ZOEKEN EEN HUIS Twee nota’s Kerkweg n Winkelier de boot in met marken uit de DDR opmeuw bestraat Paar honderd verloofde stelletjes RUIM 500 MENSEN Politiebureau op de hoek Mozartlaan/Beethovenlaan? Rabobank C3 •'AS I Reisdeviezen en -verzekeringen Laat ons er maar voor zorgen Kleuren T.V. Heemskerk B.V. MIDDENSTANDERS DIE NOG MET VAKANTIE ZIJN: VOOR DE SAMENWERKINGSSCHOOL HAVO/ATHENEUM i lp BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 WADDINXVEEN Deel afgesloten f 650.880,- OPEN TENNISTOURNOOI Onafhankelijk Nieuwsblad Kleurentelevisie fa Van Herk werk gegund voor Grote Bosatlas met 100 service Heeft weer wat r Allerlei Ryam Schoolagenda's passers - prismalo kleurpotloden geodriehoeken - etc. Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal Werkboek 1 bij DE GEO GEORDEND DA-Drogisterij BOUMA Doktersdiensten DE GEO GEORDEND Basisbegrippen w w u T Ww 1 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG 29e JAARGANG - Nr. 1348 DONDERDAG 26 JULI 1973 (Advertentie) Gezinssterkte EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN met en zonder draadloze af standbediening Vijf groepen WADDINXVEEN De volgende middenstanders zijn met vakantie: Bakkers Groentehandelaren Melkhandelaren Slagers 162 40 91 39 206 538 WADDINXVEEN Er zijn (ook in Waddinxveen) vakantiegangers. Buitenlanders soms met alleen bui tenlands geld op zak. Zo ook een aantal mensen, dat bij een winke lier naar binnen ging, wat kocht en het gekochte betaalde met een bank biljet van 100 Mark. ”Een mark is een gulden,” dacht de middenstan der en gaf geld terug gebaseerd op honderd gulden. ”Dan verdien ik er ook nog wat aan,” moet hij gezien wisselkoers gedacht hebben. I de bank voor iedereen Woningzoekenden in vijf groepen WADDINXVEEN Op zondag 1 juli - drie en een halve week geleden - bedroeg in Waddinxveen het WADDINXVEEN De Kerkweg tussen de spoorwegovergang en de Esdoornlaan zal anderhalve maand - van maandag 30 juli tot en met zaterdag 15 september - voor alle verkeer worden gesloten. Alleen voetgangers zullen van het opnieuw te bestraten deel gebruik kunnen blijven maken. WADDINXVEEN Meer dan vijfhonderd mensen zoeken op dit mo ment in Waddinxveen een huis. Het aantal ingeschreven woningzoekenden blijkt in de eerste helft van dit jaar te zijn gestegen van 445 (1 januari) tot 538 (1 juli). Deze stijging kon tot 93 worden ’’beperkt” doordat in de zelfde periode 87 mensen woonruimte kregen toegewezen. In de eerste zes maanden van dit jaar lieten zich welgeteld 180 mensen op de wacht lijst zetten. Deze cijfers worden door burge meester C. A. van der Hooft ge noemd in zijn midden vorige week verschenen nota over het (huidige en toekomstige) woningbouwbeleid in onze gemeente. Over de inhoud van die nota berichten wij uitvoe- voerig op pagina 9. Een conclusie wordt er overigens aan de genoem de cijfers met betrekking tot het aantal woningzoekenden niet ver bonden. Wel wordt door de heer Van der Hooft al analyserend een indruk gegeven van de gezinssterkte van de ingeschreven woningzoeken den en van de situatie waarin zij zich op dit moment bevinden. Verloofd aantal ingeschreven woningzoekenden 538. Zij laten zich in de volgende vijf groepen onderverdelen: ruilaanvragen (in hoofdzaak aanvragen voor eengezinswoningen) samenwoningen (11 bij ouders inwonende echtparen, 10 ongehuwden aen 19 kostgangers) huwelijken (verloofden, waarvan de man bij ouders in Waddinxveen woont) sanering/ontruiming verzoeken om vestiging (waaronder 116 verloofde stellen, waarvan de man buitenaf woont) totaal A v UK z Weekblad voor Waddinxveen Een overzicht van de gezinssterkte van Uit voorraad leverbaar: Koenen Endepols: (Wolters Noordhoff) (Advertentie) (Advertentie) u Uw adviseur NU GROOTSE UITVERKOOP vele artikelen voor de halve prijs of zelfs voor veel minder. Banen van ’’Waddinxveen” in het Wamaarplantsoen Van 30 juli tot en met 12 augustus. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk (Uitgave Wolters Noordhoff) RABOBANK WADDINXVEEN Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Openingsuren: Maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur Vrijdagavond van 7-9 uur Van de 538 mensen die in Waddinx veen een huis zoeken zijn er iets meer dan tweehonderd (207) verloofd. De mannelijke partner woont in 91 geval len (44 procent) bij zijn ouders in Wad dinxveen. Het merendeel van deze in geschreven (verloofde) inwoners blijkt eerst 20 tot 23 jaar te zijn. Voor de rest gaat het om 116 woningzoekenden inwoonsters, die ook verloofd zijn en ook trouwplannen hebben, maar die de man van hun hart elders lijken te heb ben gevonden. Op het gemeentehuis zijn de woningzoe kenden in vijf groepen onderverdeeld: L. Markus, leplaan (t.m. 11 aug.) I. de Graaff, Zuidkade (t.m. 11 aug.) T. Broer, Dorpstraat (t.m. 11 aug.) H. v.d. Loo, Noordkade (t.m. 11 aug.) Er wordt tot en met 11 augustus met de bel brood bezorgd. J. Tol, leplaan (t.m. 6 aug.) C. A. Zwijgers, Kon. Wilhelminaplein (t.m. 6 aug.) Uw melkman komt tot en met 11 augus tus niet dagelijks, maar om de andere dag bij u aan de deur. Wijnjeterp, Zuidkade (t/m 28 juli) Van Tilburg, Kon. Wilhelminaplein (t.m. 13 aug.) Kerver, Dorpstraat (t/m 4 augustus) Nadat de ’’klanten” enige tijd vertrok ken waren werd het bankbiljet nog eens nauwkeurig bekeken. Tot ontsteltenis van de winkelier bleek dat het Duitse bankbiljet niet uit West-Duitsland maar uit de DDR (Oost-Duitsland) afkom stig was. En zo’n biljet is niet honderd, maar ongeveer vijf en twintig gulden waard. Zegt de politie: ’’Neem nooit zo gemakkelijk buitenlands geld aan. Er zijn hier banken genoeg die het kunnen wisselen.” Dragt en Hofland: Winkelcentrum Groensvoorde ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100. Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162. ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, tel. 4100. Apotheek: Van Doom, tel. 4162. POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 1 Dragt en Hofland: WADDINXVEEN Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen zijn aan hef bekijken welke bestemming gezocht kan worden voor het terrein op de hoek Mo zartlaan/Beethovenlaan. Er zou bijvoorbeeld een nieuw politiebureau neergezet kun nen worden nu vast staat dat het jeugd- en jongerencentrum ”De Bonkelaar” aan de Stationsstraat ten zuiden van de streekmuziekschool wordt gebouwd. Ook voor de sporthal behoeft deze ruimte niet te worden vrijgehouden, omdat deze hal in het sportpark ”De Sniep” zal verrijzen, zodat er nu druk gezocht kan worden naar een andere bestemming voor dit centraal gelegen stukje bouwterrein. WADDINXVEEN De Waddinxveen- se aannemingsmaatschappij J. van Herk BV van de Henegouwerweg is door het gemeentebestuur van Zevenhuizen voor 658.880,- een werk gegund ten be hoeve van het bestemmingsplan Dorp- West, fase D. Het bedrijf, dat 30 tot 35 mensen in dienst heeft, denkt zo’n vijf maanden over dit karwei te doen. Van Herk BV bleek vorige week van de tien inschrijvers de laagste te zijn. Verricht moet worden grondwerk, het leggen van rioleringen, het maken van verhardin gen en bijkomende werkzaamheden. de bark voor 1 eoureer. I de op de wachtlijst ingeschreven wo ningzoekenden maakt duidelijk dat het merendeel (49 procent) samen is. Van deze 262 aanvragen voor twee personen loopt 79 procent met trouwplannen rond. De groep met vier personen om vat 101 inschrijvingen (19 procent). Zij die staan ingeschreven met vijf of meer personen zijn goed voor 12 procent (69 aanvragen), terwijl de groep met drie personen (72 aanvragen) twee pro cent groter is. Er hebben zich 34 men sen (6 procent) als alleenstaande laten inschrijven. t handige reischeques - de I veilige internationale B betaalmiddelen voor wie I geen verlies - of diefstal- U risico wil lopen. S Reisverzekeringen voor f uzelf, uw bagage, uw F bezittingen. Voor auto. boot, caravan, kampeer uitrusting. Voor alles. Wij kunnen er snel voor zorgen. Evengoed als u ook een volledig verzorgde vakantiereis bij ons kunt bespreken. Gemakkelijk Z dicht bij u in de buurt De cijfers tonen bij nadere bestudering voorts aan dat de groep die een galerij- woning of een flat wil ruilen voor een eengezinswoning om dan, zoals wordt gezegd, beter te gaan wonen ruim honderd mensen (106) groot is. Daar naast willen (als we de grote groep van verloofde stelletjes-met-trouwplannen nu even buiten beschouwing laten) 56 men sen om andere redenen dan het wonen in een etagewoning van huis verwisse len, voelen 40 mensen er alles voor ach ter samen- of inwonen definitief een punt te zetten, zoeken 39 mensen ande re woonruimte wegens sanering en ont ruiming en geven 90 niet-Waddinxveners de wens te kennen hier best te willen wonen. Het ligt in de bedoeling van de dienst Openbare Werken en Bedrijven met het werk bij de spoorwegovergang te begin nen, zodat zo spoedig mogelijk het kruispunt Puttelaan-Kerkweg weer voor het verkeer kan worden opengesteld. Zo lang de werkzaamheden duren zal het verkeer door middel van richtingsborden worden omgeleid via de Chopinlaan, Prins Willem-Alexandertunnel en de Prinses Beatrixlaan. ruilaanvragen (162 inschrijvingen op 1 juli), samenwoningen (40), huwelijken (91), sanering/ontruiming (39) en vesti gingen (206). Van de in totaal 538 wo ningzoekenden lieten er zich 36 vóór 1970 inschrijven, 22 in 1970, 122 in 1971, 196 in 1972 en 162 in 1973. Hier uit blijkt dus dat 67 procent van het aantal woningzoekenden per 1 juli an derhalf jaar of zelfs korter (30 procent bijvoorbeeld niet langer dan een half jaar) in Waddinxveen staat ingeschre ven. I I I I I I I I I I I I I I I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg T71 I Waddinxveen 'O182S 23011 Buitenlands geld voor uw K vakantie? Kleine moeite en zo voor elkaar. Een- ’W, voudig even binnenwippen blJ onze Ook voor hanHino roi<:rhArH ipc - do WADDINXVEEN Er zijn twee nota’s verschenen. Eén van burgemeester C. A. van der Hooft over het woningbouwbeleid in on ze gemeente, in welke nota een tweetal bebouwingsmogelijkheden ijn opgenomen voor Waddinx- veens nieuwste - en voorlopig laatste - woonwijk in Groens- waard 3, en één van het college van Burgemeester en Wethouders over de te bouwen sportaccom modaties in Waddinxveen, welke nota tevens een voorstel bevat in welke volgorde en waar de di verse sportaccommodaties neerge zet zullen moeten worden. Beide, woensdag 18 juli 1973 gedateer de, nota’s worden uitvoerig be schreven in dit Weekblad voor Waddinxveen. Zie daarvoor pa gina 7 en 9. 1 'i (oruodig) i I I I I I I I I I I I I I Gezien de woonruimte-toewijzingen lijkt de indruk niet onjuist dat ’’ruil aanvragen” en ’’samenwoningen” groe pen woningzoekenden zijn die er in het algemeen langer over doen alvorens hun woningprobleem is opgelost. Wat de ruilaanvragen betreft (162 op 1 juli) zijn er 135 (waaronder 106 huurders van galerijwoningen en flats) die beter (me rendeel eengezinswoningen) willen gaan wonen, zoeken er 13 een kleinere/goed- kopere woning en moeten er 14 om ge zondheidsredenen verhuizen. De in to taal 40 aanvragen omvattende groep samenwoningen telt 11 echtparen, die bij ouders inwonen, 10 ongehuwden, in wonend bij ouders, die zelfstandig wil len gaan wonen en 19 kostgangers, die eveneens zelfstandig willen gaan wonen. r\ yj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1