Gouda worden Foto Sjaak Noteboom PASSAGE 143 BRENGEN n Tenniskampioenschappen van de kring in Waddinxveen gehouden ÉL Er bestaat behoorlijke belangstelling Open B, C en D tennis- tournooi „Waddinxveen” ■I in E DE SPERWER VOOR ZES DIPLOMA’S ZWEMMEN IN DE SNIEP I DAN MOET U UW KLEURENFILMS WEL BIJ I Weekblad voor Waddinxveen Advertenties voor het weekblad !S ".3 BURGERLIJKE STAND I LL II R SB D, E en F bij voldoende deelname ■1 BERT KOETSIER GEBLESSEERD Ll Hl I- lia1 REPRODUKTIES - POSTERS Boekhandel Veldwijk BV SPREEKUREN BI Cf ■llIBBiIhIB IBH ■illlll 11 Be Fair-banen en clubhuis heten „Buitenhof” I H ■h WW ■lli ll I1IIIIMM ml WW# MIW II lil IHHH lil III III II lil ill" I "i1 I I II GEVONDEN EN VERLOREN I 3È8 ■MIMiië Pagina 2 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 26 JULI 1973 n d A G E N WADDINXVEEN De tennisver eniging ’’Waddinxveen” is druk be zig met de organisatie van een open B, C en D-tournooi op de banen in het Warnaarplantsoen. De wed strijden worden gehouden vanaf maandag 30 juli tot en met zondag 12 augustus. Het D-tournooi komt in de eerste week aan bod en het B en C-tournooi uiteraard in de tweede. soen). Zij nam evenals vele anderen deel aan een wedstrijd die was uit geschreven om aan een mooie, po pulaire, leuke, nette, originele, niet kinderachtige en niet ouderwetse naam voor het clubhuis te komen. Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen I Ondertrouwd: T. L. Mulder en H. Verstoep. Geboren: Johannes, zv J. van Vuuren en J. Beljaars; Casper, zv A. van der Stelt en E. J. F. van Arnhem; Maria Elisabeth Wilhelmina, dv J. T. A. Dibbets en H. Warnaar; Walter Richard, zv G. van der Zijden en J. van Bruggen; Alistair Nicholas zv A. Cats en F. C. van Rossum; Maria, dv M. Verver en W. F. Dreef; Elsa Christina, dv C. Verweij en T. W. Verschoor; Adrianus Marinus, zv W. Hofman en A. Huizer; Johan Herman Christoffel, zv N. van Dijl en A. de Ko- ning; Johannes Cornelis, zv J. van der Kaaden en E. Schootman. Overleden: Versluis, Leendert Wouter, 18 jaar; Kortlever, Jan, 19 jaar; Doelman wv de Rooij, Roberta, 79 jaar; Sijl, Gerritje Adriana, ev van Erk, 53 jaar. Gehuwd: P. J. van der Laarse en I. Krayesteijn. ■■lil lillBilll SUB illMlIlmillllmlIllllllllllll ihbbiii WADDINXVEEN In het ge meentelijk zwembad ”De Sniep” is opnieuw gelegenheid om diploma te zwemmen. Voor het diploma D, E en F wordt alleen bij voldoende deelname gezwommen. Besloten is niet alleen het clubhuis inaar het gehele tenniscomplex in het sportpark ”De Sniep” met de naam ’’Buitenhof” te sieren. Een bord aan de ingang van den tennis banen zal dit duidelijk maken. WADDINXVEEN Van 6 tot 12 augustus zullen op de banen van de tennisclub ”Be Fair” in ”De Sniep” de tenniskampioenschappen van de kring Gouda worden gehou den. Er wordt gespeeld in vier leef tijdsgroepen: tot en met 12 jaar, tot en met 14 jaar, tot en met 16 jaar en tot en met 18 jaar. Het zal van het aantal inschrijvingen afhangen of er in elke leeftijdsgroep heren enkel, dames enkel, heren dubbel en dames dubbel zal worden gespeeld. I mbhi ■I II lil I I ll™ Ii 1 Het inschrijfgeld bedraagt 3,50. Om de eigen leden te stimuleren heeft het bestuur van ”Be Fair” be sloten een daalder van het inschrijf geld voor ’’eigen” rekening te ne men. Dit tournooi is de eerste pre sentatie naar buiten van het nu op de nieuwe banen in ”De Sniep” spe lende ”Be Fair”. Het clubhuis van deze tennisclub is sinds kort getooid met de naam ’’Buitenhof”. Deze naam is bedacht door Joke Trap man (Diederik van Schagenplant- Mu?!; •e'At w 1 'llil|li 'i111 ri'i11111 H l B'Sili 11 l i H l| A IKilliB F ui i i.|. J ■i I '■■I ijy ■fiB ••riiuiaü# «Tl I - I .1 I II B IB H I wbb iitiii illiim iiiiii MÜItH Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Dit is het tweede tennisteam van de tennisvereniging Waddinxveen”Het werd een poosje geleden kampioen en het promoveerde. Van links naar rechts ziet u de heer J. Derks, mevrouw L. Keysers, mevrouw A. Bijls- ma en de heer R. Kleist. De wedstrijdleiding van het eerst te hou den D-toumooi (30 juli tot en met 5 augustus) is in handen van mevrouw A. de Jong-Mensink, de heer H. v.d. Hoek, de heer C. Pouderoyen en de heer R. H. Holl. Zij die zich hebben belast met de wedstrijdleiding van het B en C- tournooi (6 augustus tot en met 12 au gustus) zijn mejuffrouw A. Koppenaal, de heer E. Ch. P. Brants en de heer G. J. C. Okkerse. iri .1.1 Diploma A: proefzwemmen 30 juli, di- plomazwemmen 6 augustus, Diploma B: proefzwemmen 31 juli, diplomazwem- men 7 augustus. Diploma C: proef zwemmen 1 augustus, diplomazwemmen 8 augustus. Diploma D: proefzwemmen 2 augustus, diplomazwemmen 9 augus tus. Diploma E: proefzwemmen 3 augus tus, diplomazwemmen 10 augustus. Di ploma F: proefzwemmen 3 augustus, di plomazwemmen 10 augustus. Formulieren om aan het diplomazwem men deel te nemen kunnen tegen beta ling van twee gulden worden ingele verd aan de kassa van het zwembad. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,21 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag Kleine advertenties: zie Kabouters. Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen telefoon 2604 Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. Advertentie-af deling: Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Abonnementsprijs: 3,60 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,- per half jaar binnen versprei dingsgebied en 16,25 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten. NEDERLANDS HERV. KERK Brugkcrk: 9.30 uur kand. C. Trouwborst, Waarder 18.30 uur kand. M. Baan, Waddinxveen Bethelkerk: 9.30 uur ds J. van den Heuvel 17.00 uur ds J. v.d. Velden, Woerden De Hoeksteen: 9.30 uur de heer A. Christ, Gouda 18.30 uur ds J. van den Heuvel Immanuëlkerk: 9.30 uur ds N. J. Flink 19.00 uur ds A. P. van der Made, Rotterdam GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds H. van Rhijn, Hardenberg 17.00 uur ds D. I. Modderaar Kruiskerk: 9.30 uur ds D. J. Modderaar 17.00 uur ds H. van Rhijn, Hardenberg REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst matie telefoon 4896). Maatschappelijk Werkster Geref. Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. OPPASCENTRALE (tel. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. Redaktie-adres: Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 ■ii ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. PROT. HR. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING: afdeling Gezinsverzorging en Bejaardenzorg: spreekuren: iedere ochtend van 8.30-9.30 uur in het Anne Frankcentrum (3e etage), Jan van Bijnenpad, tel. 4896. afdeling Maatschappelijk Werk: (vacature; voorlopig geen spreekuur; voor nieuwe aanvragen zal een beroep moeten worden gedaan op instellingen in naburige gemeenten, nadere infor- i l'l ii| K Donderdag 26 juli 1973 29e jaargang - nr. 1348 Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdagochtend 12 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen over het algemeen - zonder tegen bericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de danrnn volgende week. -7?.- OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds A. P. Verloop 17.00 uur ds A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw: Mendelweg 9.30 en 18.00 uur ds A. Bac JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 15.30 uur openbare toespraak over ’’Christenheid of christendom - welke van de twee heeft gefaald?” 16.30 uur wachttorenstudie over ’’Waar om werd het Woord van God op deze wijze geschreven?” VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 en 18.30 uur samenkomst dinsdag 20.00 uur samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: eucharistievieringen 8.00 en 10.00 uur, maandag, woensdag en zaterdag 19.00 uur, vrijdag 7.45 uur. Ontmoetingskerk: eucharistievieringen 8.30, 11.45 en 18.30 uur, dinsdag 7.45 uur, donderdag 20.00 uur, zaterdag 9.00 en 19.00 uur. - T-hii! ■II 'W WADDINXVEEN Bert Koetsier uit Waddinxveen kan voorlopig niet aan de wedstrijden polsstokverspringen deel nemen. Tijdens de training vorige week vrijdag in Jaarsveld raakte onze plaats- selijke ’’fierljepper” uit balans en kwam hard aan de overkant terecht. Koetsier zakte meteen door zijn linkerbeen dat na onderzoek in het Bleulandzieken- huis zwaar bleek te zijn gekneusd. Bert Koetsier: ”Het was mijn laatste sprong die avond. De vorige sprongen gingen goed, maar dit was gewoon een mislukte sprong. Jammer, want zo gaat mijn sei zoen helemaal naar ”de knoppen”. Van af 1 maart ben ik in training en sta vierde in de B-groep, waardoor ik aan de tweekamp tegen de Friezen mee zou kunnen doen. Nu ga ik natuurlijk wed strijden missen, want ook de dokter kan me nog niet vertellen wanneer ik weer kan springen.” Voor het open tennistoumooi bestaat een behoorlijke belangstelling. Ver wacht wordt dat de banen in ”het haag je” gedurende die twee weken bevolkt zullen worden door een behoorlijk aan tal tennissers en -sters. De wedstrijden zijn goedgekeurd door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNL TB). Er zal gespeeld worden om twee gewonnen sets. Indien de omstandighe- terdag en zondag van negen uur ’s mor gens tót donker. Als bondsgedelegeerde is voor het open tennistoumooi van ’’Waddinxveen” aangewezen de heer A. H. Haentjes. ii ■F WADDINXVEEN De postduiven vereniging De Sperwer heeft deelgeno men aan de wedvlucht van St. Ghislain. Afstand 187 kilometer. In concours 493 duiven. Gelost werd er om 10.00 uur bij matige zuid-westen wind. Aankomst eer ste duif 12.09.11, laatste 12.23.36. Snel heid eerste duif 1451.81 meter per mi nuut, laatste 1305.28 meter per minuut. Uitslag: Gebr. Metselaar 1 8 10 31 32 35 36 44 56 61 69 72 76 77 83 97 100 102 118 120; T. den Ouden 2 11 28 88; M. Twigt 3 9 39 66 68; T. H. Twigt en Zn 4 45 51 92 98 105 108; L. Slootjes 5 112 113; W. Heuvelman 6 19 48 82 110; J. Versloot 7 18 96 121; J. C. Koren 12 75; J. C. den Riet 13 37 49 57 103; C. Toor en Zn 14 15 16 20 42 81 85 95; N. van Tol 17; D. Heeren 21 47 58 71 74 89 109 111 123; H. van Haren 22 34 60 80 115; Helsloot-v. Gent 23 52; de Kok-Bijmans 24; Verkade-de Wit 25 38; A. Bonefaas 26 46 86 101 106 116; F. Rip 27 91; A. Groenendijk 29 73; P. Bonefaas 30 84 117 122; N. van Vliet 33 63 65 67 70 79 93; W. van Berken- steyn 40 59 62 114; Gebr. Verkley 41 54; L. de Bruyn 43 55 99 107; Gebr. v. Kampen 50 64 90 94 104; A. Rietveld 53; S. Groenendijk 78; Jac. de Wit 87; C. van Dijk 119. Ook werd deelgenomen aan de wed vlucht van Bergerac. Afstand 857 kilo meter. In concours 43 duiven. Gelost werd er (vrijdag) om 14.00 uur bij kal me zuid-westen wind. Aankomst eerste duif 6.29.08 (zaterdag) en de laatste 9.26.36 uur. Snelheid eerste duif 1494.15 meter per minuut, laatste 1139.86 meter per minuut. Uitslag: Gebr. Metselaar 1 2 6 7; L. de Bruyn 3 9; C. Toor en Zn 4 5 8; W. Heuvelman 10; N. van Vliet 11. Verloren: portemonnee m. inh. langwer pige donkerblauwe damesportemonnee, Timex herenhorloge, zwart étui met drie sleutels, blauw vest, blauwe herenregen jas en groene jongensregenjas, bankbiljet accommodatie op korte en langere ter- van 5,-, zwart-wit katje, twee sleutels aan sleutelhanger, zwarte herenporte monnee met inhoud, paars knuffelbeest, bruine portemonnee met inhoud. I 1 I llBO Uw f gr™ - den daartoe aanleiding geven, zo wordt door het wedstrijdreglement bepaald, worden er ’’korte sets” gespeeld (maxi mum 13 games). Er wordt gespeeld van vijf uur ’s middags tot donker en za- Dat moet minstens drie dagen voor het diplomazwemmen gebeuren. Voor het diploma A, B en F moet men gekleed zwemmen. Bij het proef- en het diplo mazwemmen is een gedeelte van het diepe bad gesloten. i:!|! llfiMSPl1 I Bank: Rabobank Waddinxveen. - Gevonden: 1 paar dames auto-hand- schoenen, bankbiljet van 25,-, ■l'!lli:i:liiui|!uif‘l.lq:|ii|i.iii,i,ili|ll:ii|i| In de oudheidkamer van de Rabo bank aan de Kerkweg wordt tot donderdag 9 augustus een ten toonstelling gehouden onder het motto „Een greep uit de rijkdom van oude kinderboeken en pren ten”. De expositie is geopend op dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag steeds van 14.00-16.00 unr, alsmede op de vrijdagavon den van 19.00-21.00 uur. Donderdag 26 juli Orgelconcert Henk Klop, St. Janskerk Gouda, 20.00 uur Dinsdag 31 juli Gast-beiaardconcert M. S. Weinstein, St. Janskerk Gouda, 19.30 uur Open tennistoumooi ’’Waddinxveen”, Warnaarplantsoen, 30 juli tot en met 12 augustus. Tenniskampioenschappen ”Be Fair”, sportpark De Sniep, 6 tot en met 11 augustus. Donderdag 9 augustus Gast-beiaardconcert M. Moerdijk-v.d. Swaim, St. Janskerk Gouda, 19.30 uur Orgelconcert Jaap Nieuwenhuyse, St. Janskerk Gouda, 20.00 uur Dinsdag 14 augustus Gastbeiaardconcert Erica Kuit, St. Jans kerk, Gouda, 20.00 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 2