweg kan men projecten in twee groepen verdelen: Over de vervuiling van de Gouwe schrij ven de jongelui: „De Gouwe wordt te- genwordig zwaar vervuild. Ongeveer vijf middelen die aan boord zijn hadden ieders belangstelling. De rijkspolitie te water vaart op de Gouwe met een grote boot en een speedboot. De „wateragen- ten” controleren zo’n drie boten per uur. Ongelukken op het water gebeuren er bijna niet, vertrouwde de bemanning van zo’n politieboot de scholieren toe. door directeur J. W. A. van Berkesteijn en konden ze zien hoe een stoel wordt gemaakt „Er wordt eerst uit een plank een poot gemaakt. Er zijn modellen voor: poten, arm en rugleuningen en zittingen. Die maken ze machinaal. Als dat klaar is zetten ze de stoel in elkaar. Dan wordt ie gebeitst. En als de stoel gebeitst is gaan ze hem lakken. Als de stoel gelakt is moet hij drogen en dan komt het kussen er op en is de stoel klaar.” In een film in Bouwvoorlichting zagen de meisjes en jongens hoe een huis wordt gebouwd. „Je kan de stenen van een huis niet zo maar op elkaar zetten, want dan rollen ze er van af. Daar moet ce ment tussen, als het gedaan is wordt het een muur. En als er eindelijk muren zijn, komt er een dak op en deuren en ramen in.” Dat er plannen worden ge maakt waar de mensen wel en niet kun nen wonen vonden de jongelui een van zelfsprekende zaak. „In Zuid-Holland willen erg veel mensen wonen. Die wil len allemaal dicht bij hun werk wonen. Maar dat kan niet allemaal, niet alle mensen kunnen wonen waar ze willen.” In de Stoel- en meubelfabriek Berke steijn werden de leerlingen rondgeleid a) het gebonden project; b) het open project. De naain gebonden project geeft al aan dat er een van te voren vastgesteld kader is waarbinnen de leerlingen meestal blijven. Merendeels staat het al gedeeltelijk op papier in de vorm van bijv, een boekje. Bij een project over water kunnen de leer lingen zich dan oriënteren in de leerstofkern „water”. Een en ander ter bevordering van: doen en denken, spreken en stellen, inzicht en samenhang, meningsvorming en meningsuiting. Dit alles over één onderwerp waarin alle vakken aan de orde komen. Het is dus cultureel, geografisch, historisch en natuurkundig gericht. Bij een open project komen bovengenoemde punten ook aan de orde. Van wezen lijke waarde is echter het groepswerk, terwijl in feite alleen een naam als gegeven is (bijv. Waddinxveen). Wat er van gemaakt wordt en hoe het gestalte krijgt is bij deze vorm niet van te voren te bepalen. Veel liangt af van de contacten tussen de leer lingen onderling en tussen die van de leerlingen en leerkracht. De rol van de leerkracht bestaat bij deze vorm uit: het aangeven van de mogelijkheden om bepaalde onderwerpen te verwerken, het verwijzen naar bronnen (d.w.z. materiaal, mensen, dingen e.d.), het coördineren van de activiteiten van verschillende groepen, het voeren van de eindregie. Hoewel het eindresultaat natuurlijk belangrijk is ligt toch de allergrootste waarde van een dergelijk project bij het kind zelf. Zowel in sociaal als in peadagogisch op zicht. Een niet uit te vlakken factor bij bijv, het „Project Waddinxveen” is dat de leerlingen zich bovendien bezighielden met en verdiepen in hun eigen leef- en woon- gemeente. Om de relatie school-gezin te bevorderen wordt na zo’n project een ten toonstelling gehouden zodat de ouders de resultaten van hun kinderen kunnen be wonderen. I daarom k I >n Waddinxveen I genoemd. jaar geleden mocht je er nog in zwem men. Nu mag dat niet eens meer. Rijks waterstaat heeft geschat dat er hooguit nog vijf jaar water uit de Gouwe gehaald kan worden voor drinkwater. Ze hebben zelfs zout in de Gouwe geconstateerd. Dit zout komt vanuit de Noordzee, via de Nieuwe Waterweg, enzovoorts in de Gouwe. Vervuiling van de Gouwe komt doordat de mensen (en fabrieken) zóveel rommel in het water gooien. Volgens de waterpolitie wordt er olie in de Gouwe gepompt door gaten in de boten. En dit is de ergste vervuiling volgens de po litie.” stond werd je erg warm”. In de keuken zelf stond een gasfornuis en een koffie zetapparaat. „Doordeweeks krijgen de mensen uit de grote keuken gekookt eten, maar in het weekeinde niet want dan wil het personeel vrij. Er is in de eigen keuken ook nog een doorgeef - kastje waarvan een opening in de keu ken is, en op de andere gang. Als je uit gaat leg je er een briefje in. Als de bakker of melkboer komt, weten ze wat je nodig hebt. In de keuken is een deur naar de kamer. Daar hangen schilderijen die meneer Van Oort, die daar woont, zelf heeft gemaakt. In de kamer is een deur die naar de hal gaat en van de hal kan je naar de slaapkamer. In deze ka mer zijn twee kasten. In de ene kast kon je kleren ophangen, in de andere kan je kleren neerleggen. De oude mensen wo nen alleen, ze koken zelf hun eten en als ze dat willen worden ze geholpen met het wassen. Er zijn mensen over de 60 en 65 jaar oud. Meneer Binnekade is al 98 jaar oud. Er is ook een bar in het Anne Frank-centrum.” Uit die enquete, waaruit veel cijfers over de woon- en werksituatie en van de wensen en verlangens van de Wad- dinxveners naar voren kwamen die als bekend mogen worden verondersteld, is onder meer gebleken dat vrouwen meer last hebben van minder prettige buren, dan mannen. Misschien is het ook op merkelijk dat mensen met een hogere opleiding de mentaliteit van de bevol king prettiger vinden, dan zij die een ULO-opleiding hebben genoten. Op korte termijn zou er een sporthal een bospark, speelterreinen, een schouw burgzaal en een bioscoop in Waddinx veen moeten komen. Andere wensen zijn: centrale parkeergelegenheid (stra ten vrij), minder rommel op straat en minder flats, tunnel onder de Gouwe, minder rioolbelasting, meer eenden, eet huisje, groot warenhuis, parkeerverbod vrachtauto’s, tweede brug over de Gou- Geenqueteerd werden op een morgen wachtende automobilisten voor de (ge opende) hefbrug en treinreizigers in het wachtlokaal van het station Waddinx veen. Bij de hefbrug werden ruim veer tig bestuurders ondervraagd. De meeste van hen gingen naar hun werk in Gou da. Voor het passeren van de Gouwe blijkt in de morgenuren half acht het drukst te zijn. Opmerkelijk is dat de meisjes en jongens er achter zijn geko men dat Waddinxveners die naar Rotter dam of Den Haag moeten lang niet al tijd gebruik blijken te maken van de „uitvalsweg” Beijerincklaan/Tweede Bloksweg/IJsermanweg. „Wat jammer”, zeggen de leerlingen van de Klaas de Vriesschool als de stationsbeambte van de Nederlandse Spoorwegen moet zeggen in zijn kantoor van het station Waddinx veen nog nooit te zijn overvallen. Hij WADDINXVEEN De leerlingen van de zesde klas van de Klaas de Vries school hebben veel overhoop gehaald. Er is onder meer gedoken in de geschie denis van Waddinxveen, de voorvaderen van ere-burger prins Bemhard zijn be studeerd, het gemeentebestuur is door gelicht, de gemeentelijke diensten zijn bekeken en de structuur van de brand weer is onderzocht. Ook het politieke erf, en dan vooral de politieke propa ganda, heeft men niet onberoerd ge laten. Geinterviewd werden oud-burge- meester A. Wamaar, de moeder van de 20.000e inwoner, bewoners van het be jaardencentrum „Souburgh” en de hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen, B. J. Woudenberg. Wie er door deze meisjes en jongens nog meer werden ondervraagd leest u elders wel. nooit vóór in de auto te laten zitten. „Het is gevaarlijk en niet verstandig”, vinden ze. Nederlanders die tweehonderd jaar ge leden op reis gingen konden kiezen uit een paard, een paard en wagen of de benenwagen (particulier vervoer) of ze konden met een trekschuit of een post koets gaan (openbaar vervoer). Met een trekschuit kon je heel Nederland afrei zen. Van Den Haag naar Rotterdam duurde de reis vijf uur. Honderd jaar geleden reden er treinen. Vijftig jaar ge leden werd de motor uitgevonden en verbleekte de roem van de stoommachi ne. „Zolang er mensen op aarde zullen wonen zal er openbaar vervoer zijn, want mensen willen reizen,” menen deze Klaas de Vries-leerlingen. De meisjes en jongens menen dat er nog het een en ander kan worden gedaan om ons dorp voor kinderen veiliger te ma ken. Bijvoorbeeld meer geconcentreerd parkeren in de woonwijken, waardoor een aantal straten geschikt kan worden gemaakt voor andere activiteiten en het vergroten van de wandel- en fietsmoge- lijkheden. Sprekende over de activiteiten van Veilig Verkeer Nederland verzoeken deze jongeren ouderen hun kinderen we en inspraak bij het zwembadbeleid. En toch In het algemeen is men in Oranjewijk-Noord en Vondelwijk erg tevreden over het wonen en leven in Waddinxveen. zegt zo’n 13.500 kartjes per maand te verkopen. In 1971 althans. Er werd ook een gesprekje gevoerd met een machi nist (’’meester”) en een conducteur. Van de negentig treinreizigers die werden ondervraagd gingen de meesten naar Den Haag, Gouda en Leiden. De trein die omstreeks tien over half acht vertrekt blijkt bij de forensen het meest in trek te zijn. „Oom agent” is ook de leerlingen van deze Waddinxveense openbare school komen opzoeken om iets over het werk van de politie te vertellen en films te draaien. De meisjes en jongens kregen als geschenk allemaal een boekje met daarin haar of zijn vingerafdrukken. In een gesprek met adjudant M. A. Ruis- sen (toen nog opperwachtmeester) kre gen ze te horen dat de Juliana van Stol berglaan Waddinxveens drukste weg is (6.000 auto’s per dag). De kruising Kerkweg-Brugweg-Henegouwerweg is volgens de adjudant de drukste kruising in ons dorp. Een politieagent moet vol gens de jongelui over moed, opmerkings gave, algemene ontwikkeling, verant woordelijkheidsgevoel, hulpvaardigheid, een goede lichamelijke conditie, vakken nis en vakbekwaamheid beschikken. De geschiedenis van de waterpolitie gaat eeuwen terug. De leerlingen kregen dat te horen van een rijkspolitieman te water toen zij een poosje aan boord mochten komen om alles te bekijken en een eind je te gaan varen. De radarinstallatie had de grootste aandacht. Ook de reddings- De keuken, zo ontdekten de meisjes en jongens in het Anne Frank-centrum, is tegenover de badkamer gesitueerd. „Daar was een lamp, als je daar onder 1970 werd aan de school een 7e klaslokaal bijgebouwd. Mede door het oprichten van de Mr. A. de Roosschool in 1972, konden voor het eerst alle leerlingen van de Klaas de Vriesschool in één ge bouw worden ondergebracht. Van af de start van de school was de leiding in handen van de heer C. M. Visser, terwijl sinds 1 maart 1971 de heer W. F. M. Muller hoofd van de school is. Huidige leerkrachten: klas 1: mevrouw H. Nijland klas 2: mevrouw A. v.d. Bas klas 3: mejuffrouw H. A. Mulder klas 4: A. J. Witvoet klas 5a: D. E. v.d. Weide klas 5b: J. J. Huurnink klas 6: W. F. M. Muller WADDINXVEEN Als Klaas de Vries nu nog leefde, zou hij 112 jaar zijn. Toen hij 9 jaar was, ging zijn vader dood. Klaas de Vries bleef alleen achter met zijn moeder en zijn zeven broertjes en zusjes. Het jongste babietje had zijn va der nog nooit gezien, want dat werd pas geboren, toen vader de Vries al was gestorven. Moeder de Vries was een flinke en lieve vrouw, die niet hield van opscheppen en dikdoenerij, maar wel van aanpakken. Klaas hield veel van kinde ren en werd onderwijzer. Dat was zijn vader ook geweest. Dat wist hij nog wel. Later ging hij lesgeven aan een kweek school; zo heette toen een school waar je voor onderwijzer leerde. Zo kwamen er steeds meer onderwijzers die de school prettiger wilden maken voor de kinde ren, zodat je gemakkelijker en meer leer de. En niet alleen maar stil zitten, maar ook zelf iets maken: handenarbeid. In 1900, dus nu 73 jaar geleden, hij was toen (reken maar uit) 39 jaar, ging Klaas de Vries naar het buitenland. Hij was uitgenodigd door de Internationale Ver eniging voor Kinderstudie om naar Jena (Oost-Duitsland) te gaan. Daar mocht hij op de universiteit aan mensen uit 20 andere landen vertellen wat hij er van vond. Daar praatten ze samen over. Soms tot diep in de nacht. Zo werden i de plannen van Klaas de Vries over de hele wereld bekend. Hij vond dat de kin deren met hun hoofd èn met hun handen i moesten werken en dat alle volwassen mensen samen moesten zorgen, dat de school zo goed mogelijk werd. O«k vond hij dat alle kinderen naar dezelfde school moesten kunnen gaan. Niet voor elk ander geloof een andere school, dan merkten de kinderen dat er ook mensen waren, die over sommige dingen heel an ders dachten dan hun eigen ouders. Zo leerden ze verdraagzaamheid en andere I denkbeelden respecteren. De Openbare school was die school voor iedereen. Kinderen uit het hele volk moesten daar I onderwijs kunnen krijgen. Zo kwam Klaas de Vries in het bestuur van de I '•ereniging die dat ook vond: „Volks- I onderwijs” heet die vereniging. Die be- I staat nu nog. In Waddinxveen is er ook ’n afdeling, dat merk je aan de dingen die V.O.O. af en 1 toe organiseert. Klaas de Vries werd door anderen, die het met hem eens wa ren, in de gemeenteraad van Amsterdam I gekozen. Daar deed hij voorstellen voor I hogere salarissen voor de onderwijzers, I voor meer speelplaatsen, voor sportvel- I den, zwembaden en badinrichtingen (de I huizen hadden toen geen douche). In 1910 werd hij tot lid van de Provinciale I Staten gekozen. Toen kon hij nog meer I doen, om voor goede scholen te zorgen. I En dat deed hij ook. En toen de „Onder- I wijsraad” werd opgericht werd hij met- I een tot lid ervan benoemd. Klaas de I Vries is 86 jaar oud geworden. Hij stierf I °P 5 januari 1947. Dat is dus 26 jaar ge- I leden. Tot aan zijn dood was hij werk- I zaam in het belang van de kinderen. Daarom kunnen we er trots op zijn, dat «en school naar hem is

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 9