Geldboete kan maximaal f2000,- bedragen Circus Niets Renz HONDERDEN ZWARTKIJKERS in de IN DE KRAAG GEGREPEN Greep uit de historische rijkdom Prinses Irene viert Kleuren T.V. Heemskerk B.V. tegen races MIDDENSTANDERS DIE NOG MET VAKANTIE ZIJN: BE FAIR If zondag 34e verjaardag Waarom geen scholenbouw bij 63 woningen minder? Sniep i (gruodig) Nieuwsblad Onafhankelijk Ir. H. G. PAAR: JEUGDSOCIËTEIT "ANNO 1884" Kleurentelevisie met 100 service Voorzitter schoolraad C. H. de Ruijg teleurgesteld TENNISTOURNOOIEN Waddinxveen - Be Fair GEREFORMEERD KERKKOOR KRIJGT DRUKKE SEIZOENSTART Doktersdiensten HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 2 AUGUSTUS ”73 29e JAARGANG - Nr. 1349 I 3 8 Banen in het Warnaarplantsoen en in het sportpark De Sniep met en zonder draadloze af standbediening WADDINXVEEN Nog een week hebt u de tijd om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling „Een greep uit de rijkdom van oude kinderboeken en prenten", die al sinds eind juni in de Oudheidskamer van de Rabo bank aan de Kerkweg wordt gehouden. WADDINXVEEN De voorzitter van de schoolraad voor het openbaar onderwijs, de heer C. H. de Ruijg, is ernstig teleurgesteld over de door bur gemeester C. A. van der Hooft in zijn nota „Woningbouwbeleid” geschetste consequenties van het (compromis)bouwplan voor Groenswaard 3. Over die nota hebben wij vorige week in het Weekblad voor Waddinxveen uit voerig geschreven. WADDINXVEEN De volgende middenstanders zijn met vakantie: Bakkers Groentehandelaren Melkhandelaren Slagers I In totaal bleek, nadat opsporings ambtenaren daarvoor drie weken op pad waren geweest, dat 823 mensen wel over een televisie en een radio beschikten zonder echter ooit jaar lijks 75,- te hebben betaald en dat 168 mensen voor hun radio nog nooit de verschuldigde 24,- per jaar hebben overgemaakt. Geduren de de actie kozen 211 mensen eieren voor hun geld door snel naar het postkantoor in hun gemeente te gaan en zich „spontaan” als kijker en/of luisteraar aan te melden, voor dat zij eventueel bezoek zouden krij gen van een medewerker van de Dienst Omroepbijdragen. WADDINXVEEN De aan de Justus van Effenlaan wonende Wad- dinxvener ir. H. G. Paar, lid van de ambtelijke verkeerscommissie en medewerker van de Stichting We tenschappelijk Onderzoek Verkeers veiligheid (SWOV), zegt namens dit instituut niets tegen autoraces te hebben. In „Het Vrije Volk” van dinsdag geeft hij samen met anderen desgevraagd commentaar op het racedrama van zondag op Zand- voort, waarbij één dode was te be treuren. I I V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I k R (Advertentie) WADDINXVEEN Prinses Irene (Advertentie) rechten op de Kroon heeft verloren door haar huwelijk met prins Card Hugo. vecht nog steeds voor de rechten van |E3 haar man op de jaar is bevallen. En dit is toch boven V Uw adviseur zich kan wensen. prima met de twee ling waarvan zij dit viert zondag haar 34e verjaardag. De prinses, die haar Spaanse troon. Het gaat in elk geval Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. is vanaf zaterdag 4 augustus a.s. weer geopend. „Hoewel het tempo van de bouw wel iets lager zal liggen is het aantal wonin gen praktisch niet minder, immers 145 flatwoningen, 127 eengezinswoningen, 50 A 53 vrije sector woningen en de reeds 30 in aanbouw zijnde vrije sector woningen is in totaal 355 woningen; in plaats van de oorspronkelijke 418 woningen dus 53 woningen minder. Dit mindere aantal kan nooit een belemmering zijn voor de noodzakelijke scholenbouw.” De heer De Ruijg rekent voor dat er in wezen maar 63 huizen minder zullen worden gebouwd, zodat niets in de weg zo ustaan om zo spoedig mogelijk te be ginnen met de bouw van de mr. A. de Roosschool op de plaats waar die in Waddinxveens nieuwste woonwijk is ge pland. De voorzitter van de schoolraad heeft desgevraagd zijn in een zestal pun ten vervatte opmerkingen ovor ons op papier gezet. Dit zijn ze: „Hoewel de samenwerkingsschool HAVO/Atheneum buiten de competentie van de schoolraad valt is de scholen bouw van de gecombineerde kleuter- en basisschool ook het (tijdelijk) ruimte scheppen voor het huisvesten van de HAVO/Atheneum, zolang deze school nog niet definitief is gehuisvest. Dit al les neemt echter niet weg dat als wij als Waddinxveense gemeenschap een regio- verzorgingsschool stichten ook de con sequenties moeten aanvaarden. En ook hier mogen geen consequenties en argu menten worden samengevoegd. Wij moe ten voor die school zorgen, anders ko men er geen leerlingen voldoende.” in de gemeenteraadsvergadering van 10 mei 1973 dat de scholenbouw in Groens waard 3 niet zou stagneren.” L. Markus, leplaan (t.m. 11 aug.) I. de Graaff, Zuidkade (t.m. 11 aug.) T. Broer, Dorpstraat (tin. 11 aug.) H. v.d. Loo, Noordkade (t.m. 11 aug.) Er wordt tot en met 11 augustus met de bel brood bezorgd. 1. Tol, leplaan (t.m. 6 aug.) C. A. Zwijgers, Kon. Wilhelminaplein (t.m. 6 aug.) T. de Vos, Stationsstraat 57 (t.m. 14 aug.) POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. (01727) 2834 Uw melkman komt tot en met 11 augus tus niet dagelijks, maar om de andere dag bij u aan de deur. Van Tilburg, Kon. Wilhelminaplein (t.m. 13 aug.) Kerver, Dorpstraat (t/m 4 augustus) WADDINXVEEN In de voetballerij is de rust langzamerhand ook weer over. Be Fair althans gaat ter voorbereiding van de competitie alvast wat oefenwed strijden spelen. Het eerste en tweede elf tal gaan zaterdag naar Hazerswoudse Boys. Het tweede begint om 14 uur en het eerste team om 16 uur. Wanneer de gemeente toestemming geeft voor het be spelen van de velden speelt Be Fair 1 woensdagavond om 19 uur tegen V.O.C. uit Rotterdam. ill WADDINXVEEN Volgende week dinsdag begint het Gereformeerd Kerk koor weer met de repetities. Een week eerder dan gebruikelijk in verband met de drukte in het begin van het seizoen. Dinsdag 4 september werkt het koor mee aan een herdenking van het regerings jubileum van koningin luliana. Zondag 16 september verleent het koor weer me dewerking aan de kerkdienst Verder ligt het in de bedoeling om 16 oktober een concert te geven in de Ontmoetingskerk. Voor liefhebbers van okorzang is het aan te bevelen de datum alvast te note ren, er is een veelbelovend programma van koorzang afgewisseld met orgelspel door Ben Kramer en pianospel door Loek v.d. Leeden. Verder zullen aan het programma twee bekende solisten hun medewerking verlenen. Onder leiding van de heer Doomebal zal het koor hard moeten studeren om zo goed mogelijk voor de dag te komen. (Advertentie) „Niet vergeten mogen worden de reeds gedane toezeggingen: bij monde van de burgemeester voorafgaande aan de schoolraadvergadering van 22 maart 1973 aan mij dat volgens de inspecteur van het basisonderwijs het gewijzigde woningbouwplan geen invloed zou heb ben op het afgeven van een urgentie- verklaring voor de mr. A. de Roosschool in het derde kwartaal 1973 en bij monde van de wethouder van onderwijs P. Lips in zijn kwaliteit van loco-burgemeester „Vooalsnog is de prognose, de start en het nemen van de voorbereidings- besluiten voor de bouw van de mr. A. de Roosschool een volkomen correcte en juiste zaak geweest. Ook in haar opzet en plaats moet deze school dienen voor het verzorgingsgebied Vondelwijk-West, overloop Groenswaard 2 en het toekom stige Groenswaard 3. De huidige en toe komstige leerlingenverdeling over de kleuter- en basisscholen in dit gebied bewijzen dat ook”. alles het beste wat een jonge moeder „Ik blijf erbij dat wij (B. en W., ge meenteraad, adviescolleges, etc.) met el kaar op redelijke gronden voorberei- dingsbesluiten hebben genomen voor scholenbouw. Dit mag nooit een argu ment zijn voor een altematiefwoning- bouwplan, zeker niet als het om 63 wo ningen gaat. Vanzelfsprekend zal de schoolraad de gang van zaken kritisch volgen en eventueel deze zaak in haar volgende vergadering bespreken.” Weekblad voor Waddinxveen „Zoals burgemeester C. A. van der Hooft op vele plaatsen en in vele ge schriften terecht naar voren brengt dat de gemeenschapsvoorzieningen (voor)tij- dig moeten zijn om van Waddinxveen een aantrekkelijke woongemeente te ma ken, dan moeten wij daar ook voor blijven ijveren en niet als argument (consequenties) tegen plan gaan gebrui ken.” De zwartkijkers en -luisteraars zullen nu tóch een omroepbijdrage moeten betalen over soms meerdere jaren en daarnaast een door de rechtbank op te leggen geld boete. Heeft men de opsporingsambte naar in het doen van zijn werk gehin derd of bewijsbaar voorgelogen dan kan de officier van justitie een hogere geld boete eisen. Schikking is mogelijk. Alle zwartkijkers en -luisteraars zijn door de Dienst Omroepbijdragen mon deling of telefonisch gehoord of hun ver klaringen zijn genoteerd door de plaat selijke rijkspolitie, indien daar prijs op werd gesteld. De geldboete kan variëren van enkele guldens tot maximaal twee duizend gulden. Een „gemiddelde” is niet aan te geven, omdat de rechtbanken op dit punt nogal eens onderling met elkaar verschillen. WADDINXVEEN Circus Renz komt naar Waddinxveen. „Neder lands circus van naam” geeft maan dagmiddag om drie uur op het par keerterrein bij het openluchtzwem bad aan de Sniepweg slechts één voorstelling in de daar neer te zet ten grote tweemanstent, waarin 1800 toeschouwers terecht kunnen. Aan Circus Renz zijn 50 mensen verbon den die zich thuis voelen in dit tel kens met 35 voertuigen te verplaat sen „dorp”, dat beschikt over een eigen electricteitscenrale. Het ruim twee uur durende programma biedt elk wat wils. In het bijzonder is een ruime plaats ingedeeld voor het lachwerk. Er zijn maar liefst twee ver schillende clownsentrees terwijl enkele repriseslowns zorgen voor de lach tus sendoor. Een gegarandeerd lachsucces vormen de onbereidbare ezels. Ook de dressuur is niet vergeten, men ziet o.a. Indische olifanten die gepresenteerd worden door Bernard Renz-Berlin. Ver der ziet men komische chipansees, de slangenrevue van Caimana Nirwa en schitterende vrijheidsdressuren met Noorse fjordenpaarden. Ook onder de circuskoepel is genoeg te beleven. Aan de trapeze Washington zien we de Mexi caanse Carmen de Castello en de twee Antonis werken aan de perche. Een on vervalste Rodeo-show met lassodraaien, messenwerper: en ruiterbehendigheid zorgt voor de nodige sensatie. Ir Paar: „Tegen autoraces op zich heb ben wij, als instituut, eigenlijk niets. Er komen van die races wel gegevens be treffende verkeersveiligheid los. Maar die kunen ook op andere manier dan via wedstrijden verkregen worden.” WADDINXVEEN „Een paar honderd” zwartkijkers en -luiste raars zijn in Waddinxveen door de Dienst Omroepbijdragen van de PTT in de kraag gegrepen en ge verbaliseerd. Om hoeveel - voorna melijk in de nieuwe woonwijken wonende - Waddinxveners het dit keer precies gaat kon men ons dins dag in Den Haag niet meedelen om dat de actie om mensen op te sporen die hun omroepbijdrage nog nooit hadden voldaan zich niet alleen over onze gemeente, maar ook over Bos koop, Bodegraven, Moordrecht en Zwammerdam uitstrekte. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I uw officiële Grt mdigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 I I Waddinxveen 101820123011

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1