A. H van Gent nieuw raadslid voor PvdA de actieve politiek Tweede tunnel- voetpad Heemskerk B.V. een I MIDDENSTANDERS DIE NOG MET VAKANTIE ZIJN: BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 WADDINXVEEN Kleuren T.V. HANGERS VOOR POSTERS in verschillende breedte. Wethouder P. Lips zet punt achter loopbaan GRONDVERKOPEN Kruispunt Piasweg verlicht geheime bijeenkomst net raadsleden” ADSLEDEN IN VRAGEN: MAANDAG ZATERDAG (GRUODIG) II Veel kijkers voor circus Renz in de Sniep WADDINX VEEN— Olifanten, paarden, slangen, tra pezewerkers, acrobaten, messenwer pers en voor al clowns; ze waren er weer allemaal bij in circus Renz. Het circus had maandag middag zijn tent opgesla gen in De Sniep, waar onder grote belangstel ling slechts één voorstel ling plaats Nieuwsblad Onafhankelijk Kleurentelevisie iw Raadsdebat Groenswaard 3 en sportaccommodaties Doktersdiensten met 100 service F fe - - HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN met en zonder draadloze af standbediening Groentehandelaren Melkhandels ren KB VADDINXVEEN Wethouder ’iet Lips (57) heeft gisteren een i >unt gezet achter zijn loopbaan in ie actieve politiek. De PvdA’er leeft onverwachts bedankt als ge- neenteraadslid en dus ook als wet- touder van onderwijs, sport, recre- itie, jeugd en cultuur. Hij maakte iinds juni 1958 deel uit van de Wad- I jinxveense gemeenteraad. *ADD1NXVEEN Het socialistische raadslid M. Boere en de raads- •ctie van D’66 hebben tevergeefs geprobeerd een aanvankelijk voor van- fcdag vijf uur op het gemeentehuis uitgeschreven vergadering over Jtoenswaard 3 en de zaalsportaccommodaties, waarvoor burgemeester C. I van der Hooft zijn drie wethouders en alle vijftien gemeenteraadsleden 1 uitgenodigd, openbaar te doen zijn. Het stellen van in totaal tien schrif- ijke vragen over deze zaak heeft de heer Van der Hooft maandag al doen 'luiten vanmiddag alleen de leden van de commissie voor de ruimtelijke lening en de woningbouw en de commissie voor de financiën voor een ploten) vergadering bijeen te roepen. Weekblad voor Waddinxveen 29e JAARGANG - Nr. 1350 DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1973 iiS (Advertentie) Foto: WvW/Sjaak Noteboom (Advertentie) TT Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Volgende week donderdagavond, raadzaal gemeentehuis. uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg 171 Nieuwe raadslid A. H. van Gent (soc.). T. de Vos, Stationsstraat 57 (t.m. 14 aug.) voorzitter de heer H. Th. Stegeman, is de ex-wethouder gisteren naar Oostenrijk vertrokken voor een vakantie. De heer Lips zal worden opgevolgd door de heer A. H. van Gent. Deze 47-jarige secretaris van de Kamer van Koophan del voor Oost-europese landen in Den Haag heeft gisteravond zijn benoeming aanvaard. De heer Van Gent maakte reeds van 1962-1972 van de gemeente raad deel uit. Zijn naam wordt ook ge noemd als die van de nieuwe wethouder. De beëdiging van de heer Van Gent en de wethoudersverkiezing zullen worden gehouden op donderdagavond 30 augus tus. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I' 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Waddinxveen O1S282301j WADDINXVEEN De volgende middenstanders zijn met vakantie: Bakkers L. Markus, leplaan (Lm. 11 aug.) I. de Graaff, Zuidkade (t.m. 11 aug.) T. Broer, Dorpstraat (Lm. 11 aug.) H. v.d. Loo, Noordkade (t.m. 11 aug.) Er wordt tot en met 11 augustus met de bel brood bezorgd. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 Uw melkman komt tot en met 11 augus tus niet dagelijks, maar om de andere dag bij u aan de deur. Slagers Van Tilburg, Kon. Wilhelminaplein (t.m. 13 aug.) periode uit te dienen. Nu ik hieraan he laas niet kan voldoen dank ik allen voor de samenwerking en in het bijzonder hen wiens vertrouwen ik bij de uitoefening van mijn ambt als wethouder mocht on dervinden,” aldus een met „de beste wen sen en hartelijke groeten” eindigende heer Lips. Deze sinds 1957 in Waddinxveen wonen de ex-wethouder werd op 16 oktober 1915 in Oud-Beijerland geboren. Op 2 juni 1958 werd hij benoemd tot gemeen teraadslid. Wethouder van openbare werken en bedrijven werd hij in 1966 en wethouder van onderwijs, sport, cultuur, jeugd en recreatie in 1970. Bekend was dat dit laatste zittingsperiode zou zijn van de heer Lips. Piet Lips was een doorbraak-socialist. Zo is hij voorzitter geweest van de Ar- jos. Voordat hij het besluit zou nemen voor het raadslidmaatschap te bedanken heeft de heer Lips tot tweemaal toe met burgemeester C. A. van der Hooft ge sproken. Zonder zijn beslissing tevoren ter kennis te brengen van de fractievoor zitter, de heer M. Boete, en de partij- Slangen bezweren kon ze WADDINXVEEN Van der Pool’s aannemingsbedrijf in Gouda en aanne- mingsbedrijf H. P. Bakker in Moor drecht mogen wat betreft de commissie openbare werken en -bedrijven respec tievelijk 1385 vierkante meter industrie terrein aan de Zuidkade en 1500 vier kante meter eveneens aan de Zuidkade kopen. Alleen de heer M. Boere (soc.) stemde tegen de grondverkoop omdat beide bedrijven te weinig arbeidsplaatsen zouden creëeren. rïi ■’-ë-HII -x; Ti Maandag had de heer H. P. Barth namens de D’66 raadsfractie een brief over deze zaak geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders, waarin eveneens vijf vragen werden gesteld, zonder overigens te wijzen op het reglement van orde voor gemeenteraadsvergaderingen. D’66 veroorloofde het zich het volgende op te merken (vet gedrukt de reactie daarop van B. en W): (1) D’66: „Wij nemen aan dat het de intentie van deze vergadering is om alle aspec ten, verbonden aan de woningbouw in Groenswaard III en de zaalsportaccomodatie, in een vrij spel van mededelingen, vragen en antwoorden, helder te belichten opdat op 16 augustus a.s. de best mogelijke besluiten genomen worden.” B. en W.: „Deze vraag wordt bevestigend beantwoord”. (2) D’66: „Voor deze vergadering zijn derhalve de fractievoorzitters de leden van de onderscheidene commissies uitgenodigd. Ons is niet duidelijk wie hier mee bedoeld worden. Zijn dit (o.m. in verband met de zaalsportaccommodatie) ook de leden van de sportcommissie?” „Verwezen wordt naar het antwoord van onze voorzitter aan de heer M. WADDINXVEEN Het kruispunt Plasweg-Noordelijke Dwarsweg-Brede- weg zal worden verlicht. De dinsdag avond vergaderende commissie openbare werken en -bedrijven is met dit verlich- tingsplan accoord gegaan. Wel meenden sommige leden dat ook andere punten in de gemeente dringend aan nieuwe ver lichting toe zijn. „De Lijsterbesstraat is net zo donker als de Bredeweg,” betoog de de heer M. Boere (soc.). De kosten van het aanbrengen van deze openbare verhchting komt voor 25 procent voor rekening van de gemeenten Zevenhuizen en Waddinxveen. Omdat op Waddinx- veens grondgebied maar vier lantaarn palen zullen worden geplaatst van de in totaal 16 komt 4/16 deel ten laste van onze gemeentekas. In zijn „afscheidsbrief’ schrijft de heer Ups reeds vele maanden ondervonden te rebben dat het een buitengewone moei lijke opgave was om nog langer zijn da gelijkse bezigheden als belastingambte naar te combineren niet het wethouder schap van een groeiende gemeente. „De ervaring heeft mij echter geleerd dat de voorbereiding en de bestudering van verschillende beleidsvragen niet te delegeren zijn en dit zijn weerslag geeft bij de behandeling in de openbare raads vergaderingen. Uit beleidsoverwegingen was het mij liever geweest deze zittings- 1 u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van datgene wat is gevraagd en de boorden op die vragen laten we op de vragen vet gedrukt de antwoorden van Pectievelijk de burgemeester of het college van Burgemeester en Wethouders gen. WADDINXVEEN Er komt nog een voetpad door de spoorwegtunnel in de Staringlaan. De leden van de commissie openbare werken en -bedrijven zijn door het accoord gaan met een voorlopig kre diet van 40.000,- in staat aan deze on logische situatie een einde te maken. Het voetpad aan de noordkant is voorname lijk nodig om de kinderen veilig naar en van de scholen te laten gaan. B. en W.: Boere.” (3) D’66: „Wij achten het van groot belang dat niet alleen raadsleden geïnformeerd worden over de in punt 1 genoemde aspecten, doch dat alle belangstellenden hier eveneens kennis van kunnen nemen. Dat werkt een goede besluitvorming op 16 au gustus a.s. in de hand. Aangezien het algemeen belang op geen enkele wijze geschaad wordt verzoeken wij u derhalve de in de aanhef genoemde vergadering openbaar te doen zijn en hier ruime bekendheid aan te geven. Besturen van woningbouwvereni gingen, leden van de studiegroep zaalsportaccommodatie, besturen van sportvereni gingen, aannemers, architecten. leden van schoolraad, oudercommissies, schoolbe sturen etc., kunnen deze vergadering dan bijwonen.” B. en W.: „De bedoeling is uiteraard, dat op 16 augustus a.s. een goed besluit wordt genomen. Wij menen dat alle belanghebbenden voldoende gelegenheid hebben ge kregen voor inspraak. De nota woningbouwbeleid is o.m. toegezonden aan de be sturen van de woningbouwverenigingen, leden van de sportcommissie en van de studiegroep zaalsportaccommodaties. De gemeenteraad zal thans een beslissing moe ten nemen. Vanzelf sprekend zijn alle genoemde instanties op 16 augustus a.s. op de publieke tribune welkom.” (4) D’66: „Wij zijn van mening dat het tijdstip van de vergadering (17.00 uur) erg ongelukkig is. Wij verzoeken u dan ook deze vergadering om 20.00 uur te houden. Dit zal tegemoet komen aan de wens van vele raadsleden, bovendien zijn dan meer belangstellenden in de gelegenheid de discussie aan te horen.” B. en W.: „Andermaal verwijzen wij naar de antwoorden aan de heer M. Boere. (5) D’66: ,Jn verband met de door ons verzochte bekendmaking van deze vergade ring (Weekblad voor Waddinxveen 9 augustus), verzoeken wij u bovendien de ver gadering te verschuiven naar vrijdag 10 augustus.” B. en W.: „Uit een brief van de burgemeester zal u inmiddels zijn gebleken, dat de vergadering van 9 augustus a.s. is geanuleerd. Voor een bespreking op die dag om 5.00 uur ten raadhuize zijn uitgenodigd de leden van de commissie voor de ruimte lijke ordening en van de financiële commissie.” Groenswaard III en de zaalsportaccomodatie, in feite strekt tot het houden van een besloten vergadering van de gehele gemeenteraad?” Burgemeester: „Ik vestig er uw aandacht op, dat de convocatie voor de bespreking van 9 augustus weliswaar is ondertekend door C. A. van der Hooft, echter niet als privé-persoon, maar in kwaliteit als burgemeester van Waddinxveen, zoals alle con vocaties wettelijk van de burgemeester uitgaan. De bedoeling was een vergadering te houden met de leden van de commissie voor de ruimtelijke ordening en die van de financiële commissie ter voorbereiding van de raadsvergadering van 16 augustus a.s., op welke agenda beide punten zullen zijn opgenomen.” Hoewel ik daartegen wel bezwaren had, omdat men dan zou kunnen spreken van een besloten raadsvergadering, zijn uitsluitend op verzoek van wethouder Huizer alle commissieleden opgeroepen, opdat een ieder, dus alle raadsleden, 35,presentie geld zou ontvangen. Omdat anders de heer Smit „uit de boot” zou vallen, zijn zelfs de leden van de subsidiecommissie uitgenodigd. Het ging derhalve om de persoon lijke belangen van de raadsleden en niet om mijn persoonlijke belangen.” (2) M. Boere: „Kunt u motiveren welke gewichtige redenen van algemeen belang dan wel persoonlijke belangen u aanleiding hebben gegeven deze vergadering besloten te doen zijn.” Burgemeester: „Zie antwoord hierboven”. (3) M. Boere: „Wilt u, gezien het feit dat de twee genoemde onderwerpen voor de gehele bevolking van groot belang zijn en mede gelet op de vraagstelling onder punt 1 en 2, de vergadering van 9 augustus van de gemeenteraad in het openbaar doen plaatsvinden.” Burgemeester: „De twee genoemde onderwerpen staan, zoals reeds vermeld, op de agenda voor de raadsvergadering van 16 augustus. Omdat ik bezwaren heb tegen besloten raadsvergaderingen, heb ik de convocatie voor de vergadering van 9 augus tus ingetrokken en alleen een vergadering uitgeschreven met de commissie voor de ruimtelijke ordening en de financiële commissie.” (4) M. Boere: „Bent u niet tevens mèt de ondergetekende van oordeel dat vergade ringen van de gemeenteraad dienen te worden gehouden op een zodanig tijdstip dat: a. de bevolking in staat is de vergaderingen bij te wonen, b. raadsleden geen extra vrijaf aan hun werkgevers behoeven te vragen”. Burgemeester: „De vraag op welk tijdstip een vergadering van de gemeenteraad moet worden gehouden is hier niet in het geding, omdat de raadsvergadering altijd des avonds plegen te worden gehouden. Omdat er bezwaren bestaan tegen middag- en/of avondvergaderingen, wordt met de commissie voor de ruimtelijke ordening als regel ’s middags om vijf uur vergaderd. Zelf heb ik bezwaren tegen een avondvergadering van de commissie voor de ruimtelijke ordening, omdat er veel ambtenaren bij be trokken zijn, die ik niet extra wil belasten.” (5) M. Boere: „Wilt u gezien de vraagstelling onder punt 4, bevorderen dat de ver gadering van 9 augustus a.s. op een zodanig tijdstip aanvangt, dat aan de voorwaar den a en b is voldaan?” Burgemeester: „Zoals gezegd, wordt de oproeping aan de raadsleden voor 9 augustus a.s. ingetrokken.” 1 PvdA-raadslid M. Boere diende zaterdag vijf schriftelijke vragen is aan de uit- rijver van de oorspronkelijk te houden (geheime) vergadering, de heer Van der joft. Hij deed dat overeenkomstig het reglement van orde voor gemeenteraads- gaderingen. Dit zijn zijn vragen mèt de antwoorden van de burgemeester: M. Boere: „Bent u niet mèt de ondergetekende van mening dat de convocatie dd. juli 1973, ondertekend door de heer C. A. van der Hooft en gericht aan de leden I het seniorenconvent en aan de leden van de onderscheidene raadscommissies, ^tin deze worden uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering op donderdag 9 Mstus a.s. ten gemeentehuize des namiddags om 5 uur over het woningbouwbeleid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1