IN WADDINXVEEN GAAN ZATERDAG 150 MENSEN OP PAD vorstin hoog gespannen Koningin Juliana was hier in 1965 Quo Vadis Tijdens ambtsperiode van Het Weekblad is van mening: Gymnastieklokaal Verwachtingen opbrengst bliksemkollekte voor Geen vuiltje aan de lucht voor de mr. A. de Roosschool koningin Juliana verdween laatste rest mytisch koningschap land midden in de internationale ver wikkelingen. In Nederlands-Indië, het grote koloniale gebied in de Oost, is de onafhankelijkheidsbeweging aan de win nende hand. Eén van de eerste belang rijke regeringsdaden van onze vorstin speelt zich op 27 december 1949 af, wan neer zij in de Burgerzaal van het paleis op de Dam de z.g. souvereiniteitsover- dracht tekent. Indonesië houdt op Ne derlands gebied te zijn. In 1953 leeft de koningin intens mee met dat deel van onze bevolking, dat door de grote water- ramp van 1 februari wordt getroffen. Zij bezocht de betreffende gebieden. Koninklijke familie naar Waddinxveen? op aarde we en „Hier voortdurende verandering, dat is goed” D-tournooi uitgespeeld zijn in „IK DACHT DAT U DAT WEL WIST” WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1973 Pagina 13 150 mensen VVD-raadslid Fijnzinnige eenvoud aanschouwe van heel kend Nederland door De koningin stelt zich voor in de uitgelote gemeente van elf uur ’s morgens tot vier uur 's middags te zijn. Om half zes wordt ze weer op Dat betekent dat in die gemeente ergens in Nederland door de koning in en haar 50 man tellend gevolg ook zal worden geluncht. Dinsdag avond zullen we weten of Wad dinxveen dat geluk zal treffen. Verwikkelingen het paleis Soestdijk verwacht voor de ontvangst van delegaties uit Suri name en de Nederlandse Antillen voor de aanbieding van het natio naal geschenk van die rijksdelen. televisiekij- het lot zal worden bepaald welke gemeente de koninklijke familie kan verwelko men. Niettemin heeft men ook Wad dinxveen uitvoering geinstrueerd hoe te handelen als dat het geval is. WADDINXVEEN Koningin Juliana is en zal ook vooral in de komende dagen niet meer uit de gedachten zijn weg te bannen van de Waddinxveners. Ter gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum zal zaterdagmorgen een bliksem inzameling worden gehouden voor het nationaal geschenk en zal er dinsdag 4 en woensdag 5 september feest worden gevierd. De collecte voor onze jubilerende vorstin, die zij heeft bestemd voor „het kind in nood”, wordt om or ganisatorische redenen in Waddinx veen komende zaterdagmorgen van negen tot elf uur gehouden, in te genstelling tot elders in het land. Landelijk gaat men maandag op pad. On die dag verlenen radio en televisie medewerking aan de inza melingsactie. Hoogtepunten WADDINXVEEN Koningin Juliana is in 1965 in Waddinxveen geweest. Zij bezocht toen ook de gemeenten Boskoop, Moerkapelle, Benthuizen, Zoetermeer, Nootdo rp en Pijnacker. In onze gemeente trok acht jaar geleden de expositie van de plaatselijke industrieën die was ondergebracht in de showroom van Kempkes’ Meubelfabriek de aandacht van Hare Majesteit. De foto toont een lachende koningin en burgemeester C. A. van der Hooft (links) Het is het moment waarop iets wordt aangeboden voor gehandicapte padvinders. WADDINXVEEN De kans be staat dat koningin Juliana, haar man en al haar kinderen op woens dag 5 september de feestelijkheden ter gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum in Waddinxveen meemaken. Het gemeentebestuur heeft van de commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, bericht gekregen dat onze gemeente ook in de „hoge hoed” zal gaan, waaruit dinsdagavond ten I (Advertentie) DE GOUDSE SCHOUWBURG (toegang 14 jaar). De eedsaflegging door de koningin. wijziging bioscoopprogramma in verband met het zilveren rege ringsjubileum van de koningin, wo. 5 sept. 3 en 7.30 u. do. 7.30 u WADDINXVEEN Het koningschap moge dan in de afgelopen 25 jaar veel van zijn romantiek en statig aureool hebben verloren, nochtans is de band die het Huis van Oranje aan het Nederlandse volk verbindt even hecht als een kwart eeuw ge leden. Dat is in de eerste plaats de grote verdienste van koningin Juliana, die in de afgelopen 25 jaar haar taak als staatshoofd met grote wijsheid heeft vervuld en steeds veel begrip heeft getoond voor ingrijpende veranderingen, die zich ook in de nederlandse samenleving hebben voltrokken. Tijdens haar ambtsperiode zijn de laat ste resten van het mytisch koningschap, dat ver van het gewone volk staat, verdwe nen. Juliana is in alle opzichten een modern vorstin, niet alleen in de vervulling van haar staatstaak, maar ook in haar onbevangen contacten met alle geledingen van het Nederlandse volk. Uit het Waddinxveense verenigingsleven hebben zich 150 mensen aangeboden om de blikseminzameling tot een succes te maken. De verwachtingen over de op brengst zijn hoog gespannen. Landelijk gezien hoopt men op deze manier vijf miljoen gulden bij elkaar te krijgen voor „het kind in nood”. De koningin heeft een gedeelte van het geld bestemd voor de bouw van een kinderdialysecentrum in Nederland. Dat centrum voor nier- patiënten komt of in Rotterdam of in Nijmegen. Er is al zo’n centrum in Utrecht. De rest van het geld gaat naar kinderzorgprojecten in ontwikkelings landen. Een klein gedeelte wordt be stemd voor een persoonlijk geschenk. De opbrengst van de actie wordt dins dagavond 4 september tijdens het hoog tepunt van de nationale viering in het RAI-gebouw in Amsterdam bekend ge- koffietafel op het Binnenhof waaraan in totaal 22000 mensen, aanzitten. Het risico is groot dat het weer die dag min der geschikt is voor dit eten in de open lucht. Maar er kan voor onderdak wor den gezorgd in de zalen aan het Binnen hof en in de sociëteit De Witte aan het Haagse Plein. Wat er gaat gebeuren als het halverwege de maaltijd gaat regenen is (nog) niet bekend. Tijdens deze lunch zal koningin Juliana niet op haar stoel blijven zitten, maar langs de tafels gaan om met haar vele gasten te praten. spoed en verdriet, waarover de vorstin tijdens haar inhuldiging repte, hebben wel degelijk een stempel op haar leven gedrukt. Wanneer in september 1948 Juliana tot staatshoofd wordt gekroond, zit Neder- Weer laaien de emoties hoog op, die zich kristalliseren in een uitvoerig kamer debat, dat door de televisie in alle Ne derlandse huiskamers wordt gebracht. Fel zijn de discussies over de beruchte brief van de socialist Nederhorst, die schreef dat het koningschap in ons land „een.betwiste zaak” begint te worden. den, te vereeuwigen. Maar wij weten niet wat een overvloed aan rijkdom ons nog wacht. Het leven gaat door, in al zijn volheid van kansen voor ons, die voor het grijpen zijn voor wie ze maar wil zien.” Bemoedigende woorden, die de vorstin in haar eigen ambtsperiode volledig heeft kunnen waarmaken. Het leven en de regeerperiode van onze vorstin omspannen een tijdsgewricht, dat zonder meer als één der meest turbulente episoden uit de wereldgeschiedenis kan worden gekenschetst. Toen Juliana op 30 april 1909 in het paleis Noordeinde te Den Haag het levenslicht aanschouwde, heerste er in Nederland nijpende werk loosheid en honger onder grote groepen van de bevolking. Vijf jaar later breekt de eerste wereldoorlog uit, vier jaar later wordt het koningshuis bijna slachtoffer van een staatsgreep van Troelstra c.s., daarna volgen enkele ernstige economi sche krises, bijvoorbeeld die van de der tiger jaren, in 1940 moet het koninklijk gezin uitwijken voor de Duitse Nazi’s, in 1949 verliezen we Indonesië, daarna komen de verwikkelingen rondom de huwelijken van prinses Irene en prinses Beatrix. Kortom, de tijden van tegen- Grote beroering wekt in 1964 de verlo ving van prinses Irene met de spaanse prins Hugh Charles, leider van de Car- listenbeweging. De emoties rond de over- gang van de prinses naar het r.k. geloof, verhogen de tragiek van de gebeurtenis sen. De koningin wordt nu op pijnlijke wijze geconfronteerd met haar dubbele rol, die van staatshoofd en die van moe der. En na een uiterst rumoerige voor geschiedenis trouwt op 10 maart 1966 prinses Beatrix met Claus von Ambsberg. de vroegere voorzitter van de Tweede Kamer, mr. F. J. F. M. van Thiel. Dit feest, bijegwoond door 1500 Nederlan ders uit alle delen van het land en door een 1200 prominente personen, wordt door radio en televisie uitgezonden. Er moeten die avond heel wat punten wor den afgewerkt. Zo wordt er ook geloot welke gemeente koningin Juliana, haar man en haar kinderen de volgende dag, woensdag 5 september, zal bezoeken. „Ik vraag mij wel eens af hoe iemand nog de slaap kan vatten ’s nachts met de wetenschap dat er zo veel ellende in de wereld is en dat het zijn plicht is die te verzachten,” zijn woorden die koningin Juliana in 1966 in de Ridderzaal sprak. In Waddinxveen hopen de organisatoren van de inzamelingsactie dat we onze plicht verstaan en met ons allen de vor stin dat geschenk geven dat zij het liefst wil hebben: een vorstelijk geschenk waaraan ook de Waddinxveners royaal bijdragen. roto: liet Weekblad voor W'addinxveen/ajaak tNotcboom Koningin Juliana in Waddinxveen. Links burgemeester Van der Hooft en rechts de heer C. van der Bas. Het constitutionele koningschap is diep geworteld in de Nederlandse samenle ving. Het Huis van Oranje is nog even geliefd als 25 jaar geleden, toen Juliana na een officiële inhuldiging in de Nieu we Kerk te Amsterdam haar moeder, de onvergetelijke Wilhelmina, opvolgde. Tijdens deze inhuldiging sprak de pas gekroonde vorstin over „de grote liefde, waarmee ons volk mij tegemoet treedt”, een liefde die haar, naar zij hoopte, ook „in tijden van tegenspoed en verdriet”, deelachtig zou worden. Het Nederlandse volk heeft deze hoop, dachten wij, zeker niet beschaamd. Allerlei complikaties, verwikkelingen en pijnlijke gebeurtenis sen, die de afgelopen 25 jaren de ge moederen in beweging hebben gebracht, hebben niet kunnen verhinderen, dat het overgrote deel van ons volk niet alleen de monarchale staatsvorm is blijven pre fereren, maar ook emotioneel sterk aan het Oranjehuis gebonden is gebleven. Gelukkig heeft het leven, van onze vor stin ok een groot aantal hoogtepunten gekend. Tot die hoogtepunten rekent zij ongetwijfeld ook zelf de tijd, dat zij in Leiden rechten studeerde, een studie die in 1927 begon en in 1930 werd afgeslo ten. Een tweede mijlpaal in haar leven is haar huwelijk met prins Bernhard van Lippe Biesterfeld. Na de officiële ver loving in september 1936 wordt op 7 januari 1937 het jonge paar in de Haag se St. Jacobskerk in de echt verbonden. Nieuw geluk werd Juliana in 1938 deel achtig, toen zij het leven schonk aan een dochter, prinses Beatrix. Anderhalf jaar later schenkt zij het leven aan een twee de dochter, prinses Irene. Deze naam was symbolisch. Het prinselijk paar wil de hiermee hun verlangen naar vrede tot uiting brengen. Maar kort daarna breekt de tweede wereldoorlog uit. Tien mei 1940 vallen de Duitse legioenen Neder land binnen en het koninklijk gezin moet vluchten naar het buitenland. Juli ana en Bemhard wijken uit naar het Ca nadese Ottawa, waar in 1943 prinses Margriet wordt geboren. Vijf jaar lang leeft het koninklijk gezin gescheiden van het volk, dat haar zo dierbaar is. Pas in mei 1945 kan Juliana met haar moeder de bevrijde zuidelijke provincies bezoe ken, 2 augustus van hetzelfde jaar volgt de definitieve terugreis naar Nederland. De daaropvolgende jaren hebben duide lijk gemaakt dat de monarchie in ons land bij het overgrote deel van ons volk in geen enkel opzicht een „betwiste zaak” is. Integendeel, op woensdag 5 september zal koningin Juliana in het gehele land geëerd worden als een vor stin, die met milde wijsheid en fijnzin nige eenvoud de afgelopen kwart eeuw haar taak als staatshoofd heeft vervuld en daarmee de grondslag heeft gelegd voor een modern koningschap, dat oog heeft voor de snelle veranderingen, die zich in de samenleving voordoen. In haar kerstboodschap van 1962 sprak Juliana deze woorden: „Hier op aarde zijn wij in voortdurende verandering, en dat is goed. Wij verlangen er soms hevig naar het kostbare ogenblik vast te hou- WADDINXVEEN In zijn „Nota Woningbouwbeleid” had burgemeester C. A. van der Hooft geschreven, dat indien de gemeenteraad zou besluiten in Groens- waard 3 te bouwen volgens het „compromisplan” het gevaar bestond dat er van de zijde van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bezwaren zouden kunnen komen tegen de bouw van de openbare mr. A. de Roosschool. Er zou wel eens geen geld beschikbaar gesteld kunnen worden, omdat aan deze gecombineerde kleuter- en basisschool geen behoefte zou kunnen bestaan nu de woningbouw in Groenswaard 3 stagneert. Over die argumenten vielen in de twee weken geleden gehouden raadsvergadering de heren H. P. Barth (D’66) „Die stelling berust werkelijk nergens op, is ongemotiveerd en volstrekt onjuist” en H. van Ek (soc.) „Die beslist onjuiste informatie heeft ons diep geschokt” De heer Van der Hooft zei tot deze perplex staande raadsleden dat de mogelijke consequentie voor de mr. A. de Roosschool bij realisering van het „compromisplan” in zijn nota op verzoek van de drie weken geleden vertrokken wethouder van onderwijs, P. Lips (soc.), was opge nomen. „In mijn eigen hart ben ik er van overtuigd dat de mr. A. de Roosschool er komt. En ik dacht dat u dat wel wist,” aldus de burgemeester. Op donderdag 6 september ontvangt de koningin leden van gemeenteraden en provinciale staten in respectievelijk de Grote Kerk in Den Haag en de Tweede Kamer. Onder de gemeenteraadsleden bevindt zich ook het Waddinxveense raadslid mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester. Zij zal aanzitten aan de Er steekt veel meer achter de vanavond definitief door de gemeenteraadsleden te beantwoorden vraag waar naast de in „De Sniep” te bouwen sporthal een gym nastieklokaal moet komen: in Groens waard 1 of in Groenswaard 3. Het gaat er om hoe groot we voor onszelf in de nabije toekomst de kans op een sportzaal (twee gymnastieklokalen) houden. An ders gezegd: gooien we niet onze eigen glazen in door het zicht dat we nu nog in zekere mate op de sportzaal hebben te verkleinen? Na allies gehoord en overwogen te hebben en onze eigen woorden over voorzichtigheid en de spreekwoordelijke porceleinkast van vijf weken geleden weer in herinnering te hebben geroepen, menen we dat het bouwen van een gymnastieklokaal in Groenswaard 3 OP DIT MOMENT een aanvaardbare oplossing is. Of dat op langere termijn dan ook het geval is be twijfelen we nu sterk. Laat zouden we willen zeggen de ontwikkeling in sportief opzicht van Waddinxveens nieuwste woonwijk Groenswaard 3 waar nu nog niet één huis is bewoond ons straks niet opbreken door een gym nastieklokaal dat op een „verkeerde” plaats is neergezet, omdat we het geduld niet konden opbrengen te wachten op een (nog) betere zaalsportaccommodatie (sportzaal) in die omgeving. Daarom neigen we op dit moment te kiezen voor de bouw van een gymnastieklokaal in Groenswaard 1, op de hoek Peter Zuid- laan-Johannes Postlaan. Dat doen we met bloedend hart om dat juist daar de verstedelijking er af gaat druipen. Wat de sportzaal in Groensward 3 betreft zal er streng op toegezien moeten worden dat we „in de running” blijven en onze beurt in welk opzicht dan ook niet voor bij laten gaan. Want de verplichting die we eventueel door een dergelijke beslis sing tegenover het onderwijs op onze schouders hebben genomen zou wel eens onmenselijk zwaar kunnen gaan wegen, maakt. Deze avond worden de officiële feestelijkheden in het land geopend door WADDINXVEEN Zondag is het op 5 augustus verregende D-toomooi van de tennisvereniging Waddinxveen uitge speeld. Bij de prijsuitreiking dankte voorzitter Van Heek iedereen voor zijn bijdrage aan de goede sfeer. De uitslag is: Damesenkelspel: Mej. G. Sinnige- Mej. M. Sinnige (beiden St. Martinus - Amstelveen): 6-3 6-3-; Herenenkelspel: E. Schmal (St. Martinus - Amstelveen)- J. A. C. Jansen (Be Quick - Gouda): 63 6- 1; Damesdubbelspel: Mej. G. Sinnige/ Mej. M. Sinnige (beiden St. Martinus - Amstelveen)-Mevr. R. Menkhorst/Mevr. E. Nyman (beiden TIOD - Gouda): 6-2 7- 5; Herendubbelspel: J. A. C. Jansen/ P. Licht (beiden Be Quick - Gouda)-Hr. Breinburg/Th. A. Keyser (beiden Wad dinxveen): 6-3 6-3; Gemengd dubbelspel: Mej. G. Sinnige/F. Beiboer-Mej. L. Nieuwenhuizen/E. Schmal (allen St. Martinus - Amstelveen): 6-2 6-4. *4^ A 'Wf T] ■M Ml BW 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 13